A A A A A

Church: [Holy Spirit]


Matthieu 12:31-33
[31] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, Nyanmien dunman satyile kwlaa o nin sa kwlaa nga swran yôé'n, oh yatyih tyee. Sannge Nyanmien Wawe'n i dunman satyile lie'n o su yatyi tyeman lé.[32] Swran kwlaa ng'o kan m bo n katyii Swran'n min wun nde'n oh yatyih tyee. Sannge swran ng'o kan Nyanmien Wawe'n i wun nde'n o su yatyi tyemen ble nga nun, annze ble ng'o ba lo'n nun.[33] Man bé sé ke waka ng'o ti kpa'n o su mma kpakpa, annze man bé sé ke waka ng'o ti'a kpa'n o su'a mma kpakpa, afin ke waka kun ti'n, ye i mma'n tio.

Luc 24:45-49
[45] Ye o man bé wuun Nyanmien Nde nga bé kleli'n i wleo.[46] Nan wa sé bé ke: Nde so'n bé klelii ke: Christ wunh nyrennen ye i lé nsan su oh tyenh.[47] Ye i dunman nun béh kanh klé nvlénvlé'n kwlaa ke bé katyi bé nzuen'n, nan Nyanmien yatyi sa nga bé yôlii'n tye bé. Béh bôh i kanle'n bô Jérusalem wa.[48] Amun ye an ti sa so'm bé kanfueo.[49] Anh nian, liké nga n Si sé ke oh bleh amun'n m bobo m man liké so'n oh bah. O man amun kusu anh tran klo'n su wa lélé man Nyanmien tin amun ka.

Jean 3:6-8
[6] Swran nga klo swran wui'n, o ti klo swran, ye nga Nyanmien Wawe'n wui'n, o ti i lie.[7] Ke n séé o ke: San béh wuh amun ékun'n, nenh i so'n bô o nuan.[8] Aunngban'n fita kan o klô'n, a ti i ngan, sannge a si'e i finwle nin i kowle. Swran kwlaa nga Nyanmien Wawe'n wui'n, ke o ti soo.

Romefue 8:2-6
[2] Afin Nyanmien Wawe'n klé sa ufle b'o man bé bo bé nin Christ-Jésus ba katyi swran wunmuan'n béh nyanh nguan. O man man nyan n ti sa te'n nin wié'n bé sa nun.[3] Liké nga Moïse mmla'n kwle'e i yô'n klo swran i nzuen'n ti'n, Nyanmien bobo yôli. Ke o man i bobo Wa'n katyi ke klo swran b'o yô sa te'n sa, b'o sunmenniin ke o yô te nnen'n, o klé ke sa te b'o ti klo swran nzuen'n ti te, o man se o wié'n, o ti su.[4] Nyanmien yôé so nan é bo é fa'a swran'm bé nzuen'n su kun'n, bo é yô sa nga Nyanmien Wawe'n klé é ke é yô'n, é yô sa kpa nga bé klee mmla'n nun ke é yô'n.[5] Afin bé nga klo swran nzuen'n te yô bé fe'n, klo swran ninngé'n ye o lô béo, sannge bé nga bé ti Nyanmien Wawe'n lie'n, i ninngé'n ye o lô béo.[6] Bé nga klo swran ninngé'n lô bé'n, béh wuh, sannge bé nga Nyanmien Wawe'n ninngé'n lô bé'n, béh nyanh nguan nin aladyé.

2 Corinthefue 5:16-18
[16] O man ke o fin nde'n, é bu'a swran'm bé akunndan ke swran'm bé fa bu akunndan'n sa kun. Se laa é bu Christ so bobo'n, sien'n é bu'e so kun.[17] Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.[18] I kwlaa so'n fin Nyanmien b'o fa Christ siésiéé é nin i é afien'n, b'o fa swran nin i bé afien siésiéle dyunman'n maan yé'n.

Sa nga bé yôli'n 2:1-5
[1] Ke Pentecôte'n (*f32*) dyuli'n, bé kwlaa bé yiali lika kun.[2] Ke bé ti le'n, kpekuun bé ti liké kun ngan, o fin nyanmien su lo o kpla ke aunngban sa, o wluu sua nga bé ô nun'n, i nun.[3] Béh niaanh… liké wié bo bé ti ke sin taaman sa'n bé ye, bé kpatyikpatyii nun bé trantran bé kwlaa bé ti su.[4] Nyanmien Wawe'n too bé su, o fa bé katyi i lie mlonmlon, kpekuun bé su kan anien ufle wié bo Wawe'n fa wla bé nuan ke bé kan'n.[5] I nun so'n nun, Juif'm bo bé srô Nyanmien'n bo bé fin menmen'n kwlaa bo bé ô asie'n su wa'n bé nun'n, bé ô Jérusalem le.

Luc 24:45-47
[45] Ye o man bé wuun Nyanmien Nde nga bé kleli'n i wleo.[46] Nan wa sé bé ke: Nde so'n bé klelii ke: Christ wunh nyrennen ye i lé nsan su oh tyenh.[47] Ye i dunman nun béh kanh klé nvlénvlé'n kwlaa ke bé katyi bé nzuen'n, nan Nyanmien yatyi sa nga bé yôlii'n tye bé. Béh bôh i kanle'n bô Jérusalem wa.

1 Jean 2:19-27
[19] Swran so'n, ke bo bé ti'a éfue sakpa'n, i so'n ti ye bé yatyi é oli nion. Se bé ti éfue'n, wuun bé kaa é wun wa. Sannge bé yii bé wun so, nan swran'm bé si wéiin ke bé nun wié fi ti'a éfue.[20] Amun lie'n, Nyanmien fe i Wawe'n maan amun, o man amun kwlaa an wun sa wle.[21] Nanh ke an si'a nde nanwle'n ti ye n kle fluwa so'n ble amuon, sannge i sile bo an sii'n tio, ye an si ke atô'n nin nanwle'n bé sa'an nun.[22] ?Wan ye o ti atôfue nion? ?Nanh swran nga i waan, Jésus ti'a Christ (*f1*) nion? Swran so'n ye o ti Christ kpofue nion, afin o bu'a é Si'n nin i Wa'n bé liké fi.[23] Swran ng'o so'a Nyanmien Wa'n nun'n, wuun wa so'e i bobo nun. Swran ng'o so i nun'n, wuun wa so i Si'n nun.[24] I so'n ti, nde nga ke o fin i bôbôle nun'n an tili'n, anh fa sié amun klun kpa. Se o tran amun klun kpa'n, wuun amun nin é Si'n nin i Wa'n an ti kun tititi.[25] Anh nian liké nga Christ waan oh fah man yé'n, yele anannganman nguan'n.[26] Bé nga bé klô ke béh lakah amun'n bé wun nde ye n kle blee amuon.[27] Amun lie'n, Christ fe i Wawe'n maan amun. Ke i Wawe so'n nin amun te ô le'n, an bô'a ye kunnde'a swran ke o klé amun liké. Afin o klé amun liké'n kwlaa, liké ng'o klé amun'n ti nanwle, o ti'a atô. I so'n ti, amunh nin i tran titi ke o kan kléé amun'n sa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974