A A A A A

Church: [Going To Heaven]


Jean 14:2-3
[2] N Si i awlô lo tranwle'n sonnin, n su kô siésié lika man amun. Se o ti'a so'n, wuun man kan klé'a amun.[3] Se n ko nan n wié i siésié'n, mh bah m ma fa amun nan lika nga n tran lo'n, an tran lo wié.

Philippesfue 3:20-21
[20] É lie'n é ti nyanmien su lo ba, é minnde é Défue'n, é Min Jésus-Christ b'o fin lo ba'n.[21] O wa fa é wunnen b'o ti'a liké fi'n o yô man oh katyih ke i wunnen b'o fa oo lika ng'o le nyrun lo'n nun'n sa. I kwlale b'o fa sié liké'n kwlaa'n ye oh fah katyi io.

Sa nga bé yôli'n 1:11
?Galiléefue mun, nzu ti ye an dyin wa nian nyanmien su lo soo? Jésus bo Nyanmien men i su oo nyanmien su lo amun nyrun wa'n, o wa ba ékun ke an wunniin ke o fa oli'n sa.

Hébreu 11:16
Ba yô'a so, sannge bé kunnde nvlé nga i kpa tra nvlé so'n, yele nyanmien su lo lie'n. I so'n ti, ke bé sé ke o ti bé Nyanmien'n, nyannzuen kunmen, afin wa yô klo kun a sié bé.

Jean 14:1-3
[1] Nanh amun wla bô. Anh lafi Nyanmien su, ye anh lafi n su wié.[2] N Si i awlô lo tranwle'n sonnin, n su kô siésié lika man amun. Se o ti'a so'n, wuun man kan klé'a amun.[3] Se n ko nan n wié i siésié'n, mh bah m ma fa amun nan lika nga n tran lo'n, an tran lo wié.

Matthieu 18:15-18
[15] Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.[16] Sannge se o wu'en i wle'n, fa swran kun annze nnyon uko o su, afin san swran nnyon annze nsan bé nde'n ye bé bu i nanwleo.[17] Se o fa'a bé nde'n su'n, ken i asonunfue'm bé nyrun, se o faman'n, bu i ke swran b'o nu'an amun nun, ke guabô sika défue sa.[18] Nanwle, liké kwlaa nga an kô tanniin asie'n su wa'n, béh tanniinh nyanmien su lo, ye liké kwlaa nga an kô men i wun atin asie'n su wa'n, béh menh i wun atin nyanmien su lo.

Jean 14:28
An tii i ke n séli amun ke: N su ko, sannge mh bah amun wun wa ékun. Se an klô min'n, wuun ke n su ko é Si si'n, amun klun dyoh, afin é Si'n le nyrun tra min.

Sa nga bé yôli'n 4:12
I kunngba tye ye o kwla dé swraan, yele ke Nyanmien a sié'a swran ufle fi men'n nun wa bo i dunman nun é kwla fité nuon.

Jean 3:13
Swran fi nian wo'a nyanmien su lo lé, san m bo n katyii Swran'n bo n fin lo bali'n.

Sa nglô yile 21:1-4
[1] Ye n wuun nyanmien su lo ufle nin asie ufle kun, afin nyanmien su lo laa lie'n, nin asie laa lie'n, nin dyénvié'n bé nu'an le kun.[2] Ye n wuun Nyanmien klo'n, o fin i wun lo o su dyra. O ti ke atonvle bo wa fefe i wun, o su minnde i wun'n sa. Klo so'n yele Jérusalem ufle'n.[3] N tii swran kun nen kéklé kpa bia'n wun lo, o sé ke: Sien'n Nyanmien tranwle'n wô swran'm bé afien! O nin béh tranh, béh yôh i swran, ye i bobo yôh bé Nyanmien.[4] Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

Philippesfue 3:21
O wa fa é wunnen b'o ti'a liké fi'n o yô man oh katyih ke i wunnen b'o fa oo lika ng'o le nyrun lo'n nun'n sa. I kwlale b'o fa sié liké'n kwlaa'n ye oh fah katyi io.

Jean 1:12
Sannge bé kwlaa nga bé soo i nun bo bé lafi i su'n, o man bé katyi Nyanmien wa.

1 Corinthefue 13:12
Ble nga é ô nun ye'n, é wun sa'm bé ke é nyrun bo é nien kpôngbô nglannglan nun'n sa, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, éh wunh bé wle wéiin. Ble nga é ô nun ye'n, n wu'an sa ngba wle, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, nh wunh i ngba wle kpa ke Nyanmien kusu si min kpa'n sa.

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Sa nglô yile 21:1-2
[1] Ye n wuun nyanmien su lo ufle nin asie ufle kun, afin nyanmien su lo laa lie'n, nin asie laa lie'n, nin dyénvié'n bé nu'an le kun.[2] Ye n wuun Nyanmien klo'n, o fin i wun lo o su dyra. O ti ke atonvle bo wa fefe i wun, o su minnde i wun'n sa. Klo so'n yele Jérusalem ufle'n.

1 Corinthefue 15:40-49
[40] Nyanmien su lo ninngé'm be ô le, ye asie'n su ninngé'm bé kusu bé ô le, sannge nyanmien su lo ninngé'm bé klaan ti ngunmin.[41] Wia'n i klaan'n ti ngunmin, anglô'n i klaan'n ti ngunmin, ye nzraama'm bé kusu bé klaan'n ti ngunmin, kun nin kun bé klaan'n ti'a kun.[42] Ke swran'm bé tyenle'n o wa yô soo, ke béh wlah bé wunnen'n i asé'n, o kwla kplo, ke Nyanmien kô tyeen'n, o kwla kplo'a kun.[43] Ke béh wleh i asé'n, o ti fuen, ke o kô tyeen'n, o le nyrun, ke béh wleh i asé'n, o ti fuen, ke o kô tyeen'n o le wunmien.[44] Ke béh wleh i asé'n, o ti klo swran wunnen, ke o kô tyeen'n, o ti aôlia nun wunnen. Ke bo klo swran wunnen ô le'n, i kunngba nion, aôlia nun wunnen kusu ô le wié.[45] I so'n ti ye bé klelii ke: «Adam b'o ti swran klikli'n o nyaan nguan o yô swran.» Adam kasienfue'n yôô aôlia nun'n swran b'o man nguan.[46] Nanh ng'o ti aôlia nun'n ye o ti kliklio, klo swran lie'n ye o ti kliklio. I sin ye ng'o ti aôlia nun'n balio.[47] Fa ye Nyanmien fa yii swran klikli nion, o man o ti asie'n su wafue. Swran nnyon su'n fin nyanmien su lo.[48] Ke asie'n sufue so'n ti'n, ke asie'n sufue'n kwlaa bé ti soo, ke nyanmien su lofue so'n ti'n, ke nyanmien su lofue'n kwlaa bé ti soo.[49] Ke é fa asie'n sufue so'n, i kunngba'n, é wa fa nyanmien su lofue so'n.

Luc 24:39
Anh nian n sa'n nin n dya'n, mion, anh fa amun sa fuafua min wun nian, wunmien'm bé le'a wunnen nin ôwié ke nga n le ye'n sa.

Hébreu 9:27
Bé siéé ke swran wu kpe kunngba, i sin bé fe ko Nyanmien dyasu.

Philippesfue 1:21-23
[21] Afin n liké lie nga ti ye n wô men'n nun'n yele Christ, ye wié'n ti min nvasue.[22] Sannge se n dyunman'n ti n tran le ékuon, o ti kpa'n n wu'an kun nga n faa.[23] N ti mianfue i bué nnyon'n nun, sa ng'o yô n fe kpa tra su'n, yele ke nh koh nan min nin Christ é kô tran, i so'n ye o ti kpaa.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nyanmien man o sié liké'n kwlaa ye o fe siéé Asonun'n sukpen.[23] Asonunfue'n kwlaa bé ti i wunnen, i bobo ye o ti i ti nion. I b'o ô lika'n kwlaa'n, o ô Asonun'n nun.

1 Corinthefue 1:10
Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.

Jean 8:12
Jésus kan klé bé ékun ke, i ye o kpadya men'n nuon, swran ng'o su i su'n, kpadyale so'n b'o man nguan'n o man oh wunh asé, o su nanti'a aôsin'n nun lé.

1 Pierre 3:15
Sannge anh bu Christ swran, anh bui amun Min. Anh bu sa ti ye amun wla ô Christ su'n i akunndan sié, nan se bé usa amun i su sa'n, amuan kwla te bé su.

Luc 5:10
Jacques nin Jean Zébédée wa yasua nnyon bo bé ti Simon wiéngu dyunman difue'n, bé kusu bé nuan bôô bé wun wié. Ye Jésus séé Simon ke: Nanh sre kun o, ke o fin nde'n, swran ye a wa tre ke a tra dyué'n saa.

Jacques 5:16
I so'n ti, ke o yô nan amuan yô dyuédyué'n, anh kan sa nga an yôli'n klé amun wiéngu, anh sre Nyanmien man amun wun ke o man amun dyasô. Se swran kpa kun sre liké Nyanmien sa nun b'o dyran su kpa'n, i srele so'n yô sa yé dan.

2 Timothée 2:2
Nde nga a ti i ke n keen swran kpanngban bé nyrun'n, kan nde so'n, fa yatyii bé nga a lafi bé su bo bé kusu bé kwla kan klé swran ufle'n bé sa nun.

Sa nglô yile 12:1
Bé wuun abônuan sa dan kun nyanmien su lo. Bla kun kla wia'n ke kôndrô sa. Ye i dya'n takataka anglô'n su. Nzraama blu-nin-nnyon bé ti ke sika klé sa, o ô i ti.

Jean 6:51
M bobo n ti kpaun b'o man nguan, n fin nyanmien su lo ye m balio. Swran ng'o di kpaun so'n wié'n, o su wu'a mlonmlon, min nnen'n ye o ti kpaun so'n bo nh fah man nion. Nh fah man so nan menmenfue'm béh nyanh nguan.

2 Corinthefue 5:8
Ke é wla gua asé ke nga sa'n, o man se é dyaô wa é kô tran é Min'n i awlô lo'n, o ti kpa.

Luc 10:16
Swran ng'o fa amun nde'n su'n, wuun min nde'n su ye wa faa. Sannge swran ng'o so'a amun nun'n, wuun wa so'a min nun, ye swran ng'o so'a min nun'n, wuun wa so'a swran ng'o sunmaan min'n, i nun.

Jean 16:13
Ke Nyanmien Wawe'n b'o ti Nanwlefue'n kô ba'n, oh kléh amun sa kwlaa ng'o ti nanwle'n, afin nde nga oh kanh'n, o su kpe'e i ti nun ye oh kaanh, sannge nde kwlaa ng'o tili'n ye oh kaanh, ye oh bôh sa nga bé wa ba'n su klé amun.

1 Jean 4:6
É lie'n é ti Nyanmien lie, o man swran ng'o si Nyanmien'n, o sié i su é nde'n su, sannge swran ng'o ti'e i lie'n, o sié'e i su é nde'n su. I so'n nun ye éh sih Nyanmien Wawe'n i nde'n b'o ti nanwle'n, nin nde ng'o ti'a nanwle nion.

Jean 21:15-19
[15] Ke bé wiéé liké'n di'n, Jésus usa Simon Pierre ke: ?Jean wa Simon, a klô min tra bé nga mun? O sé i ke: Een. Nannan, a si ke n klô o. Ye Jésus sé i ke: Nian m bua mma'm bé lika![16] O use i ékun ke: ?Jean wa Simon, a klô min? Pierre sé i ke: Een. Nannan, a si ke n klô o. Jésus sé i ke: Nian m bua'm bé lika.[17] O use i kpe kun ékun ke: ?Jean wa Simon, a klô min? I kpe nsan su lie'n b'o uselii'n, o yôli Pierre ya ye o sé ke: Nannan, a si sa'n kwlaa, a si ke n klô o. Jésus sé i ke: Nian m bua'm bé lika.[18] Nanwle, ke a te yô gbanflen'n, o bobo a fo o kplô'n tyi o bô, a ko lika nga a klô'n, sannge ke a kô yô kpenngben'n, ah tinngeh o sa'n swran wié ye oh foh o kplô'n tyi o bôo, oh foh o ko lika nga a klôman'n.[19] O keen i so ke o fa klé wule nga Pierre wa wu b'o man Nyanmien nyanh komin'n. Ke i nuan toli'n, o sé i ke: Su n su.

Matthieu 6:14
Se an yatyi sa nga swran'm bé yô amun'n tye bé'n, amun Si b'o ô nyanmien su lo'n, i kusu oh yatyih amun lie'n tye amun

Matthieu 24:37-41
[37] Ke m bo n katyii Swran'n m ma ba'n, swran'm béh yôh ke Noé i ble su'n sa.[38] Ble so'n nun, ke o ka kaan bo nzué dan'n toh'n, swran'm bé di liké, bé non nzan, bé non nzan, bé dya bla nin bian, lélé fa dyu tyen nga Noé wluu mméli'n nun'n.[39] Ba bu'a liké fi akunndan, lélé nzué dan'n o wa fa bé kwlaa oli. Ke m bo n katyii Swran'n m bale'n o wa yô soo.[40] Ble so'n nun yasua nnyon bo bé ô fié kun su'n béh fah kun, kun kah le.[41] Bla nnyon bo bé su si liké'n béh fah kun, kun kah le.

1 Timothée 2:4
O klô ke oh déh swran'n kwlaa, nan bé wun sa ng'o ti nanwle'n i wle kpa.

1 Thessaloniquefue 4:17
i sin ke o kô yô so'n é nga é nyin te ô su'n, Nyanmien wa man é nin bé é su nyanmien blé'n nun, éh kôh kpa é Min'n i atin nglô lo. Ke o kô yô so'n, é nin é Min'n tranh manndimaan.

1 Jean 5:13
N kle nde so'n blee amun nan amun bo an lafi Nyanmien Wa'n su'n, an si ke an le anannganman nguan.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Jean 5:24
Nanwle, swran ng'o tié min nde'n b'o lafi swran ng'o sunmaan min'n su'n, o le anannganman nguan, bé su fe ko'a dyole difue'n i dyasu. Wa nyen i ti wié'n sa nun, wa nyan nguan.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

Matthieu 25:46
Swran so'm bé lie'n, béh koh lika bo lo nyrennen'n wiéman'n nun, sannge nanwlefue'm béh nyanh anannganman nguan.

Luc 23:43
Ye Jésus kusu sé i ke: Nian, man n kan nde kun klé o, ndeken min nin wo éh dyuh Nyanmien i lika klaan'n nun lo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974