A A A A A

God: [Being Saved]


Sa nga bé yôli'n 16:31
Ye bé sé i ke: Lafi é Min Jésus su, ye a nin o ôsufue mun amun wa fité nun.

ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.[9] Nanh sa kpa nga an yôli'n tio, i so'n ti, swran fi kwla fa di'e i nuan.

Romefue 10:9-10
[9] Se o fité o nuan ke Jésus ti o Min'n, ye se a lafi su kpa ke Nyanmien tyenniin'n, ah fitéh nun.[10] Afin ke bé lafi su kpa'n, Nyanmien bu bé swran kpa, ye ke o fité bé nuan'n, bé fité nun.

Marc 16:16
Swran ng'o lafi su nan bé yô i baptême'n, oh fitéh nun, sannge ng'o lafi'a su'n béh séh ke wa di fo.

ÉphÈsefue 2:8-10
[8] Afin Nyanmien i yé b'o yôô amun'n ti o man amuan nyan amun ti i su bo an lafi'n ti. Amun ti nyanle so'n o fi'an amun bobo, Nyanmien ye man an nyaan amun tio.[9] Nanh sa kpa nga an yôli'n tio, i so'n ti, swran fi kwla fa di'e i nuan.[10] Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

Romefue 10:13
afin «swran kwlaa ng'o fle é Min Nyanmien'n oh fitéh nun.»

Matthieu 10:22
Swran'n kwlaa bé wa kpo amun min ti, sannge swran ng'o tre i awlen lélé dyu i awiélie'n, oh fitéh nun.

Sa nga bé yôli'n 2:38
Ye Pierre séé bé ke: Anh katyi amun nzuen'n man bé yô amun kwlakwlakwla amun baptême Jésus-Christ dunman nun, man Nyanmien yatyi sa nga an yôlii'n tye amun, ye o fe i Wawe'n man amun.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Matthieu 25:31-46
[31] Ke m bo n katyii Swran'n bo min nyrun ti nyannyan o yô srô'n, min nin min ange'n kwlaa éh bah'n, nh yih n famien'n nglô nh tranh m bia'n su.[32] Nvlénvlé'n kwlaa béh yiah min nyrun le, mh buh bé nun ke nnen tafue bu i bua nin i bôli'm bé nun gua bé ngunminngunmin'n sa.[33] Nh guah bua mun n sa fama su, ye nh guah bôli mun n sa be su.[34] Ye m bo n ti famien'n nh séh bé nga bé gua n fama su'n ke: Amun bo n Si yôli amun yé'n, anh bla'a di famien bo ke b'éh bôh men'n i bô'n, bé sié maan amun'n.[35] Afin ke awé kuun min'n, an maan min liké, nzué wé kuun min, an maan min nzué, ke n ti aôfue'n an sikéé min,[36] ke min wun ti kplen'n an maan n tannin, n too tukpatye, an niaan n lika, bé wlaa m bisua, an niaan n wôsu.[37] Ye nanwlefue'm bé wa usa n ke: ?Nannan, tyen ônin ye é wuun wo bo awé kun wo bo é moon o likéo, annze é wuun wo bo nzué wé kun wo bo é moon o nzuéo?[38] ?Tyen ônin ye é wuun wo bo a ti aôfue bo é sikéli woo, annze o wun ti kplen bo é moon o tannion?[39] ?Ye tyen ônin ékun ye é wuun ke a too tukpatye annze ba wlo o bisua bo é niannin o ôsuo?[40] Ye m bo n ti famien'n nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga an yô maan n nian nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye an yô maan mion.[41] I sin nh séh bé nga bé gua m be su'n ke: Amun bo n Si bôô amun sannzan'n, anh dyaô min wun le o anannganman sin bo bé tro maan mmusu'm bé si Satan nin i ange mun'n nun.[42] Afin ke awé kuun min'n, amuan ma'an min liké, nzué wé kuun min, amuan ma'an min nzué.[43] Ke n ti aôfue'n, amuan siké'a min, ke min wun ti kplen'n, amuan ma'an n tannin, n too tukpatye, amuan nia'an n lika, bé wlaa m bisua, amuan nia'an n wôsu.[44] Ye bé kusu béh usah n ke: ?Nannan, tyen ônin ye é wuun wo bo awé kuun wo, nzué wé kuun wo, a ti aôfue, o wun ti kplen, a too tukpatye, bé wloo o bisua bo ya nionmon o likaa?[45] Ye nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga amuan yô'a ma'an n niaan nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye amuan yô'a ma'an mion.[46] Swran so'm bé lie'n, béh koh lika bo lo nyrennen'n wiéman'n nun, sannge nanwlefue'm béh nyanh anannganman nguan.

Matthieu 7:21-23
[21] Nanh swran kwlaa nga bé fle min bé Min'n bé ngba ye béh yôh men nga Nyanmien sié'n i nunfueo, san swran ng'o yô min Si b'o ô nyanmien su lo'n i klun sa'n, i ye oh yôh men so'n nunfueo.[22] Tyen so'n nun swran kpanngban kpa bé wa usa n ke: ?Nannan, Nannan, o dunman nun ya ka'an Nyanmien nde? ?O dunman nun ya fua'an asie usu? ?Ye o dunman nun ya yô'a sa kéklééklé mun?[23] Ye nh séh bé ke: Amun bo an satyi mmla'n, anh fa dyaô min wun le. N si'a amun mlonmlon.

Jean 3:3
Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.

Romefue 3:23
Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

Jacques 2:24
?An wunmen? Nanh swran i Nyanmien su b'o lafi'n ngunmin ti ye o bu i swran kpaa, sannge sa kpa ng'o yô bé'n bé ô nun wié.

Sa nga bé yôli'n 22:16
?Nzu ye a te minndee sien nion? Dyaô man bé yô o baptême i dunman nun, mon o yatyi o wun sa'n tye o.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

Galatiefue 3:27
Amun kwlaa bo ke an yôô baptême'n amun nin Christ amuan katyi swran wunmuan'n, amun nzuen lie'n wa fe i lie'n.

Luc 10:25-28
[25] Jésus kan nianle ti mmla sifue kun dyaô use i ke: ?Ndya, nzu ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[26] Jésus use i ke: ?Bé klelii se mmla fluwa'n nun? ?Ye ke a kanngan'n, o sé se?[27] Ye o sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, fo o wunmuan'n kwlaa men, ye man wo akunndan'n kwlaa tren i su, ye klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[28] Jésus sé i ke: Ke o ti soo, yôé so, ah nyanh nguan.

Jean 3:16-18
[16] Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.[17] Afin Nyanmien wa sunme'en i Wa'n men'n nun ke o wa di dyole, sannge o sunmeen ke o bla nan menfue'm bé nyan bé ti.[18] Swran ng'o lafi i su'n bé bu'e i fo, sannge swran nga wa lafi'e i su'n, Nyanmien a dun mmua bu i fo, afin wa lafi'e i a kunngba tye'n su.

ÉphÈsefue 2:10
Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

1 Corinthefue 12:13
Afin Nyanmien fe i Wawe'n yôô é baptême, se Juif ô, Grec ô, kanga ô, diéwa ô, o man é kwlaa ya katyi swran wunmuan, ye i Wawe'n ti é kwlaa é lie.

2 Pierre 3:9
Liké nga é Min'n sé ke oh yôh'n, o tyuentyue'en i asé ke swran'm bé bu'n sa. Sannge o tre i awlen amun wun, o klô'a ke swran kun sa mlin, o klô ke swran'n kwlaa bé katyi bé nzuen'n.

Sa nga bé yôli'n 17:30
I nun'n bo swran'm bé wu'an sa wle'n, sa nga bé yôli'n, Nyanmien a fa sié'e i klun, sannge sien'n, o kan klé swran ti blé'n kwlaa ke bé katyi bé nzuen'n.

Jacques 2:18
Wiénuon swran wié wa sé n ke: O lie'n, a lafi Nyanmien su, ye n kusu, n yô be'n m ma fa klé o ke n lafi Nyanmien su.

Jean 8:24
I so'n ti ye n séé amun ke amun sa te'n kah amun wun, amunh wuh nion, afin se an lafi'a swran wafa nga n ti'n su'n, amun sa te'n kah amun wun amunh wuh.

Luc 13:3
Nenh i so tio, sannge se amuan katyi'a amun nzuen'n, nanwle, amun kwlaa amun wa wu ke bé lie'n sa.

Jacques 2:14-17
[14] ?N niaan mun, se swran kun sé ke o lafi Nyanmien su, sannge bé wu'en i so i nzuen'n nun'n, nzu yé ye o yô men io? ?I Nyanmien sulafile so'n kwla déé?[15] Man é sé ke wiénuon é niaan bian annze é niaan bla kun le'a trale, o le'a alie.[16] ?Se amun nun kun sé i ke: Mon o wun dyo o fouun, man a nyan tannin kla, mon o ku yi! sannge o me'en liké nga i sa mien i wun'n, nzu yé ye wa yô a men io?[17] Swran ng'o lafi Nyanmien su'n, ke i kusu ti soo, se sa ng'o yô bé'n bé ti'a kpa'n, wuun i Nyanmien sulafile'n ti ngben.

Jean 6:47
Nanwle, swran ng'o lafi n su'n, o le anannganman nguan.

Jean 11:25-26
[25] Jésus sé i ke: Min ye n tyen swran muon, m bobo min ye bé fle min nguan nion. Swran kwlaa ng'o lafi n su'n, se o wu'n, oh nyanh nguan ékun.[26] Ye swran nga i nyin ô su b'o lafi n su'n, o su wu'a lé. ?A lafi nde so'n su?

Hébreu 6:4-6
[4] Afin se Nyanmien man swran kun wun asé, b'o wun nyanmien su lo liké b'o bé fa men'n i fe'n, bo Nyanmien Wawe'n yô i lie wié'n,[5] b'o wun Nyanmien nde'n i fe'n, b'o si sa kéklééklé nga tyen wié lélé béh yôh'n,[6] o nin i so'n ngba, se o yatyi atin'n, bé kwla yôman mon o se'e i sin katyi'e i nzuen'n kun. Afin se o yô so'n, wuun i kusu su bôbô Nyanmien Wa'n waka'n su ékun, o gue i nyin asé nzra nun.

1 Jean 5:13
N kle nde so'n blee amun nan amun bo an lafi Nyanmien Wa'n su'n, an si ke an le anannganman nguan.

Jean 3:17
Afin Nyanmien wa sunme'en i Wa'n men'n nun ke o wa di dyole, sannge o sunmeen ke o bla nan menfue'm bé nyan bé ti.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

2 Timothée 2:10
I so'n ti ye sa so'n kwlaa nun bé nga Nyanmien kpaa bé'n bé ti, n tra min awlen nion, nan Christ-Jésus ti bé kusu bé nyan bé ti ye bé nyan nyrun b'o wiéman.

Romefue 8:29-30
[29] Afin é bo Nyanmien dun mmua si yé'n, o siéé é ke é katyi ke i Wa'n ti'n sa, nan i Wa'n nyan niaan kpanngban, nan o yô bé nyrun kpen.[30] Bé ng'o siéé bé so'n, o flee bé, ye bé ng'o flee bé'n, o buu bé swran kpa, ye bé nga o buu bé swran kpa'n, o man bé nyaan nyrun ke i lie'n sa.

Matthieu 3:11
N lie'n, n yô amun baptême nzué'n nun ke an katyi amun nzuen'n, sannge swran ng'o ô sien b'o su ba'n, o le nyrun tra min. Min nin i ngbabua'n i suale fataman. I lie'n, o wa fa Nyanmien Wawe'n nin sin yô amun baptême.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974