A A A A A

God: [Miracles]


Sa nga bé yôli'n 3:16
Jésus dunman nun o nin i su bo é lafi'n ye man bian nga an sii b'o dyin ye'n, o nyaan fanngaan. Jésus su bo é lafi'n ti ye man o kwla nantili amun kwlaa amun nyrun wa nion.

Jean 2:11
Sa so'n yôô Cana Galilée men'n nun. Ye o ti atre bo Jésus yii bé'n bé nun kliklio. O yili i wun nglô, nan i sonnzonfue'm ba lafi i su.

Luc 18:27
Ye Jésus sé ke: Liké nga swran kwle'e i yô'n, Nyanmien kwle i yô.

Marc 9:23
Ye Jésus sé i ke: A sé n ke, se n kwla yô'n… nian, swran ng'o lafi Nyanmien su'n o kwla sa'n kwlaa yô.

Matthieu 17:20
Jésus sé bé ke: N su bo an lafiman'n tio. Nanwle, se an lafi n su bo kaan b'o dyu ke moutarde (*f9*) mma sa'n, an kwla sé ôka ng'o ô ye'n ke: Tu o bô wa ko lé sa. Oh tuh i bô, ye sa fi nu'an le bo an su kwle'e i yôo.

Matthieu 19:26
Jésus niaan bé, nan wa sé bé ke: Sa so'n, swran kwle'e i yô, sannge Nyanmien kwla sa'n kwlaa yô.

Matthieu 21:21
Nanwle, se an lafi Nyanmien su bo amun awlen'n ti'a nnyonnyon'n, nanh ke liké nga n yôô aloma nga kunngba ye amunh yôoh, sannge se an sé ôka ng'o ô ye'n ke o tu i bô le o kô to dyénvié'n nun, oh koh.

Romefue 15:18-19
[18] N le'a nde fi n kanman, san nde nga Christ man n kan klé bé b'o man bé nyin ye Nyanmien'n,[19] ye sa kéklééklé, nin atre, nin abônuan sa bo Nyanmien Wawe'n i fanngan nun n yôli'n, i tye ye n kaan. Ke m bô Christ i dyasin fe'n kwlakwlakwla sa, Jérusalem bué lie'n su lélé fa dyuu Illyrie.

Sa nga bé yôli'n 19:11-12
[11] Nyanmien man Paul yô sa kéklééklé bo bé wafa'n ti ngunmin,[12] lélé o man bé fa tannin nin mouchoir nga bé ô Paul wun'n bé fa kô man tukpatyefue mun, bé tukpatye'n wié, ye bé bo asie usu su bé su'n, o dyaô bé wun.

ÉphÈsefue 3:20-21
[20] Ke é wun sa nga Nyanmien Kpli'n yô man yé'n, o man é si ke o kwla yô sa dan tra liké kwlaa nga é sre i ke o yô'n, o nin liké kwlaa nga é bu i akunndan'n.[21] Man Asonun'n nin Christ-Jésus bé be i nyrunnyan ôsuôsu'n kwlaa nun tititi. Mon o yô so!

Sa nga bé yôli'n 4:29-31
[29] Nannan Nyanmien Kpli, nian é wlanwlanle bo bé wlanwlan yéo, i so'n ti sien'n yô mon o swran'm bé kan o nde'n yakpa su.[30] Tinnge o sa'n tukpatyefue'm bé wun, man bé yô dyuédyué, yi atre, ye yô abônuan sa o swran Jésus i dunman nun.[31] Ke bé kan nde so'n klé Nyanmien wiéli'n, lika nga bé yiaa nun'n kédyéli, Nyanmien Wawe'n fuu bé kwlaa, nan ba kan Nyanmien nde'n yakpa su.

Marc 16:17-20
[17] Anh nian atre nga bé nga bé lafi su'n bé wa yio: N dunman nun béh fuanh asie usu mun, béh idyoh anien ufle mun,[18] béh trah wuô mun, se bé non liké wié b'o kun swran'n, o su yô'a bé sa fi. Béh fah bé sa fue tukpatyefue'm bé su, béh yôh dyuédyué.[19] Ke é Min'n kan nde so'n kléé bé'n, Nyanmien meen i su oo nyanmien su lo, o traan asé i fama su.[20] Ye bé kô kaan nde'n lika'n kwlaa nun. É Min Nyanmien nin bé dili dyunman, o man bé yi atre b'o klé ke bé nde'n ti nanwle].

Luc 9:13-17
[13] Jésus séé bé ke: An bobo anh man bé liké man bé di. Ye bé waan: Kpaun nnun nin kpatra nnyon ye o ô é sa nuon, wuun san é bobo éh kôh tô liké ye é fa ble minnien nga'm bé ngbaa.[14] Yasua nga bé ô le'n, bé dyu bo akpi-nnun kun. Ye Jésus séé i sonnzonfue'm bé ke: Anh sé bé man bé tran asé nyanmannyanman ablénunablénun.[15] Bé kô séé bé, nan ba tran asé.[16] Jésus faa kpaun nun'n nin kpatra nnyon'n, o men i nyin su nyanmien su lo, o la Nyanmien asé. Ye o bubuu nun, o fa men i sonnzonfue mun ke bé fa tye swran so mun.[17] Bé kwlaa bé dili, bé ku yili, nan ba ise i ôngaônga'n gbôgbô blu-nin-nnyon.

Luc 8:43-48
[43] Ke oh yôh so'n, bla kun ô le, mannza tennden too i wun wa di afue blu-nin-nnyon. O yôô ayré lélélé i sa nun wiéli, ayré fi a kwla démen.[44] O sin Jésus sin le, o ken o trale'n i nuan ndyole'n, bé dya ôsu kunngba'n nun le, kpekuun mannza'n wa kpe.[45] Jésus usaa ke: ?Wan ye o kan mion? Nga waan: Nanh mion, nga waan: Nanh mion. Pierre séé i ke: Baba, swran'm bé sin yia o, bé mian o![46] Sannge Jésus waan: Swran wié kaan min, afin n wuun ke swran wié kaan min, o man wa yô dyuédyué.[47] Ke bla'n wun ke Jésus wunniin'n, o bee i nyrun le nin aunwusue, o kôtô i bô, o kan sa nga ti ye o kenniin'n, o nin dyuédyué ng'o yôli i ôsu kunngba'n nun'n, i kwlaa kléé swran mun.[48] Jésus séé i ke: N wa, n su bo a lafi'n ti, a nyon o ti, guo o wla asé, ko.

Jean 4:46-54
[46] I sin, o oo Cana Galilée men'n nun ékun, le ye laa o fa nzué katyii du vin nion. Famien'n i swran kaklaka kun ô Capernaüm lo, i wa yasua'n too tukpatye.[47] Ke o tii ke Jésus fin Judée wa ba Galilée'n o oo i sin, o kô sre i ke o wa yô i wa'n b'o la wié be su'n, i dyuédyué.[48] Jésus sé i ke: Se amuan wu'an atre nin abônuan sa'n, an su lafi'a n su mlonmlon![49] Famien'n i swran'n sé i ke: Ndya, bla é wo, se a bamaan n wa kan'n wuh.[50] Jésus sé i ke: Ko, o wa'n wa yô dyuédyué. Bian so'n lafii nde nga Jésus kan klélii'n su, nan wa o.[51] Ke oh koh'n, i swran'm bé bee i atin kpale, bé sé i ke, i wa'n wa yô dyuédyué.[52] O usa bé do nga i wunnen'n flunmaan wié'n, ye bé sé i ke: Anunman ke wia'n san bé ti wun kan'n ye i wunnen'n dyolio.[53] Ke bé séé i so'n, ye o wuun i wle ke do kunngba so'n su ye Jésus séé i ke, i wa'n wa ô dyuédyuéo. O man o nin i awlôfue'n kwlaa bé lafii i su.[54] Ke Jésus fin Judée baa Galilée'n i atre nnyon su b'o yi'n ye.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974