A A A A A

God: [Time]


2 Corinthefue 6:2
afin i waan «Ble ng'o ti kpa'n n tili nde nga a kannin'n, Ye tyen bo n déé swran'm bé ti'n, n dyrannin o sin.» Anh nian, ble nga é ô nun ye'n, i ye o ti ble kpa nion, o ti bé ti nyanle tyen.

1 Jean 2:17
Men'n nin i nun ninngé kwlaa bo swran nyin blô su'n, béh wiéh, sannge swran ng'o yô Nyanmien klun sa'n, oh kah le tititi.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 9:4
Ke lika'n te ô nun'n, man é di swran ng'o sunmaan min'n i dyunman'n. Lika'n su wa san, ke o kô san'n, swran fi kwla di'a dyunman.

Romefue 13:11
Amun bobo an si ble nga é ô nun ye'n, o man amun bo an ti ke swran b'o su lafi sa'n, amun tinngéle'n wa dyu, afin é ti nyanle'n wa mantan é kôkô a tre i nun nga é lafii Christ su'n.

Marc 13:32-33
[32] Sannge tyen so'n nin i do so'n swran fi simen, ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n nin m bo n ti i Wa'n bobo é simen, san n Si kunngba tye ye o si io.[33] Anh fa sié amun klun kpa, anh tran minnde, afin an si'a tyen nga sa so'm bé yô'n.

2 Pierre 3:8-9
[8] N swran kpa mun, sa kun ô le bo nanh amun wla fi, yele ke, é Min'n lie'n, tyen ba kun'n ti i nyrun afue akpi, ye afue akpi'n ti i nyrun tyen ba kun.[9] Liké nga é Min'n sé ke oh yôh'n, o tyuentyue'en i asé ke swran'm bé bu'n sa. Sannge o tre i awlen amun wun, o klô'a ke swran kun sa mlin, o klô ke swran'n kwlaa bé katyi bé nzuen'n.

Colossesfue 4:5-6
[5] Liké nga an yô man bé bo bé ti'a Christfue'n, anh fa ngwlele yô. Ke amuan nyan amun ti'n, nanh an tran le ngben, anh yô liké ng'o yô sa yé'n.[6] Man amun idyole wafa'n yô swran'm bé fe, man amun nuan nun nde'n yô fe ke ndyin sa, nan swran ng'o usa amun sa'n, amuan te i su klaan.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] I so'n ti, anh nian amun dyaôsu'n su kpa. Nanh an yô ke swran b'o wu'an sa wle sa, sannge anh yô ngwlelefue.[16] Ke amuan nyan amun ti'n, nanh an tran le ngben, anh yô liké ng'o yô sa yé'n, afin ble nga é ô nun ye'n ti te.[17] I so'n ti, nanh an yô sinnglinfue, sannge anh mian amun nyin ke amunh sih liké nga é Min'n klô ke an yô'n.

1 Thessaloniquefue 5:1-3
[1] Aniaan mun, é bô'a ye é kle'a amun ble nin tyen nga sa so'm béh yôh'n i su fluwa.[2] Afin amun bobo an si kpa ke é Min'n i bale tyen'n oh fuh é nun ke awiéfue b'o ba kongue'n sa.[3] Ke swran'm bé sé ke: Ya nyan é ti, ya di aladyé'n, kpekuun nyrennen dan kpa toh bé su ke wunnzefue i ba wule aklunya'n to i su'n sa, o su tô fua'an bé lé.

Jacques 4:13-17
[13] Amun bo an sé ke: Nde annze ainman éh koh klo nga su, éh dih afue kun lo, éh dih aata, éh nyanh sika'n, anh sié amun su.[14] An si'a liké ng'oh yôh amun ainman'n. An ti ke bole'n b'o gua kaan, sannge ke oh yôh kan'n, wa titi'n sa.[15] An sé'a ke, se é Min Nyanmien di su'n, nan alie'n tyen yé'n, éh yôh nga éh yôh nga.[16] Sannge dyole tyatya'n ye an dio, an tu amun wun. Nuan dile so'n ti'n kpa.[17] Swran ng'o si ke liké nga se o yôo o ti kpa, b'o yôman'n, wuun wa yô sa te.

French Machaira Bible
Copyrighted: French Machaira Bible