A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Corinthefue 12:21
Sre kun min ke, ke n dyu amun wun lo ékun'n, nh wunh swran kpanngban bo bé yôô sa tete laa bo lélé nde bé nian katyi'a bé nzuen'n bé te yô ninngé tete, bé te kunnde bla nin bian, bé bô wlaka. Bé ti nh sunh nan min Nyanmien man min nyin a gua'a asé amun nyrun.

2 Timothée 2:22
Nanh bu liké nga gbanflen kônvi soe'n i akunndan, sannge a nin bé kwlaa nga sa te nu'an bé awlen'n nun bo bé bô fle é Min'n, anh mian amun nyin anh yô sa ng'o ti kpa'n, anh lafi Nyanmien su, anh klô Nyanmien nin swran, ye man amun wla gua asé.

Sa nga bé yôli'n 15:20
Sannge man é kle bé fluwa ke nanh man bé di amuen su, nanh man bé kunnde bla b'o ti'a bé yi annze bian b'o ti'a bé wun'n, ye nanh man bé di nnen b'o wu i sa su'n, o nin nnen mmôdya.

Colossesfue 3:5
I so'n ti, anh wla amun asie'n su wa nzuen'n bé asé, bla nin bian kunndele, sa tete yôle, bé kônvi b'o so nyannzuen sa mun'n, bé nyin b'o blô liké'm bé su'n, bé nyin b'o yi'a liké'n b'o nin amuen sole'n ti kun'n.

ÉphÈsefue 5:3
An ti Nyanmien i swran, i so'n ti, nanh man bé ti bla nin bian kunndele, nin sa tete yôle, nin bé nyin b'o yi'a liké'n, bé nde fi amun nuan nun.

Galatiefue 5:19
É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,

1 Corinthefue 6:18-19
[18] Anh wla bla nin bian kunndele'n i asé. Sa te kwlaa bo swran yô'n o ti'a bé kplô nun nde, sannge swran ng'o kunnde bla annze bian'n, o yô i so sa lie'n gue i bobo kplô'n nun.[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?

1 Corinthefue 7:2
sannge ke o yô nan amuan kunnde'a bla i sukusuku'n, man yasua kun dya bla kun, ye bla kun dya bian kun.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

1 Pierre 2:11
N swran kpa mun, an ti aôfue nin wlanwlanfue asie'n su, o man nh sreh amun ke an wla amun kônvi b'o man amun nyin blô ninngé'm bé su'n i asé, afin kônvi so'n kwla kun é.

Hébreu 13:4
Man swran'n kwlaa bé bu adya'n i liké dan, ye bé bo ba dya bé wun'n, nanh man bé yô sa sukusuku. Afin Nyanmien nin bé nga bé kunnde bla annze bian'n, nin bé nga bé kunnde bla bé yi bô annze bian bé wun bô'n mun lee.

Jude 1:7
I kunngba'n, Sodome, nin Gomorrhe, nin kloklo nga bé mantanmantan bé le'n, bé ti ke ange so'm bé sa. Bé fa bé wun wlaa téklé bôle'n nun, ye yasua'm bé kunnde bé wiéngu yasua. I nuan liké nga bé nyenniin'n yele nyrennen nga bé wuin sin b'o nuanman mlonmlon'n nun'n. Nyanmien yô i so nan swran'n kwlaa bé fa tu bé wun fo.

Matthieu 5:8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!

Romefue 12:1
Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.

Romefue 13:13
Man é yô sa bo bé ti nanwle'n ke é ô wia klénglé kpa'n nun sa. Man é yatyi nzanbôe'n, nin nzanbôe nyôlie'n, ye bé wun wannzô yôle'n, bla nin bian kunndele'n, wlaka bôle'n, utré'n, nin swran nyin tyile'n.

1 Thessaloniquefue 4:3-4
[3] Sa ng'o yô Nyanmien fe'n yele ke an katyi i lie mlonmlon ye nanh an kunnde bla nin bian.[4] Man swran kun si i bobo i wun su nian, o fe i wun man Nyanmien mlonmlon, ye nanh man o yô i wun finfin.

Galatiefue 5:19-21
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974