A A A A A

God: [Financial Blessing]


2 Corinthefue 8:9
Afin an si yé dan nga é Min Jésus-Christ yôli yé'n. I b'o ti anyanbéunfue'n o katyii i wun yalefue amun ti, nan i yale so'n nun an katyi anyanbéunfue.

3 Jean 1:2
N swran kpa, Nyanmien man liké kwlaa nga a yô'n o yô kpa, ye a yô dyuédyué, ke n si ke o wla'n wô Nyanmien su kpa'n sa.

Galatiefue 6:9
Nanh man é sa sin bubu é sa kpa yôle'n nun, afin se ya feman'n, tyen wié éh nyenh i nuan liké.

Jacques 5:12
N niaan mun, sa ng'o ti tyinndyin kpa'n yele ke, nanh an fle nyanmien'n, nin asie'n, nin liké wié fi bé di. Sannge se an sé ke, iyô'n, mon o ka su, ye se an sé ke, tyetye'n, mon o ka su nan ba fa'a amun a oman Nyanmien dyasu.

Jean 6:12
Ke bé ku yili'n, o sé i sonnzonfue'm bé ke, bé ise i sinsin b'o ka le'n nan i wié fi a mlinman.

Luc 6:38
Anh tye swran liké, ye Nyanmien kusu oh tyeh amun wié, oh manh amun kpanngban ke liké bo bé su, bé tintin su, bé kédyékédyé, o yi bu gua'n sa, afin sulie nga an su nun man swran wié mun'n, i kunngba'n nun ye Nyanmien suh nun man amuon.

Luc 12:34
Afin lika nga amun awlen su ninngé'n wô le'n, le ye amun akunndan'n wôo.

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Matthieu 23:23
Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an yi menthe'n nin aneth'n nin cumin'n (*f15*) bé blusu'n (*f16*), sannge an yatyi mmla ng'o ti tyinndyin'n, nanwle dile'n, nin aunnvue sile'n, nin sa kpa yôle b'o man swran'm bé fa bé wla gua amun su'n. Bé ye bé yôle'n ti i su nion, sannge nanh an yatyi wié'm bé yôle.

Matthieu 25:21
I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n, a yôli i kpa, i so'n ti, n kusu nh foh o sié liké dan su. Bla man é ablé.

Romefue 13:8
Nanh man swran fi kale tran amun su, san amun wiéngu klôle ye o yô ke kale sa ye o tran amun suo. Afin swran ng'o klô i wiéngu'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.

Marc 11:22-23
[22] Ye Jésus séé bé ke: Anh lafi Nyanmien su.[23] Nanwle, swran ng'o lafi Nyanmien su'n o kwla sé ôka nga ke o tu i bô wa kô to dyénvié'n nun. Se i awlen'n ti'a nnyonnyon b'o lafi nde ng'o kannin'n su ke oh yôh'n, Nyanmien wa yô i so'n men.

2 Corinthefue 9:6-8
[6] An si ke swran ng'o di fié kaan'n, i su liké ng'o nyen'n ti kaan, ye swran ng'o di fié dan'n o nyan liké kpanngban.[7] Man swran kun i liké ng'o bu i akunndan ke se o maan o ti kpa'n, o fa man, nanh mon o yô klunngbo su nin mianle su, afin swran ng'o man Nyanmien liké i klun-ufué su'n, i klun dyo i wun.[8] Nyanmien kwla man amun liké kpakpa'n kwlaa lélé bé ti sinh yia amun. O man tyen kwlaa amunh nyanh liké kwlaa ng'o mian amun sa'n, ye amunh nyanh wié kpanngban amunh fah yô aklunyé,

Luc 14:28-30
[28] ?Amun nun ônin ye se i waan oh kplanh nglô sua fléiin kun'n, o du'an mmua tra'an asé bu'e i sika'n nianman, se i sika'n kwlah dyu i kplanle ô nion?[29] Se wa yô'e i so'n, nan se o bô i bô bo wié'e i yô'n, o tyeman nan bé kwlaa nga bé wuin'n ba srii,[30] ba sé ke: Bian nga bôô sua'n bô, sannge i sa dyu'e i yôle su.

Luc 6:34-36
[34] ?Ye se swran nga an lafi i su ke se an bô i bôsiaa o yi man amun'n, i ngunmin ye an bô i bôsia'n, nzu ye amunh nyenh nuon? Sa te yôfue'm bé kusu bé bô bé wiéngu sa te yôfue'm bé bôsia, nan bé yô wié man bé.[35] Sannge anh klô amun kpofue mun, anh yô bé yé, anh bô swran bôsia, nanh an fa amun nyin sié su ke bé yi man amun. Se an yô so'n, béh yôh amun mô dan, ye amunh katyih Nyanmien Kpli bo liké fi nu'en i sin'n, i wa, afin o yô bé nga bé si'a yé'n, o nin klunwifue'm bé yé.[36] Anh si aunnvue, ke amun Si kusu si aunnvue'n sa.

Jacques 5:1-3
[1] Anya béunfue mun, anh sié amun su! Nyrennen b'o wa to amun su'n ti, anh bô auyé, anh sun![2] Amun ninngé'm ba satyi, kakaa'm ba di amun trale mun.[3] Amun sika okwle'n nin amun dyete ufué'm ba dun, i dunle so'n oh yiyih amun bô, oh yrah amun ke sin sa. Men nga ya dyu i bué nuan ye'n, amuan tian amun ninngé'm bé nuan!

Matthieu 6:1-34
[1] Anh nian amun wun ke nanh an yô amun sa kpa bo Nyanmien sule'n ti ye an yô'n, swran'm bé ti. Se an yô so'n, an su nya'an liké fi amun Si b'o ô nyanmien su lo'n i sa nun.[2] I so'n ti se ah tyeh yalefue liké'n, nanh bô i ndôlô ke dunman klôfue'm bé yôé Nyanmien sua'm bé nun nin atin'm bé su, ke swran'm bé wun bé nan bé yi bé aye'n bé lie'n sa. Nanwle, mô nga bé kô yô bé'n, ye bé yôô bé leo.[3] Sannge o lie'n, se ah fah liké man yalefue'n, nanh mon o sa be'n si ng'o sa fama'n yô'n[4] nan liké nga a fa man yalefue'n wa yô nvialie nun, nan o Si b'o wun nvialie nun sa'n wa yô o mô.[5] Ke amun nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, nanh an yô ke dunman klôfue'm bo bé klô nglô dyranle Nyanmien sua'm bé nun nin klo'n nun anngonda'm bé su ke swran'm bé wun bé ke bé yô bé'n, ye bé yôô bé leo.[6] Sannge o lie'n, ke a nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, wlu o sua ba'n nun lo nyin anuan'n nan a nin o Si b'o ô nvialie nun'n, amuan idyo, ye o Si b'o wun nvialie nun sa'n, o wa yô o mô.[7] Ke amun nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, nanh an kan nde kunngba'n flannun ke bé bo bé ti'a Juif'n bé yô'n sa, afin bé bu ke se bé kan nde kpanngban'n, ye Nyanmien tioh.[8] Nanh an fa bé nzuen'n mlonmlon, afin amun Si si liké nga amun sa mien i wun'n i sin nan amuan séé[9] I so'n ti, amun lie'n anh sé ke: É Si bo a ô nyanmien su lo'n man é bô o dunman fe,[10] mon o siéle ble'n dyu, man é bo é ô asie'n su wa'n, é yô o klun sa ke bé bo bé ô nyanmien su lo'n, bé yô'n sa.[11] Man é alie ng'o dyu é nde'n.[12] Yatyi sa nga é yô wo'n tye é, ke é yatyi, bé o bé yô é te'n, bé lie'n tye bé'n sa.[13] Nanh yatyi é le man Lakafue'n laka é, sannge kpla é wun. [Afin a ti kpli, a sié liké'n kwlaa, ye manmanle'n ti o lie tititi. Mon o yô so.][14] Se an yatyi sa nga swran'm bé yô amun'n tye bé'n, amun Si b'o ô nyanmien su lo'n, i kusu oh yatyih amun lie'n tye amun[15] Sannge se an yatyi'a sa nga swran'm bé yô amun'n tye'a bé'n, amun Si kusu su yatyi'a amun lie'n tye'a amun.[16] Se amunh kpeh sre nun ke amun nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, nanh an mlan amun nyrun ke dunman klôfue'm bé yô'n, bé yô bé wun fien bé fa klé swran mun ke bé su kpe sre nun. Nanwle, mô nga bé kô yô bé'n, ye bé yôô bé leo.[17] Sannge o lie'n, se ah kpeh sre nun ke a nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, wunnzin, guo o ti'n su blofue nzué, tôli nun[18] nan wa yô'a ke a su fo o wun klé swran mun ke a su kpe sre nun. Sannge fo o wun klé o Si b'o ô nvialie nun'n, ye o Si b'o si nvialie nun sa mun'n, o wa yô o mô.[19] Nanh an sié amun awlen su ninngé'm bé wa, afin nvole nin annganblale bé satyi bé, ye awiéfue'm bé bu anuan'n bé wua asie'n su wa.[20] Sannge anh sié amun awlen su ninngé mun nyanmien su lo, lo lie'n nvole nin annganblale satyiman liké, ye awiéfue'm bé bu'a anuan'n bé wuaman.[21] Afin lika nga wo awlen su ninngé'n wô le'n, le ye wo akunndan'n wôo.[22] Bé wunnen'n i kannin yele bé nyinma, i so'n ti, se o nyinma'n ti kpa'n a wun asé wéiin,[23] sannge se o nyinma'n ti'a kpa'n, a wu'an asé mlonmlon. Ye o kannin nga a lafi su ke o kpadya o nyrun'n, se o kpadyaman'n, i aôsin'n ti te![24] Swran kun min kwla yô'a nnyon, san oh kpoh kun, oh klôh kun, oh feh i wun mantan kun, ye oh yôh kun finfin. An kwla yô'a Nyanmien i swran, nan amun kunngba'n amuan yô sika'n i klôfue.[25] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, nanh an kôkô ninngé bo an lemen'n ti sé ke: ?Nzu ye é dio? [?Nzu ye é noon?] annze, ?É nyan tannin nin ye é klaa? ?Nguan nde'n ti'a tyinndyin tra'a alie'n? ?Bé wunnen'n ti'a kpa tra'a tannin?[26] Anh nian anunman'm bo bé tu sin'n, bé gua'a awié, be kpe'a awié guemen tanngannin nun, sannge amun Si b'o ô nyanmien su lo'n ta bé. ?An ti'a kpa tra'a bé?[27] Amun nun ônin ye i kôkôle nun o kwla gue i afue'n su bo kaan?[28] ?Ye nzu ti ye an kôkô trale tio? Anh nian waka nyre bo bé ô blô lo'n, bé di'a fié, bé tô'a dyésé.[29] O nin i se'n ngba, anh nian, Salomon bobo o nin i anyanbéun'n kwlaa wa kla'a bé nun wafa kun i wunsu tannin lé.[30] ?Se Nyanmien yô idyré'n bo nde bé ô blô lo bo ainman béh guah bé sin nun'n bé klaan ke nga sa'n, o su kata'a amun wun so kpe blu? ?An lafi'a Nyanmien su?[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.[34] I so'n ti, nanh an kôkô ainman lie'n ti, afin ainman bobo ye o kunnde i wun likéo. Tyen ba kun nun afe'n o dyu tyen so'n nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974