A A A A A

Good Character: [Integrity]


1 Pierre 3:16
Sannge anh te bé su amannien su, man bé wun ke an srô Nyanmien. Ke amunh yôh so'n, nanh an yô sa nga b'o man amunh kôkôh i sin'n, nan bé nga bé satyi amun dunman, bo bé kan sa kpa nga Christ ti an yô bé'n, bé nde'n, bé wun nyannzuen.

2 Corinthefue 8:21
Nanh liké nga é Min'n i nyrun o ti nanwle'n i ngunmin ye é yôo, sannge é yô ng'o ti nanwle swran'm bé nyrun'n kusu wié.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

Hébreu 13:18
Anh sre Nyanmien titi ke o nian é su. É si é klun lo wéiin ke ya yô'a sa fi, afin sa'n kwlaa nun é klô ke éh yôh sa ng'o ti kpa'n.

Luc 6:31
Liké nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i wunsu man bé.

Philippesfue 4:8
Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974