A A A A A

God: [God's Love]


1 Corinthefue 13:13
Sien'n, liké nsan ng'o ka le'n bé ye, Nyanmien su lafile, é wla bo é fa gue Nyanmien su'n, nin klôle bo é fa klô Nyanmien nin swran'n, sannge bé nun dan'n yele Nyanmien nin swran bé klôle.

1 Jean 3:1
Anh nian klôle nga é Si Nyanmien fa klô yéo! Klôle dan so'n ti ye bé fle é i wa nion. Ye é ti i wa sakpa. Anh nian sa nga ti ye men'n nunfue'm bé si'a yé'n, yele ke bé si'a Nyanmien.

1 Jean 4:7-8
[7] N swran kpa mun, man é klô é wun, afin swran klôle'n, fin Nyanmien. Swran kwlaa ng'o klô swran'n, o ti Nyanmien wa, ye o si Nyanmien.[8] Swran ng'o klô'a swran'n, wuun o si'a Nyanmien, afin Nyanmien'n ye o ti swran klôfue nion.

1 Jean 4:16-19
[16] É si ke Nyanmien klô é, o man é lafi i su. Nyanmien ye o ti swran klôfue nion, o man swran ng'o klô swran'n, wuun o nin Nyanmien ba katyi swran wunmuan, o nin i bé tran.[17] Ke é klôle nga é fa klô Nyanmien'n i nyin fitéé wéiin'n, o man é si ke dyole dile tyen'n nun é wla'n guah asé. Afin ke o fa ti'n, ke é kusu é ti so men'n nuon.[18] Sre ku'an bé swran nga bé klôé'n i wun, se bé klôé sakpa'n, sre kwla ku'an bé i wun. I so'n ti, swran nga sre te kuin'n, wuun o klô'a Nyanmien kpa, afin fo tule'n ti ye sre kun swran nion.[19] É lie'n, é klô Nyanmien, afin o dun mmua klôli é.

Galatiefue 2:20
o man ôle nga n wô ye'n nanh n ngunmin ye n wôo, min nin Christ ye é wôo, ye sulafile bo n lafi Nyanmien i Wa b'o klôli min b'o fe i wun mannin min ti'n, i ti ye n wô leo.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 15:13
Swran klôle ng'o ti dan tre i ngba'n, yele swran bo i dyanvue'n ti, o fe i wun man'n.

Romefue 5:8
Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

ÉphÈsefue 2:4-5
[4] Sannge Nyanmien ti aunnvue sifue dan, o man ke é te ti ke swran bo wa wu sa i nyrun'n, klôle b'o fa klô yé'n ti, o maan é nin Christ é nguan. Yé bo Nyanmien yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti.[5] ***

1 Pierre 5:6-7
[6] I so'n ti, anh yô amun wun aénvue Nyanmien Kpli'n i nyrun nan se tyen ng'o siéli'n dyu'n, wa man amun su.[7] Anh kôkô sa kwlaa ng'o ô amun su'n kléé, afin i ye o nian amun likaa.

Romefue 8:37-39
[37] Kannze sa so'n kwlaa to é su'n, Jésus b'o klôô yé'n ti, é tra safunyren.[38] Afin n si kpa ke klôle nga Nyanmien fa klô é b'o man Jésus-Christ yi i nglô klé yé'n, liké fi man i nyin kwla tu'a é su. Se wié ô, nguan ô, ange mun ô, mmusu mun ô, baé ô, ble nga nun ninngé mun ô, tyen wié ninngé mun ô, nglô lo nin asie'n su wa ninngé mun ô, liké fi nu'an le b'o man i nyin kwla tu é suo.[39] Ke n sé ke awlabôe'n wô n su dan, ye min awlen'n kpe n klun'n, Christfue bo n ti'n ti, n di nanwle, Nyanmien Wawe'n kusu man n si n klun lo wéiin ke m bua'a atô.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974