A A A A A

Good Character: [Honest]


2 Corinthefue 8:21
Nanh liké nga é Min'n i nyrun o ti nanwle'n i ngunmin ye é yôo, sannge é yô ng'o ti nanwle swran'm bé nyrun'n kusu wié.

2 Timothée 2:15
Mion o nyin di dyunman kpa man Nyanmien yô o mô, yô dyunman difue bo nyannzuen kunmen i dyunman'n ti, b'o kan nde nanwle o kpe'e i wun.

Colossesfue 3:9
Nanh an bua atô klé amun wiéngu, afin amuan wla amun nzuen laa b'o man an yô sa tete'n i asé,

ÉphÈsefue 4:25
I so'n ti, anh yatyi atô buale'n, anh di nanwle klé amun wiéngu, afin é kwlaa é ti swran wunmuan.

Jacques 1:26
Se swran kun bu i wun ke o su Nyanmien, sannge o sié'e i nuan'n diin'n, i Nyanmien sule'n ti ngben, o su leke i wun.

Jacques 3:17
Ngwlele b'o fin nyanmien su'n, se o ti swran'n, wuun éh séh ke, sa te kaan sa nu'en i wun. O klô'a ndengan, o ti wetee fue, bé nin i kwla kôkô yale, o si aunnvue dan, o yô sa kpa, o bu'a swran'n wié kpa tra'a wié, o klô'a dunman.

Luc 6:31
Liké nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i wunsu man bé.

Matthieu 5:8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!

Jean 1:3
I ye Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaaa, liké fi nu'an le bo nenh i ye o yilio.

Jean 3:18
Swran ng'o lafi i su'n bé bu'e i fo, sannge swran nga wa lafi'e i su'n, Nyanmien a dun mmua bu i fo, afin wa lafi'e i a kunngba tye'n su.

Philippesfue 4:8-9
[8] Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.[9] Liké nga n kléé amun bo an tili an fa su'n, nin liké nga an wun ke n yô'n, anh nian su yô, ye Nyanmien b'o man é wun dyo yé'n, o nin amunh tranh.

1 Pierre 3:10-12
[10] «Swran ng'o klô ke oh dih aladyé, Nan i klun dyo titi'n, Nanh mon o idyo tete kun, Mon o yatyi atô buale'n[11] Mon o wla sa tete'n i asé, o yô sa kpa, Mon o nin swran'n kwlaa bé nuan se, man swran'm bé afien siésiéle'n katyi i dyunman,[12] Afin é Min'n i nyin ta bé nga bé ti kpa'n, Ye i su ô yale nga bé kôkô kléé'n su, Sannge o katyi i sin si bé nga bé yô sa te'n.»

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974