A A A A A

Good Character: [Discipline]


2 Timothée 1:7
Afin Nyanmien a fe'e i Wawe'n wa ma'an é ke é sa nyan, sannge o fe man é ke o wla é fanngan, é klô Nyanmien nin swran, ye é si ngwlele.

ÉphÈsefue 6:4
Nnya mun, amun kusu, nanh an yô sa b'o kun amun mma'm bé ya, sannge anh ta bé kpa é Min'n lie'n su, anh tu bé fo, anh klé bé ngwlele.

Sa nglô yile 3:19
Bé kwlaa nga n klô bé sa'n, n idyo bé, n tu bé fo. I so'n ti, anh yatyi amun nyrun kôuun yôle'n, anh katyi amun nzuen'n.

Tite 1:8
Sannge mon o yô swran b'o ti aklunyéfue, b'o klô sa ng'o ti kpa'n, b'o yô sa i nuan su, b'o ti swran kpa, b'o ti Nyanmien lie mlonmlon, b'o si i bobo wun su nian.

Hébreu 12:10-11
[10] Kpa nga é si'm bé waan é yô bo i ti ye bé tu é fo'n, o ti lé nnyon kun lie, sannge nga Nyanmien fa tu yé'n é kpa yôle mlonmlon tio nan é katyi ke i sa.[11] Nanwle, fo tule'n kwlaa, ke béh tuh yé'n, i klikli'n nun o yô é ya, o yô'a é fe, sannge bé nga bé fa su bo bé katyi'n, o man bé yô kpa, bé di aladyé.

1 Corinthefue 9:25-27
[25] Bé kwlaa nga bé si ngôndi tule ô, bee kwlaa so'n se bé klô ke béh nyenh'n, bé nian bé wun su kpa liké'n kwlaa nun. Bé yôé so kunnde bé dunman, sannge dunman so'n tyeman. Sannge é yôé so é kunnde dunman b'o wiéman.[26] I so'n ti, n lie'n, n wanndi, sannge n wanndi'a ngben, n tô tyolieo o tô fuanman.[27] Ke n kô yô nan m bo n kaan nde klé swran mun'n, ba sé'a n ke n nu'an bé nun wié'n, n nian min wun su kpa n tra min awlen lélé o si min wun.

2 Corinthefue 7:9-11
[9] sannge sien'n, n klun dyo, nanh amun ya b'o yô amun'n tio, sannge ya b'o yôô amun b'o man an katyii amun nzuen'n, i ti ye n klun dyoo. Amun ngôkôe so'n nun an yô sa ng'o yô Nyanmien fe'n, o man sa nga é yôli amun'n, wa yô'a te.[10] Afin kôkôle nga Nyanmien man swran kôkô'n i agualie yele nzuen katyile b'o man swran nyen i ti'n, i so lie'n yô'a ya. Sannge klo swran kôkôle lie'n i agualie yele wié.[11] Anh nian amun ngôkôe'n b'o yô Nyanmien fe'n ke i agualie ti kpaa. O man an nian amun wun su kpa, an kpli amun ti, an fa ya sa te'n ti, an srô Nyanmien, an dé min aulie kpa, an dyran n sin, an tu swran ng'o yô sa'n i fo kpa! Sa so'n kwlaa nun é wun ke amun wun sa so'n wa wié.

Hébreu 12:5-9
[5] ?Afotue nga Nyanmien maan amun bo an ti i wa'n, amun wla a fi su? Bé klee ke: «N wa, nanh bu fo nga é Min Nyanmien'n tu wo'n i aôwi, Ye se o idyo wo'n, nonh o sa sin bubu o.[6] Afin é Min'n tu bé nga o klô bé'n bé fo, Ye bé nga o bu bé i wa'n, o fa nyantiaan bô bé.»[7] Se Nyanmien tu amun fo'n, mon o son amun nun, afin o bu amun i wa. ?Ba ônin ye i si tu'e i foo?[8] Se o tu'a amun fo ke o fa tu i mma mun sa'n, wuun an ti'e i klun ba, an le'a si.[9] É si'm bé tu é fo, é bu bé swran. Se o ti so'n, man é bu é Si nga é wawe'n wô i sa nun'n i swran tra bé nan ya nyan nguan.

ÉphÈsefue 6:1-9
[1] Ba kanngan mun, man amun nyin yi amun si nin amun nin mun é Min'n lie bo an ti'n ti, afin i so'n ti kpa.[2] «Bu o si nin o nin bé swran» o ti mmla bo Nyanmien fa maan swran b'o uka su ke, se bé yô'n, oh yôh bé yé'n, bé nun klikli, yé so'n yele ke,[3] «o wun dyoh o fouun, ah tyeh.»[4] Nnya mun, amun kusu, nanh an yô sa b'o kun amun mma'm bé ya, sannge anh ta bé kpa é Min'n lie'n su, anh tu bé fo, anh klé bé ngwlele.[5] Kanga mun, man amun nyin yi amun min mun, anh bu bé swran, anh mian amun nyin ke liké nga amunh yôh'n o dyo bé klun, ke Christ ye an su yô men saa, nanh an bu i sin.[6] Nanh ke ke bé ô le'n i ngunmin ye an yôé so nan bé klun dyo amun wuon, sannge ke an ti Christ i kanga'n, anh tu amun klun yô sa ng'o ti Nyanmien klun su'n.[7] Man amun klun dyo sule nga an fa su bé'n su ke é Min'n ye an su sui sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.[8] Afin an si ke liké kpa kwlaa nga swran kun yô'n, se kanga ô, se diéwa ô, liké ng'o yô'n, oh nyenh i nuan liké é Min'n sa nun.[9] Amun bo an le kanga'n, amun kusu, akunndan kunngba nga amun kanga'm bé bu amun wun'n, anh bu bé wié. Nanh an kpankpan bé su, afin an si ke amun kwlaa amun Min'n ti kun, o ô nyanmien su lo, i lie'n o kpa'a swran nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974