A A A A A

God: [I Will Never Leave You]


1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

1 Pierre 5:7
Anh kôkô sa kwlaa ng'o ô amun su'n kléé, afin i ye o nian amun likaa.

2 Timothée 1:7
Afin Nyanmien a fe'e i Wawe'n wa ma'an é ke é sa nyan, sannge o fe man é ke o wla é fanngan, é klô Nyanmien nin swran, ye é si ngwlele.

Hébreu 4:16
I so'n ti, man é fa é wla gua Nyanmien su é wunngé i bia'n bo bé ko loo bé nyan yé'n i wun lo nan o si é aunnvue, nan ble nga é sa mian'n, o yô é yé, o ti é wun nyanman nun.

Hébreu 13:4-6
[4] Man swran'n kwlaa bé bu adya'n i liké dan, ye bé bo ba dya bé wun'n, nanh man bé yô sa sukusuku. Afin Nyanmien nin bé nga bé kunnde bla annze bian'n, nin bé nga bé kunnde bla bé yi bô annze bian bé wun bô'n mun lee.[5] Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»[6] I so'n ti, é tra é awlen kan nde nga bé klee ke: «É Min Nyanmien'n ye o ti n wukafueo, sre ku'an min. ?Nzu ye swran kwla yô mion?»

Matthieu 28:20
Ye liké kwlaa nga n kléé amun'n, amun kusu, anh klé bé man bé fa su. Anh nian, min nin amun é ô tyen kwlaa lélé men'n fah wié.

Sa nglô yile 3:10
An fa nde bo n kan kléé amun ke an tra amun awlen'n su. O man ke sa kéklé toh men wunmuan'n su swran'n kwlaa bé sa nianle'n ti'n, n kusu nh sasah amun.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974