A A A A A

God: [Curse]


Galatiefue 3:13
Ke Christ katyii swran bo Nyanmien bôé sannzan é ti'n, o fe i wun kpoo é ti sannzan nga Nyanmien bôô é mmla'n bo ya fa'a su'n ti, afin bé klee ke: «Swran kwlaa nga bé bô i komin'n, wuun Nyanmien bôlii sannzan.»

Luc 6:28
Bé nga bé wua amun amuen'n, anh yra amun nuan man bé, ye bé nga bé yô amun tete'n, anh sre Nyanmien ke o yô kpa man bé.

Galatiefue 5:1
Aladyé dile ti ye Christ kpoo é tio. I so'n ti, anh dyran kéklé, nanh an fa amun wun wla kanga'n nun.

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

1 Jean 4:4
M mma mun, amun lie'n, an ti Nyanmien lie, o man an kwlali bé, afin Swran ng'o dyran amun sin'n ti dan tra nga b'o dyran men'n nunfue'm bé sin'n.

Romefue 8:37-39
[37] Kannze sa so'n kwlaa to é su'n, Jésus b'o klôô yé'n ti, é tra safunyren.[38] Afin n si kpa ke klôle nga Nyanmien fa klô é b'o man Jésus-Christ yi i nglô klé yé'n, liké fi man i nyin kwla tu'a é su. Se wié ô, nguan ô, ange mun ô, mmusu mun ô, baé ô, ble nga nun ninngé mun ô, tyen wié ninngé mun ô, nglô lo nin asie'n su wa ninngé mun ô, liké fi nu'an le b'o man i nyin kwla tu é suo.[39] Ke n sé ke awlabôe'n wô n su dan, ye min awlen'n kpe n klun'n, Christfue bo n ti'n ti, n di nanwle, Nyanmien Wawe'n kusu man n si n klun lo wéiin ke m bua'a atô.

1 Pierre 5:8-9
[8] Anh sasa amun wun, anh niannian! Afin mmusu'm bé si Satan b'o ti amun kpofue'n, o ti ke dyra b'o wlanwlan, o kpan kunnde nnen'n sa.[9] Nanh an lô amun wun men, anh dyran kéklé Nyanmien su bo an lafi'n ti. Afin an si ke amun niaan kwlaa nga bé ô men'n nun'n, bé wun nyrennen kunngba so'n wié.

ÉphÈsefue 6:10-17
[10] Min nde'n i atabô'n ye: Man é Min'n tin amun swran wunmuan bo amun nin i amuan katyi nin i kwlale b'o le'a wunsu'n ti.[11] Ke o kô yô nan amuan kwla dyran mmusu'm bé si Satan b'o kpe amun gble'n i nyrun'n, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa wla amun wun.[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.[13] I so'n ti, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa, nanh se lika'n yô te'n, amuan kwla kpli amun ti, ye ke an kwla bé kwlaa'n, amunh dyranh kéklé.[14] O man anh tanndan amun wun anh dyran kéklé. Anh fa nanwle'n yô ke kplô sa, anh fa tyi amun bô. Anh yô sa ng'o ti i nuan su'n, mon o yô ke liké kôklôkô bo an fa kata amun wué'n su'n sa.[15] Man amun awlen bo an tre kan dyasin fe'n yô ke amun ngbabua sa.[16] Sa kwlaa ng'o to amun su'n, man Christ su bo an lafi'n o yô ke amun nyren sa, nan Klunwifue'n i ta'n b'o so i nuan tô'n, i kwlaa'n wié su.[17] Man déle bo Nyanmien dé amun'n o yô ke kpôngbô klé sa, anh fa wla amun ti. Anh fa Nyanmien nde'n b'o ti i Wawe'n i kaka'n b'o fa man amun'n.

Matthieu 5:22
Sannge n lie'n, nh nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o fe i niaan wun ya [ngben'n], béh feh ko dyole difue'm bé dyasu. Ye swran ng'o kpe i niaan nzôwa'n, béh feh ko dyole difue dandan'm bé dyasu. Swran ng'o sé i niaan ke: Sinnglinfue'n, béh feh ko nyrennen lika'n i sin'n nun lo.

Romefue 3:23
Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Romefue 12:14
Bé nga bé klé amun yale'n, anh yra amun nuan ke Nyanmien nian bé su. Nanh an wua bé amuen, sannge anh sé Nyanmien ke o nian bé su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974