A A A A A

Church: [Pastors]


2 Timothée 4:2
se a nyan o ti ô, se a nya'an o ti ô, kan Nyanmien nde'n dyran su kpa klé bé man bé wun i wle. Swran ng'o yô sa'n idyoe, wla bé fanngan, tro o awlen kpa klé bé.

Sa nga bé yôli'n ๒๐:๒๘
I so'n ti, anh nian amun bobo amun wun kpa, ye anh nian bua fa nga Nyanmien Wawe'n fa amun siéé bé su'n bé su kpa, ye anh ta Nyanmien i Asonun'n b'o fe i bobo wa'n tôli'n.

Hébreu 13:17
Man amun nyin yi amun kpenngben mun, anh bu bé swran. Bé nian amun su titi, afin bé wa kan bé dyunman'n i su nde klé Nyanmien. Anh yô sa nga b'o man bé klun dyo bé dyunman'n su'n. Se amuan yô'e i so bo bé ôtô'n, o man bé su kwla uka'a amun.

Jacques 3:1
N niaan mun, nanh amun nun kpanngban bé kunnde ke bé yô liké kléfue, afin an si ke, ke Nyanmien dih dyole'n é bo é ti liké kléfue'n, oh usausah é sa kpa tra bé nga mun.

ÉphÈsefue 4:11-12
[11] Nyanmien siéé swran wié mun ke o sunman bé, o sié wié mun ke bé idyo i nuan, o sié wié mun ke bé bô i dyasin fe'n, o sié wié mun pasteur nin liké kléfue.[12] Ke o kô yô nan i swran'm ba yô kpa nan ba di i dyunman'n nan Christ i wunnen'n wa yô kpa'n ti, ye man bé nun kunngun bé dyunman'n ti wafawafa so nion.

1 Pierre ๕:๑-๔
[๑] I so'n ti, m ma sre amun bo an ti asonun kpenngben'n amun liké kun. M bobo n ti asonun kpenngben ke amun sa, n kan Christ i nyrennen b'o wunniin'n i nde, ye anyrunnyan liké nga Nyanmien wa yi nglô'n, n dunman'n teh nun wié. Nh sreh amun,[๒] anh nian Nyanmien i bua fa b'o fa bé maan amun'n bé lika. Nanh an yôé mianle su, anh yôé ke Nyanmien klô ke an yô'n sa. Nanh an yôé ke amun wa nyan liké ti, sannge anh tu amun klun yô.[๓] Nanh an tin bé nga bé fa bé maan amun ke an nian bé su'n bé su, sannge anh yô sa ng'o ti kpa'n, man bé nian su.[๔] Ye tyen nga Bua Tafue Dan'n ba'n, oh yôh amun mô, dunman nga amunh nyenh'n, o wié'a mlonmlon.

Tite 1:5-9
[5] N yatyii o Crète lo ke a siésié sa nga ba wié'e i siésié'n, ye a sié asonun kpenngben kloklo'm bé su. Bu bé siéle nde nga n kan kléli wo'n i akunndan:[6] man swran nga béh feh sié asonun kpenngben'n o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, bo i mma'm bé lafi Nyanmien su, bo bé kwla satyi'a bé dunman ke bé nzuen ti te, bé nyin ti kéklé.[7] Man asonun sunianfue'n yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, afin o nian Nyanmien ninngé'm bé su. Nanh mon o yô swran b'o yô i bobo i klun sa, nin ya fafue, nin nzanbôefue, nin utré klôfue, nin swran b'o kunnde sika i wafa ng'o ti'e i su'n.[8] Sannge mon o yô swran b'o ti aklunyéfue, b'o klô sa ng'o ti kpa'n, b'o yô sa i nuan su, b'o ti swran kpa, b'o ti Nyanmien lie mlonmlon, b'o si i bobo wun su nian.[9] Mon o yô swran b'o lafi nde nanwle nga bé klélii'n su kpa, nan nde nanwle b'o klé'n ti, o kwla tu bé fo, ye o klé bé nga bé kpalô i nde'n ke bé si ke ba fon.

1 Timothée 3:1-13
[1] Nde nga ti nanwle wéiin: swran ng'o klô ke oh yôh asonun sunianfue'n, wuun o klô dyunman b'o ti kpa.[2] Sannge i so swran lie'n, mon o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, b'o nien i wun su kpa, b'o si ngwlele, b'o yô sa i nuen su, b'o ti aklunyéfue, b'o si liké klé.[3] Nanh mon o yô nzanbôefue nin utré klôfue, sannge mon o yô weteefue b'o kunnde'a ndengan, nanh mon o yô swran bo i nyin yi'a liké.[4] Mon o yô swran b'o si i bobo i awlô'n su nian, bo i mma'm bé bu i swran bé nyin yii kpa.[5] ?Afin se swran kun sié i bobo i awlô'n su nian'n, oh yôh se ye oh kwlah nian Nyanmien i asonun'n suo?[6] Nanh mon o yô swran b'o fe i wun man Nyanmien o nian tyeman, se o yô so'n, o tyeman nan wa tu i wun, nan fo bule kunngba nga bé buu mmusu'm bé si Satan'n ba bu i wié.[7] Mon o yô swran bo bé nga bé ti'a Christfue'n bé bô i dunman kpa nan ba ke'en i wun nde, nan wa to'a aya nga mmusu'm bé si Satan'n suali'n nun.[8] Asonunfue'm bé lika nianfue'm bé kusu, man bé yô swran nanwlefue bo bé nuan nun ti'a nnyonnyon, nanh man bé yô nzan nonfue dan, nanh man bé kunnde sika i wafa ng'o ti'e i su'n,[9] man bé yô swran bo bé nzuen kpa'n ti bé klun titiman bé, b'o man bé fa Nyanmien i sulafile nde b'o yii nglô'n su kpa.[10] Man bé dun mmua sa bé nian, se bé nian bé bo ba wu'an fo bé wun'n, bé kô di bé dyunman so'n.[11] Man bé yi'm bé kusu bé yô swran nanwlefue, nanh man bé yô abla difue, man be bu akunndan, man bé yô swran bo bé kwla fa bé wla gua bé su sa'n kwlaa nun.[12] Man asonunfue'm bé lika nianfue'm bé yô swran bo bé le bla kun bo bé nian bé mma mun nin bé bobo bé awlô'm bé su kpa.[13] Afin bé nga bé di bé dyunman'n kpa'n, béh nyanh komin o man béh kwlah kan Nyanmien su bo é lafi swran wunmuan bo é nin Christ-Jésus ya yô'n ti, i nde'n yakpa su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974