A A A A A

Good Character: [Faith]


Matthieu 21:22
Liké kwlaa nga an kan klé Nyanmien ke o yô bo an lafi i su ke oh yôh'n, oh yôh man amun.

Romefue 10:17
I so'n ti, nde nga swran ti'n ye man o lafi Nyanmien suo, ye nde nga bé ti'n yele Christ nde bo bé kan'n.

Hébreu 11:1-6
[1] Nyanmien su bo é lafi'n ti, é sii wéiin kpa ke ya nyan liké nga é wla ô su'n, o man é sii kpa ke liké nga é wunmen'n wô le.[2] Laafue'm bé Nyanmien su bo bé lafi'n ti ye o bôô bé dunman kpa nion.[3] Nyanmien su bo e lafi'n ti ye é si ke i nuan nun nde'n ye o fa yii men nion, o man o fa liké nga bé wunmen'n ye o fa yii liké nga é wun bé ye nion.[4] Nyanmien su bo abel lafi'n ti ye i liké nga o fa solii'n i kpa tra Caïn lie nion. I su b'o lafi'n ti, Nyanmien bobo sé ke o ti swran kpa, afin o soo liké nga o fa menniin'n nun. O wuli, sannge Nyanmien su b'o lafi'n ti, o te idyo.[5] Nyanmien su bo Hénoch lafi'n ti ye o fe oo i wun lo bo wa wuman nion. Ba wu'en kun afin Nyanmien meen i su. Bé klee ke Nyanmien klun dyo i wun nan wa men i su.[6] Afin se bé lafi'e i su'n, i klun dyo'a bé wun mlonmlon. O man swran nga i waan oh feh i wun mantan Nyanmien'n, mon o lafi su ke o ô le, ye bé nga bé kunndee'n, oh yih i wun klé bé.

Marc 11:22-24
[22] Ye Jésus séé bé ke: Anh lafi Nyanmien su.[23] Nanwle, swran ng'o lafi Nyanmien su'n o kwla sé ôka nga ke o tu i bô wa kô to dyénvié'n nun. Se i awlen'n ti'a nnyonnyon b'o lafi nde ng'o kannin'n su ke oh yôh'n, Nyanmien wa yô i so'n men.[24] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, liké kwlaa nga an sre'n, anh lafi su ke amuan nyen, o wa fa man amun.

Jacques 2:19
A lafi su ke Nyanmien ti kunngba tye, o ti nanwle. Mmusu'm bé kusu bé lafi su so wié, o man bé wun usu bé.

ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.[9] Nanh sa kpa nga an yôli'n tio, i so'n ti, swran fi kwla fa di'e i nuan.

Luc 1:37
Afin sa kwlaa nga Nyanmien waan oh yôh'n o kwle i yô.

2 Corinthefue 5:7
É wunmen, sannge i su bo é lafi'n ti, é ko é nyrun.

ÉphÈsefue 2:8
Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.

1 Corinthefue 2:5
N ken i so'n klé amun nan amuan fa'a amun wla a gua'a swran'm bé ngwlele bo bé si'n su, sannge amuan fa gue Nyanmien Kpli'n su'n ti.

Jacques 1:5-8
[5] Se ngwlele'n wa ti'a amun nun wié kpa'n, mon o kan klé Nyanmien bo i sa ti'a tankaan'n, b'o fa liké man swran'n kwlaa, o idyo'e i sin'n. O man swran so'n oh wunh sa wle.[6] Sannge ke oh kanh kléé'n, mon o lafi i su. Nanh mon o sié i nyin nnyonnyon, afin swran ng'o lafi'e i su kpa'n, o ti ke dyénvié'n bo aunngban'n kpe su, b'o man o kédyé ko wa ko wa'n sa.[7] I sofue'n, nanh mon o bu ke é Min Nyanmien'n menh i liké.[8] O ti swran bo i akunndan'n ti nnyonnyon. I sa'n kwlaa nun o katyikatyi.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Jacques 1:5-8
[5] Se ngwlele'n wa ti'a amun nun wié kpa'n, mon o kan klé Nyanmien bo i sa ti'a tankaan'n, b'o fa liké man swran'n kwlaa, o idyo'e i sin'n. O man swran so'n oh wunh sa wle.[6] Sannge ke oh kanh kléé'n, mon o lafi i su. Nanh mon o sié i nyin nnyonnyon, afin swran ng'o lafi'e i su kpa'n, o ti ke dyénvié'n bo aunngban'n kpe su, b'o man o kédyé ko wa ko wa'n sa.[7] I sofue'n, nanh mon o bu ke é Min Nyanmien'n menh i liké.[8] O ti swran bo i akunndan'n ti nnyonnyon. I sa'n kwlaa nun o katyikatyi.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Jacques 2:24
?An wunmen? Nanh swran i Nyanmien su b'o lafi'n ngunmin ti ye o bu i swran kpaa, sannge sa kpa ng'o yô bé'n bé ô nun wié.

Luc 17:5
Lé kun bé bo é Min'n sunmaan bé'n bé sé i ke: Man é awlen, man é lafi o su kpa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974