A A A A A

God: [Who God Is]


Colossesfue 1:16
Afin i ye Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa bo bé ô nyanmien su lo nin asie'n su wa muon, liké nga bé wun bé'n nin nga bé wu'an bé'n, bé nga bé ô bia su ô, bé nga bé sié swran mun ô, mmusu mun ô, kpenngben mun ô. Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa, i bobo ti ye o man o yii béo.

Hébreu 1:3
I ye o man é wun Nyanmien b'o yi i wun nglô nyannyannyan nion, o fa Nyanmien Kpli'n i wafa kwlaa ng'o ti'n, i nuan nun nde'n ye man ninngé'n kwlaa ô leo. Ke o yôli bo swran'm bé wun sa'n wiéli'n, o kô traan Nyanmien Kpli b'o ti Wléngbi'n i fama su nyanmien su lo.

Hébreu 4:12
Afin Nyanmien nde nga o kô kan'n, wuun wa kan o katyimen, o man swran'm bé katyi. Se é kwla sa'n

Jean 1:1
Nde'n wô le lalaa i sin nan Nyanmien a bô ninngé'm bé yile bô, Nde'n nin Nyanmien bé ô le, Nde so'n ti Nyanmien.

Jean 1:14
Nde so'n katyii i wun swran, o nin é wa trannin, o ti aklunyéfue nin nanwlefue. É nieen i anyrunnyan'n, o ti anyrunnyan bo se Ba b'o ti kunngba'n i Si meon o ti su.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 4:24
Nyanmien ti aôlia nun swran, o man bé nga bé waan béh kôtôh i bô béh menmenh'n, man bé yô i so bé akunndan'n nun nanwle su.

1 Jean 1:5
Nde nga i Wa'n kan kléé é, bo éh kanh kléh amun'n ye: Nyanmien ti nyannyannyan, aôsin'n kwla mentenmen mlonmlon.

1 Jean 4:8
Swran ng'o klô'a swran'n, wuun o si'a Nyanmien, afin Nyanmien'n ye o ti swran klôfue nion.

1 Jean 4:16
É si ke Nyanmien klô é, o man é lafi i su. Nyanmien ye o ti swran klôfue nion, o man swran ng'o klô swran'n, wuun o nin Nyanmien ba katyi swran wunmuan, o nin i bé tran.

Jean 17:3
Ke bé sé ke béh nyanh anannganman nguan'n, i bô yele ke béh sih o bo o kunngba tye ye a ti Nyanmien'n nin Jésus-Christ bo a sunmenniin'n.

Sa nglô yile 1:1
Fluwa nga nun bé kan sa nga o tye kaan bé wa yô, bo Nyanmien fa wlaa Jésus-Christ sa nun ke o fa klé i swran mun'n i nde. Christ sunmeen i ange'n, o wa yi bé nglô kléé Jean b'o ti i swran'n.

Sa nglô yile 22:13
N ti Alpha nin Oméga (*f45*), liké'n kwlaa i klikli nin i awiélie, sa'n kwlaa i bô bôfue nin i bô guafue.

Romefue 5:8
Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

Sa nglô yile 1:17-18
[17] Ke n wunniin'n, n fin asé i bô le, n katyii ke fuen sa. O fe i sa fama'n fuaa min wun, o sé ke: Nanh sre kun o! Min ye n ti liké'n kwlaa i klikli nin i awiélie nion.[18] N ti anannganman, n wuli, sannge n tyennin, sien'n min nyin ô su, ye nh kah le tititi. Min ye n sié Wié nion, ye blolo lo la clé'n wô n sa nun.

2 Timothée 3:16-17
[16] Nyanmien Nde kwlaa nga bé kleli'n, i bobo ye o fa maan swran mun ye bé klelio. Bé fa klé liké, bé fa klé swran lélé bé wun nanwle, bé fa tu bé fo, bé fa klé bé sa nga bé yôo o ti kpa'n,[17] nan Nyanmien swran'n nyan liké b'o kwla fa di dyunman kwlaa ng'o ti kpa'n.

Jean 10:30-33
[30] Man nin n Si é ti kun.[31] Juif'm bé faa yebue ékun ke bé fa fiin.[32] Jésus sé bé ke: M man wunnin sa kpakpa bo n yô bé n Si fanngan nun'n. ?Sa so'm bé nun ônin ti ye man amun waan amunh finh n yebue kun mion?[33] Juif'm bé sé i ke: Nanh ke sa kpa bo a yôli'n ti ye é waan éh kunh o, sannge Nyanmien dunman bo a satyi, ye o bo a ti swran bo a yô o wun ke a ti Nyanmien'n, i ti ye é waan éh kunh oo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974