A A A A A

Church: [Deacons]


1 Timothée 3:1-13
[1] Nde nga ti nanwle wéiin: swran ng'o klô ke oh yôh asonun sunianfue'n, wuun o klô dyunman b'o ti kpa.[2] Sannge i so swran lie'n, mon o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, b'o nien i wun su kpa, b'o si ngwlele, b'o yô sa i nuen su, b'o ti aklunyéfue, b'o si liké klé.[3] Nanh mon o yô nzanbôefue nin utré klôfue, sannge mon o yô weteefue b'o kunnde'a ndengan, nanh mon o yô swran bo i nyin yi'a liké.[4] Mon o yô swran b'o si i bobo i awlô'n su nian, bo i mma'm bé bu i swran bé nyin yii kpa.[5] ?Afin se swran kun sié i bobo i awlô'n su nian'n, oh yôh se ye oh kwlah nian Nyanmien i asonun'n suo?[6] Nanh mon o yô swran b'o fe i wun man Nyanmien o nian tyeman, se o yô so'n, o tyeman nan wa tu i wun, nan fo bule kunngba nga bé buu mmusu'm bé si Satan'n ba bu i wié.[7] Mon o yô swran bo bé nga bé ti'a Christfue'n bé bô i dunman kpa nan ba ke'en i wun nde, nan wa to'a aya nga mmusu'm bé si Satan'n suali'n nun.[8] Asonunfue'm bé lika nianfue'm bé kusu, man bé yô swran nanwlefue bo bé nuan nun ti'a nnyonnyon, nanh man bé yô nzan nonfue dan, nanh man bé kunnde sika i wafa ng'o ti'e i su'n,[9] man bé yô swran bo bé nzuen kpa'n ti bé klun titiman bé, b'o man bé fa Nyanmien i sulafile nde b'o yii nglô'n su kpa.[10] Man bé dun mmua sa bé nian, se bé nian bé bo ba wu'an fo bé wun'n, bé kô di bé dyunman so'n.[11] Man bé yi'm bé kusu bé yô swran nanwlefue, nanh man bé yô abla difue, man be bu akunndan, man bé yô swran bo bé kwla fa bé wla gua bé su sa'n kwlaa nun.[12] Man asonunfue'm bé lika nianfue'm bé yô swran bo bé le bla kun bo bé nian bé mma mun nin bé bobo bé awlô'm bé su kpa.[13] Afin bé nga bé di bé dyunman'n kpa'n, béh nyanh komin o man béh kwlah kan Nyanmien su bo é lafi swran wunmuan bo é nin Christ-Jésus ya yô'n ti, i nde'n yakpa su.

Philippesfue 1:1
M Paul min nin Timothée bo é ti Christ-Jésus i swran'n, é ye éh kleh fluwa nga ble amun kwlaa bo an ti Nyanmien swran bo amun nin Christ-Jésus amuan katyi swran wunmuan'n, nin asonun i sunianfue nin asonunfue'm bé lika nianfue bo an wô Philippes lo muon.

Sa nga bé yôli'n 6:1-7
[1] Ble so'n nun ke Jésus sonnzonfue'm béh treh'n, Juif'm bo bé idyo Grec'n bé kan bé bo bé idyo Hébreu'n bé nde, yele ke tyen kwlaa ke béh tyeh alie'n, bé bu'a bé angbôti mmla'm bé akunndan.[2] Swran blu-nin-nnyon bo Jésus sunmaan bé'n bé yiee i sonnzonfue nga mun kwlaa, nan ba sé ke: Ke é yatyi Nyanmien nde kanle'n é kô tye alie'n, o ti'e i nuan su.[3] I so'n ti, nnya mun, anh kpa amun nun swran nsô bo bé bô bé dunman kpa, bo Nyanmien Wawe'n sié bé, bo bé si ngwlele kpa'n, man é fa dyunman so'n man bé.[4] É lie'n, é nin Nyanmien éh kôkôh yale, ye éh kenh i nde'n tititi.[5] Nde so'n yôô swran'n kwlaa bé fe. Bé kpaa Étienne b'o lafi Jésus su kpa bo Nyanmien Wawe'n siéé'n, nin Philippe, nin Prochore, nin Nicanor, nin Timon, nin Parménas, ye Nicolas b'o fin Antioche b'o katyii Juif'n.[6] Bé fa bé kléé bé bo Jésus sunmaan bé'n. Ke bé sree Nyanmien ke o dyran bé sin'n, bé fa bé sa fuaa bé su.[7] Nyanmien nde'n truli, ye Jésus sonnzonfue'm bé tree dan kpa Jésus lo. Nyanmien nyrun dyranfue kpanngban kpa bé fa nde bo Christfue'm bé fa su'n i su wié.

Romefue 16:1
N klô ke an si é niaan bla Phoebé, o ti Cenchrées lo asonunfue'm bé lika nianfue.

Tite 1:7
Man asonun sunianfue'n yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, afin o nian Nyanmien ninngé'm bé su. Nanh mon o yô swran b'o yô i bobo i klun sa, nin ya fafue, nin nzanbôefue, nin utré klôfue, nin swran b'o kunnde sika i wafa ng'o ti'e i su'n.

Sa nga bé yôli'n 6:3
I so'n ti, nnya mun, anh kpa amun nun swran nsô bo bé bô bé dunman kpa, bo Nyanmien Wawe'n sié bé, bo bé si ngwlele kpa'n, man é fa dyunman so'n man bé.

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

ÉphÈsefue 4:11
Nyanmien siéé swran wié mun ke o sunman bé, o sié wié mun ke bé idyo i nuan, o sié wié mun ke bé bô i dyasin fe'n, o sié wié mun pasteur nin liké kléfue.

Sa nga bé yôli'n 20:28
I so'n ti, anh nian amun bobo amun wun kpa, ye anh nian bua fa nga Nyanmien Wawe'n fa amun siéé bé su'n bé su kpa, ye anh ta Nyanmien i Asonun'n b'o fe i bobo wa'n tôli'n.

Jean 6:54
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

1 Corinthefue 12:28
Ke Nyanmien siéé swran'm bé so asonun'n nuon. Bé nun klikli'n yele bé b'o sunman bé'n, i nnyon su'n yele bé nga bé idyo i nuan'n, i nsan su'n, yele bé nga bé klé ninngé'n. Bé sin lie'n yele bé nga bé yô sa kéklééklé'n, bé nga bé yô tukpatyefue'm bé dyuédyué'n, bé nga bé yô swran yé'n, bé nga bé di kpen'n, bé nga bé kan anien wafawafa'n.

Galatiefue 1:19
Man wu'an bé nga Nyanmien sunmaan bé'n bé wié fi san é Min'n i niaan bian Jacques tye ye n wuin ékuon.

Hébreu 13:17
Man amun nyin yi amun kpenngben mun, anh bu bé swran. Bé nian amun su titi, afin bé wa kan bé dyunman'n i su nde klé Nyanmien. Anh yô sa nga b'o man bé klun dyo bé dyunman'n su'n. Se amuan yô'e i so bo bé ôtô'n, o man bé su kwla uka'a amun.

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Sa nga bé yôli'n 6:4
É lie'n, é nin Nyanmien éh kôkôh yale, ye éh kenh i nde'n tititi.

1 Timothée 3:1-7
[1] Nde nga ti nanwle wéiin: swran ng'o klô ke oh yôh asonun sunianfue'n, wuun o klô dyunman b'o ti kpa.[2] Sannge i so swran lie'n, mon o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, b'o nien i wun su kpa, b'o si ngwlele, b'o yô sa i nuen su, b'o ti aklunyéfue, b'o si liké klé.[3] Nanh mon o yô nzanbôefue nin utré klôfue, sannge mon o yô weteefue b'o kunnde'a ndengan, nanh mon o yô swran bo i nyin yi'a liké.[4] Mon o yô swran b'o si i bobo i awlô'n su nian, bo i mma'm bé bu i swran bé nyin yii kpa.[5] ?Afin se swran kun sié i bobo i awlô'n su nian'n, oh yôh se ye oh kwlah nian Nyanmien i asonun'n suo?[6] Nanh mon o yô swran b'o fe i wun man Nyanmien o nian tyeman, se o yô so'n, o tyeman nan wa tu i wun, nan fo bule kunngba nga bé buu mmusu'm bé si Satan'n ba bu i wié.[7] Mon o yô swran bo bé nga bé ti'a Christfue'n bé bô i dunman kpa nan ba ke'en i wun nde, nan wa to'a aya nga mmusu'm bé si Satan'n suali'n nun.

1 Timothée 2:12
N kpli'an su ke bla klé liké, ye o sié yasua, sannge mon o tran diin.

Sa nga bé yôli'n 14:23
Bé siésié bé asonun'm bé kpenngben. Ke bé kpe sre nun bo bé séé Nyanmien ke o dyran bé sin'n, bé fa bé wlaa é Min'n bo bé lafi i su'n, i sa nun.

1 Timothée 5:17
Asonun kpenngben ng'o sié asonun'n kpa'n, se bé bui swran bé yô i mô dan'n, i yôwle suo. Sannge bé nga bé yô bé lie'n tra su'n, yele kpenngben ng'o di dyunman kpa o kan Nyanmien nde, o klé liké'n.

Hébreu 13:7
Anh bu amun kpenngben bo laa bé kan Nyanmien nde kléé amun'n bé akunndan. Anh nian bé nzuen'n nin bé agualie'n, anh nian ke bé fa lafi Nyanmien su'n, anh lafi i su so wié.

Tite 1:8
Sannge mon o yô swran b'o ti aklunyéfue, b'o klô sa ng'o ti kpa'n, b'o yô sa i nuan su, b'o ti swran kpa, b'o ti Nyanmien lie mlonmlon, b'o si i bobo wun su nian.

1 Pierre 5:2
anh nian Nyanmien i bua fa b'o fa bé maan amun'n bé lika. Nanh an yôé mianle su, anh yôé ke Nyanmien klô ke an yô'n sa. Nanh an yôé ke amun wa nyan liké ti, sannge anh tu amun klun yô.

Tite 1:6
man swran nga béh feh sié asonun kpenngben'n o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, bo i mma'm bé lafi Nyanmien su, bo bé kwla satyi'a bé dunman ke bé nzuen ti te, bé nyin ti kéklé.

1 Timothée 5:22
Nanh kpli sié o sa swran su ndende ke o di Nyanmien dyunman. Nanh fo o wun wle sa te nga bé wié'm bé yô'n nun. Nion o wun, nanh yô sa te fi.

Tite 1:5
N yatyii o Crète lo ke a siésié sa nga ba wié'e i siésié'n, ye a sié asonun kpenngben kloklo'm bé su. Bu bé siéle nde nga n kan kléli wo'n i akunndan:

Galatiefue 4:19
M mma mun, amun ti n su wun nyrennen kpa ékun ke bla bo wa kôtô awulie sa, lélé béh wunh Christ nzuen'n kwlakwlakwla amun nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974