English
A A A A A

Church: [Church Persecution]

Sa nga bé yôli'n 8:1
Lé kunngba so'n ye bé bôô asonunfue'm bo bé ô Jérusalem lo'n bé yale kléle dan'n i bôo. Bé kwlaa bé sanndi oo Judée nin Samarie men'n nun, san bé bo Jésus sunmaan bé'n, bé tye ye bé kaa leo.

Matthieu 5:44
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, anh klô amun kpofue mun, ye [bé nga bé wua amun amuen'n, anh yra bé nguan. Bé nga bé kpo amun'n, anh yô bé kpa,] ye [bé nga bé yô amun tete] bo bé klé amun yale'n, anh sre Nyanmien ke o nian bé su.

2 Timothée 3:12
Swran kwlaa nga i waan o nin Christ-Jésus béh katyih swran wunmuan oh yôh Nyanmien klun sa'n, san béh kléh i yale.

Jean 15:20
Anh bu nde nga n kan kléé amun ke: «Swran b'o su swran'n ti'a kpa tre'e i min'n» i akunndan. Se bé kléé n yale'n béh kléh amun yale wié, se bé fa min nde'n su'n, béh fah amun lie'n su wié.

Sa nglô yile 2:10
Nanh sre kun amun nyrennen nga an wa wuin'n ti. Anh nian, mmusu'm bé si Satan'n o wa wla amun nun wié'm bé bisua, oh sah amun nian. Amunh wunh nyrennen lé blu. Se kunle bobo ye béh kunh amun'n, anh tra amun awlen, ye liké nga nh fah yô amun mô'n yele nguan'n.

Romefue 8:35
?Klôle nga Christ fa klô yé'n, nzu liké ye man i nyin kwla tu é suo? se nyrennen ô, mianle ô, yale kléle ô, awé ô, se é wun kplen ô, se é dyin wié nuan ô, se béh kunh é ô.

Matthieu 5:11
Ke béh keh amun nzôwa, bo béh kléh amun yale, bo béh tonh amun suen tete'n kwlaa n dunman nun'n, amun lie su ti yé,

Romefue 12:14
Bé nga bé klé amun yale'n, anh yra amun nuan ke Nyanmien nian bé su. Nanh an wua bé amuen, sannge anh sé Nyanmien ke o nian bé su.

Jean 5:16
Sabbat tyen ye Jésus yôô sa so nion, i so'n ti, Juif'm bé sue nganzua.

Matthieu 5:10-12
[10] Bé nga bé klé bé yale Nyanmien klun sa yôle'n ti'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien nen'n nun ninngé kpakpa'm bé ti bé lie![11] Ke béh keh amun nzôwa, bo béh kléh amun yale, bo béh tonh amun suen tete'n kwlaa n dunman nun'n, amun lie su ti yé,[12] yele ke amun mô'n o wa yô dan nyanmien su lo. I so'n ti, man amun klun dyo, man amun wun blibli amun. Afin laa ke bé kléé Nyanmien nuan idyofue'm bé yale soo, i sin nan ba wu amun.

2 Corinthefue 12:10
I so'n ti, se n le'a wunmien ô, bé kpe min nzôwa ô, n sa mian ô, bé klé n yale ô, n wun nyrennen ô, Christ ti n klun dyo, afin ke m bu i ke n le'a wunmien'n, i lie bo ye n nyan wunmien nion.

Sa nga bé yôli'n 13:50
Sannge Juif'm bé wlawlaa bla nga bé katyii Juif bo bé le dunman'n, bé nin klo kpenngben mun, ye bé bôô Paul nin Barnabas bé yale kléle bôo, bé fuaan bé bé akpasua lie'n su.

Sa nga bé yôli'n 7:52
?Nyanmien nuan idyofue ônin ye amun nannan'm ba klé'a bé yaleo? Bé kunnin bé nga bé dun mmua kaan Nanwlefue'n i bale nde'n, i ye an fe maan swran mun bo bé kunniin nion.

Marc 4:17
Sannge bé ti ke awié b'o le'a ndin sa, bé awlen'n soman, ke afe'n nin yale kléle'n to bé su Nyanmien nde'n ti'n, kpekuun bé ti nun satyi.

Galatiefue 4:29
Laa ba nga bé wui ke swran wu ba titi sa'n, o kléé ba nga bé wui Nyanmien Wawe'n i fanngan nun'n i yale, ke o ti so ndeo.

Marc 10:30
oh nyenh i wunsu so kpe ya, sua ô, niaan ô, nien ô, ba ô, asie ô, ye yale kléle ke é ô ye'n, ye oh nyanh anannganman nguan ble ng'o ba lo'n.

Matthieu 13:21
Sannge wa nyanman ndin wlawle, o ti swran bo i awlen'n soman, ke afe'n nin yale kléle'n to i su Nyanmien nde'n ti'n, kpekuun o fité.

Sa nga bé yôli'n 22:4
Swran nga bé fa nde nga su'n, n klé bé yale lélé n kun wié, ye n tyi bé nun wié, yasua ô, bla ô, n wla bé bisua.

Matthieu 5:10
Bé nga bé klé bé yale Nyanmien klun sa yôle'n ti'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien nen'n nun ninngé kpakpa'm bé ti bé lie!

Galatiefue 6:12
Bé nga bé klô ke swran'm bé bu bé swran'n, bé ye bé mian amun ke an wla klen nion. Sa ti bo bé yôé so'n, bé waan béh yôéh so nan ba klé'a bé yale Christ i waka'n ti.

Luc 21:12
Sannge béh dunh mmua tra amun klé amun yale, béh fah amun ko Nyanmien sua'm bé nun, béh wlah amun bisua, béh fah amun ko famien nin kpenngben'm bé dyasu min ti, i sin nan sa so'm ba yô.

Marc 10:29-30
[29] Jésus sé ke: Nanwle, swran kwlaa nga min nin dyasin fe'n ti, o yatyi i awlô, nin i niaan mun, nin i nin, nin i si, nin i mma mun, nin i asie'n,[30] oh nyenh i wunsu so kpe ya, sua ô, niaan ô, nien ô, ba ô, asie ô, ye yale kléle ke é ô ye'n, ye oh nyanh anannganman nguan ble ng'o ba lo'n.

Romefue 8:35-37
[35] ?Klôle nga Christ fa klô yé'n, nzu liké ye man i nyin kwla tu é suo? se nyrennen ô, mianle ô, yale kléle ô, awé ô, se é wun kplen ô, se é dyin wié nuan ô, se béh kunh é ô.[36] Afin bé klee ke: «O ti bé fa é dyran wié'n nuan nglemun lélé nnsoua. Bé bu é ke bua bo bé su kô kuin sa.»[37] Kannze sa so'n kwlaa to é su'n, Jésus b'o klôô yé'n ti, é tra safunyren.

Sa nga bé yôli'n 11:19-21
[19] Ke bé kuun Étienne'n, bé nga bé klé bé yale i wié'n sin'n, bé sanndi oo lélé Phénicie, nin Chypre, nin Antioche, bé ka'an Nyanmien nde klé'a swran fi, san Juif'm bé ngunmin tye.[20] Sannge bé nun swran wié'm bé fin Chypre nin Cyrène, bé baa Antioche, bé kan nde klé Grec mun wié, ye bé bô é Min Jésus i dyasin fe'n kléé bé.[21] É Min'n dyran bé sin, ye bé bo bé fa bé nde'n su bo bé kpee bé nyin é Min'n i wun'n bé sonnin.

Sa nga bé yôli'n 9:4-5
[4] O toli, o tii swran kun nen, o sé i ke: ?Saul, Saul, nzu ti ye a klé n yale soo?[5] Ye o use i ke: ?Nannan, bé fle o se? Ye o sé ke: Min Jésus-o, min ye a klé n yale nion.

Galatiefue 5:11
?Sannge n lie'n, aniaan mun, se lélé nde n te kan klen wlale nde'n, nzu ti ye bé te klé n yaleo? Se n te yô so'n, Christ i waka'n su bôbôle nde bo n kan'n, o su yô'a swran ngasi kun.

Matthieu 10:23
Se bé klé amun yale klo kun su'n, anh wanndi wo klo ufle su. Nanwle, an su wié'a Israël klo'm bé su wlan, nan m bo n katyii Swran'n man ba.

Matthieu 5:12
yele ke amun mô'n o wa yô dan nyanmien su lo. I so'n ti, man amun klun dyo, man amun wun blibli amun. Afin laa ke bé kléé Nyanmien nuan idyofue'm bé yale soo, i sin nan ba wu amun.

1 Timothée 1:13
***

Matthieu 5:11-12
[11] Ke béh keh amun nzôwa, bo béh kléh amun yale, bo béh tonh amun suen tete'n kwlaa n dunman nun'n, amun lie su ti yé,[12] yele ke amun mô'n o wa yô dan nyanmien su lo. I so'n ti, man amun klun dyo, man amun wun blibli amun. Afin laa ke bé kléé Nyanmien nuan idyofue'm bé yale soo, i sin nan ba wu amun.

Luc 11:49
I so'n ti, Nyanmien b'o si sa'n kwlaa'n, o sé ke: M ma sunman n nuan idyofue nin swran wié bo n yi bé ke n sunman bé'n, bé wun lo, béh kléh wié'm bé yale, béh kunh wié.

1 Thessaloniquefue 3:3-4
[3] nan yale kléle so'n nun swran fi sa sin a bubumen.[4] I nun nga é ô amun wun lo'n, é bô su kléé amun ke bé waa klé é yale, an si ke yale kléle so'n ye wa dyu ye'n.

Hébreu 11:36-38
[36] Bé tô wié'm bé mma, bé fa nyantiaan bô bé, bé fa dyroko tyi wié mun, bé wla bé bisua.[37] Bé fin bé yebue, bé wlanwlan bé, bé fa scie kpatyi bé nun, bé fa kaka kun bé. Bé wla bua nin bôli kplô bé ko wa ko wa, bé le'a liké fi, bé wun nyrennen, bé yô bé tete.[38] Bé kpa'n ti, bé nin men nga nun tranle fataman! Bé wlanwlan aawle'm bé nun nin ôka'm bé su, bé tran yebue bue nin kunman'm bé nun.

Jean 15:20-21
[20] Anh bu nde nga n kan kléé amun ke: «Swran b'o su swran'n ti'a kpa tre'e i min'n» i akunndan. Se bé kléé n yale'n béh kléh amun yale wié, se bé fa min nde'n su'n, béh fah amun lie'n su wié.[21] N ti ye béh yôh amun sa so'n kwlaaa, afin bé si'a swran b'o sunmaan min'n.

Matthieu 10:21-23
[21] Swran bo bé ti niaan'n, kun wa fe i niaan bian wle swran'm bé sa nun ke bé kuin, ye swran wié'm bé wa yô bé mma'm bé so wié, ba'm béh dyaôh bé si nin bé nin'm bé wun ke bé kun bé.[22] Swran'n kwlaa bé wa kpo amun min ti, sannge swran ng'o tre i awlen lélé dyu i awiélie'n, oh fitéh nun.[23] Se bé klé amun yale klo kun su'n, anh wanndi wo klo ufle su. Nanwle, an su wié'a Israël klo'm bé su wlan, nan m bo n katyii Swran'n man ba.

Matthieu 24:8-10
[8] I kwlaa so'n ti nyrennen'n i bué nuan kaan sa.[9] Bé wa fa amun wla nyrennen nun, béh kunh amun, ye nvlé'n kwlaa béh kpoh amun n dunman nun.[10] O man swran sunman bé ti nun oh satyih, béh fah bé wiéngu wle swran'm bé sa nun, béh kpoh bé wiéngu.

Luc 21:12-19
[12] Sannge béh dunh mmua tra amun klé amun yale, béh fah amun ko Nyanmien sua'm bé nun, béh wlah amun bisua, béh fah amun ko famien nin kpenngben'm bé dyasu min ti, i sin nan sa so'm ba yô.[13] Ke béh yôh amun so'n, o man amunh kwlah kan min nde'n klé bé.[14] I so'n ti, anh fa sié amun klun kpa, nanh an dun mmua bu nde nga amunh kanh nan amuan nyan amun ti'n i akunndan.[15] Afin m bobo ye nh fah nde nga amunh kanh'n wla amun nuaan, ye nh kléh amun ngwlele, o man amun kpofue'm bé su kwla kpalôman amun nuan, ye bé su si'a amun akplôwa.[16] Amun si nin amun nin, nin amun niaan nin amun tranfue nin amun dyanvue mun bobo bé ye béh fah amun man swran muon, ye béh kunh amun nun wié.[17] Min ti swran'n kwlaa béh kpoh amun.[18] Sannge amun ti ndre kun sa su mlinman.[19] Se an tra amun awlen'n, amunh nyanh amun ti.

1 Corinthefue 4:8-13
[8] Ke é ô ye'n, liké kwlaa nga an kunnde'n, amuan nyen, amuan nyan amun wun! An su di famien é sin! Yôô, se an di famien'n, o yô é fe, man é kusu é di wié![9] Afin m bui ke, Nyanmien a yô é bo Jésus sunmaan yé'n ke é nu'an swran nun sa. Ya katyi finfinfue swran nin ange'm bé nyrun ke swran bo bé su wa kuin sa.[10] Christ ti ya katyi sinnglinfue, sannge amun lie'n, swran wunmuan bo amun nin Christ amuan katyi'n ti, an ti ngwlelefue! É ti fuen, sannge amun lie'n, an ti kéklé! An le nyrun, sannge é lie'n, bé bu'e é swran![11] Lélé nde awé nin nzué wé te kun é,[12] é wun ti kplen, bé bô é, é ti lalasinfue, é di dyunman é fa kpa nan ya nyan é nuan nun alie. Bé kpe é nzôwa, é yi ma'an bé, é bô bé môaé. Bé klé é yale, o son é nun.[13] Bé satyi é dunman, é te'a su. Swran'm bé nyrun ya katyi ke wla sa, é ti ke bé dya bô fa sa, lélé nde bé te bu é so.

Hébreu 10:32-34
[32] Anh bu laa bo ke Nyanmien man an wuun asé'n, nyrennen dan kpa nga an wunniin'n bo an dyran kéklé'n i akunndan.[33] Tyen wié bé kpe amun nun wié nzôwa, bé yô amun tete nzra nun, tyen wié kusu an fa amun wun wla bé bo bé yô bé tete so'n bé nun.[34] Afin an wun bisuafue'm bé aunnvue. Ke béh déh amun ninngé mun amun sa nun'n, amun nin bé a kpliman, amun klun dyo su, afin an si ke an le ninngé wié b'o ti kpa tra nga le'n, b'oh kah le tititi.

Hébreu 11:33-38
[33] Nyanmien su bo bé lafi'n ti, bé kwla nvlé mun, bé yô sa ng'o ti i nuan su'n, bé nyan liké nga Nyanmien waan oh manh bé'n, bé tyityi dyra'm bé nuan,[34] bé nuan sin srôésrôé, bé flô bé nga bé waan béh fah kaka kun bé'n bé sa nun. Bé nga bé le'a wunmien'n bé nyan fanngan, bé yô yakpa ale nun, bé fuan nvlé wié'm bé sôndya mun.[35] Bla wié'm bé swran nga bé wuli'n bé tyennin, bé wun bé ékun. Bé klé wié'm bé nyrennen lélé bé kun bé, bé klô'a ke bé dé bé, afin bé klô ke béh tyenh nan béh nyanh nguan kpa.[36] Bé tô wié'm bé mma, bé fa nyantiaan bô bé, bé fa dyroko tyi wié mun, bé wla bé bisua.[37] Bé fin bé yebue, bé wlanwlan bé, bé fa scie kpatyi bé nun, bé fa kaka kun bé. Bé wla bua nin bôli kplô bé ko wa ko wa, bé le'a liké fi, bé wun nyrennen, bé yô bé tete.[38] Bé kpa'n ti, bé nin men nga nun tranle fataman! Bé wlanwlan aawle'm bé nun nin ôka'm bé su, bé tran yebue bue nin kunman'm bé nun.

Sa nga bé yôli'n 12:1-19
[1] Ble so'n nun famien Hérode dyaô asonunfue wié'm bé yale kléle su.[2] O man bé fa kaka kuun Jean niaan bian Jacques.[3] Ke o wuun ke i so'n yôô Juif'm bé fe'n, o traa Pierre ékun. Kpaun bo bé gua'a nun ayré'n (*f19*) i tyen dile'n nun ye sa so'n yôlio.[4] Ke o trelii b'o wle bisua'n, o fe wle sôndya blu-nin-nsien bo bé bubu bé nun nnannan'n bé sa nun ke bé nien i su, o ô i klun ke, se Pâque'n sin'n, oh feh dyren nzra nun.[5] I so'n ti, sôndya'm bé nian Pierre su kpa bisua'n nun, sannge asonunfue'm bé sre Nyanmien titi ke o nien i su.[6] Lé kunngba nga Hérode waan ke alie tyeon, oh fah Pierre dyren nzra nun'n, kongue so'n nun bé tyii nin dyroko nnyon, o la sôndya nnyon bé afien lafili, gladi difue'm bé kusu bé dyin anuan'n nun le bé nian bisua'n su.[7] Béh niaanh… é Min Nyanmien i ange kun ye, sua ba nga bé ô nun'n, i nun kpadya wauun. Ange'n fiin Pierre nven su nan wa tinngé. O sé i ke: Dyaô waka! Ye dyroko'm bé fin i sa gualio.[8] Ange'n sé i ékun ke: Fo o kplô'n tyi o bô, ye wlo o ngbabua'n. Ye o yôlio. O sé i ékun ke: Klo o kôndrô'n, su n su.[9] Ye Pierre fité suu i suo, o yôé lalie nun, o si'a ke wéiin nuon.[10] Ke bé buu gladi difue klikli'n nin i nnyon su'n bé wun bo bé dyuu blale anuan bo bé sin nun wlu klo'n nun'n i wun le'n, anuan so'n bobo tiké i wun maan bé. Bé fitéli, bé fa atin kun su bé oo bé nyrun. Ke bé kpeen atin kun su'n, ye ange'n yatyii le olio.[11] Ke Pierre nyin su titilii'n, o sé ke: Man wun i wle sien'n ke é Min'n ye o sunmeen i ange'n, ye wa'a dé min Hérode nin sa kwlaa nga Juif'm bé waan bé fa yô min'n, i nuon.[12] Ke oh buh i akunndan ko'n, o dyuu Jean bo i dunman ng'o nannan su'n yele Marc'n, i nin Marie i awlô lo, swran bo louun kpa bé yiaa lo bé su kôkô yale klé Nyanmien.[13] Ke oh bôbôh anuan'n, afannien kun bo bé flee Rhode'n o bee i nianle.[14] Ke o tii Pierre nen'n, i wun b'o blii'n ti wa tiké'a anuan'n, o wanndi kô séé bé ke: Pierre dyin anuan'n sin le.[15] Ye bé sé i ke: ?O kpa'n… liké su wa yô woo? Sannge o dyran su ke, i sakpaa. Ye bé sé ke: I angeo.[16] Ke oh yôh so'n, wuun Pierre te bôbô anuan'n. Ke bé tikéli bo bé wunniin'n, o bôô bé nuan kpa.[17] O fe i sa bôô bé nuan, nan wa kan liké nga é Min'n yôli b'o yilii bisua'n nun'n wa klé bé. Ye o sé bé ke: Anh kô kan klé Jacques nin aniaan mun. I sin o fité oo lika ufle.[18] Ke alie tyennin'n, sôndya'm bé wun usu bé dan kpa, yele ke bé si'a lika nga Pierre a oo.[19] Ke Hérode man bé kunndelii bo ba wunmen'n, o usaa sôndya mun, nan wa sé ke bé kun bé. I sin o fin Judée o oo Césarée o kô traan lo.

Sa nga bé yôli'n 9:1-14
[1] Ke oh yôh so'n, wuun Saul te wla é Min'n i sonnzonfue'm bé sre ke oh kunh bé, i so'n ti, o oo Nyanmien nyrun dyranfue dan'n i wun lo,[2] o sre i ke o men i Nyanmien sua nga bo bé ô Damas lo'n bé wun fluwa, nan se o tô swran wié lo'n, se yasua ô, bla ô, bo bé fa nde su'n oh tyih bé ba Jérusalem.[3] Ke oh koh b'o wa dyu Damas lo'n, kpekuun nyanmien'n kpadya piaa guee i su.[4] O toli, o tii swran kun nen, o sé i ke: ?Saul, Saul, nzu ti ye a klé n yale soo?[5] Ye o use i ke: ?Nannan, bé fle o se? Ye o sé ke: Min Jésus-o, min ye a klé n yale nion.[6] Sannge dyaô wlu klo'n nun, bé wa klé o liké nga a wa yô'n.[7] Bé bo bé ko i sunmanle'n, bé dyin le bé too amulé, bé tili nen so'n, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[8] Saul dyaôli, i nyin'n gua su, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[9] O dii lé nsan, o wu'an asé, o di'a liké, o no'an nzué.[10] Ke oh yôh so'n, Jésus i sonnzonfue kun ô Damas le, bé fle i Ananias. O wuun é Min'n aôlia nun, o flelii. Ananias séé ke: Nannan, man srô![11] Ye é Min'n sé i ke: Dyaô ko atin bo bé flee i Séiin'n su Judas awlô lo, kô nian Saul b'o fin Tarse'n i ôsu. O nin Nyanmien bé su kôkô yale.[12] O wuun bian kun bo bé fle i Ananias'n aôlia nun, o wluu lo, o fe i sa fue i su nan o wun asé.[13] Ananias sé ke: Nannan, n tili tete kwlaa nga bian so'n yôô o swran mun Jérusalem lo'n, swran sunman bé nuan nun,[14] ye Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé meen i atin ke, swran kwlaa b'o bô o dunman klo nga su wa'n, o tyii!

Galatiefue ୧:୧୩
Laa bo n te ô Juif'm bé Nyanmien sule'n nun'n, an tii sa nga n yôli'n, n klé Nyanmien i Asonun'n yale lélé tra yale kléle su, n waan nh nunnuinh.

Sa nglô yile 2:8-10
[8] Nian nde nga n klô ke a kle kô man Smyrne asonun'n i ange'n ye: M bo n ti liké'n kwlaa i klikli nin i awiélie'n, bo n wuli, n tyennin'n, n sé ke yiô:[9] N si sa ng'o to amun su'n nin yale bo an di'n. Sannge an ti anyanbéunfue! N si amun wun nde nga bé nga bé waan bé ti Juif'n bé kan'n. Bé ti'a Juif, sannge bé ti Satan (*f6*) i minnien.[10] Nanh sre kun amun nyrennen nga an wa wuin'n ti. Anh nian, mmusu'm bé si Satan'n o wa wla amun nun wié'm bé bisua, oh sah amun nian. Amunh wunh nyrennen lé blu. Se kunle bobo ye béh kunh amun'n, anh tra amun awlen, ye liké nga nh fah yô amun mô'n yele nguan'n.

Sa nga bé yôli'n 26:9-11
[9] N lie'n, n dyaôli kpa ke nh nunnunh Jésus b'o fin Nazareth'n i dunman'n su.[10] N yôli i so Jérusalem lo. Ke Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé maan min atin'n, n wla Nyanmien i swran'm bé sunman bisua, ke bé waan béh kunh bé'n, n sa ô nun wié.[11] N ta bé fo tu Nyanmien sua'n kwlaa nun, n waan nh yôh so nan o fin bé nuan fité ke bé lafi'a Jésus su kun. Ya bo n fe bé wun dan kpa'n ti, n klé bé yale lélé fa dyu nvlé ufle nun.

1 Corinthefue 4:12
é wun ti kplen, bé bô é, é ti lalasinfue, é di dyunman é fa kpa nan ya nyan é nuan nun alie. Bé kpe é nzôwa, é yi ma'an bé, é bô bé môaé. Bé klé é yale, o son é nun.

Sa nga bé yôli'n 12:1
Ble so'n nun famien Hérode dyaô asonunfue wié'm bé yale kléle su.

Philippesfue 3:6
Nyanmien nde'n lô n kpa ti ye n kléé asonunfue'm bé yale nion. Se mmla'n i su fale'n kwla yô swran swran kpa'n, wuun bé kwla satyi'a min wun kaan sa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974