A A A A A

Good Character: [Honor]


1 Pierre 2:17
Anh bu swran'n kwlaa bé swran, anh klô amun niaan Christfue mun, man amun nyin yi Nyanmien, anh bu famien'n i swran.

Romefue 12:10
Anh klô amun wun kpa ke swran nin i niaan sa, anh bu amun wiéngu swran.

1 Timothée 5:17
Asonun kpenngben ng'o sié asonun'n kpa'n, se bé bui swran bé yô i mô dan'n, i yôwle suo. Sannge bé nga bé yô bé lie'n tra su'n, yele kpenngben ng'o di dyunman kpa o kan Nyanmien nde, o klé liké'n.

Jean 5:23
nan swran'n kwlaa bé bui swran ke bé bu i Si swran'n sa. Swran ng'o bu'e i Wa'n swran'n, wuun o bu'e i Si b'o sunmenniin'n, i swran.

Jean 4:44
afin laa o séé ke: «Nyanmien nuan idyofue fi le'a nyrun i bobo men'n nun.»

1 Timothée 1:17
Famien b'o ti anannganman, b'o wunman, bo bé wunmen, b'o ti Nyanmien bo liké fi nu'en i sin'n, man bé menmen bé yi i aye tititi! Mon o yô so!

Romefue 13:1-7
[1] Man swran'n kwlaa bé nyin ye ngbenngben mun, afin swran fi kwla di'a kpenngben bo nanh Nyanmien ye o sié io. Ye bé nga bé ô le nde bobo'n, Nyanmien ye o siéé béo.[2] O man swran ng'o dyaô bé wun'n, wuun wa yô nyin kéklé Nyanmien su. Bé nga bé yô nyin kéklé so'n, bé kpe bé bobo bé wun sae ba.[3] Se swran yô sa kpa'n, i klun ti'e ngbenngben'm bé nyrun, sannge swran ng'o yô sa te'n, i klun titii. ?A klô'a ke o klun titi o ngbenngben'm bé nyrun? Se a klô'e i so'n, yô sa ng'o ti kpa'n, ye béh yih o aye,[4] afin Nyanmien man bé nian o su ye man a yô kpaa. Sannge se a yô sa te'n, mon o klun titi o. Afin Nyanmien a sié'a bé le ngben, o siéé bé le ke bé tu i klunngbo, ye bé tu swran ng'o yô sa te'n i fo.[5] O man se amun nyin yi ngbenngben mun'n, o ti kpa. Nanh ke Nyanmien i klunngbo bo bé tu'n ngunmin tio, sannge kusu o klun lo bo a si ke se a yô soo o ti kpa'n tio.[6] I so'n ti ye man an su l'impôt nion, afin bé nga bé su l'impôt'n man bé'n, Nyanmien ye o sié bé ke bé di dyunman so nion.[7] Bé kale kwlaa ng'o ô amun su'n, anh tua man bé. Swran nga bé su l'impôt men'n, anh su men. Swran nga amun ninngé'm bé su sika'n ti i lie'n, anh yi men. Swran ng'o ti bo an srôé'n, anh srôé, ye ng'o ti bo an bui swran'n, anh bui swran.

Romefue 2:7
Bé nga bé tra bé awlen bé yô kpa, bo bé kunnde ke bé nyan nyrun bé bu bé swran, bo bé kunnde nguan'n, oh manh bé anannganman nguan.

Hébreu 13:4
Man swran'n kwlaa bé bu adya'n i liké dan, ye bé bo ba dya bé wun'n, nanh man bé yô sa sukusuku. Afin Nyanmien nin bé nga bé kunnde bla annze bian'n, nin bé nga bé kunnde bla bé yi bô annze bian bé wun bô'n mun lee.

Jean 12:26
Swran nga i waan oh suh min'n, mon o su n su, ye lika nga n wô nun'n, n swran so'n oh tranh lo wié. N Si buh swran ng'o su min'n i swran.

ÉphÈsefue 6:1-3
[1] Ba kanngan mun, man amun nyin yi amun si nin amun nin mun é Min'n lie bo an ti'n ti, afin i so'n ti kpa.[2] «Bu o si nin o nin bé swran» o ti mmla bo Nyanmien fa maan swran b'o uka su ke, se bé yô'n, oh yôh bé yé'n, bé nun klikli, yé so'n yele ke,[3] «o wun dyoh o fouun, ah tyeh.»

ÉphÈsefue 6:2
«Bu o si nin o nin bé swran» o ti mmla bo Nyanmien fa maan swran b'o uka su ke, se bé yô'n, oh yôh bé yé'n, bé nun klikli, yé so'n yele ke,

Jean 5:22-23
[22] Nenh i Si'n bobo ye o di dyole nion, sannge o fa nde'n kwlaa wlee Ba'n sa nun[23] nan swran'n kwlaa bé bui swran ke bé bu i Si swran'n sa. Swran ng'o bu'e i Wa'n swran'n, wuun o bu'e i Si b'o sunmenniin'n, i swran.

Matthieu 15:4
Afin Nyanmien kannin ke: «Bu o si nin o nin bé swran», ye «swran ng'o ken i si annze i nin nde te'n, bé kuin.»

1 Thessaloniquefue 4:4
Man swran kun si i bobo i wun su nian, o fe i wun man Nyanmien mlonmlon, ye nanh man o yô i wun finfin.

2 Pierre 1:17
I lé kunngba nga é Si Nyanmien menmenh b'oh yih i aye'n, é bobo é ô i bô. O tili i nen b'o fin lika'n b'o kpadya nyannyan'n nun, o sé ke: «Min awlen su ba'n ye, i su ye n wla'n kwlaa ôo.»

Sa nglô yile 5:12-13
[12] Bé kpan kéklé, bé sé ke: Ke Nyanmien man Bua Gbanflen bo bé kunniin'n o kwla, b'o men anyanbéun, b'o man o si ngwlele, b'o men wunmien, bo bé yeyee, bé yi i aye, bé menmen'n, i kwlaa so'n ti i su.[13] Ye n tii liké kwlaa bo Nyanmien yii bé'n bo bé ô nyanmien su lo, bo bé ô asie'n su, bo bé ô asie'n bô lo, bo bé ô dyénvié'n nun'n, bé kwlaa bé ngan, bé sé ke: Man é manman swran ng'o ti bia'n su'n nin Bua Gbanflen'n, é yi bé aye, é yeye bé, é sé ke bé ti kpli tititi.

Sa nglô yile 7:12
sé ke: Mon o yô so. Man é yi é Nyanmien'n i aye tititi, é yeyee, é sé ke ngwlele'n ti i lie, é le i asé, é menmen, é sé ke o ti kpli, o tyennin! Mon o yô so!

1 Corinthefue 6:20
Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

ÉphÈsefue 6:2-3
[2] «Bu o si nin o nin bé swran» o ti mmla bo Nyanmien fa maan swran b'o uka su ke, se bé yô'n, oh yôh bé yé'n, bé nun klikli, yé so'n yele ke,[3] «o wun dyoh o fouun, ah tyeh.»

Sa nglô yile 4:9-11
[9] Ke liké nnan so'n béh yih swran ng'o ti bia'n su b'o ô le tititi'n i aye, bo béh menmenh, béh leh i asé'n,[10] kpenngben ablaon-nin-nnan'n bé kusu bé kôtô swran ng'o ti bia'n su so'n i bô, bé manman swran so'n b'o ô le tititi'n. Ke bé tu bé sika klé'n bé tô gue bia'n i wun le'n, bé sé ke:[11] É Min Nyanmien, ke bé yi o aye, bé manman o, bé sé ke a ti kpli'n, o ti i su, afin wo ye a yii liké'n kwlaaa, a klô ke ah yih bé ti ye a yii béo, ye o ti ye bé ô leo.

Marc 7:1-13
[1] Pharisifue (*f4*) nin mmla kléfue wié mun bo bé fin Jérusalem'n bé yiaa Jésus wun le.[2] Bé wunnin i sonnzonfue'm bé nun wié bo bé fa bé wun fien di liké, afin ba wunnzi'an bé sa ke bé séé ke bé wunnzin'n sa.[3] Yele ke Juif mun bo bé ti Pharisifue'n bé nin Juif nga mun kwlaa, se ba wunnzi'an bé sa nun kpa'n, bé di'a liké, afin bé fa lalafue kpenngben'm bé nzuen'n su.[4] Ke bé fin guabô ba'n, se bé nian wunnzinman'n, bé di'a liké mlonmlon. Bé le nzuen ufle kpanngban bo bé yô bé ékun, klôwa, nin ôndôman, nin aaba'm bé nun wunnzinle.[5] Ye Pharisifue nin mmla kléfue'm bé usaa Jésus ke: ?Nzu ti ye o sonnzonfue'm bé fa'a lalafue kpenngben'm bé nzuen'n su, bo bé fa bé sa fien di likéo?[6] Jésus sé ke: Dunman klôfue mun, amun wun nde bo Ésaïe kleli'n ti nanwle, o klee ke: «Swran nga'm bé ken bé nuan bui su ke bé bu n swran, Swran bé awlen'n nu'an n su,[7] Bé manman min ngben, Ye bé klé liké nga swran'm bé kan'n ke o ti Nyanmien mmla.»[8] Ye Jésus sé ke: An yatyi Nyanmien mmla'n, an dyran lalafue'm bé nzuen'n su.[9] O sé ékun ke: An yi Nyanmien mmla'n i blô mlonmlon, an fa amun lalafue nzuen'm bé su.[10] Afin Moïse kannin ke: «Mon o nyin yi o si nin o nin,» ye «swran ng'o ken i si annze i nin i nde te'n man bé kuin.»[11] Sannge amun lie'n, an sé ke: Se swran kun sé i si annze i nin ke, liké ng'o kô fa kô men'n o ti corban'n, o ti'a b'o yô liké men i si nin i nin bé kun. — Corban i bô klé ke, ba sié liké so'n ba man Nyanmien. —[12] ***[13] Ke an yô so'n, an bu Nyanmien nde'n i ngben amun bobo amun lalafue nzuen'n i kléle bo an fa klé wié mun'n ti. Te an yô bé wunsu sa sunman kpa ékun.

Matthieu 15:1-9
[1] Pharisifue (*f4*) nin mmla kléfue wié'm bé fin Jérusalem bé baa Jésus wun le, bé use i ke:[2] ?Nzu ti ye o sonnzonfue'm bé fa'a é nannan'm bé nzuen'n su, bo bé wunnzi'an bé sa nan ba di likéo?[3] I kusu usa bé ke: ?Amun kusu, nzu ti ye amun nannan'm bé nzuen'n i fale'n ti an ton Nyanmien mmla nion?[4] Afin Nyanmien kannin ke: «Bu o si nin o nin bé swran», ye «swran ng'o ken i si annze i nin nde te'n, bé kuin.»[5] Sannge amun lie'n, an sé ke, swran ng'o sé i si annze i nin ke, liké nga bé kô nyen i sa nun'n wa fa man Nyanmien'n, bé dyra'an su ke o nien i si nin i nin bé lika kun.[6] O man amun nzuen'n i fale'n nun an yi Nyanmien nde'n blô.[7] Dunman klôfue mun, amun wun nde bo Ésaïe kannin'n ti nanwle. O sé ke:[8] «Swran nga'm bé ken bé nuan bui su ke bé bu n swran, Sannge bé awlen nu'an n su.[9] Bé manman nin ngben, Ye bé klé liké nga swran'm bé kan'n ke o ti Nyanmien mmla.»

Luc 14:7-8
[7] I sin, o bu nyanndra kun klé bé bo bé flee bé ke bé wa di liké'n, yele ke o wun ke bé kunnde bia kpakpa mun ye bé tran suo. Ye o sé bé ke:[8] Se swran wié fle amun nun kun atonvle bô'n, nanh kpli kô tran bia kpafue'n su, nan se swran wié b'o le nyrun tra wo bo bé flee wié'n, se o ba'n,

2 Corinthefue 6:8
Tyen'n wié bé bu é swran, tyen'n wié bé gua é nyin asé, tyen'n wié bé bô é dunman te, tyen'n wié bé bô é dunman kpa. Bé bu é gblefue, sannge é di nanwle,

Sa nglô yile 5:13
Ye n tii liké kwlaa bo Nyanmien yii bé'n bo bé ô nyanmien su lo, bo bé ô asie'n su, bo bé ô asie'n bô lo, bo bé ô dyénvié'n nun'n, bé kwlaa bé ngan, bé sé ke: Man é manman swran ng'o ti bia'n su'n nin Bua Gbanflen'n, é yi bé aye, é yeye bé, é sé ke bé ti kpli tititi.

Sa nglô yile 4:11
É Min Nyanmien, ke bé yi o aye, bé manman o, bé sé ke a ti kpli'n, o ti i su, afin wo ye a yii liké'n kwlaaa, a klô ke ah yih bé ti ye a yii béo, ye o ti ye bé ô leo.

1 Timothée 6:16
I kunngba tye ye o wumaan, o tran lika b'o kpadya nyannyannyan bo swran fi kwla mentenmen'n nun. Swran fi nian wu'en lé, ye bé kwla wunmen. Man bé menmen ye bé si ke o ti kwlafue tititi. Mon o yô so.

Hébreu 5:4
Swran fi dyaô sé'a ke o kunnde dunman ke bé fe sié Nyanmien nyrun dyranfue dan, Nyanmien bobo ye o fle swran ke bé siéé i nyrun dyranfue daan, ke o fleli Aaron'n sa.

Matthieu 15:8
«Swran nga'm bé ken bé nuan bui su ke bé bu n swran, Sannge bé awlen nu'an n su.

Matthieu 19:19
klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»

Luc 18:20
A si mmla nga bé klee ke: «Nanh kunnde bla o yi bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran'n.»

Matthieu 13:57
O man ba lafi'e i su. I so'n ti ye Jésus séé bé ke: Bé bu Nyanmien nuan idyofue i swran lika'n kwlaa, sen i bobo i klofue mun o nin i awlôfue mun ye bé bu'e i swraan.

Marc 6:4
Jésus séé bé ke: Bé bu Nyanmien nuan idyofue i swran lika'n kwlaa, sen i bobo i klofue mun, nin i ôsufue nin i awlôfue mun ye bé bu'e i swraan.

Jean 12:23-26
[23] Jésus sé bé ke: M bo n katyii Swran'n n swran wafa nga n ti'n i nglô yile tyen'n wa dyu.[24] Nanwle, se awié mma kun wa to'a asie wun wa satyiman'n, o ke i kunngba, sannge se o satyi'n, oh wloh oh yôh kpanngban.[25] Swran nga i waan oh seseh i wun'n, oh kpeh i nguan'n sin, sannge swran ng'o bu'e i wié'n liké fi men nga nun'n, oh tyeh lélé oh nyanh anannganman nguan.[26] Swran nga i waan oh suh min'n, mon o su n su, ye lika nga n wô nun'n, n swran so'n oh tranh lo wié. N Si buh swran ng'o su min'n i swran.

Hébreu 2:9
Sannge é wun Jésus bo Nyanmien yôli man ange'm bé kpa'n trelii lé nnyon kun'n, ke bé siéli i famien, o man bé menmen, nyrennen wié'n b'o wuli'n ti. Ke o yôô so'n, é wun ke Nyanmien i aklunyé'n ti ye o wuu swran'n kwlaa bé tio.

1 Timothée 5:3
Bu bla nga bé wun wuli bo bé le'a swran'n bé swran, nian bé lika.

1 Timothée 6:1
Bé kwlaa nga bé ti kanga'n, man bé bu bé min'm bé swran kpa, nan swran fi a satyi'a Nyanmien dunman, ye liké nga é klé amun'n ba bu'e i liké ngben.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974