English
A A A A A

God: [Commandments]

Marc 10:19
A si mmla'n: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, nanh di ndrunmun, bu o si nin o nin bé swran.»

Luc 18:20
A si mmla nga bé klee ke: «Nanh kunnde bla o yi bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran'n.»

Matthieu 22:34-40
[34] Ke Pharisifue'm (*f4*) bé tii i ke Jésus nde'n kwlali Sadducéfue (*f5*) mun'n, bé kô yiali.[35] Nan bé nun kun b'o ti mmla'n i sifue'n wa use i sa kun ke oh fah se nian, o use i ke:[36] ?Ndya, mmla'n i nun dan'n yele ônin?[37] Jésus sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su.»[38] I ye o ti mmla klikli nin i nun dan nion.[39] Ye nien i nnyon su b'o fe'n: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[40] Mmla nnyon nga su ye mmla'n nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n kwlaa takaa.

Romefue 13:9
Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»

Matthieu 19:16-19
[16] Ye swran kun baa Jésus wun le, o use i ke: ?Ndya, nzu liké kpa ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[17] O sé i ke: ?Nzu ti ye a usa min liké ng'o ti kpa'n i wun ndeo? Nyanmien kunngba tye ye o ti kpaa. Se a klô ke ah nyanh nguan'n, fa mmla'n su.[18] O usa Jésus ke: ?Mmla ônin? Ye i waan: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran,[19] klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»

Matthieu 22:36-40
[36] ?Ndya, mmla'n i nun dan'n yele ônin?[37] Jésus sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su.»[38] I ye o ti mmla klikli nin i nun dan nion.[39] Ye nien i nnyon su b'o fe'n: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[40] Mmla nnyon nga su ye mmla'n nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n kwlaa takaa.

Matthieu 10:17-22
[17] Anh sasa amun wun swran'm bé lika, afin bé wa fa amun ko dyole difue'm bé dyasu, béh bôh amun nin ngblé bé Nyanmien sua'm bé nun.[18] Béh fah amun ko bé bo bé sié men'n nin famien'm bé dyasu min ti nan an kan min nde klé bé nin bé bo bé ti'a Juif'n.[19] Sannge ble nga béh sanmanh amun'n, nanh an kôkô idyole wafa nga amunh fah idyo'n, nin nde nga amunh kôh kan'n ti. Nde nga amunh kôh kan'n, Nyanmien bobo wa klé amun do kunngba so'n su.[20] Afin nanh amun bobo ye amunh idyooh, sannge amun Si i Wawe'n ye oh fah nde so'n wla amun nuaan.[21] Swran bo bé ti niaan'n, kun wa fe i niaan bian wle swran'm bé sa nun ke bé kuin, ye swran wié'm bé wa yô bé mma'm bé so wié, ba'm béh dyaôh bé si nin bé nin'm bé wun ke bé kun bé.[22] Swran'n kwlaa bé wa kpo amun min ti, sannge swran ng'o tre i awlen lélé dyu i awiélie'n, oh fitéh nun.

Romefue 13:8-14
[8] Nanh man swran fi kale tran amun su, san amun wiéngu klôle ye o yô ke kale sa ye o tran amun suo. Afin swran ng'o klô i wiéngu'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.[9] Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»[10] Swran ng'o klô i wiéngu'n, o yô'e i te, o man swran ng'o klô swran'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.[11] Amun bobo an si ble nga é ô nun ye'n, o man amun bo an ti ke swran b'o su lafi sa'n, amun tinngéle'n wa dyu, afin é ti nyanle'n wa mantan é kôkô a tre i nun nga é lafii Christ su'n.[12] Lika'n wa o wié, alie'n su wa tyen! I so'n ti, man é wla sa tete nga bé fa kongue kata bé nyin yô'n bé asé, ye man é fa ale ninngé nga bé fa kun ale wia nun'n é tanndan é wun.[13] Man é yô sa bo bé ti nanwle'n ke é ô wia klénglé kpa'n nun sa. Man é yatyi nzanbôe'n, nin nzanbôe nyôlie'n, ye bé wun wannzô yôle'n, bla nin bian kunndele'n, wlaka bôle'n, utré'n, nin swran nyin tyile'n.[14] Anh fa é Min Jésus-Christ yô ke amun nyren sa. Nanh an bu liké nga klo swran i kônvi soe'n i akunndan ke amunh yôh.

Marc 12:28-34
[28] Mmla kléfue'm bé nun kun tii bé nde nga bé kan'n. Ke o wuun ke Jésus tee bé su kpa'n, o wunngéé Jésus wun le, o usee i ke: ?Mmla'n i nun dan'n yele ônin?[29] Jésus sé i ke: Nien i nun dan'n ye, «Israël mun, anh tié, é Min Nyanmien'n i kunngba tye ye o ti é Min nion.[30] Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su, fo o wunmien'n kwlaa yô liké ng'o klé ke a klôé'n.»[31] Ye nian ng'o menten'n ye: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.» Mmla wié fi nu'an le bo i dan tra béo.[32] Mmla kléfue'n sé i ke: Ndya, o ti kpa, ke a sé ke Nyanmien ti kunngba ye ufle nu'en i sin'n, o ti nanwle.[33] Ye ke bé klôé kpa, bo bé fa bé wla'n kwlaa gue i su, bo bé akunndan'n kwlaa tren i su, bo bé fa bé wunmien'n kwlaa yô liké ng'o klé ke bé klôé'n, bo bé klô be wiéngu ke bé bobo sa'n, i so'n ti kpa tra te nnen kwlaa nga bé yre'n, nin liké kwlaa nga bé fa man Nyanmien'n.[34] Ke Jésus wuun ke o te su kpa'n, o sé i ke: O ka kan ah yôh men nga Nyanmien sié'n i nunfue. O man swran fi a tre'e i awlen a use'e sa kun.

Jean 14:15
Se an klô min'n amunh fah min nde'n su.

Matthieu 19:18
O usa Jésus ke: ?Mmla ônin? Ye i waan: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran,

Jean 15:10
Se an fa min nde'n su'n, amunh sih ke n klô amun tititi. Ke n fa n Si nde'n su soo, o man n si ke o klô min tititi.

Matthieu 5:17
Nanh an bu i ke m baa moïse mmla'n nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n bé su nunnunle, bé nun yiyile ye m balio.

Jean 15:12-17
[12] Nde nga nh kanh klé amun'n ye, anh klô amun wiéngu ke n fa klô amun'n sa.[13] Swran klôle ng'o ti dan tre i ngba'n, yele swran bo i dyanvue'n ti, o fe i wun man'n.[14] Se an fa min nde'n su'n, an ti n dyanvue.[15] N fle'a amun n swran kun, afin kanga'n si'a liké nga i min'n yô'n. Sa ti bo n fle amun n dyanvue'n yele ke liké kwlaa nga n sueen n Si sa nun'n, n kléli amun.[16] Nanh amun ye an faa mion, sannge min ye n faa amuon. N faa amun ke an wo, an kô yô ke waka sama b'o su'n sa, ye mma nga an sui so'n oh kah le titi, nan liké kwlaa nga an fa n dunman sre é Si'n, o man amun.[17] Nde nga nh kanh klé amun'n yele ke anh klô amun wiéngu.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974