English
A A A A A

Church: [False Teachers]

Luc 6:26
Ke swran'n kwlaa béh bôh amun dunman kpa'n, an yakô, afin ke bé nannan'm bé bôô bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé dunman soo!

Matthieu 24:24
Afin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Christ'n, o nin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé wa dyaô, béh yih atre, béh yôh abônuan sa mun lélé ke bé fa laka bé bo Nyanmien faa bé'n bobo, se bé kwla nyan bé ô.

Matthieu 16:11-12
[11] ?Ke n kan kléé amun ke an nian amun wun Pharisifue nin Sadducéfue'm bé kpaun ayré'n i lika'n, o yô se ti ye amuan wu'en i wle ke, nanh kpaun nde ye n kan kléé amuon?[12] Ye bé wuun i wle ke, nanh kpaun ayré'n i lika ye i waan bé nian bé wun nion, sannge liké nga Pharisifue nin Sadducéfue'm bé klé'n i lika ye i waan bé nian bé wun nion.

2 Timothée 4:3-4
[3] Afin tyen wié swran'm bé su fa'a nde nanwle'n su kun, béh yôh sa ng'o yô bé bobo bé fe'n, ye béh kunndeh swran kpanngban kpa ke bé klé bé liké ng'o yô bé fe'n.[4] Bé su sié'a bé su nanwle'n su kun, béh siéh bé su nde nga bé ti ke ngôwa sa'n bé su.

2 Timothée 4:3-4
[3] Afin tyen wié swran'm bé su fa'a nde nanwle'n su kun, béh yôh sa ng'o yô bé bobo bé fe'n, ye béh kunndeh swran kpanngban kpa ke bé klé bé liké ng'o yô bé fe'n.[4] Bé su sié'a bé su nanwle'n su kun, béh siéh bé su nde nga bé ti ke ngôwa sa'n bé su.

Sa nga bé yôli'n 20:28-30
[28] I so'n ti, anh nian amun bobo amun wun kpa, ye anh nian bua fa nga Nyanmien Wawe'n fa amun siéé bé su'n bé su kpa, ye anh ta Nyanmien i Asonun'n b'o fe i bobo wa'n tôli'n.[29] N si ke, ke n kô wo'n, gbôklô wlefue'm bé wa wlu amun nun, béh satyih bua fa so'n.[30] Ye amun nun swran wié'm bé wa dyaô, béh kanh nde b'o ti'e i nuan su'n, bé fa laka Christfue mun nan bé su bé su.

2 Pierre 3:14-18
[14] N swran kpa mun, i so'n ti, ke éh minndeh tyen so'n, anh yô liké kwlaa nga an kwla yô'n nan o wun ke an ti swran kpa bo sa kaan sa nu'an amun wun, nan amun nin i amun nuan a se.[15] Anh nian é Min'n i awlen b'o tre amun wun'n, amun ti nyanle tio. Ke é niaan Paul b'o ti é swran kpa'n, bo Nyanmien meen i ngwlele'n, kle i so blee amuon.[16] I fluwa kwlaa ng'o kle b'o kan liké so'n i nde'n, ke o kle i soo. I nun nde wié'm bé wle wunle ti kéklé, o man bé nga bé wu'an sa wle, bo bé le'a awlen'n, bé katyi nde so'n ke bé katyi Nyanmien Nde nga bé kleli'n wié sa. Ke bé yô so'n, o man béh mlinh.[17] Sannge amun bo an ti n swran kpa, bo an si so laa'n, anh nian amun wun, nan amuan su'a swran tete bo bé yô sa b'o ti'e i su'n bé su, nan amun ta a kpoman.[18] Ye bo é Min'n b'o ti é Défue'n yô amun'n ti, man bé wun ke amuan yô swran, amun nin i tran, nan amuan sii kpa. Ke o fin nde'n, man bé yi i aye tititi. Mon o yô so!

1 Jean 4:1-6
[1] N swran kpa mun, nanh an lafi bé nga bé sé ke bé idyo Nyanmien Wawe'n nuan'n, bé ngba su, anh sa bé nian, se bé idyo Nyanmien nuan sakpa ô, annze se liké wié ye bé idyo i nuan ô. Afin bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé kpanngban kpa ba ba men'n nun.[2] Anh nian sa wafa nga amun fa si swran ng'o idyo Nyanmien Wawe'n nuan'n. Swran kwlaa ng'o sé ke Jésus-Christ katyii swran o bali'n, i sofue'n ye o idyo Nyanmien Wawe'n nuaan.[3] Sannge swran ng'o lafi'a su ke Jésus katyii swran'n, nanh Nyanmien Wawe'n nuan ye o idyoo, Christ Kpofue'n bo an tii i ke oh bah'n, bo ke é sé ye'n o ô men'n nun'n i nuan ye o idyoo.[4] M mma mun, amun lie'n, an ti Nyanmien lie, o man an kwlali bé, afin Swran ng'o dyran amun sin'n ti dan tra nga b'o dyran men'n nunfue'm bé sin'n.[5] Bé nga'm bé lie'n, bé ti men'n nunfue, o man bé nde nga bé kan'n ti men'n nun nde, ye man men'n nunfue'm bé sié bé su bé nde'n su nion.[6] É lie'n é ti Nyanmien lie, o man swran ng'o si Nyanmien'n, o sié i su é nde'n su, sannge swran ng'o ti'e i lie'n, o sié'e i su é nde'n su. I so'n nun ye éh sih Nyanmien Wawe'n i nde'n b'o ti nanwle'n, nin nde ng'o ti'a nanwle nion.

Matthieu 7:15-20
[15] Anh sasa amun wun bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n bé lika. Bé fa bua kplô wla bé wun, bé ba amun wun, sannge bé ti gbôklô bé satyi nnen mun.[16] Bé nzuen'n ye amunh fah si béo. ?Bé kô ti lômin, lôlô su? ?Bé kô ti blofue aloma aintonman su?[17] I kunngba nion, waka kpa kwlaa su mma kpakpa, sannge waka b'o ti'a kpa'n kusu o su'a mma kpakpa.[18] Waka kpa'n kwla su'a mma tete, ye waka b'o ti'a kpa'n kwla su'a mma kpakpa.[19] Waka kwlaa b'o su'a mma kpa'n bé kpe yii sin nun.[20] I so'n ti, bé nzuen'n ye amunh fah si béo.

2 Pierre 1:12-21
[12] An si sa so mun, ye an lafi nde nanwle nga an tili'n su kpa, sannge n su yatyi'a amun wla kpenle sa so'm bé su.[13] Ke n nian wuman'n, se n kpen amun wla nan an fa sa so'n sié amun klun'n, n wun i ke o ti kpa.[14] Afin n si ke o tye kaan nh wuh, ke é Min Jésus-Christ kan kléé n soo.[15] Sannge n yô liké kwlaa nga n kwle i yô'n nan se n wu'n, amun wla a tran sa so'm bé su tititi.[16] Nanwle, ke éh kanh é Min Jésus-Christ i bale, nin i kwlale b'o kwla'n i nde klé amun'n, o ti'a ke ngôwa bo bé fa bé ti nun ngwlele fa di'n sa, ye é di kléé amuon. Sannge é bobo é wunnin i nyrun ng'o le'n nin é nyinma.[17] I lé kunngba nga é Si Nyanmien menmenh b'oh yih i aye'n, é bobo é ô i bô. O tili i nen b'o fin lika'n b'o kpadya nyannyan'n nun, o sé ke: «Min awlen su ba'n ye, i su ye n wla'n kwlaa ôo.»[18] Ke é nin i é ô Nyanmien i ôka'n su lo'n ye é tii nen so nion.[19] O man é wuun Nyanmien nuan idyofue'm bé nde nga bé kannin'n i wle kpa. Se an fa amun nyin sié su kpa'n, o ti kpa, afin o ti ke kannin b'o kpadya lika tuun wié nun sa, lélé fa dyu alie ndyennien komin su, ye awue nzraama'n fitéh, oh yih sa'm bé nyin wéiin klé amun.[20] Man an si kpa ke swran kun i bobo tiaun o kwla klé'a Nyanmien Nde nga i nuan idyofue'm bé kleli'n i nun kun sa bô.[21] Afin Nyanmien nde nga swran'm bé kannin'n ba kpe'a wié fi bé ti nun ye bé kannion, i Wawe'n ye o fa wla bé nuan ye bé kannion.

Tite 1:6-16
[6] man swran nga béh feh sié asonun kpenngben'n o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, bo i mma'm bé lafi Nyanmien su, bo bé kwla satyi'a bé dunman ke bé nzuen ti te, bé nyin ti kéklé.[7] Man asonun sunianfue'n yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, afin o nian Nyanmien ninngé'm bé su. Nanh mon o yô swran b'o yô i bobo i klun sa, nin ya fafue, nin nzanbôefue, nin utré klôfue, nin swran b'o kunnde sika i wafa ng'o ti'e i su'n.[8] Sannge mon o yô swran b'o ti aklunyéfue, b'o klô sa ng'o ti kpa'n, b'o yô sa i nuan su, b'o ti swran kpa, b'o ti Nyanmien lie mlonmlon, b'o si i bobo wun su nian.[9] Mon o yô swran b'o lafi nde nanwle nga bé klélii'n su kpa, nan nde nanwle b'o klé'n ti, o kwla tu bé fo, ye o klé bé nga bé kpalô i nde'n ke bé si ke ba fon.[10] Afin swran kpanngban bé nyin ti kéklé, bé kan nde ngbenngben fa laka swran mun. Bé kpanngban lika bé fin Juif'm bo ba katyi Christfue'n bé nun.[11] Sé i sofue mun ke bé yatyi bé nde so'm bé kanle. Bé klé liké ng'o ti'e i su'n, bé fa kunnde sika ng'o ti'e i kunndewle'n, o man bé bô awlô'n wié sékésékéséké.[12] Crètefue'm bé bobo bé liké kléfue kun séé ke: Crètefue'm bé bua atô titi, bé ti nnen wlefue, bé ti nveefue alie safue.[13] I nde so'n ti nanwle. I so'n ti, idyo bé kpa, man bé lafi Nyanmien su kpa,[14] nan ba lafi'a Juif'm bé nde b'o ti ke ngôwa sa'n su, ye ba yô'a sa nga swran nga ba yatyi nde nanwle'n bé sé bé ke bé yô'n ti.[15] Swran nga bé akunndan'n ti kpa'n, liké kwlaa ti kpa bé nyrun, sannge swran nga bé akunndan'n ti'a kpa, bo bé lafi'a Nyanmien su'n, liké fi ti'a kpa bé nyrun. Afin bé akunndan'n ti tete, bé yô saa bé klun ti'a bé.[16] Bé yô bé wun ke bé si Nyanmien, sannge sa nga bé yô'n o klé'a ke bé sii. Bé wun yô te, bé nyin ti kéklé, bé kwla yô'a sa kpa bo kun sa.

2 Pierre 2:1-22
[1] Ke bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n bé traan swran'm bé nun'n, bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti liké kléfue'n ke bé wa tran amun nun soo. Béh kléh amun liké nga bé ti atô, b'o satyi swran'n gble nun. Ke bé bu'a bé Min'n b'o kpo bé ti'n liké kun'n, o man béh kah le mlin.[2] Swran kpanngban béh suh bé su bé sa tete yôle so'm bé nun. Bé ti, béh kanh atin kpafue'n i wun nde.[3] Bé nyin b'o blô ninngé'm bé su'n ti, béh kpeh bé ti nun kan nde mun, béh fah amun kunnde bé sika. Bé buu bé fo wa tye, san béh mlinh.[4] Afin Nyanmien a yatyi'a ange'm bo bé yôô i sa'n bé le, o kan bé bô guee nyrennen lika'n nun, bé tyi bé sié bé aôsin'n nun lo ke bé tran le lélé mon o fa dyu dyole dile tyen.[5] Laa men lie'n, Nyanmien a yatyi'e le, o man nzué'n toli o yii dan kpa, nan wa kun swran tete nga bé ô men'n nun'n bé kwlaa. Sannge o déé Noé b'o bô sa nga bé yôo o ti su'n i ndôlô'n, o nin swran nsô ékun.[6] O séé ke oh nunnunh Sodome nin Gomorrhe klo'n mlonmlon, nan wa fa sin a gua bé su a nunnun bé. O yô i so fa klé bé nga bé srômen'n ke, ke bé lie'n o wa yô soo.[7] Sannge o déli Lot b'o ti swran kpa'n, bo sa tete nga swran'm bé yô'n yô i ya'n.[8] Swran kpa so'n b'o tran swran tete'm bé afien'n, tyen kwlaa o ti sa tete nga bé yô'n, ye o wuin. Swran kpa b'o ti'n ti, o man i awlen'n kpe i klun.[9] O man é si ke é Min'n kwla dé bé nga bé srôé bo sa to bé su'n. Ye o si bé nga bé yô sa te'n bé siéwle nan dyole dile tyen'n nun, wa bu bé fo.[10] Bé nga bé lie'n yôh te tra su'n, yele bé nga bé kônvi so sa tete'm bé yôle, bo bé bu'a Nyanmien liké fi'n. Bé yô sa nyin kéklé su, bé yô bé bobo bé klun sa. Bé srô'a nyanmien su lo swran nga bé le nyrun'n bé nzôwa kpele.[11] Ange mun bobo bo bé ti tinwa tra swran so mun'n, bo bé kwla yô sa kéklééklé tra bé'n, bé ka'an nyanmien su lo swran so'm bé wun nde klé'a é Min'n![12] Sannge swran so'm bé yô sa ke blô nnen bo bé wu'an sa wle, bo bé wu bé ke bé tra bé bé kun bé'n bé lie'n sa, ye liké nga bé wu'en i wle'n, bé ken i nde ke o ti'a kpa. Béh wuh ke blô nnen'm bé lie'n sa.[13] Sa nga bé fa yô swran wié mun'n, i kunngba'n ye béh fah yô béo. Ke alie kô tyen'n, sa ng'o yô bé fe'n yele men dile'n, ke a wun bé'n, nyannzuen kun o. Ke amun nin bé yia alie'n su'n, amun nyin gua asé, bé satyi amun wun, bé gblegble sa nga bé yô'n o yô bé fe.[14] Ke bé wun bla mun'n, bé kunndele akunndan ye bé buo, bé kônvi tu'a sa tete yôle'n su. Bé laka bé bo bé le'a awlen kpa'n. Bé nyin yi'a liké mlonmlon. Nyanmien man bé wun su dyo'a bé lé![15] Ba yatyi atin kpafue'n, ba mlin, bé fa atin nga Béor wa Balaam faa su'n su. Sika nga bé fa menniin sa te b'o yôli'n ti'n, o dyo i klun,[16] sannge Nyanmien tuu i fo sa so'n b'o yôli'n ti, afin aflunmun'n fitélii, o idyoli i nyrun, o man Nyanmien nuan idyofue so'n yatyii i sinnzin so'n i yôle.[17] Bé ti ke nzué ti bo wa wu sa, bé ti ke nyanmien b'o dun tuun'n bo aunngban'n tui'n sa. Bé lika nga Nyanmien siéé bé'n ti aôsin kpa tritritri.[18] Bé idyo dandan ngben, bé fa ninngé nga klo swran nyin blô su'n laka bé nga bé nin bé wiéngu bo bé fa'a atin kpafue'n su'n bé su bu'n.[19] Bé sé bé ke bé man béh nyanh bé ti, sannge bé bobo bé ti ke kanga sa, sa te b'o ti bé nzuen'n ti. Afin se swran kun kwla swran kun'n, ye o sié io.[20] Afin swran nga bé si é Min Jésus-Christ é Défue'n, b'o man bé yatyi sa nga bé yôo bé satyi'n, se bé sa bé sin kô fa sa so'n katyi bé dyunman ékun'n, bé satyile kasien lie'n, oh yôh te tra klikli lie'n.[21] Se ba wu'an atin ng'o ti kpa'n, o ti kpa tre ke bé wunniin, bo bé yatyi Nyanmien mmla'n b'o fa maan bé'n.[22] Sa nga bé yôli'n, o man nyanndra nga bé bu sé ke: «Alua'n wa se i sin a kô di liké ng'o kpuli'n,» ye kokoti'n bo bé wunnzinniin'n wa se i sin a kô bô i nnotie'n ékun'n, o ti nanwle.

Matthieu 23:1-29
[1] Ye Jésus kan nde kléé swran mun nin i sonnzonfue mun, o sé bé ke:[2] Mmla kléfue nin Pharisifue (*f4*) mun bé siin Moïse dya nun.[3] I so'n ti, liké nga bé klé amun'n, anh fa su, anh yô, sannge bé bobo bé fa'a su.[4] Bé wlawla tro nonninnonnin dyin swran'm bé ti su, sannge bé bobo bé fa'a bé sama bo kun kenmen.[5] Liké kwlaa nga bé yô'n, bé yôé ke swran'm bé wun bé. Bé wla sebe dandan mun, ye bé yô bé trale'n i nuan ndyole'n tennden.[6] Ke béh dih liké nzra nun'n, bé klô swran dandan'm bé tranwle'n nun tranle, bé klô Nyanmien sua nun bia kpakpa su tranle.[7] Bé klô ke swran'm bé yô bé liké nzra nun, ye bé fle bé Nannan.[8] Sannge amun lie'n, nanh an yô amun wun ke bé fle amun Nannan, afin amun sukpen b'o ti amun liké kléfue'n ti kunngba tye, ye amun kwlaa an ti niaan.[9] Nanh an fle swran ti blé fi amun si, afin amun Si'n ti kunngba tye, i ye o ô nyanmien su lo nion.[10] Nanh an yô amun wun ke bé fle amun swran'm bé sukpen, afin amun sukpen'n ti kunngba tye, yele Christ.[11] Swran ng'o ti dan tra amun kwlaa'n, mon o su i wiéngu mun.[12] Swran ng'o yô i wun dandan'n, Nyanmien wa gue i nyin asé, sannge swran ng'o tu'e i wun'n, Nyanmien man oh nyanh nyrun.[13] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an ma'an swran'm bé atin ke bé fa bé wun man Nyanmien ke o sié bé. Amun bobo an fa'a amun wun ma'an Nyanmien ke o sié amun, ye bé nga bé waan béh yôh'n, an kpli'an bé su.[14] [Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an dé angbôti mmla'm bé awlô'n, ye an kan nde tennden klé Nyanmien lélélé ke swran'm bé bu amun swran kpa. I so'n ti, amun fo tule lie'n o wa yô te kpa.][15] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an wlan dyénvié'n nin asie'n bé lika'n kwlaa ke amunh kunndeh swran kun nan o katyi Juif. Ke an kô nyen'n, amun man o katyi nyrennen lika'n nun lofue tra amun bobo kpe blu.[16] Amun anyansifue'm bo an klé swran atin'n, an yakô! Afin an sé ke, se swran wié di Nyanmien sua dan'n, nde fi nu'an nun, sannge se swran wié di Nyanmien sua dan'n nun sika okwle'n, bé dé i liké.[17] Anyansifue, sinnglinfue mun, sika okwle'n nin Nyanmien sua dan'n b'o man sika okwle so'n katyi Nyanmien lie'n, bé nun ônin ye o ti dan tra kuon?[18] Ye an sé ke, se swran wié di Nyanmien sowle'n, nde fi nu'an nun, sannge se swran wié di nnen'n bo bé fa so Nyanmien b'o ô i sowle'n su'n, bé dé i liké.[19] ?Anyansifue mun, nnen'n ye o ti daan, annze Nyanmien sowle'n bo i su ye Nyanmien fa nnen nion?[20] Swran ng'o di Nyanmien sowle'n, wuun wa di Nyanmien sowle'n nin liké kwlaa ng'o ô su'n.[21] Ye swran ng'o di Nyanmien sua dan'n, wuun wa di Nyanmien sua dan'n nin Nyanmien Kpli b'o tran nun'n.[22] Swran ng'o di nyanmien'n, wuun wa di Nyanmien Kpli i bia'n o nin Nyanmien Kpli'n bobo b'o tran su'n.[23] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an yi menthe'n nin aneth'n nin cumin'n (*f15*) bé blusu'n (*f16*), sannge an yatyi mmla ng'o ti tyinndyin'n, nanwle dile'n, nin aunnvue sile'n, nin sa kpa yôle b'o man swran'm bé fa bé wla gua amun su'n. Bé ye bé yôle'n ti i su nion, sannge nanh an yatyi wié'm bé yôle.[24] Amun anyansifue'm bo an klé swran atin'n, an kpukpu nzué'n an yi kakaa ba kun b'o ô nun'n, sannge an men chameau.[25] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an wunnzin klôwa nin talié'm bé sin, sannge liké ng'o ô nun'n an nyeen wué kéklé su amun kônvi kpli'n ti.[26] Pharisifue anyansifue, dun mmua wunnzin klôwa'n nin talié'm bé klun lo nan i sin'n kusu wa yô yeiin.[27] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an ti ke ndia su sua bo ba ken i ayré ufué sa, i tale'n yô klaan, sannge i klun lo'n ti swran ôwié, nin ninngé tete wafa'n kwlaa.[28] Amun kusu ke an ti soo. Ke swran'm bé wun amun'n, an fa swran kpa, sannge dunman klôle'n nin sa tete'n kwlaa bé ô amun awlen'n nun.[29] Amun mmla kléfue nin Pharisifue (*f4*) dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an kplan Nyanmien nuan idyofue'm bé ndia'm bé su sua, ye an yô swran kpakpa'm be asiélie'm bé klaan.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974