A A A A A

God: [Ý chí tự do]


1 Corinthefue 10:13
Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được.

2 Pierre 3:9
Liké nga é Min'n sé ke oh yôh'n, o tyuentyue'en i asé ke swran'm bé bu'n sa. Sannge o tre i awlen amun wun, o klô'a ke swran kun sa mlin, o klô ke swran'n kwlaa bé katyi bé nzuen'n.

Galatiefue 5:13
Aniaan mun, Nyanmien flee amun ke an nyan amun ti, sannge amun ti bo amun nyen so'n ti, nanh an yô klo swran nyôlie'n, sannge anh bu amun wun ke an ti amun wiéngu kanga, anh wuka amun wun klôle bo an klô amun wun'n ti.

Jean 7:17
Swran ng'o klô ke oh yôh i klun sa'n, oh sih ke liké nga n klé'n o fin i, annze m bobo n kpe n klun ye n kléo.

Marc 8:34
I sin o flee swran mun nin i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Swran nga i waan o wa su n su'n, mon o klen i wun man min, nan o sue i waka'n o su n su.

Sa nglô yile 3:20
Anh nian, n dyin anuan'n sin, m bôbô. Swran ng'o ti min nen'n nan o tiké'n, nh wluh i lika lo, min nin i éh dih liké.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Romefue 13:2
O man swran ng'o dyaô bé wun'n, wuun wa yô nyin kéklé Nyanmien su. Bé nga bé yô nyin kéklé so'n, bé kpe bé bobo bé wun sae ba.

Romefue 10:9-10
[9] Se o fité o nuan ke Jésus ti o Min'n, ye se a lafi su kpa ke Nyanmien tyenniin'n, ah fitéh nun.[10] Afin ke bé lafi su kpa'n, Nyanmien bu bé swran kpa, ye ke o fité bé nuan'n, bé fité nun.

Galatiefue 5:16-17
[16] N sé ke yiô: Anh yô sa nga Nyanmien Wawe'n klé amun'n ye an su yô'a liké nga klo swran kônvi soe'n kun.[17] Liké nga klo swran klôé'n, Nyanmien Wawe'n klômen, ye liké nga Nyanmien Wawe'n klôé'n, klo swran klômen, bé nnyon'n bé nuan seman, o man sa nga an klô ke amunh yôh'n, an kwla yôman.

Jean 1:12-13
[12] Sannge bé kwlaa nga bé soo i nun bo bé lafi i su'n, o man bé katyi Nyanmien wa.[13] Nyanmien wa bo bé ti'n, ba wu'a bé ke bé fa wu ba'n sa, b'o fin yasua nin bla bo bé klô ke béh nyanh ba'n, sannge Nyanmien bobo ye o wuu béo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974