A A A A A

Good Character: [Grateful]


Colossesfue 4:2
Anh kôkô yale klé Nyanmien titi, anh fa amun wla'n kwlaa gua su yô, anh le i asé.

2 Corinthefue 2:14-15
[14] Nyanmien Kpli kwla ô! Afin ke é nin Christ ya katyi swran wunmuan'n ti, o fa é yi i kwlale'n nglô tititi. Ye o fa é ke é yô man bé si Christ lika'n kwlaa ke liké b'o bon fannin kpa'n sa.[15] Afin é ti ke blofue nzué bo Christ fa man Nyanmien sa, é ti so bé nga bé su fité nun'n nin bé nga bé su mlin'n bé nyrun.

1 Thessaloniquefue 5:18
Sa'n kwlaa nun, anh la Nyanmien asé, afin ke amun nin Christ-Jésus amuan katyi swran wunmuan'n ti, Nyanmien klô ke an yô so.

Colossesfue 3:15-17
[15] Se é wun nga Christ man o dyo yé'n ti swran'n, wuun éh séh ke, mon o sié amun nin amun klun akunndan'n kwlaa, afin i so'n ti ye o fleli amun ke an yô swran wunmuan nion. Ye liké kwlaa nga Nyanmien yô man amun'n, nanh amun wla fi.[16] Man Christ nde b'o ti amun liké kpa'n tran amun klun. Anh kan klé amun wiéngu, ngwlele kwlaa nga an sii'n anh fa tu amun wun fo. Anh tu amun klun tô psaume nin Nyanmien manmanle dyué nin asonun dyué'n menmen, anh le i asé.[17] Se amunh yôh liké wié ô, se amunh kanh nde wié ô, liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh yôé é Min Jésus dunman nun, ye i ti anh la é Si Nyanmien i asé.

1 Corinthefue 15:57
Sannge éh lah Nyanmien b'o man é Min Jésus-Christ ti ya yô kwlafue'n i asé.

Romefue 1:21
Afin bé si ke o ti Nyanmien, sannge o nin i so'n ngba bé yi'e i aye, bé le'e i asé. Bé akunndan kwlaa nga bé bu'n o yôô ngben, ye ngwlele bo bé simen'n ti, ba wu'an sa fi wle kun.

Philippesfue 4:6
Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.

2 Corinthefue 9:15
Nyanmien b'o man é liké dan b'o le'a wunsu'n, i kwla ô!

1 Thessaloniquefue 5:16-18
[16] Man amun klun dyo tititi.[17] Anh kôkô yale klé Nyanmien titi, nanh an yatyi.[18] Sa'n kwlaa nun, anh la Nyanmien asé, afin ke amun nin Christ-Jésus amuan katyi swran wunmuan'n ti, Nyanmien klô ke an yô so.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Colossesfue 1:12
Anh la é Si'n i asé, afin i ye man amun dunman'n te liké ng'o sié men i swran mun lika b'o kpadya nun lo'n, i nun wiéo.

Jacques 1:17
Liké kpa kwlaa nga bé fa man swran'n, nin liké kpa kwlaa nga bé nyen'n, bé fin é Si b'o ô nglô lo, b'o yii anglô'n, nin nzraama, nin wia'n bo bé kpadya'n. I lie'n o katyi'a mlonmlon, o kpe'e i wun ke lôle b'o kpe i wun'n sa.

ÉphÈsefue 5:4
Ye nanh man bé ti nde tete, nin nde finfin, nin aôwi tete dile'n amun nuan nun. Bé ti liké b'o nin amun fataman, sannge man bé ti Nyanmien asénna nde amun nuan nun.

ÉphÈsefue 5:20
Sa'n kwlakwla su anh la é Si Nyanmien asé titi é Min Jésus-Christ dunman nun.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Colossesfue 3:2
Anh bu nglô lo ninngé'm bé akunndan, nanh an bu asie'n su wa lie'm bé akunndan,

Colossesfue 3:16
Man Christ nde b'o ti amun liké kpa'n tran amun klun. Anh kan klé amun wiéngu, ngwlele kwlaa nga an sii'n anh fa tu amun wun fo. Anh tu amun klun tô psaume nin Nyanmien manmanle dyué nin asonun dyué'n menmen, anh le i asé.

Sa nglô yile 11:17
É Min Nyanmien Kpli bo a ô le, bo a ô le lalaa, kwla ô! Afin a yi o kwlale dan'n i nglô, ye a su di o famien'n.

Colossesfue 3:15-17
[15] Se é wun nga Christ man o dyo yé'n ti swran'n, wuun éh séh ke, mon o sié amun nin amun klun akunndan'n kwlaa, afin i so'n ti ye o fleli amun ke an yô swran wunmuan nion. Ye liké kwlaa nga Nyanmien yô man amun'n, nanh amun wla fi.[16] Man Christ nde b'o ti amun liké kpa'n tran amun klun. Anh kan klé amun wiéngu, ngwlele kwlaa nga an sii'n anh fa tu amun wun fo. Anh tu amun klun tô psaume nin Nyanmien manmanle dyué nin asonun dyué'n menmen, anh le i asé.[17] Se amunh yôh liké wié ô, se amunh kanh nde wié ô, liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh yôé é Min Jésus dunman nun, ye i ti anh la é Si Nyanmien i asé.

Hébreu 12:28
I so'n ti, man é yô Nyanmien mô, afin éh nyanh men b'o kédyéman'n. Man é su Nyanmien i wafa ng'o dyo i klun'n, srôle bo é srôé'n nin swran bo é bui'n ti,

1 Thessaloniquefue 1:2
Amun ti é la Nyanmien asé titi, ye é sre i titi ke o nian amun su.

1 Timothée 2:1-2
[1] Afotue nga n waan mh manh wo'n i klikli'n ye: anh kan swran'n kwlaa bé nde klé Nyanmien, anh sre i ke o nian bé su, anh sre i aunnvue su, anh le i asé.[2] Anh sre i ke o nian famien nin swran ngblingbli'n kwlaa bé su, man é di aladyé, é nyan é ti fouun nan é srô Nyanmien kpa, é nzuen'n yô kpa.

Jean 11:41
O man bé yii yebue'n. O meen i nyin su nian nyanmien su lo, o sé ke: N Si, kwla ô, afin nde nga n kannin'n, a tili.

2 Corinthefue 9:11
Nyanmien manh amun liké'n kwlaa bo amunh fah yô aklunyé titi, ye amun nennen nga amun di bo éh fah kô man bé'n, o man béh lah Nyanmien asé.

2 Corinthefue 2:14
Nyanmien Kpli kwla ô! Afin ke é nin Christ ya katyi swran wunmuan'n ti, o fa é yi i kwlale'n nglô tititi. Ye o fa é ke é yô man bé si Christ lika'n kwlaa ke liké b'o bon fannin kpa'n sa.

Philippesfue 4:19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

Romefue 11:36
Liké kwlaa ng'o ô le'n o fiin, i ye man bé ô leo, ye i dunman nun ye bé ô leo. Man é yi i aye tititi. Mon o yô so!

Sa nga bé yôli'n 16:40
Ke bé fin bisua lo fitéli'n, bé oo Lydie lika lo, bé wuun é niaan'm bé wun, bé maan bé afotue, nan ba o.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974