A A A A A

God: [Unconditional Love]


1 Jean 4:16-18
[16] É si ke Nyanmien klô é, o man é lafi i su. Nyanmien ye o ti swran klôfue nion, o man swran ng'o klô swran'n, wuun o nin Nyanmien ba katyi swran wunmuan, o nin i bé tran.[17] Ke é klôle nga é fa klô Nyanmien'n i nyin fitéé wéiin'n, o man é si ke dyole dile tyen'n nun é wla'n guah asé. Afin ke o fa ti'n, ke é kusu é ti so men'n nuon.[18] Sre ku'an bé swran nga bé klôé'n i wun, se bé klôé sakpa'n, sre kwla ku'an bé i wun. I so'n ti, swran nga sre te kuin'n, wuun o klô'a Nyanmien kpa, afin fo tule'n ti ye sre kun swran nion.

1 Pierre 4:8
Sa ng'o ti dan tre i ngba'n yele ke an klô amun wun, afin swran ng'o klô swran'n, o wu'an sa tete kpanngban nga bé yô'n.

Colossesfue 3:14
Ye sa ng'o ti tyinndyin tre i ngba b'o man i kwlaa so'n kwla yô yé'n yele ke an klô amun wiéngu.

ÉphÈsefue 2:8
Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.

ÉphÈsefue 5:25
Yasua mun, ke Christ klôli Asonun'n, amun kusu anh klô amun yi mun so.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

1 Corinthefue 13:7
Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.

1 Corinthefue 13:13
Sien'n, liké nsan ng'o ka le'n bé ye, Nyanmien su lafile, é wla bo é fa gue Nyanmien su'n, nin klôle bo é fa klô Nyanmien nin swran'n, sannge bé nun dan'n yele Nyanmien nin swran bé klôle.

1 Jean 3:1
Anh nian klôle nga é Si Nyanmien fa klô yéo! Klôle dan so'n ti ye bé fle é i wa nion. Ye é ti i wa sakpa. Anh nian sa nga ti ye men'n nunfue'm bé si'a yé'n, yele ke bé si'a Nyanmien.

1 Jean 3:16
Anh nian sa nga b'o man é si liké nga bé flee swran klôle'n, yele ke é ti, Christ fe i wun mannin. É kusu é niaan'm bé ti, man é fa é wun man.

1 Jean 4:8
Swran ng'o klô'a swran'n, wuun o si'a Nyanmien, afin Nyanmien'n ye o ti swran klôfue nion.

Jean 14:21
Swran ng'o ti min nde'n b'o fa su'n, swran so'n ye o klô mion. Swran ng'o klô min'n, n Si wa klôé, n kusu m ma klôé, ye nh yih min wun kléé.

Jean 15:12-13
[12] Nde nga nh kanh klé amun'n ye, anh klô amun wiéngu ke n fa klô amun'n sa.[13] Swran klôle ng'o ti dan tre i ngba'n, yele swran bo i dyanvue'n ti, o fe i wun man'n.

Luc 6:27
Sannge nh kanh klé amun bo an tié min nde'n ke, bé nga bé nin amun kun'n, anh klô bé, bé nga bé kpo amun'n, anh yô bé kpa.

Romefue 3:23
Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

Romefue 5:5-8
[5] Ye é wla bo é fa gua Nyanmien su'n ti é nyin su gua'a asé, afin Nyanmien man i Wawe b'o fa maan yé'n klé é klôle dan nga Nyanmien fa klô yé'n é awlen'n nun wéiin.[6] Afin ke é bobo é nian kwla yô'a sa fi'n, ke ble nga Nyanmien siéli'n dyuli'n, bé nga bé srômen'n bé ti Christ wuli.[7] Ke swran kun wu swran kpa kun ti'n, i sofue'n nyanle ti kéklé, sannge wiénuon swran wié treh i awlen wu swran klunufuéfue kun ti.[8] Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

Romefue 8:35
?Klôle nga Christ fa klô yé'n, nzu liké ye man i nyin kwla tu é suo? se nyrennen ô, mianle ô, yale kléle ô, awé ô, se é wun kplen ô, se é dyin wié nuan ô, se béh kunh é ô.

Romefue 12:9-10
[9] Nanh amun swran klôle'n o yô amun nuan bui su. Se an wun liké kwlaa ng'o ti te'n, nanh an nian, sannge liké nga bé ti kpa'n, man bé lô amun.[10] Anh klô amun wun kpa ke swran nin i niaan sa, anh bu amun wiéngu swran.

Tite 3:4-5
[4] Sannge ke é Défue Nyanmien'n yili i kpa yôle'n nin swran'm bé klôle'n nglô'n,[5] o déli é. Nanh ke é yôli sa kpa wié ti ye o déli yéo, sannge i bobo ye o sili é aunnvue soo. Ke o Wawe'n wuu é ufle wunnzinle b'o wunnziin yé'n ti, b'o man é katyi swran ufle'n, ye o déli yéo.

1 Jean 4:9-10
[9] Anh nian ke klôle nga Nyanmien fa klô yé'n i nyin fitéé daan, o sunmeen i Wa kunngba'n men'n nun nan é nyan nguan.[10] Klôle so'n, nanh é ye é klôô Nyanmieon, i ye o klôli yéo, nan wa sunmen i Wa kunngba'n ke o fe i wun yi é ti te.

Jean 13:34-35
[34] Mh manh amun mmla kun ékun, anh klô amun wiéngu. Klôle nga n fa klôli amun'n, amun kusu anh fa klô amun wiéngu so.[35] Se an klô amun wiéngu'n, i so'n nun ye swran'n kwlaa béh sih ke an ti n sonnzonfueo.

1 Corinthefue 13:4-7
[4] Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,[5] i nzuen ti kpa, o bu'e i bobo wun akunndan, o fa'a ya finfin, o fa'a sa sié'e i klun,[6] sa te'n yô'e i fe, nanwle dile'n ye o yô i fi.[7] Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.

Matthieu 5:43-48
[43] An tii i ke bé séé ke: «Klô o wiéngu,» ye kpo o kpofue.[44] Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, anh klô amun kpofue mun, ye [bé nga bé wua amun amuen'n, anh yra bé nguan. Bé nga bé kpo amun'n, anh yô bé kpa,] ye [bé nga bé yô amun tete] bo bé klé amun yale'n, anh sre Nyanmien ke o nian bé su.[45] I so'n nun amun wa yô amun Si b'o ô nyanmien su lo'n i mma mun, afin o bô wia'n man bé bo bé ti te'n nin bé bo bé ti kpa'n, ye o to nzué'n man nanwlefue nin bé bo bé ti'a nanwlefue'n.[46] ?Afin se an klô amun klôfue'm bé ngunmin'n, nzu liké ye amunh nyenh io? ?Guabô sika défue mun bobo bé klô'a bé klôfue mun?[47] ?Se an yô amun niaan'm bé ngunmin bé liké'n, wuun nzu liké dan ye amuan yôo? ?Bé bo bé ti'a Juif'n bobo bé yô'a bé niaan'm bé liké[48] I so'n ti, anh yô swran kpa ke amun Si b'o ô nyanmien su lo'n ti kpa'n sa.

1 Corinthefue 1:1-13
[1] M Paul bo Nyanmien fleli min yele ke o klô ke Christ-Jésus sunman min'n, min nin é niaan Sosthène,[2] éh kleh fluwa nga ble amun bo an ti Nyanmien i asonunfue Corinthe lo b'o flee amun ke an katyi i lie mlonmlon'n, swran wunmuan bo amun nin Jésus-Christ amuan yô'n ti, o nin bé kwlaa nga bé bô Jésus-Christ b'o ti é kwlaa é Min'n i dunman'n.[3] Man é Si Nyanmien nin é Min Jésus-Christ bé man an nyan yé, ye man amun wun dyo amun fouun![4] Amun ti n la min Nyanmien'n i asé titi, yé b'o yôli amun Christ-Jésus ti'n ti.[5] Afin ke amun nin Christ amuan yô swran wunmuan'n, liké kpakpa'n kwlaa ti a sin a yia amun, an si i nde'n kwlaa kan, an wun i ninngé'n kwlaa bé wle.[6] O klé ke amuan fa Christ nde'n su kpa.[7] I so'n ti, ke amunh minndeh é Min Jésus-Christ i wun nglô yile tyen'n, Nyanmien i ninngé b'o fa man swran mun'n i wié fi su mia'an amun.[8] I ye man amunh dyranh tyinndyin lélé fa dyu i awiélieo, nan é Min Jésus-Christ i wun nglô yile tyen'n nun ba kputu'a amun.[9] Nyanmien b'o flee amun ke amun nin i Wa Jésus-Christ b'o ti é Min'n an di anuanse'n, o ti nanwlefue.[10] Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.[11] Afin n niaan mun, n ti amun wun nde Chloé awlôfue'm bé nuan nun, ke nde ô amun afien.[12] Nde so'n yele ke amun nun wié sé ke: N lie'n, Paul lie yele min! wié waan: Apollos lie yele min! wié kusu waan: Céphas lie yele min! ye wié waan: N lie'n, Christ lie yele min![13] ?Bé kpekpee Christ nun? ?Paul ye bé bôbôé waka'n su amun tio? ?Ye Paul dunman nun ye bé yôô amun baptêmeon?

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974