A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Sa nglô yile 6:3-8
[3] Ke Bua Gbanflen'n kpee liké nga bé fa tyityi fluwa'n i nnyon su'n nun'n, n tii liké bo bé ti ke nnen sa'n bé nun kun b'o fa nannin gbanflen'n ke o sé ke: Bla.[4] Ye nnenkpanngo kun ékun b'o ti okwle'n fitélio. Bé maan swran ng'o ti su'n i atin ke o kpe ale, nan swran'm bé kun bé wun. Bé meen i kaka dan kun.[5] Ke Bua Gbanflen'n kpee liké nga bé fa tyityi fluwa'n i nsan su'n nun'n, n tii liké bo bé ti ke nnen sa'n bé nun kun bo i nyrun'n fa swran'n ke o sé ke: Bla. Nh niaanh… nnenkpanngo blé kun ye. Tôé kun ô swran ng'o ti su'n i sa nun.[6] Ye n tii swran kun nen liké nnan bo bé ti ke nnen sa'n bé afien le, o sé ke: Awié kilo kun denier (*f10*) kun, ye orge (*f28*) kilo nsan, denier kun. Sannge ngô'n nin du vin'n, nanh kan bé.[7] Ke Bua Gbanflen'n kpee liké nga bé fa tyityi fluwa'n i nnan su'n nun'n, n tii liké bo bé ti ke nnen sa'n bé nun kun b'o fa anunman nyin'n i nen, o sé ke: Bla.[8] Nh niaanh… nnenkpanngo nzuennzuen kun ye. Swran ng'o ti su'n, bé flee Wié, ye lika nga bé flee blolo'n o su i su. Bé bubu asie'n sufue'm bé nun fa nnan, bé man bé atin ke bé kun bé nun fa kun. Bé fa kaka, nin awé, nin wié b'o kun bé tututu'n, nin asie'n su nnen nga bé yô wle'n ye bé fa kun béo.

2 Corinthefue 4:7
É bo é le Nyanmien ninngé kpakpa so mun'n, é ti ke se sa, o man bé wun i wle ke é kwla yô'a liké fi, sannge Nyanmien Kpli'n ye o yô sa'n kwlaaa.

Jacques 4:10
Anh yô amun wun aénvue é Min Nyanmien'n i nyrun, ye o man amunh nyanh nyrun.

Matthieu 6:24
Swran kun min kwla yô'a nnyon, san oh kpoh kun, oh klôh kun, oh feh i wun mantan kun, ye oh yôh kun finfin. An kwla yô'a Nyanmien i swran, nan amun kunngba'n amuan yô sika'n i klôfue.

Philippesfue 4:6
Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.

Jacques 1:2-6
[2] N niaan mun, sa fanunfanun ng'o to amun su'n, anh bui amun tyéndyélé liké,[3] afin an si ke, ke an lafi Nyanmien su, bo bé sa amun nian'n, ye man an katyi swran b'o tre i awleon.[4] Anh tra amun awlen lélé gue i ti nin i bô nan amuan yô swran, ye liké fi su mia'an amun.[5] Se ngwlele'n wa ti'a amun nun wié kpa'n, mon o kan klé Nyanmien bo i sa ti'a tankaan'n, b'o fa liké man swran'n kwlaa, o idyo'e i sin'n. O man swran so'n oh wunh sa wle.[6] Sannge ke oh kanh kléé'n, mon o lafi i su. Nanh mon o sié i nyin nnyonnyon, afin swran ng'o lafi'e i su kpa'n, o ti ke dyénvié'n bo aunngban'n kpe su, b'o man o kédyé ko wa ko wa'n sa.

Sa nglô yile 9:15-19
[15] Ye bé nyanndyii ange nnan so'n bo bé siéé bé le ke bé minnde do, nin tyen, nin anglô, nin afue so'n nan bé kun swran bo bé bubuu bé nun nsan'n bé bué kun.[16] Bé bô sôndya nga bé fu nnenkpanngo'n bé nuan kléé min. Bé dyu akpi-ngbingbi-ya-nnyon.[17] N wuun nnenkpanngo nin bé nga bé fu bé su'n aôlia nun, bé le liké kôklôôklô bé fa kata bé wué'n su, wié blô ke sin sa, wié ti blé, wié ti kôkônun ke soufre (*f26*) sa. Nnenkpanngo'm bé ti'n ti ke dyra'm bé lie'n sa. Sin, nin wensren, nin soufre bé fin bé nuan nun fité.[18] Liké srôésrôé nsan so'n bé kuun swran bo bé bubuu bé nun nsan'n bé bué kun, liké so'n yele sin, nin wensren, nin soufre bo bé fin bé nuan nun fité'n.[19] Bé liké nga bé fa kwla swran'n wô bé nuan nin bé lua'n nun. Bé lua'n ti ke wuô sa, bé le ti, bé ti so'n ye bé fa klé swran'm bé yale nion.

Marc 13:32-37
[32] Sannge tyen so'n nin i do so'n swran fi simen, ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n nin m bo n ti i Wa'n bobo é simen, san n Si kunngba tye ye o si io.[33] Anh fa sié amun klun kpa, anh tran minnde, afin an si'a tyen nga sa so'm bé yô'n.[34] Oh yôh ke swran kun b'o su ko lika sa, o tu i bô i awlô'n nun, o fe i ninngé'n kwlaa wle i swran'm bé sa nun, o man bé kwlaa bé dyunman, ye o sé anuan sunianfue'n ke o nian su kpa.[35] I so'n i, anh nnosua ô, se kongue ô, se ako nyinman klikli su ô, se nglemun ô.[36] Anh tran minndee, nanh man o wa tô amun nvlunuen nun ke an su lafi.[37] Nde nga n kan klé amun ye'n, n kan klé swran'n kwlaa ke bé tran minnde.

Luc 21:5-38
[5] Ke swran wié'm béh kanh yebue nglaan nin ninngé bo swran'm bé fa maan Nyanmien bo bé fa yôô Nyanmien sua dan'n i klaan'n i nde'n, Jésus sé ke:[6] Tyen wié liké nga an wun bé ye'n, yebue fi su ke'e i wiéngu yebue su b'o su kan guamaan.[7] Bé use i ke: ?Ndya, ble ônin ye sa so'm béh yôoh? ?Ye liké ônin ye o klé ke sa so'm bé su wa yôo?[8] Ye o sé bé ke: Anh sasa amun wun, nanh man bé laka amun, afin swran kpanngban bé wa fa n dunman'n béh séh ke bé ye bé ti Christ nion, ye béh séh ke, ble'n wa mantan. Nanh an fa su.[9] Ke amunh tih ale nin kpenngben'm bé wun dyaôle nde'n, nanh sre kun amun, afin kannze o yô se… san sa so'm béh yôh, sannge men'n su ka'a le wiéman.[10] Ye o sé bé ékun ke: «Nvlé kun wa dyaô nvlé kun wun, ye famien kun wa dyaô i wiéngu famien kun wun.»[11] Asie'n wa kédyé dan kpa, ye lika wié'm bé nun tukpatye tete'n o wa son, awé wa kpen. Bé wa wun liké srôesrôé nin abônuan sa dandan nyanmien su lo.[12] Sannge béh dunh mmua tra amun klé amun yale, béh fah amun ko Nyanmien sua'm bé nun, béh wlah amun bisua, béh fah amun ko famien nin kpenngben'm bé dyasu min ti, i sin nan sa so'm ba yô.[13] Ke béh yôh amun so'n, o man amunh kwlah kan min nde'n klé bé.[14] I so'n ti, anh fa sié amun klun kpa, nanh an dun mmua bu nde nga amunh kanh nan amuan nyan amun ti'n i akunndan.[15] Afin m bobo ye nh fah nde nga amunh kanh'n wla amun nuaan, ye nh kléh amun ngwlele, o man amun kpofue'm bé su kwla kpalôman amun nuan, ye bé su si'a amun akplôwa.[16] Amun si nin amun nin, nin amun niaan nin amun tranfue nin amun dyanvue mun bobo bé ye béh fah amun man swran muon, ye béh kunh amun nun wié.[17] Min ti swran'n kwlaa béh kpoh amun.[18] Sannge amun ti ndre kun sa su mlinman.[19] Se an tra amun awlen'n, amunh nyanh amun ti.[20] Ke amunh wunh ke sôndya'm ba sin a yia Jérusalem'n, an si ke i satyile a dyu.[21] Man bé nga bé ô Judée men'n nun'n, bé wanndi o ôka'n su lo, ye bé nga bé ô Jérusalem klo'n su le'n, man bé dyaô le, nanh man bé nga bé ô blô'n bé sa bé sin klo le.[22] Ke o yô nan nde kwlaa nga bé kleli'n wa kpen su'n, ble so'n nun Nyanmien wa tu swran'm bé fo dan kpa.[23] Ble so'n nun wunnzefue nin bla ta'm bé yakô! Afin nyrennen'n oh yôh dan men nga nun, ye Nyanmien fah ya swran nga'm bé wun.[24] Béh fah kaka kun bé, béh trah bé lômuen ko nvlé'n kwlaa nun, bé bo bé ti'a Juif'n, béh satyih Jérusalem, lélé san bé ble lie'n i nuan dyuh.[25] Bé wa wun liké wié wia'n nin anglô'n, nin nzraama'm bé su, awlabôe'n yôh dan nvlé'm bé nun, dyénvié'n i bôle b'oh bôh b'oh teh'n ti, o man swran'm bé su si'a sa nga béh fah yô bé wuon.[26] Sa srôésrôé ng'o wa dyu asie'n su'n ti, swran'm bé wawe'n toh blô, afin bé wa kédyé nyanmien su lo ninngé ngblingbli'm bé nun.[27] Ye béh wunh «m bo n katyii Swran'n ke n wô nyanmien blé'n su n su ba,» mh bah yasua su, min nyrun nyannyan ke senze'n sa, o yô srô.[28] Ke amunh wunh ke sa so'm bé su yô'n, anh dyaô dyran, anh man amun ti su, ke oh yôh so'n, wuun an su wa nyan amun ti.[29] Ye o bu nyanndra kun klé bé o sé ke: Anh nian blofue aloma'n nin waka nga mun.[30] Ke amunh wunh ke bé su fefe'n, amun bobo an si ke munngun'n su mantan.[31] I kunngba nion, amun kusu ke amunh wunh ke sa so'm bé su yô'n, an si ke Nyanmien siéle ble'n wa mantan.[32] Nanwle, swran nga bé ô le'n, bé su wiéman nan sa so'm ba yô.[33] Nyanmien nin asie'n béh sinh, sannge min nde'n i ble'n su si'an lé.[34] Anh sasa amun wun, nanh an yô alie safue nin nzan bôefue, nanh an kôkô ninngé'm bé ti, se an yô so'n, o tyeman nan tyen so'n wa fu amun nun.[35] Afin tyen so'n o wa fu swran'n kwlaa bo bé ô men wunmuan'n nun'n bé nun ke aya sa.[36] I so'n ti, anh tran minndee tyen kwlaa, anh sre Nyanmien man an kwla fité sa kwlaa b'o wa ba men'n nun'n i nun, nan amuan kwla dyran m bo n katyii Swran'n min nyrun.[37] Ble so'n nun Jésus klé liké Nyanmien sua dan'n nun wia nun, ye kongue o ko Olive Ôka'n su lo.[38] Ke alie kô tyen'n, nglemun swran'n kwlaa bé nin i yia Nyanmien sua dan'n nun bé wa tié i nde'n.

Matthieu 24:1-35
[1] Ke Jésus fin Nyanmien sua dan'n nun fitéli b'oh koh'n, i sonnzonfue'm bé wunngéé i wun le, bé fa Nyanmien sua dan'n i wafa nga bé fa kplannin'n klélii.[2] Ye o sé bé ke: ?An wun ninngé kwlaa nga? Nanwle, i yebue fi su ke'e i wiéngu yebue su b'o su kan guamaan.[3] O kô traan asé Olive Ôka'n su. Ye i sonnzonfue'm bé bee i wun le, bé use blele ke: ?Ble ônin ye sa so'm bé yôo, ye nzu ye o ti o bale'n nin men'n i awiélie'n i nzolie nion? Klé é.[4] Jésus sé bé ke: Anh sasa amun wun kpa, nanh man bé laka amun.[5] Afin wa ti ale i wun nde nin i ngannien, béh séh ke, bé ye bé ti Christ (*f1*) nion. Bé wa laka swran kpanngban.[6] Amun wa ti ale i wun nde nin i ngannien, nanh man amun klun titi amun, afin san sa so'm béh yôh.[7] Sannge o su yô'e i awiélie. Nvlé kun wa dyaô nvlé kun wun, ye famien kun wa dyaô i wiéngu famien kun wun. Lika wié'm bé nun awé wa kpen, asie'n o wa kédyé.[8] I kwlaa so'n ti nyrennen'n i bué nuan kaan sa.[9] Bé wa fa amun wla nyrennen nun, béh kunh amun, ye nvlé'n kwlaa béh kpoh amun n dunman nun.[10] O man swran sunman bé ti nun oh satyih, béh fah bé wiéngu wle swran'm bé sa nun, béh kpoh bé wiéngu.[11] Swran kpanngban bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé wa dyaô laka swran kpanngban.[12] Sa tete'n b'o wa son'n ti swran kpanngban bé swran klôle'n oh wiéh.[13] Sannge swran ng'o tre i awlen lélé dyu i awiélie'n, oh fitéh nun.[14] Bé wa kan Nyanmien siéle'n i dyasin fe nga men wunmuan'n nun nan swran'n kwlaa bé ti Nyanmien nde'n. I sin ye men i awiélie'n oh dyuoh.[15] I so'n ti, ble nga an wun «tété liké» bo Nyanmien nuan idyofue Daniel keen i nde'n, ke o ô Nyanmien lika'n nun'n, man bé nga bé ô Judée'n bé wanndi o ôka'n su lo. —Man swran ng'o kanngan nde so'n o bu i akunndan! —[16] ***[17] Ye swran ng'o ô sua ti gbagblagba'n su'n, ke o dyra'n, nanh mon o kô fa liké sua lo.[18] Ye swran ng'o ô fié su'n, nanh mon o se i sin ke o wa fe i trale dan'n.[19] Ble so'n nun wunnzefue nin bla ta'm bé yakô![20] Anh sre Nyanmien ke, nanh man amun wanndile'n yô ayre nun, annze sabbat b'o ti amun tyen te'n.[21] Afin ble so'n nun nyrennen'n oh yôh dan, bo ke o fin men'n i bôbôle'n nun lélé nde i wunsu nian yô'a le, ye i wunsu su yô'a kun lé.[22] Se Nyanmien a kpe'a tyen so'n su'n, swran fi su fité'a nun, sannge bé b'o faa bé'n bé ti, oh kpeh tyen so'n su.[23] I ble so'n nun, se swran wié sé amun ke Christ (*f1*) ô wa'n, annze o ô lé sa'n, nanh an fa su.[24] Afin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Christ'n, o nin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé wa dyaô, béh yih atre, béh yôh abônuan sa mun lélé ke bé fa laka bé bo Nyanmien faa bé'n bobo, se bé kwla nyan bé ô.[25] Man dun mmua bô su a klé amun.[26] I so'n ti, se bé sé amun ke, o ô blô lo'n, nanh an wo se bé sé amun ke, anh nian o ô sua lo'n, nanh an fa su.[27] Afin ke nyanmien'n kpasin wia afilie lo o kpadya lélé dyu wia atolie lo'n, ke m bo n katyii Swran'm m bale'n oh yôh soo.[28] Lika nga liké fuen ô le'n, le ye apetekuasi'm bé yiaa.[29] Ke tyen so'n nun nyrennen lie'n kô sin tye'n, wia'n katyih tuun, anglô'n su ta'a kun, nzraama'm béh finh nyanmien su lo gua, ye bé wa kédyé nyanmien su lo ninngé ngblingbli'm bé nun.[30] Ye nzolie ng'o klé ke m bo n katyii Swran'n n su ba'n oh fitéh nyanmien su lo, nvlénvlé'n kwlaa béh bôh auyé, béh wunh m bo n katyii Swran'n ke n wô nyanmien blé'n su n su ba. Mh bah yasua su, min nyrun nyannyan o yô srô.[31] Ke awe'n kô te'n, nh sunmanh min ange mun, bé wa yia bé bo Nyanmien faa bé bo bé ô men wunmuan'n nun'n, ke o fin nyanmien'n i bué kun su lélé fa dyu i bué kun ékun.[32] Anh fa sunnzun blofue aloma'n bé nian. Ke oh nyrenh, bo i nnya'n treh'n, an si ke munngun'n wa mantan.[33] I kunngba nion, amun kusu ke an wun ninngé so'm bé kwlaa'n, man amun si ke m bo n katyii Swran'n min nin wa a mantan, n dyin anuan'n sin.[34] Nanwle, swran nga bé ô le'n, bé su wiéman nan sa so'm ba yô.[35] Nyanmien'n nin asie'n béh sinh, sannge min nde'n i ble'n su si'an lé.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974