A A A A A

Good Character: [Compassion]


Colossesfue 3:12
An ti Nyanmien i swran, o klô amun, o faa amun. I so'n ti, man swran'm bé yô amun annvo, anh yô bé kpa, anh yô amun wun aénvue, anh yô weteefue, anh blu sa'm bé su. Anh fa liké so mun fa tyityi amun ti.

Jacques 5:11
Bé nga bé dyraan kéklé'n, é sé ke, bé lie su ti yé. An tii Job i awlen b'o trelii'n, ye an wuun i agualie nga é Min'n mon o guelii'n, afin swran yô é Min'n i annvo, o si bé aunnvue.

Romefue 9:15
Afin o séé Moïse ke: «Swran nga n klô ke nh wunh i aunnvue'n, nh wunh i aunnvue, ye swran nga n klô ke nh sih i aunnvue'n, nh sih i aunnvue.»

2 Corinthefue 1:3-4
[3] É Min Jésus-Christ i Si Nyanmien i kwla ô! O ti é Si, o si aunnvue, o ti Nyanmien, o dyran é sin sa'n kwlaa nun.[4] Sa kwlaa b'o to é su'n, i ye o fonvo yéo, o man fonvole kunngba ng'o fa fonvo yé'n, é kusu é fa fonvo wié mun sa kwlaa b'o to bé su'n nun!

Philippesfue 2:1-3
[1] Swran wunmuan bo amun nin Christ an ti'n ti, o man amun afotue, klôle b'o klô amun'n ti o gua amun awlen su nzué, amun nin Nyanmien Wawe'n amun nuan se, an klô amun wiéngu an wun i aunnvue.[2] I so'n ti, anh yô man n klun dyo kpa. Man amun akunndan'n yô kun, anh klô amun wun, man amun nuan se.[3] Nanh an bu amun bobo amun wun akunndan yô liké fi, nanh an kunnde amun dunman, nanh an tu amun wun, sannge anh bu swran wié'm bé swran tra amun bobo.

Matthieu 9:35-38
[35] Jésus wlanwlan klo dandan nin klo kanngan'm bé su, o klé bé liké bé Nyanmien sua'm bé nun, o kan Nyanmien siéle'n i dyasin fe'n klé bé, ye o wié bé tukpatye nin bé wunnen ya'n kwlaa.[36] Ke Jésus wuun swran mun'n bé yôé annvo, afin bé ti afefue, ba bô dyé ke bua bo bé le'a sunianfue sa.[37] Ye o séé i sonnzonfue'm bé ke: Fié'n wa yô yé, sannge i su dyunman difue'm ba sonman.[38] I so'n ti, anh sé fié ifue'n mon o fa swran ékun man bé kô di i dyunman'n.

Matthieu 20:29-34
[29] Ke bé tu bé bô Jéricho le'n, swran kpanngban kpa bé suu Jésus su.[30] Béh niaanh… anyansifue nnyon bé titi atin nuan le. Ke bé tii i ke Jésus su sin'n, be kpan sé ke: Nannan, David Anunman, si é aunnvue yô é yé![31] Swran'm bé kpan bé su ke bé muan bé nuan, sannge bé kpaan kéklé tra laa lie'n ke: Nannan, David Anunman, si é aunnvue yô é yé![32] Jésus dyrannin, o fle bé usa bé ke: ?Nzu ye an klô ke n yô man amuon?[33] Bé sé i ke: Nannan, tiké é nyin.[34] Bé yôô Jésus annvo, o kan bé nyinma'n, kpekuun ba wun asé, nan ba su i su.

Matthieu 14:13-21
[13] Ke Jésus tii nde so'n, o fu alié kun nun oo blô lo ke oh dyaôh le kan. Ke swran'm bé tili'n, bé fin klo'm bé su, bé su i su bé dya nun.[14] Ke o fin alié'n nun fitéli'n, o wuun swran kpanngban, bé yô i annvo, nan wa yô tukpatyefue'm bo bé ô nun'n bé dyuédyué.[15] Ke alie dyoli'n, i sonnzonfue'm bé bee i wun le, bé sé i ke: Wa ti blô, ye kusu lika'n wa dun mmua dyo, i so'n ti, man swran'm bé atin man bé o klo'm bé su bé kô tô alie.[16] Ye Jésus waan: Nanh man bé wo, amun bobo anh man bé liké.[17] Ye bé waan: Kpaun nnun nin dyué nnyon tye ye o ô é sa nuon.[18] Ye o sé bé ke: Anh fa ble min.[19] O man swran'm bé traan asé idyré'n su le, o faa kpaun nnun'n nin dyué nnyon'n, o men i nyin su niaan nyanmien su lo, nan wa la Nyanmien asé. I sin o bubuu kpaun'n nun, o fa men i sonnzonfue mun ke bé fa tye swran mun, nan ba fa tye bé.[20] Bé kwlaa bé dili, bé ku yili, nan ba ise i sinsin'n b'o kali'n gbôgbô blu-nin-nnyon.[21] Bé nga bé dili'n bé dyu bo akpi-nnun kun, sannge ba bu'a bla nin ba kanngan mun ba wla'a nun.

Matthieu 15:29-39
[29] Jésus tuu i bô lika so'n nun le, o kô wlanwlaan Galilée fete'n nuan lo, nan wa fu ôka'n su wa tran asé.[30] Ye swran kpanngban kpa bé fa tyetyewafue, nin bubuwafue, nin anyansifue, nin bôbôfue mun, nin tukpatyefue kpanngban wié mun ékun bé baa Jésus wun le, bé sié bé i nyrun le, nan wa yô bé dyuédyué.[31] Ke swran'm bé wuun ke bôbôfue'm bé idyo, bo bubuwafue'm bé yô dyuédyué, tyetyewafue'm bé nanti séiin, bo anyansifue'm bé wun asé'n, o bôô bé nuan nan ba manman Israël Nyanmien'n.[32] Jésus flee i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Swran nga'm bé yô min annvo, afin ke bé ô min wun wa'n, bé lé nsan ye, bé le'a liké diwa kun. Sannge n klô'a ke m man bé atin man bé fa bé klun awé wo, se n yô so'n, o tyeman nan ba glo atin'n nun.[33] I sonnzonfue'm bé usee i ke: ?É yôé se nan ya nyan liké b'o kwla dyu swran kpanngban ke nga sa mun bô nga nun wa?[34] Jésus usaa bé ke: ?Kpaun'n b'o ô amun sa nun'n ti nnye? Ye bé waan: O ti nsô, ye dyué kanngan wié mun.[35] Ye o flee swran so mun ke bé wa tran asé.[36] O faa kpaun nsô'n nin dyué mun, ke o laa Nyanmien asé'n, o bubuu nun fa men i sonnzonfue mun, nan ba fa tye swran mun.[37] Bé kwlaa bé dili, bé ku yili, nan ba ise i sinsin b'o kali'n gbôgbô dandan nsô.[38] Bé nga bé dili'n bé ti akpi-nnan, sannge ba ka'a bla nin ba kanngan mun ba wla'a nun.[39] Ke o maan swran'm bé atin bo bé oli'n, o fu alié'n nun oo Magadan asa lie'n su.

Matthieu 6:30-44
[30] ?Se Nyanmien yô idyré'n bo nde bé ô blô lo bo ainman béh guah bé sin nun'n bé klaan ke nga sa'n, o su kata'a amun wun so kpe blu? ?An lafi'a Nyanmien su?[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.[34] I so'n ti, nanh an kôkô ainman lie'n ti, afin ainman bobo ye o kunnde i wun likéo. Tyen ba kun nun afe'n o dyu tyen so'n nun.[35] Nanh an bu swran fo man Nyanmien bu amun fo. Fo kunngba nga an fa bu swran'n, ye Nyanmien wa fa bu amuon,[36] ye liké kwlaa nga an sé ke, se swran yôo o ti kpa'n, i kunngba so'n ye Nyanmien wa sé amun ke an yôo.[37] ?O yô se ye a wun wla'n b'o ô o niaan i nyin su'n sannge a wu'an dyanvle'n b'o ô o bobo o nyinma su nion?[38] ?O yô se ye a sé o niaan ke: Dyran man n yi o nyin su wla'n, sannge dyanvle ô o bobo o nyin su nion?[39] Dunman klôfue, yi dyanvle'n b'o ô o nyin su'n ka, nan a wun asé a yi o niaan'n i nyin su wla'n.[40] Nanh an fa ninngé ng'o ti Nyanmien lie'n man alua mun, ye nanh an fa amun nennglenman'n gua kokoti'm bé bô, man bé tiatia bé su, bé kpe bé nyin amun su, bé to amun su.[41] Anh sre, béh fah man amun, anh kunnde, amunh nyenh, anh bôbô, béh tikéh amun anuan.[42] Afin swran kwlaa ng'o sre liké'n, bé men, swran ng'o kunnde liké'n, o nyen, ye swran ng'o bôbô anuan'n, bé tiké.[43] ?Amun nun ônin ye se i wa sé i ke o men i kpaun'n, o fa yebue men io?[44] ?Annze se o sé i ke o men i kpatra'n o fa wuô men io?

Luc 15:11-32
[11] O kan klé bé ékun ke: Bian kun le ba yasua nnyon.[12] Lé kun kasienfue'n séé i si ke: Baba, fa o liké nga tyen wié o kô yô n lie'n man min. Ye bé si bu i ninngé'm bé nun maan béo.[13] Ke o dii lé nnyon kun'n, ba kasien so'n yô liké ng'o nyennin'n i ate. O fe i sika'n o oo nvlé wié nun mmuamua kpa, o yôô sika so'n kwlaa wannzô, nan wa wié.[14] Ke o wiéé i kwlaa satyi'n, awé dan kpa o wa kpen men so'n nun, kpekuun i sa mian.[15] O fe i wun man men so'n nunfue kun, nan wa sunmen i fié su lo ke o kô nien i kokoti'm bé su.[16] O klô ke oh dih alie nga kokoti'm bé di'n wié, sannge swran fi a menmen.[17] Ke o tran bu akunndan bo i nyin kpeen i laa'n nun'n, o sé ke: Nian n si awlô lo dyunman difue kpanngban bo bé di'a alie yale, ye min, min ye n su wu awé nun wa'n![18] M ma dyaô ko n si sin, nan nh séh i ke:[19] Baba, man yô te nyanmien'n bô, ye man yô o te. Ke bé sé ke n ti o wa'n, o nin i so fataman kun. Fa min yô ke o dyunman difue'm bé nun kun sa.[20] O dyaô oo i si sin. Ke oh koh b'o wa dyu lo bo i si wunniin mmua lo'n, o yô i annvo, nan wa wanndi a kô to i nun.[21] Ba'n séé i si ke: Baba, man yô te nyanmien'n bô, ye man yô o te. Ke bé sé ke n ti o wa'n, o nin i so fataman kun.[22] Sannge i si séé i swran'm bé ke: Anh fa trale klaan kpafue'n bla ndende fa wle i wun, anh fa sama ti nga kun wle i sa, ye anh wle i ngbabua.[23] Anh fa nannin nga wa lô kpafue'n bla, anh kuin man é fa di tyen,[24] afin n wa ng'o ô ye'n, o wuli, ye wa nyan nguan ékun, o mlinnin, man wuin ékun. Ye bé bôô tyen dile so'n bôo.[25] Ke oh yôh so'n, wuun ba kpenngbenfue'n wô fié su lo. Ke oh bah b'o mantaan awlô le'n, o ti dyué'n nin klen'n.[26] O flee i si i swran'm bé nun kun, nan wa use sa nga ti ye bé bô klen'n.[27] Ye o sé i ke: O niaan bian ye o balio, ke o si wunniin b'o ti dyuédyué wa kun nannin nga wa lô kpafue'n wa wle i trô nun.[28] Ye o faa yaa, o klô'a ke o wlu awlô lo.[29] I si fité kô kpetelii, ye o séé i si ke: Nian, sule nga n fa su o lélé fa dyu nde'n, n nian kpeman wo atisre lé, sannge a nian ma'an min bôli ba bo kun lé, bo min nin n dyanvue mun é fa di tyeon.[30] Sannge ke o wa ng'o kô satyi o ninngé'n kwlaa téklé mmla'm bé su'n bali'n, a kun nannin nga wa lô kpafue'n, a wle i trô nun![31] Nan i si a sé i ke: N wa, o lie'n, min nin wo ye é ô wa titio, liké kwlaa ng'o ti n lie'n, o ti o lie.[32] Yele ke o niaan ng'o ô ye'n, o wuli, ye wa nyan nguan ékun, o mlinnin bo ya wuin ékun'n, o man tyen dile nin aunbliblie so'n o ti i su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974