A A A A A

Church: [Worship]


Jean 4:21-24
[21] Ye Jésus sé i ke: Mmô, lafi n su, tyen wié lélé nanh ôka nga su wa nin Jérusalem ye amunh kôtôh é Si'n bô amunh menmenh io.[22] Amun Samariefue mun, an si'a swran nga an kôtô i bô an menmen'n, sannge é lie'n, é si swran nga é kôtô i bô é menmen'n, afin swran'm bé ti nyanle'n fin Juif mun.[23] Sannge tyen wié lélé — tyen so'n wa dyu bobo — bé bo bé kôtô é Si'n bô bé menmen sakpa'n, béh kôtôh i bô béh menmenh bé akunndan'n nun nanwle su, afin bé nga bé manman é Si'n so'n, bé sofue mun ye o kunnde béo.[24] Nyanmien ti aôlia nun swran, o man bé nga bé waan béh kôtôh i bô béh menmenh'n, man bé yô i so bé akunndan'n nun nanwle su.

Romefue 12:1-2
[1] Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.[2] Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Sa nglô yile 4:8-11
[8] Liké nnan so'n bé le ndewa nsiensien, ye nyinma ô bé wunnen'n kwlaa su. Wia nun nin kongue bé tô dyué sé ke: «O ti kpli ô, o ti kpli ô, o ti kpli ô, é Min Nyanmien'n o ti kpli, o ô le, o ô le lalaa, oh kah le!» Bé yatyi'e i tôle mlonmlon.[9] Ke liké nnan so'n béh yih swran ng'o ti bia'n su b'o ô le tititi'n i aye, bo béh menmenh, béh leh i asé'n,[10] kpenngben ablaon-nin-nnan'n bé kusu bé kôtô swran ng'o ti bia'n su so'n i bô, bé manman swran so'n b'o ô le tititi'n. Ke bé tu bé sika klé'n bé tô gue bia'n i wun le'n, bé sé ke:[11] É Min Nyanmien, ke bé yi o aye, bé manman o, bé sé ke a ti kpli'n, o ti i su, afin wo ye a yii liké'n kwlaaa, a klô ke ah yih bé ti ye a yii béo, ye o ti ye bé ô leo.

Hébreu 12:28-29
[28] I so'n ti, man é yô Nyanmien mô, afin éh nyanh men b'o kédyéman'n. Man é su Nyanmien i wafa ng'o dyo i klun'n, srôle bo é srôé'n nin swran bo é bui'n ti,[29] afin é Nyanmien'n ti ke sin sa, o yra.

Sa nglô yile 14:7
O kpan sé ke: Man amun nyin yi Nyanmien, anh menmen, afin swran'm bé nde bule ble'n wa dyu. Anh kôtô i b'o yii nyanmien su lo'n, nin asie'n, nin dyénvié'n, nin nzué ti mun'n i bô!

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974