A A A A A

Church: [Womens Roles]


Galatiefue 3:28
O man o le'a Juif nin Grec, o le'a kanga nin diéwa, o le'a yasua nin bla, afin amun kwlaa an ti kun, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus amuan katyi'n ti.

1 Timothée 2:9-15
[9] I kunngba'n, n klô ke tannin nga mmla'm bé kla'n bé kle i kpa, nanh man bé fa bé wun klé, sannge man bé sié bé wun kpa. Ke béh siésiéh bé wun'n, nanh man bé fa bé wla gue bé ti bo bé yô'n, nin sika okwle, nin aflé, nin trale b'o le gua'n bé su,[10] sannge man bé yô swran yé, afin bla nga bé srô Nyanmien'n, se bé yô soo o ti kpa.[11] Man mmla'm bé tran diin bé sié bé su liké nga bé klé bé'n su, man bé yô bé wun aénvue.[12] N kpli'an su ke bla klé liké, ye o sié yasua, sannge mon o tran diin.[13] Afin Adam ye Nyanmien dun mmua yii io, i sin ye o yii Èveo,[14] ye nanh Adam ye bé leke io, sannge Ève b'o ti bla nion. Ke bé leke bo bé nyenniin'n, ye o yôli sa te nion.[15] Sannge se bla lafi Nyanmien su kpa, o klô swran titi, o yô Nyanmien lie mlonmlon, b'o nien i wun su kpa'n, se o kô wu ba'n, oh fitéh nun.

1 Timothée 2:12
N kpli'an su ke bla klé liké, ye o sié yasua, sannge mon o tran diin.

1 Corinthefue 11:3
Sannge kusu n klô ke an wun i wle kpa ke Christ ye o sié blaa, ye Nyanmien kusu sié Christ.

Luc 8:1-3
[1] Ke o yôô so'n, Jésus nin i sonnzonfue blu-nin-nnyon'n, bé oo klo dandan nin klo kanngan'n kwlaa bé su, o kan Nyanmien nde, o bô Nyanmien siéle dyasin fe'n klé bé.[2] Bé nin bla b'o yôô bé nun wié'm bé dyuédyué, b'o fuaan asie usu b'o su wié'm bé su'n, ye bé olio. Bla so mun yele Marie bo bé flee Madeleine'n bo Jésus fuaan asie usu nsô i wun'n,[3] nin Chuza b'o nian Hérode i ninngé'm bé su'n i yi Jeanne, ye Suzanne, ye bla wié mun ékun. Bla so'm bé bobo ye bé kunnde liké man béo.

ÉphÈsefue 5:22-33
[22] Bla mun, ke an bu é Min'n i swran'n, anh bu amun wun'm bé swran so, nanh an fa amun nyin wlawla bé,[23] afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.[24] Ke asonunfue'm bé bu Christ swran'n, man mmla'm bé bu bé wun'm bé swran so sa'n kwlaa nun.[25] Yasua mun, ke Christ klôli Asonun'n, amun kusu anh klô amun yi mun so.[26] Afin Asonun'n ti, o fe i wun mannin nan ke o wunnziin b'o yô yeiin i nde'n ti'n, o katyi Nyanmien lie mlonmlon.[27] O yôé so nan ke Asonun'n beh i wun le'n, oh wunh ke o ti klaan, o ti yeiin, le fi nu'en i wun, i wun trale'n ti'a nyonnyonwa, o ti Nyanmien lie mlonmlon.[28] I so'n ti, yasua mun, anh klô amun yi mun ke an fa klô i bobo wun.[29] Swran fi kpo'e i bobo wun, sannge o te i wun, o nien i wun su ke Christ kusu nian Asonun'n i lika'n sa,[30] afin é ti i wunnen'n i lika'n wié.[31] «I so'n ti ye man yasua yatyi i si nin i nin, o fe i wun menten i yi, ye bé nnyon'n bé katyi swran wunmuan nion.»[32] Nanwle nde so'n b'o te nglô wa'n ti nanndôlie. Ke n ken i so'n, n fa nde so'n sunnzun Christ nin Asonun'n,[33] sannge kusu o ti amun lie wié. Man yasua kun klô i yi ke o fa klô i bobo wun'n sa, ye man mmla'm bé kusu bé bu bé wun'm bé swran.

1 Timothée 2:11-15
[11] Man mmla'm bé tran diin bé sié bé su liké nga bé klé bé'n su, man bé yô bé wun aénvue.[12] N kpli'an su ke bla klé liké, ye o sié yasua, sannge mon o tran diin.[13] Afin Adam ye Nyanmien dun mmua yii io, i sin ye o yii Èveo,[14] ye nanh Adam ye bé leke io, sannge Ève b'o ti bla nion. Ke bé leke bo bé nyenniin'n, ye o yôli sa te nion.[15] Sannge se bla lafi Nyanmien su kpa, o klô swran titi, o yô Nyanmien lie mlonmlon, b'o nien i wun su kpa'n, se o kô wu ba'n, oh fitéh nun.

Luc 10:38-42
[38] Ke Jésus nin i sonnzonfue'm béh koh bo bé dyuu klo kun su'n, Jésus wluu klo'n nun, nan bla kun bo bé flee Marthe'n wa sikéé kpa.[39] I niaan bla kun bé flee Marie, o tran asé é Min'n i wun le o tié i nde b'o kan'n.[40] Sannge Marthe nyin ti blôwa bé lika nianle'n ti. O ba é Min'n i wun le, o sé i ke: ?Ke min niaan'n yatyi liké'n kwlaa n sa nun'n, o yômon o ya? Séé mon o uka min.[41] É Min'n sé i ke: Marthe, Marthe, a kôkô, ye o nyin blô liké sunman su.[42] Sannge liké kunngba tye ye o ti kpaa, Marie a fe i nun kpafue'n, bo swran fi su démen i sa nun.

Tite 2:3-5
[3] Kan klé bla kpenngben mun ke bé kusu bé yô sa nga Nyanmien swran yôo o ti su'n. Nanh man bé di abla, nanh man bé yô nzanbôefue. Man bé yô sa ng'o ti kpa'n[4] nan bé fa klé talua mun ke bé klô bé klô bé wun nin bé mma mun,[5] bé yô sa i nuan su, nanh man bé yô sa sukusuku, man bé yô awlô bla kpa, man bé yô klun-ufuéfue, nanh man bé fa bé nyin wlawla bé wun mun, man bé bu bé swran, nan swran fi a sé'a ke Nyanmien nde'n ti'a kpa.

1 Corinthefue 11:2-16
[2] Amun mô, yele ke amun wla ô n su titi, ye nde nga bé fa maan min bo n kusu n fa maan amun'n, an fa su kpa.[3] Sannge kusu n klô ke an wun i wle kpa ke Christ ye o sié blaa, ye Nyanmien kusu sié Christ.[4] Yasua kwlaa nga ke oh kôkôh yale klé Nyanmien annze oh idyoh Nyanmien nuan asonun'n nun'n, o kete i ti'n, o gua Christ b'o siéé'n i nyin asé.[5] Sannge kusu bla kwlaa nga ke oh kôkôh yale klé Nyanmien annze oh idyoh Nyanmien nuan asonun'n nun'n, o kete i ti'n, o gua yasua b'o siéé'n i nyin asé. Se o yôé so'n, o ti ke wa yi i ti'n kplékékpléké sa.[6] O man se bla kun kete i ti'n, mon o kpekpe i ti'n su. Sannge se bé kpekpe bla i ti'n annze bé yii kplékékpléké o ti nyannzuen'n, mon o kete i ti.[7] Sannge yasua b'o man bé wun wafa nga Nyanmien ti'n nin i nyrunnyan'n, se o kete i ti'n, o ti'e i su. Ye bla kusu ba yasua i nyrunnyan,[8] afin nanh bla ye Nyanmien fa yii yasuaa, sannge yasua ye o fa yii blaa.[9] Nanh bla ti ye o yii yasuaa, sannge yasua ti ye o yii blaa.[10] I so'n ti, man bla fa liké, b'o klé ke yasua siéé'n kete i ti ange'm bé ti.[11] Kannze o ti so bobo'n, é bo é nin Christ ya katyi swran wunmuan'n, yasua di'e i tiaun, ye bla kusu di'e i tiaun.[12] Afin Nyanmien fa yasua yii bla, bla kusu ye o wu yasuaa, sannge i kwlaa fin Nyanmien[13] ?Amun bobo anh bu bé nian, se bla kun kôkôh yale klé Nyanmien asonun'n nun bo wa kete'e i ti'n, o ti i nuan su?[14] ?Swran'm bé nyrun, se yasua kun sié i ti ndre'n tennden'n, o ti'a nyannzuen?[15] ?Sannge se bla kun sié i ti ndre'n tennden'n, o be'e i nyrunnyan? Afin bla ti ndre tennden'n bé fa meen ke o fa kete i ti.[16] Nde nga n ken ye'n, se swran nga i waan oh sih i akplôwa'n, mon o si ke é nin Nyanmien i asonunfue mun é le'e i wafa ufle bo é yôo.

Sa nga bé yôli'n 18:26
O kan nde yakpa su Nyanmien sua'n nun. Ke Priscille nin Aquilas bé tili'n, bé fe oo bé awlô lo bé klé i Nyanmien nde'n wéinwéin kpa.

1 Corinthefue 14:33-35
[33] afin Nyanmien yô sa i nuan su, o klô'a sa sukusuku'n. Nanh man mmla'm bé idyo asonun'n nun, afin se bé idyo'n, o ti'e i nuan su. Ke bé bo bé ti Nyanmien lie'n ke bé yôé so asonun'n kwlaa nuon. Man mmla'm bé nyin yi bé bo bé sié bé'n afin bé klé mmla'n nun so.[34] ***[35] Se bé wu'an sa wié wle bo bé waan béh usah nun'n, man bé usa bé wun mun awlô lo, afin se bla kun idyo asonun'n nun'n, o ti nyannzuen.

1 Timothée 2:11
Man mmla'm bé tran diin bé sié bé su liké nga bé klé bé'n su, man bé yô bé wun aénvue.

ÉphÈsefue 5:22-24
[22] Bla mun, ke an bu é Min'n i swran'n, anh bu amun wun'm bé swran so, nanh an fa amun nyin wlawla bé,[23] afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.[24] Ke asonunfue'm bé bu Christ swran'n, man mmla'm bé bu bé wun'm bé swran so sa'n kwlaa nun.

Romefue 16:1
N klô ke an si é niaan bla Phoebé, o ti Cenchrées lo asonunfue'm bé lika nianfue.

Tite 2:4-5
[4] nan bé fa klé talua mun ke bé klô bé klô bé wun nin bé mma mun,[5] bé yô sa i nuan su, nanh man bé yô sa sukusuku, man bé yô awlô bla kpa, man bé yô klun-ufuéfue, nanh man bé fa bé nyin wlawla bé wun mun, man bé bu bé swran, nan swran fi a sé'a ke Nyanmien nde'n ti'a kpa.

ÉphÈsefue 5:22
Bla mun, ke an bu é Min'n i swran'n, anh bu amun wun'm bé swran so, nanh an fa amun nyin wlawla bé,

1 Timothée 5:14
I so'n ti, man bé nga bé te yô talua'n bé dya bian, bé wu ba, bé nian bé awlô'n su, nan é kpofue'm bé kwla satyi a é wun.

Matthieu 27:55-56
[55] Bla kpanngban bo bé nin Jésus fin Galilée bali bo bé nien i lika'n, bé ô le, bé dyran mmua lo bé nien.[56] Marie b'o fin Magdala'n, nin Marie Jacques nin Joseph bé nin'n, ye Jean nin Jacques bo bé ti Zébédée i wa'n bé nin'n, bé ô bé nun wié.

1 Corinthefue 14:34-35
[34] ***[35] Se bé wu'an sa wié wle bo bé waan béh usah nun'n, man bé usa bé wun mun awlô lo, afin se bla kun idyo asonun'n nun'n, o ti nyannzuen.

Romefue 16:7
Nh yôh Andronicus nin Junias bo bé ti n wôsufue'n, bé liké. Bé ti n wiéngu bisuafue, bé nga Jésus sunmaan bé'n, bé bô bé dunman kpa. Bé dun mmua fa bé wun maan Christ, nan man fa min wun a men.

ÉphÈsefue 5:21
Ke amun nyin yi Christ'n ti, anh bu amun wiéngu swran.

Tite 2:1
Sannge o lie'n, nian nde nanwle nga bé kléli wo'n su klé.

1 Corinthefue 11:7
Sannge yasua b'o man bé wun wafa nga Nyanmien ti'n nin i nyrunnyan'n, se o kete i ti'n, o ti'e i su. Ye bla kusu ba yasua i nyrunnyan,

1 Timothée 2:13-14
[13] Afin Adam ye Nyanmien dun mmua yii io, i sin ye o yii Èveo,[14] ye nanh Adam ye bé leke io, sannge Ève b'o ti bla nion. Ke bé leke bo bé nyenniin'n, ye o yôli sa te nion.

1 Timothée 3:2
Sannge i so swran lie'n, mon o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, b'o nien i wun su kpa, b'o si ngwlele, b'o yô sa i nuen su, b'o ti aklunyéfue, b'o si liké klé.

1 Timothée 3:11
Man bé yi'm bé kusu bé yô swran nanwlefue, nanh man bé yô abla difue, man be bu akunndan, man bé yô swran bo bé kwla fa bé wla gua bé su sa'n kwlaa nun.

ÉphÈsefue 5:23
afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.

Tite 2:3
Kan klé bla kpenngben mun ke bé kusu bé yô sa nga Nyanmien swran yôo o ti su'n. Nanh man bé di abla, nanh man bé yô nzanbôefue. Man bé yô sa ng'o ti kpa'n

1 Pierre 3:7
Nnya mun, ke an si ke amun yi'm bé wunmien'n dyu'a amun lie'n nun'n, amun nin bé tran kpa. Anh bu bé swran, afin yé nga Nyanmien yô amun b'o man amunh nyanh nguan'n, o yô bé wié. Se an yô'a so'n, amun nin Nyanmien su kwla kôkô'a yale wafa ng'o ti su'n.

Colossesfue 3:18-19
[18] Bla mun, nanh an fa amun nyin wlawla amun wun mun, anh bu bé swran, afin é Min'n i nyrun se an yô so'n, o ti kpa.[19] Yasua mun, anh klô amun yi mun, nanh an yô amun nyrun wiwi bé wun.

1 Pierre 3:1-7
[1] Mmô mun, amun kusu anh bu amun wun'm bé swran, nanh an fa amun nyin wlawla bé. I lie'n se bé nun wié'm bé fa'a Nyanmien nde'n su'n, ke bé wun amun nzuen kpa'n nin swran bo an bu bé'n, an su ka'an nde fi nan ba katyi.[2] ***[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.[5] Ke laa bla nga bé srô Nyanmien, bo bé wla ô i su'n, bé siésié bé wun soo, ye bé bu bé wun'm bé swran.[6] Ke Sara kusu yôô soo, i nyin yi Abraham, o man o fle i ke i min. Se an yô sa ng'o ti kpa, bo sre ku'an amun sa fi nun'n, an ti i mma mun.[7] Nnya mun, ke an si ke amun yi'm bé wunmien'n dyu'a amun lie'n nun'n, amun nin bé tran kpa. Anh bu bé swran, afin yé nga Nyanmien yô amun b'o man amunh nyanh nguan'n, o yô bé wié. Se an yô'a so'n, amun nin Nyanmien su kwla kôkô'a yale wafa ng'o ti su'n.

1 Corinthefue 14:34
***

Colossesfue 4:15
Nh yôh é niaan nga bé ô Laodicée'n, nin Nympha nin asonunfue nga bé yie i awlô lo'n, bé liké.

Philippesfue 4:2-3
[2] Évodie nin Syntyche, nh tuh amun fo, ye nh sreh amun ke man amun akunndan'n yô kun, afin é Min'n ti an ti niaan.[3] Ye o kusu bo a ti n wiéngu dyunman difue kpa'n, nh sreh o, uka bla so mun, afin bé nin min ye é kpli dyasin fe'n i wun nion, o nin Clément nin n wiéngu dyunman difue'n kwlaa ékun bo bé klee bé dunman nguan fluwa'n nun'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974