A A A A A

God: [God's Grace]


ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.[9] Nanh sa kpa nga an yôli'n tio, i so'n ti, swran fi kwla fa di'e i nuan.

Tite 2:11
Afin Nyanmien a yi yé nga o yô swran b'o man swran'n kwlaa bé kwla nyan bé bé ti'n i nglô.

Romefue 11:6
Nanh sa nga bé yôli'n ti ye o faa bé soo, sannge i klun-ufué'n ti ye o yôé soo. Afin se liké nga bé yô'n ti ye o fa bé'n, wuun nenh i klun-ufué'n tio.

Sa nga bé yôli'n 15:11
Nanh man é yô so, afin é bu i ke é Min Jésus i yé dan b'o yô yé'n bo i ti ye é fitéé nun'n, i kunngba'n ti ye bé fitéé nun wiéo.

Hébreu 4:16
I so'n ti, man é fa é wla gua Nyanmien su é wunngé i bia'n bo bé ko loo bé nyan yé'n i wun lo nan o si é aunnvue, nan ble nga é sa mian'n, o yô é yé, o ti é wun nyanman nun.

Sa nga bé yôli'n 20:32
Sien'n nh fah amun wla é Min'n sa nun, ye nh fah yé dan bo Nyanmien yôô yé'n i nde'n yatyi amun sa nun. O man amunh kwlah dyran tyinndyin, ye kusu o kwla fa liké ng'o sié maan swran kwlaa ng'o ti i lie mlonmlon'n man amun.

Jacques 4:6
Sannge yé ng'o yô yé'n ti dan, afin bé klee ke: «Nyanmien nin bé nga bé tu bé wun'n mun lee, Sannge o yô aénvuefue'm bé yé.»

ÉphÈsefue 1:7
Ke Christ wuli bo i mmôdya'n guali'n ti, Nyanmien déli é ti, o yatyi sa nga é yôlii'n tyee é. I so'n nun é wun yé dan nga o yôô é

Romefue 5:1-2
[1] I so'n ti, Nyanmien a bu é swran kpa i su bo é lafi'n ti, o man sien'n é Min Jésus-Christ ti, é nin i é afien a se.[2] I ye man é sii ke Nyanmien yô é yéo, i su bo é lafi'n ti, sien'n é su di yé so'n. Anyrunnyan bo Nyanmien waan oh manh é bo é nyin ô i sin'n ti, é wun blibli é.

Tite 3:7
nan yé nga o yô yé'n ti, o bu é swran kpa, o man éh nyanh anannganman nguan nga i waan oh manh yé'n bo é wla ô su'n.

Romefue 3:20-24
[20] Nyanmien su bu'a swran fi swran kpa i mmla'n su fale'n ti, afin mmla'n ti ye man bé si liké nga bé fle ke sa te nion.[21] Sannge sien'n Nyanmien klé é wafa ng'o fa bu swran swran kpa'n, b'o fi'an mmla'n nun'n, afin bé klee mmla'n nun ye Nyanmien nuan idyofue'm bé ken i nde ke,[22] Nyanmien bu bé kwlaa nga bé lafi Jésus-Christ su'n bé swran kpa, afin i nyrun swran fi kpa tra'a wié.[23] Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.[24] Sannge Nyanmien i klun-ufué dan'n ti o bu bé swran kpa, wa dé'a bé liké fi, Christ-Jésus b'o déli bé'n ti.

Jean 1:17
Moïse ye Nyanmien man o fa mmla'n maan yéo, Jésus-Christ kusu ye o fa yé yôle'n nin nanwle'n balio.

2 Timothée 2:1
I so'n ti, o lie'n, n wa, yé nga ké nin Christ-Jésus é katyii swran wunmuan'n o yôô yé'n ti, dyran kéklé.

2 Timothée 1:9
O déé é, o flee é ke é yô i swran, nanh ke é yô sa kpa ti ye o flee yéo, sannge é wun akunndan bo i bobo buli'n, nin yé bo i waan Christ-Jésus ti oh yôh yé'n tio.

2 Corinthefue 12:9
Sannge o sé n ke, yé ng'o yô min'n oh dyuh min, afin ke n le'a wunmien'n, i nun ye o yi i wun nglô ke o ti kplio. O man n klun dyo n fuen bo n ti'n su nan Christ yi i dan'n nglô n ti.

Romefue 3:24
Sannge Nyanmien i klun-ufué dan'n ti o bu bé swran kpa, wa dé'a bé liké fi, Christ-Jésus b'o déli bé'n ti.

Sa nga bé yôli'n 20:24
Sannge m bu'a min wun liké fi, n yô so nan man wanndi a dyu n dyuwle, nan man wié dyunman nga é Min Jésus fa wlaa n sa nun ke n yô'n i yô. Dyunman so'n yele ke n kan yé dan nga Nyanmien yôô yé'n i nde.

1 Pierre 5:10
Ke an wun nyrennen lé nnyon kun'n, Nyanmien Aklunyéfue Kpli'n b'o flee amun ke an nyan nyrun titi, swran wunmuan bo amun nin Christ a katyi'n ti'n, i bobo man amunh yôh swran kpa mlonmlon. Oh yôh man amunh dyranh kéklé, oh wlah amun fanngan, o man amun wun su usu'a amun.

ÉphÈsefue 2:4-9
[4] Sannge Nyanmien ti aunnvue sifue dan, o man ke é te ti ke swran bo wa wu sa i nyrun'n, klôle b'o fa klô yé'n ti, o maan é nin Christ é nguan. Yé bo Nyanmien yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti.[5] ***[6] Swran wunmuan bo é nin Christ-Jésus é ti'n ti, o man é nin i tyennin, ye o man é nin i é tran nyanmien su lo[7] nan ble ng'o ba lo'n nun, ke oh yih i kpa b'o yôli é Christ-Jésus ti'n, i nglô'n, béh wunh ke i yé b'o yôô yé'n i dan'n le'a wunsu.[8] Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.[9] Nanh sa kpa nga an yôli'n tio, i so'n ti, swran fi kwla fa di'e i nuan.

Romefue 2:8-10
[8] Bé nga kusu bo bé bu bé bobo bé wun akunndan, bo bé bu'a swran ufle akunndan, bo bé fa'a nanwle nde'n su, bo sa te'n ye bé klôé'n, oh fah bé wun ya dan i awlen bo bé fite'n ti.[9] Bé kwlaa nga bé yô sa tete'n, yale kléle'n toh bé su, béh wunh nyrennen dan, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.[10] Sannge bé kwlaa nga bé yô kpa'n, Nyanmien man béh nyanh nyrun, béh buh bé swran, ye béh dih aladyé, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.

1 Corinthefue 15:10
Sannge swran nga man yôé ye'n, yé bo Nyanmien yôô min'n ti ye man man yô soo. Yé so'n b'o yô min'n wa yô'a ngben, afin n dii dyunman dan tra bé ngba, nanh ke m bobo min ye n di dyunman so nion, sannge Nyanmien ye o dyran n si ye man n dii dyunman so nion.

ÉphÈsefue 2:5
***

Tite 2:11-12
[11] Afin Nyanmien a yi yé nga o yô swran b'o man swran'n kwlaa bé kwla nyan bé bé ti'n i nglô.[12] Yé so b'o yôô yé'n, é yô sa ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti kpa'n, ye é srô Nyanmien.

2 Corinthefue 12:8-9
[8] Man sre é Min'n kpe nsan ke o yi tukpatye so'n n kplô'n nun.[9] Sannge o sé n ke, yé ng'o yô min'n oh dyuh min, afin ke n le'a wunmien'n, i nun ye o yi i wun nglô ke o ti kplio. O man n klun dyo n fuen bo n ti'n su nan Christ yi i dan'n nglô n ti.

Jean 1:14
Nde so'n katyii i wun swran, o nin é wa trannin, o ti aklunyéfue nin nanwlefue. É nieen i anyrunnyan'n, o ti anyrunnyan bo se Ba b'o ti kunngba'n i Si meon o ti su.

ÉphÈsefue 4:7
Sannge swran kun i liké lie nga Christ men i ke o yô'n, ye o kwla yôo.

2 Pierre 1:2
Nyanmien nin é Min Jésus bo an si bé'n ti, bé man an nyan yé titi, ye man amun wun dyo amun fouun!

Romefue 1:7
Nh fah fluwa nga ble amun bo an wô Rome lo bo Nyanmien klô amun b'o fle amun ke an katyi i lie mlonmlon'n. Man é Si Nyanmien nin é Min Jésus-Christ bé man an nyan yé, ye man amun wun dyo amun fouun!

Romefue 5:17
Nanwle, swran kun i sa ng'o yôli'n ti, wié'n kwla swran'n kwlaa swran kunngba so'n ti. Sannge sa kpa nga Jésus-Christ kusu yôli'n ti dan kpa tre, afin bé kwlaa nga Nyanmien yô bé yé b'o katyi bé swran kpa'n, béh nyanh nguan béh dih famien Christ fanngan nun.

Jean 1:16
É kwlaa é nyeen i liké kpakpa'n wié, o yô é yé nan wa yô é yé ékun.

Tite 2:11-14
[11] Afin Nyanmien a yi yé nga o yô swran b'o man swran'n kwlaa bé kwla nyan bé bé ti'n i nglô.[12] Yé so b'o yôô yé'n, é yô sa ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti kpa'n, ye é srô Nyanmien.[13] É yô so nan é minnde tyen kpa nga é wla ô su ke é Nyanmien Kpli'n nin é Défue Christ-Jésus bé wa yi bé wun nglô'n.[14] É ti o fe i wun mannin, nan oh yih é sa tete'n kwlaa nun, nan é katyi i sa ti swran bo é wun sa tete'n kwlaa wa wié, bo é tu é klun yô swran yé.

Romefue 5:2
I ye man é sii ke Nyanmien yô é yéo, i su bo é lafi'n ti, sien'n é su di yé so'n. Anyrunnyan bo Nyanmien waan oh manh é bo é nyin ô i sin'n ti, é wun blibli é.

2 Corinthefue 6:1
I so'n ti, é bo é nin Nyanmien é di dyunman kun'n, éh sreh amun, nanh man yé nga Nyanmien yôô amun'n o yô ngben,

2 Thessaloniquefue 1:12
Ye amun ti, man é Min Jésus dunman'n fu, ye i ti amun lie'n kusu fu, yé bo é Nyanmien'n nin é Min Jésus-Christ bé yôô yé'n ti.

1 Timothée 1:13-16
[13] ***[14] Yé nga é Min'n yôô min'n i nyin fitéé dan, o man ke é nin Christ-Jésus é katyii swran wunmuan'n, é lafi i su, ye é klô i nin swran.[15] Nde nga ti nanwle wéiin, se bé fa su'n o ti kpa, yele ke Christ-Jésus baa men'n nun sa te yôfue mun bo n ti bé nun klikli'n bé déle.[16] Nyanmien si min bo n sa te lie'n tra swran'n kwlaa bé lie'n, min aunnvue nan Christ-Jésus fe i awlen b'o tre swran wun'n klé bé nga bé wa lafi i su bo béh nyanh anannganman nguan'n, man bé wun ke o tre i awlen bé wun wié.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Romefue 3:23
Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

2 Corinthefue 9:8
Nyanmien kwla man amun liké kpakpa'n kwlaa lélé bé ti sinh yia amun. O man tyen kwlaa amunh nyanh liké kwlaa ng'o mian amun sa'n, ye amunh nyanh wié kpanngban amunh fah yô aklunyé,

Jacques 2:8
Nanwle, se an fa mmla nga wié nu'en i sin, bo bé klee Nyanmien Nde'n nun ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa'n» su'n, o ti kpa.

1 Jean 5:3
Nyanmien i klôle'n yele ke é fe i nde'n su, i nde so'n i su fale'n yô'a ya.

2 Pierre 3:9
Liké nga é Min'n sé ke oh yôh'n, o tyuentyue'en i asé ke swran'm bé bu'n sa. Sannge o tre i awlen amun wun, o klô'a ke swran kun sa mlin, o klô ke swran'n kwlaa bé katyi bé nzuen'n.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Ye Pierre séé bé ke: Anh katyi amun nzuen'n man bé yô amun kwlakwlakwla amun baptême Jésus-Christ dunman nun, man Nyanmien yatyi sa nga an yôlii'n tye amun, ye o fe i Wawe'n man amun.

Romefue 3:27
?Se o ti so'n, nzu su ye é dyran fa di é nuaan? É le'e i so liké mlonmlon! ?Nzu ti ye é le'e i so liké nion? ?Mmla'n b'o man é si liké nga é yô'n tio? Tyetye, Nyanmien bo é lafi i su'n tio.

Jacques 2:12
Ke bé wa dyran mmla b'o man é nyan é ti'n su di dyole'n ti, o man nde nga amunh kanh'n, nin liké nga amunh yôh'n, anh yôé i nuan su.

Romefue 7:12
I so'n ti, mmla wunmuan'n ti Nyanmien lie, ye mmla kun so'n kusu ti Nyanmien lie. Mmla kun so'n i siéle'n ti su, o ti kpa.

Romefue 1:16
Dyasin fe'n ti nyannzuen ku'an min, afin i ye Nyanmien Kpli fa dé swran kwlaa nga bé lafi i su muon, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974