A A A A A

God: [Plans]


Luc 14:28
?Amun nun ônin ye se i waan oh kplanh nglô sua fléiin kun'n, o du'an mmua tra'an asé bu'e i sika'n nianman, se i sika'n kwlah dyu i kplanle ô nion?

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Philippesfue 1:6
N si wéiin kpa ke Nyanmien b'o bô liké nga b'o man an yô kpa'n i bô'n, oh yôh i so lélé oh gueh i bô Christ-Jésus i bale tyen'n nun.

Jean 6:44
Swran fi kwla ba'a n sin, san bé nga n Si b'o sunmaan min'n o man bé ba n sin'n, bé ye nh tyenh bé men'n i awiélieo.

Jean 1:12-13
[12] Sannge bé kwlaa nga bé soo i nun bo bé lafi i su'n, o man bé katyi Nyanmien wa.[13] Nyanmien wa bo bé ti'n, ba wu'a bé ke bé fa wu ba'n sa, b'o fin yasua nin bla bo bé klô ke béh nyanh ba'n, sannge Nyanmien bobo ye o wuu béo.

Sa nglô yile 17:8
Nnen'n bo a wunniin'n, o ô le laa, sannge o nu'an le kun. O wa fin kunman dan bo bé si'e i bô'n nun fité, oh koh lika nga i agualie'n gueh i te'n nun. Asie'n sufue'm bo ke béh bôh men'n i bô'n, ba kle'a bé dunman nguan fluwa'n nun'n, ke bé wun nnen so'n, oh bôh bé nuan. Afin o ô le laa, sien'n o nu'an le kun, ye o wa ba ékun.

Jacques 4:1-17
[1] ?Utré'n nin akplôwa ng'o ô amun afien'n, bé fin nin? ?Bé fi'an amun nyin b'o blô liké'm bé su, b'o man amun klun dyoman'n?[2] An klô ke amunh nyanh ninngé mun, sannge an nyenmen, o man an kun swran. Amun nyin blô swran liké su, ke an nyenmen'n, an si akplôwa, an di utré. Liké nga an klôé'n, an nyenmen, afin an sre'a Nyanmien ke o fa man amun.[3] Se an sre'n, an nyenmen, yele ke amun klun akunndan'n ti'a kpa, afin an klô ke se an nyen io, amunh fah yô liké nga amun klun klô'n.[4] An ti ke bla b'o kunnde bian i wun bô sa. ?An si'a ke swran ng'o klô men'n i dile'n, wuun o kpo Nyanmien? O man swran nga i waan oh fah men'n teke i ti su'n, o katyi Nyanmien i kpofue.[5] ?An bu i ke Nyanmien Nde nga bé klee ke, Nyanmien Wawe'n b'o fa maan yé'n dyren i nuan si i ti kwla'n, bé klee ngben?[6] Sannge yé ng'o yô yé'n ti dan, afin bé klee ke: «Nyanmien nin bé nga bé tu bé wun'n mun lee, Sannge o yô aénvuefue'm bé yé.»[7] I so'n ti, anh fa amun wun man Nyanmien. Nanh an lô amun wun man mmusu'm bé si Satan'n, anh dyran kéklé, oh wanndih amun.[8] Anh fa amun wun mantan Nyanmien, ye i kusu feh i wun mantan amuon. Sa te yôfue mun, anh wunnzin amun sa, akunndan nnyonnyonfue mun, anh yatyi akunndan tete'n.[9] Man amun nyrennen'n wlu amun nyin su, anh bô auyé, anh sun, srile nga an sri'n, mon o katyi sule.[10] Anh yô amun wun aénvue é Min Nyanmien'n i nyrun, ye o man amunh nyanh nyrun.[11] Aniaan mun, nanh an kan amun wiéngu wun nde. Swran ng'o ken i niaan wun nde, annze o bu i fo'n, wuun mmla'n ye o ken i nde ke o ti sa o ti saa. O man se an sé ke mmla'n ti sa ti sa'n, wuun an fa'a su, i nde ye an kaan.[12] Nyanmien kunngba'n b'o siéé mmla'n, b'o dyran su di dyole'n, i ye o man swran nguaan, i ye man swran wuo. ?A ti o lie se bo a bu o niaan foo?[13] Amun bo an sé ke: Nde annze ainman éh koh klo nga su, éh dih afue kun lo, éh dih aata, éh nyanh sika'n, anh sié amun su.[14] An si'a liké ng'oh yôh amun ainman'n. An ti ke bole'n b'o gua kaan, sannge ke oh yôh kan'n, wa titi'n sa.[15] An sé'a ke, se é Min Nyanmien di su'n, nan alie'n tyen yé'n, éh yôh nga éh yôh nga.[16] Sannge dyole tyatya'n ye an dio, an tu amun wun. Nuan dile so'n ti'n kpa.[17] Swran ng'o si ke liké nga se o yôo o ti kpa, b'o yôman'n, wuun wa yô sa te.

2 Pierre 3:9
Liké nga é Min'n sé ke oh yôh'n, o tyuentyue'en i asé ke swran'm bé bu'n sa. Sannge o tre i awlen amun wun, o klô'a ke swran kun sa mlin, o klô ke swran'n kwlaa bé katyi bé nzuen'n.

1 Timothée 2:4
O klô ke oh déh swran'n kwlaa, nan bé wun sa ng'o ti nanwle'n i wle kpa.

Matthieu 28:18-20
[18] Jésus wunngéé bé wun le, o sé bé ke: Nyanmien maan min atin ke n sié nyanmien su lo nin asie'n su ninngé'n kwlaa.[19] I so'n ti, anh wo kô klé nvlénvlé'n kwlaa bé liké, man bé katyi n sonnzonfue, ye anh yô bé baptême é Si Nyanmien, nin i Wa'n, nin i Wawe'n bé dunman nun.[20] Ye liké kwlaa nga n kléé amun'n, amun kusu, anh klé bé man bé fa su. Anh nian, min nin amun é ô tyen kwlaa lélé men'n fah wié.

ÉphÈsefue 1:4
O dun mmua faa é ke é nin Christ é katyi swran wunmuan, é yô i lie, ke nanh mon o wun sa kaan sa é wun, nan wa bô men'n i bô.

Hébreu 4:3
Sannge é bo é lafi i su'n, é su di aladyé so'n bo Nyanmien keen i nde ke: «I so'n ti n fa ya, n tali nda ke: Bé su dyu'a n lika nga bé di aladyé lo'n nun mlonmlon'n.» O séli so, sannge ke o yili men'n ye i dyunman'n wiélio.

Romefue 3:10-18
[10] Afin bé klee ke: «Swran kpa bo kun sa nu'an le, O le'a bé nun bo kun,[11] Bé nun kun sa wu'an sa wle, Bé nun kun sa fe'e i wun manta'an Nyanmien.[12] Bé kwlaa ba yatyi Nyanmien atin'n, bé kwlaa ba satyi, Bé nun wié fi yô'a sa kpa bo kun, O le'a bé nun bo kun.[13] Bé klun lo'n ti ke ndia bo ba tiké su'n sa, Bé fa bé nuan'n ye bé laka swran muon. Bé nuan nun nde'n ti ke wuô boyré sa.[14] Amuennwua'n nin nde tete'n wô bé nuan nun.[15] Ke bé ti swran kunle ngan'n bé dyraan o dyranman,[16] Lika kwlaa nga bé sin le'n, bé wun bé sa ôsu,[17] Bé si'a atin nga bé sin suo bé nyan aladyé'n.[18] Nyanmien ti'a liké fi bé nyrun, o man bé srômen.»

Romefue 9:22-24
[22] ?Ye Nyanmien kusu yô'a swran mun ke se ufue'n yô i se mun'n sa? ?Se o klô ke swran'm bé si ke wa fa bé wun ya, ye o kwla sa kwlaa yô'n, ye se bé nga bé kun i ya bo bé nin kunle fata'n, o blu su'n, o kwla yô'e so?[23] ?Se o yôé so ke o fe i yé dan b'o yô é i klun-ufué su'n klé yé'n, o kwla yô'e so? Afin é b'o wunnin é aunnvue'n é ti ke se klaan sa. O dun mmua siéé é ke é nyan nyrun.[24] É b'o fleli yé'n, nanh é Juif mun é ngunmin ye o flee yéo, sannge bé nga bé ti'a Juif'n bé ô nun wié.

1 Pierre 2:9-10
[9] Sannge amun lie'n, an ti swran bo Nyanmien faa amun, an ti Famien Nyanmien'n i nyrun dyranfue, an ti Nyanmien nvlé'n nun swran, an ti i lie mlonmlon. O faa amun ke an yi i b'o flee amun ke an dyaô aôsin nun, an bla lika ng'o kpadya kpa'n nun'n i aye.[10] Laa an ti'a Nyanmien swran, sannge sien'n, amuan katyi i swran. Laa Nyanmien a si'a amun aunnvue, sannge sien'n, wa si amun aunnvue.

Romefue 8:18-25
[18] Ke m bu anyrunnyan liké nga Nyanmien wa yi i nglô klé yé'n i akunndan'n, m bu'a nyrennen nga é wuin nde'n, i liké fi.[19] Liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé wun blibli bé, bé minnde tyen nga Nyanmien wa yi i mma'm bé nglô'n.[20] Afin liké kwlaa ng'o yii bé'n, o sié bé ke bé satyi. Bé satyile so'n fi'an bé bobo, o fin i b'o siéli bé so'n. Sannge bé wla te ô i su,[21] yele ke tyen kun liké so'n kwlaa béh nyanh bé ti, bé su satyi'a kun, ye bé dunman'n teh nyrun nga Nyanmien mma'm béh nyenh tyen nga béh nyanh aladyé'n i nun wié.[22] É si ke, ke o fin lalaa lélé o fa dyu nde'n, liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé ôtô, bé wun nyrennen ke bla bo wa tran awulie sa.[23] Nanh bé ngunmion, sannge é bo Nyanmien fe i Wawe'n b'o ti liké b'o wa fa man yé'n i nun klikli'n, é kusu é ôtô, é minnde tyen nga béh wunh ke é ti Nyanmien wa sakpa, b'o dé é, o katyi é wunnen nga'n.[24] Nyanmien su bo é lafi'n ti ye é si ke wa dé yéo. Sannge se swran i nyin ô liké bo bé waan béh fah men'n i sin'n, se o nyen'n, i nyin tre'en i sin kun. ?Wan ye se o nyan liké ng'o kunnde'n, i nyin te ô liké so'n i sin ékuon?[25] Se é nyin ô liké bo bé waan béh fah man é bo é nian wunmen'n, i sin'n, é tra é awlen é tran minnde.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974