A A A A A

God: [Come As You Are]


Matthieu 11:27-30
[27] N Si ye o fa liké'n kwlaa maan mion. Swran fi si'a Nyanmien Wa'n san i Si kunngba ye o si io, ye swran fi si'a Nyanmien Wa'n i Si'n, san Ba'n bobo o nin swran ng'o klô ke oh feh i Si'n kléé'n, bé ye bé si io.[28] Amun kwlaa bo an sua tro bo amuan fe'n, anh bla n sin, nh sikéh amun, ye amunh déh wunmien.[29] Anh fa amun ti wla n komin su waka'n (*f8*) bô, ye anh fa min nzuen'n su, afin n ti swran weteefue ye min awlen'n ti flolo. Ye amun wla wa gua asé.[30] Afin n komin su waka'n i suale yô fe, ye n tro'n yô'a nonnin.

Jean 6:63-65
[63] Nyanmien Wawe'n ye o man nguan nion, bé wunnen'n kwla yô'a liké fi. Nde nga n kan kléé amun'n ti Nyanmien Wawe'n lie, bé man nguan.[64] Sannge swran wié'm bé ô amun nun bo bé lafi'a su. Afin ke o fin i bôbôle nun'n, Jésus si bé nga bé su lafi'e i su'n nin swran ng'oh feh man swran mun'n.[65] Ye o sé ke: I so'n ti ye n séé amun ke, swran nga n Si a me'en i atin ke o bla n sin'n, o kwlaa baman nion.

Matthieu 11:28
Amun kwlaa bo an sua tro bo amuan fe'n, anh bla n sin, nh sikéh amun, ye amunh déh wunmien.

Matthieu 15:7-9
[7] Dunman klôfue mun, amun wun nde bo Ésaïe kannin'n ti nanwle. O sé ke:[8] «Swran nga'm bé ken bé nuan bui su ke bé bu n swran, Sannge bé awlen nu'an n su.[9] Bé manman nin ngben, Ye bé klé liké nga swran'm bé kan'n ke o ti Nyanmien mmla.»

Marc 10:13-16
[13] Swran'm bé faa ba kanngan mun blelii ke o fe i sa fua bé su, sannge i sonnzonfue'm bé idyoo bé.[14] Ke Jésus wuun i so'n, wa yômen i fe, nan wa sé bé ke: Anh yatyi ba kanngan'm bé nun man bé bla n sin, nanh an fuan bé, afin bé bo bé yô bé wun ke ba kanngan nga mun sa'n, bé ye Nyanmien sié béo.[15] Nanwle, swran ng'o yô'e i wun ke bakan sa, o fe'e i wun ma'an Nyanmien ke o siéé'n, o su yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[16] O tô i sa blaa bé, o fe i sa fuafua bé su, o yra bé nguan.

Jacques 4:6-8
[6] Sannge yé ng'o yô yé'n ti dan, afin bé klee ke: «Nyanmien nin bé nga bé tu bé wun'n mun lee, Sannge o yô aénvuefue'm bé yé.»[7] I so'n ti, anh fa amun wun man Nyanmien. Nanh an lô amun wun man mmusu'm bé si Satan'n, anh dyran kéklé, oh wanndih amun.[8] Anh fa amun wun mantan Nyanmien, ye i kusu feh i wun mantan amuon. Sa te yôfue mun, anh wunnzin amun sa, akunndan nnyonnyonfue mun, anh yatyi akunndan tete'n.

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

Jean 5:24
Nanwle, swran ng'o tié min nde'n b'o lafi swran ng'o sunmaan min'n su'n, o le anannganman nguan, bé su fe ko'a dyole difue'n i dyasu. Wa nyen i ti wié'n sa nun, wa nyan nguan.

Romefue 12:1-2
[1] Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.[2] Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Hébreu 12:1
I so'n ti, ke swran kpanngban kpa bo bé kan Nyanmien sulafile nde'n bé sin yia é kukukuku'n, man é kusu é gua liké kwlaa ng'o tanndan é nun'n bé asé, man é wla sa te'n kwlaa asé, afin o fi'an wa dyu'a wa nan wa tanndan é dya nun. Man é mian é nyin sin lika nga bé klé yé'n nun.

Jean 5:40
O nin i so'n ngba, an klô'a ke an bla n sin nan an nyan nguan!

Jean 6:44-45
[44] Swran fi kwla ba'a n sin, san bé nga n Si b'o sunmaan min'n o man bé ba n sin'n, bé ye nh tyenh bé men'n i awiélieo.[45] Nyanmien nuan idyofue'm bé klee ke: «Nyanmien wa klé bé kwlaa bé liké.» Swran kwla ng'o ti n Si nde'n b'o fa su'n, oh bah n sin.

Jean 7:37-39
[37] Bé tyen dile'n i tyen kasien b'o ti bé tyen'n i dan'n, Jésus dyin bé afien le, o kpan séé ke: Swran kwlaa nga nzué wé kuin'n, o bla n sin o wa non.[38] Swran ng'o lafi n su'n i awlen'n wa katyi ke nzué ti sa, i nun ye nzué ba bo bé nun nzué'n man nguan'n, béh fionh. Afin é kenngen i so Nyanmien Nde nga bé kleli'n nun.[39] Sa ti b'o séé so'n yele Nyanmien Wawe'n bo bé nga bé wa lafi i su'n béh nyenh'n. Ke oh yôh so'n, wuun Nyanmien nian fe'e i Wawe'n nian manman, afin o nian yi'a Jésus i wafa ng'o ti'n i nglô.

Hébreu 4:14-16
[14] É le Nyanmien nyrun dyranfue dan kpa kun, o oo lélé dyu Nyanmien bobo nyrun lo, yele Jésus Nyanmien Wa'n. I so'n ti, liké nga é lafi su'n, man é lafi su kpa.[15] Afin Nyanmien nyrun dyranfue nga é le'n, o ti'a swran b'o si'a ke é kwla'a liké fi yôo, afin bé fa liké kwlaa nga bé fa lakaa yé'n bé fa leke i wié, sannge wa yô'a sa te lé.[16] I so'n ti, man é fa é wla gua Nyanmien su é wunngé i bia'n bo bé ko loo bé nyan yé'n i wun lo nan o si é aunnvue, nan ble nga é sa mian'n, o yô é yé, o ti é wun nyanman nun.

Sa nglô yile 22:16-17
[16] Min Jésus, n sunmaan min ange'n ke o wa kan sa so'n kwlaa klé amun asonun'm bé nun. N fin David ôsu'n nun, i anunman yele min. Min ye n ti awue nzraama nion.[17] Nyanmien Wawe'n nin Atonvle'n bé sé ke: Bla! Swran ng'o ti'n, mon o sé ke: Bla! Swran nga nzué wé kuin'n, mon o bla, man swran ng'o klô ke oh fah nzué ng'o man nguan'n, o fa, déin su fité'a nun!

Jean 6:37
Swran kwlaa nga n Si fa bé man min'n béh bah n sin, o man swran ng'o ba n sin'n, n su fuenmen,

Sa nglô yile 22:17
Nyanmien Wawe'n nin Atonvle'n bé sé ke: Bla! Swran ng'o ti'n, mon o sé ke: Bla! Swran nga nzué wé kuin'n, mon o bla, man swran ng'o klô ke oh fah nzué ng'o man nguan'n, o fa, déin su fité'a nun!

Sa nglô yile 12:9
Bé kaan dragon srôésrôé dan so'n nin i ange'm bé bô gua bé asie'n su wa. I ye bé flee wuô lalaa, nin mmusu'm bé si, nin Satan nion, i ye o laka men wunmuan nunfue'm bé kwlaa nion.

Philippesfue 1:6
N si wéiin kpa ke Nyanmien b'o bô liké nga b'o man an yô kpa'n i bô'n, oh yôh i so lélé oh gueh i bô Christ-Jésus i bale tyen'n nun.

Sa nglô yile 21:4
Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

Hébreu 10:19-22
[19] I so'n ti, aniaan mun, é sii wéiin ke é kwla wlu Nyanmien lika kpa'n nun Jésus mmôdya'n ti.[20] Afin Jésus kpee atin man é kôkô nun wa, o tanni'an mlonmlon. O tii tannin'n b'o kpe Nyanmien sua'n nun'n nun, o oo i sin lo, tannin so'n yele i wunnen'n.[21] É le Nyanmien nyrun dyranfue dan kun bo bé fe siéé Nyanmien i awlô'n su.[22] I so'n ti, man é fa é wun mantan Nyanmien. Ke éh yôh so'n, nanh man akunndan te tran é klun, man é lafi i su kpa, afin o man é wun sa'n b'o man é klun titi yé'n o wiéli, ye o fa nzué klôuun wunnzinnin é.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974