A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 Corinthefue 13:4-7
[4] Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,[5] i nzuen ti kpa, o bu'e i bobo wun akunndan, o fa'a ya finfin, o fa'a sa sié'e i klun,[6] sa te'n yô'e i fe, nanwle dile'n ye o yô i fi.[7] Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.

ÉphÈsefue 4:29
Nanh nde te kun sa fin amun nuan fité, sannge anh kan nde ng'o ti kpa bo swran tio, o yô swran'n, nan o yô bé kwlaa nga bé ti'n bé fe.

Colossesfue 3:12
An ti Nyanmien i swran, o klô amun, o faa amun. I so'n ti, man swran'm bé yô amun annvo, anh yô bé kpa, anh yô amun wun aénvue, anh yô weteefue, anh blu sa'm bé su. Anh fa liké so mun fa tyityi amun ti.

ÉphÈsefue 2:7
nan ble ng'o ba lo'n nun, ke oh yih i kpa b'o yôli é Christ-Jésus ti'n, i nglô'n, béh wunh ke i yé b'o yôô yé'n i dan'n le'a wunsu.

Matthieu 5:24
yatyi liké so'n le, anh kô siésié amun afien ka, i sin bla'a fo o liké so'n man.

Romefue 2:4
Nyanmien ti aklunyéfue dan kpa, o kpli'a sa wun, o kpli'a sa wun, o blu sa su. ?O nin i so'n ngba, an bu'e liké fi? ?An si'a ke Nyanmien yô kpa nan an katyi amun nzuen'n?

Galatiefue 5:22
Sannge sa nga Nyanmien Wawe'n man swran yô'n ye: o man bé klô Nyanmien nin swran, bé klun dyo, bé wla gua asé, bé tra bé awlen, bé yô swran yé, bé yô aklunyé, bé di nanwle,

1 Pierre 4:8
Sa ng'o ti dan tre i ngba'n yele ke an klô amun wun, afin swran ng'o klô swran'n, o wu'an sa tete kpanngban nga bé yô'n.

2 Pierre 1:5-7
[5] Liké bo é wa nyan bé so'n ti, ke an lafi Nyanmien su'n, anh yô liké kwlaa nga an kwle i yô'n man amun nzuen'n yô kpa. Ke amun nzuen'n yô kpa'n, anh kunnde ke amunh wunh sa'm bé wle.[6] Ke an wun sa'm bé wle'n, anh nian amun wun su. Ke an nian amun wun su'n, anh tra amun awlen. Ke an tra amun awlen'n, anh fa amun wun mantan Nyanmien.[7] Ke an mantan Nyanmien'n, anh yô amun niaan'm bé kpa. Ke an yô bé kpa'n, anh klô swran.

ÉphÈsefue 4:32
Anh yô amun wun yé, anh si amun wun aunnvue, sa nga amun wiéngu yô amun'n, anh yatyi tyee, ke Nyanmien kusu yatyi sa nga an yôlii'n tyee amun Christ ti'n sa.

Galatiefue 6:10
O man se é nyen i wun aladyé'n, man é yô swran'n kwlaa bé yé, sannge man é dun mmua yô man é niaan nga é nin bé é lafi Christ su'n.

Luc 6:35
Sannge anh klô amun kpofue mun, anh yô bé yé, anh bô swran bôsia, nanh an fa amun nyin sié su ke bé yi man amun. Se an yô so'n, béh yôh amun mô dan, ye amunh katyih Nyanmien Kpli bo liké fi nu'en i sin'n, i wa, afin o yô bé nga bé si'a yé'n, o nin klunwifue'm bé yé.

1 Pierre 3:9
Se swran yô amun te'n, nanh an yôé wié, se bé kpe amun nzôwa'n, nanh an yi man bé, anh yra bé nguan, afin ke Nyanmien flee amun'n, o sé ke oh yrah amun nguan. Bé klee Nyanmien Nde'n nun ke:

Sa nga bé yôli'n 28:2
Lefue'm bé ti'a é anien, sannge bé kpa bo bé yôô yé'n, i wunsu a sonman. Nzué toli dan kpa, ayre ô nun, i so'n ti, bé troo sin dan kun, nan ba fle é kwlaa i wun le.

2 Corinthefue 6:6
Sa ng'o klé ke é ti Nyanmien dyunman difue'n bé ye, é yô'a sa sukusuku, é wun sa wle, é blu sa'm bé su, é klun ti ufué, Nyanmien Wawe'n sié é, é klô'a Nyanmien nin swran é nuan bui su,

Tite 3:4
Sannge ke é Défue Nyanmien'n yili i kpa yôle'n nin swran'm bé klôle'n nglô'n,

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974