A A A A A

God: [Offerings]


2 Corinthefue 9:7
Man swran kun i liké ng'o bu i akunndan ke se o maan o ti kpa'n, o fa man, nanh mon o yô klunngbo su nin mianle su, afin swran ng'o man Nyanmien liké i klun-ufué su'n, i klun dyo i wun.

Sa nga bé yôli'n 20:35
N yô i so n fa klé amun nan amun kusu an di dyunman so, nan an wuka bé bo bé le'a wunmien'n. Anh bu é Min Jésus bobo i nde b'o kannin'n i akunndan, o séé ke: Se a tye swran liké'n, o ti kpa tra ke bé tye o liké'n.

Hébreu 13:15-16
[15] I so'n ti, man manmanle nga é manman Nyanmien titi'n yô ke asénna liké bo é fa man Jésus ke o fa men'n sa. Ke éh yôh so'n, é bô i dunman.[16] Nanh an yatyi sa kpa nin swran yé yôle'n, afin i so liké'n ye bé yôo o dyo Nyanmien kluon.

Luc 6:38
Anh tye swran liké, ye Nyanmien kusu oh tyeh amun wié, oh manh amun kpanngban ke liké bo bé su, bé tintin su, bé kédyékédyé, o yi bu gua'n sa, afin sulie nga an su nun man swran wié mun'n, i kunngba'n nun ye Nyanmien suh nun man amuon.

Luc 16:10
Swran ng'o di nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o di nanwle ninngé dandan'm bé su, sannge swran ng'o di'a nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o kwla di'a nanwle ninngé dandan'm bé su.

Matthieu 23:23
Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an yi menthe'n nin aneth'n nin cumin'n (*f15*) bé blusu'n (*f16*), sannge an yatyi mmla ng'o ti tyinndyin'n, nanwle dile'n, nin aunnvue sile'n, nin sa kpa yôle b'o man swran'm bé fa bé wla gua amun su'n. Bé ye bé yôle'n ti i su nion, sannge nanh an yatyi wié'm bé yôle.

Romefue 12:1
Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.

Luc 12:33-34
[33] Anh yô amun ninngé'm bé ate, anh fe i sika'n tye yalefue mun. Anh kpe betro b'o yôman nvuen bo liké wié'a nun'n, anh sié nyanmien su lo, lo lie'n, awiéfue ko'a lo, nvole di'a liké lo.[34] Afin lika nga amun awlen su ninngé'n wô le'n, le ye amun akunndan'n wôo.

Matthieu 6:19-21
[19] Nanh an sié amun awlen su ninngé'm bé wa, afin nvole nin annganblale bé satyi bé, ye awiéfue'm bé bu anuan'n bé wua asie'n su wa.[20] Sannge anh sié amun awlen su ninngé mun nyanmien su lo, lo lie'n nvole nin annganblale satyiman liké, ye awiéfue'm bé bu'a anuan'n bé wuaman.[21] Afin lika nga wo awlen su ninngé'n wô le'n, le ye wo akunndan'n wôo.

Matthieu 6:31-33
[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Marc 12:41-44
[41] Ke Jésus ti Nyanmien sua dan'n nun sika guawle'n i nyrun ndenman su le'n, o nien i wafa nga swran'm bé yi sika bé gua nun'n. Anyanbéunfue sunman bé gua nun kpanngban.[42] Angbôti bla yalefue kun kusu fa dyete mma kanngan nnyon b'o dyu ke bablu kun sa'n o fa guaa nun.[43] Ye Jésus flee i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Nanwle, angbôti bla yalefue nga i sika lie'n b'o yili'n o tra bé nga'm bé lie nga bé yi guaa sika guawle'n nun'n,[44] afin bé kwlaa nga'm bé lie nga bé yi'n, o bu'a bé kple, sannge bla nga lie'n, o yi i yale lie kan'n, i kwlaa ng'o le b'o fa di liké'n, ye o fa mannion.

Luc 21:1-4
[1] Ye Jésus men i nyin su o wuun anyanbéunfue'm bo bé su yi bé sika nga bé fa man Nyanmien'n gue sika guawle'n nun.[2] O wun angbôti bla yalefue kun kusu b'o fa dyete mma kanngan nnyon guaa nun.[3] Ye o sé ke: Nanwle, angbôti bla yalefue nga i sika lie'n b'o yili'n, o tra bé kwlaa bé lie'n,[4] afin bé nga'm bé lie nga bé yi guaa sika guawle'n nun'n, o bu'a bé kple, sannge bla nga lie'n o yi i yale lie kan'n, i kwlaa ng'o le b'o fa di liké'n, ye o fa mannion.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974