A A A A A

Church: [Speaking in Languages]


1 Corinthefue 1:5
Afin ke amun nin Christ amuan yô swran wunmuan'n, liké kpakpa'n kwlaa ti a sin a yia amun, an si i nde'n kwlaa kan, an wun i ninngé'n kwlaa bé wle.

Sa nga bé yôli'n 2:4
Nyanmien Wawe'n too bé su, o fa bé katyi i lie mlonmlon, kpekuun bé su kan anien ufle wié bo Wawe'n fa wla bé nuan ke bé kan'n.

Sa nga bé yôli'n 19:6
Paul fe i sa fuaa bé su, Nyanmien Wawe'n too bé su, kpekuun bé su kan anien wié mun, ye bé kan nde nga Nyanmien fa wlaa bé nuan'n.

Galatiefue 5:22
Sannge sa nga Nyanmien Wawe'n man swran yô'n ye: o man bé klô Nyanmien nin swran, bé klun dyo, bé wla gua asé, bé tra bé awlen, bé yô swran yé, bé yô aklunyé, bé di nanwle,

Marc 16:17
Anh nian atre nga bé nga bé lafi su'n bé wa yio: N dunman nun béh fuanh asie usu mun, béh idyoh anien ufle mun,

1 Corinthefue 14:2
Afin swran ng'o idyo anien wié'n o kan klé'a swran, Nyanmien ye o kan klé io, yele ke swran timan. Ye Nyanmien Wawe'n ye man o kan sa nga swran'm bé wu'en i wle'n i ndeo.

1 Corinthefue 14:23
?I so'n ti, se asonunfue'n kwlaa bé yia lika kun'n, bo swran'n kwlaa bé idyo anien wié mun'n, se swran bo bé wu'an sa so'n wle'n, annze swran bo bé ti'a Christfue'n bé bo i bô'n, bé sé'a ke amun ti a satyi?

1 Corinthefue 14:27-28
[27] Se bé idyo anien wié'n man swran nnyon tye idyo annze swran nsan, man bé yôé kunngun. Ye man swran kun katyi nde bo bé kan'n.[28] Sannge se swran fi sannge man bé ken blebleble klé Nyanmien.

1 Corinthefue 12:8-11
[8] Afin Nyanmien Wawe'n man swran'n wié ngwlele o fa kan nde, ye i Wawe kunngba'n man swran'n wié kusu wun sa wle o kan klé swran wié mun.[9] Wawe kunngba'n man swran'n wié kusu awlen o fa lafi Nyanmien su, ye i Wawe kunngba'n ye man swran'n wié kusu yô tukpatyefue'm bé dyuédyuéo.[10] O man wié'm bé yô sa kéklééklé, wié idyo Nyanmien nuan wié si liké nga bé ti Nyanmien lie'n nin nga bé ti'e i lie'n bé ngbatyie, wié kan anien wafawafa, wié katyi anien b'o timan'n.[11] Wawe kunngba'n ye o fa liké so'n man bé kwlaa ke i klun klô'n sa ye man bé yôo.

1 Corinthefue 13:1-13
[1] Kannze man n kan anien wafawafa nin ange'm bé lie'n bobo, se n klô'a swran'n, wuun n ti ke aaba b'o te gléingléin'n sa, nin aaba nde b'o te gblaungblaun'n sa.[2] Man n yô Nyanmien nuan idyofue, man n si sa nga Nyanmien fiee swran'm bé nyrun'n i ngba, ye man n wun sa'n kwlaa wle, ye se n lafi Nyanmien su kpa bobo b'o man n kwla sé ôka'm bé ke bé tu bé bô wo'n, sannge se n klô'a swran'n, wuun man yô'a liké fi.[3] Man n fa n sa nun ninngé'n kwlaa n fa ta yalefue mun, ye n fa m bobo nannan su nan n nyan su dunman, se n klô'a swran'n, o yô'a sa fi yé ma'an min.[4] Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,[5] i nzuen ti kpa, o bu'e i bobo wun akunndan, o fa'a ya finfin, o fa'a sa sié'e i klun,[6] sa te'n yô'e i fe, nanwle dile'n ye o yô i fi.[7] Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.[8] Swran b'o klô swran'n, o klôé gue i ti nin i bô. Sannge Nyanmien nuan idyole ô, anien wié'm bé kanle ô, sa wle wunle ô, béh wiéh,[9] afin nanh sa ngba ye é wun i wleo, Nyanmien nuan nde'n i bué kaan sa ye é kaan, afin é si'e i ngba.[10] Sannge ke bé kô nyan liké ng'o ti klonnglon'n, béh guah buébuéfue'n blô.[11] Ke n ti bakan'n, n idyo bakan idyole, m bu bakan akunndan, n kan bakan nde, sannge ke min nyin tili'n, n yatyii bakan nyôlie'n.[12] Ble nga é ô nun ye'n, é wun sa'm bé ke é nyrun bo é nien kpôngbô nglannglan nun'n sa, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, éh wunh bé wle wéiin. Ble nga é ô nun ye'n, n wu'an sa ngba wle, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, nh wunh i ngba wle kpa ke Nyanmien kusu si min kpa'n sa.[13] Sien'n, liké nsan ng'o ka le'n bé ye, Nyanmien su lafile, é wla bo é fa gue Nyanmien su'n, nin klôle bo é fa klô Nyanmien nin swran'n, sannge bé nun dan'n yele Nyanmien nin swran bé klôle.

1 Corinthefue 14:1-40
[1] Man swran klôle'n yô tyinndyin amun sa nun. Man amun nyin blô Nyanmien Wawe'n i ninngé b'o fa man swran mun ke bé yô'n bé su dan kpa, sannge man Nyanmien nuan idyole'n lô amun tre i ngba.[2] Afin swran ng'o idyo anien wié'n o kan klé'a swran, Nyanmien ye o kan klé io, yele ke swran timan. Ye Nyanmien Wawe'n ye man o kan sa nga swran'm bé wu'en i wle'n i ndeo.[3] Sannge swran ng'o idyo Nyanmien nuan'n, o kan nde klé swran mun, o man bé yô swran, o man bé afotue, o gua bé awlen su nzué.[4] Swran ng'o idyo anien wié'n, o man i bobo yô swran, swran ng'o idyo Nyanmien nuan'n, o man asonun'n yô kpa.[5] N lie'n, se amun kwlaa an idyo anien wié mun'n, o yô n fe, sannge ng'o yô n fe kpa'n yele ke an idyo Nyanmien nuan. Se swran ng'o idyo anien wié mun'n b'o katyi'a nde so'n man asonunfue'm bé timan nan ba yô kpa'n, swran ng'o idyo Nyanmien nuan'n ti dan tre.[6] ?Aniaan mun, anh nian, se m ba amun wun lo bo n kan anien wié mun'n, se n ka'an nde wié bo Nyanmien kan kléli min'n klé'a amun'n, se n kan nde bo an nya'an ngwlele nun'n, se n idyo'a Nyanmien nuan klé'a amun'n, ye se n klé'a amun liké fi'n, nzu yé ye o yôo?[7] ?Nian, se ninngé bo bé bô bé'n se kété ô, se aluku ô, se bé bô b'o fité'a kpa'n, oh yôh se ye béh sih dyué bo bé fa tô nion?[8] ?Se o ti ale su'n, bo klensin'n te sukusuku'n, oh yôh se ye yasua'm béh tih, béh tanndanh bé wuon?[9] ?I kunngba'n, amun kusu, se an kan nde b'o ti sukusuku'n, oh yôh se ye béh sih nde nga an kan nion? An kan gue le ngben.[10] Kannze anien wafawafa'm bé soon men'n nun'n, i wié fi nu'an le bo swran wié timaan.[11] I so'n ti, se n ti'a nde bo swran kun kan'n i bô'n, n ti ke nvlé wié nunfue sa i nyrun, ye i kusu ti ke nvlé wié nunfue sa min nyrun.[12] Amun lie'n kusu, ke amun nyin blô Nyanmien Wawe'n i ninngé b'o fa man swran mun ke bé yô'n bé su'n, anh mian amun nyin anh yô ninngé so'm bé kpa, man asonun'n yô kpa.[13] I so'n ti, swran ng'o idyo anien wié'n, mon o sre Nyanmien ke o kwla katyii.[14] Afin se n kan nde klé Nyanmien anien wié nun'n, nde bo n kan'n Nyanmien ye o fa wla n nuan ye n kaan, sannge n wu'an sa fi wle nde so'n nun.[15] ?Ke o ti ke nga sa'n, nh yôéh se Se o ti so'n, ke nh kanh nde klé Nyanmien'n, nde ng'o fa wla n nuan ke n kan'n, ye nh kaanh, sannge kusu nh wunh i wle ye nh kaanh. Dyué nga Nyanmien fa wla n nuan ke n tô'n, ye n tôo, sannge kusu nh wunh i wle ye nh tôoh.[16] ?Se wa yô'a so'n, se Nyanmien Wawe'n man a yi i aye anien wié nun so'n, oh yôh se ye swran b'o wu'an sa so'n wle'n oh soh o Nyanmien asénna'n su ke: Mon o yô soo? afin o ti'a nde nga a kan'n.[17] Nanwle, o Nyanmien asénna so'n ti kpa, sannge o man swran so'n yô'a swran.[18] Nh lah Nyanmien asé, yele ke n idyo anien wié mun tra amun kwlaa,[19] sannge asonun'n nun se n kan nde bo n wun i wle'n kple nnun n fa klé swran'n, o yô n fe tra ke n kan nde kpole akpi-blu anien wié nun'n.[20] Aniaan mun, nanh an bu akunndan ke bakan sa, anh bu kpenngben akunndan, sannge anh yô ke ba nonman b'o si'a gble kpe'n sa.[21] Bé klee mmla'n nun ke: «É Min'n séé ke: M man swran nga bé kan anien wié'n béh kanh min nde'n klé swran nga mun, Ye nh fah min nde'n wla nvlé wié nunfue'm bé nuan Ke bé kan klé bé, Sannge o nin i so'n ngba, bé su fa'a su.»[22] O man anien wié'm bé idyole'n ti'a atre bo Nyanmien yi klé Christfue muon, sannge o yi klé bé bo bé ti'a Christfue'n. Kusu Nyanmien nuan idyole'n ti'a atre bo Nyanmien yi klé bé bo bé ti'a Christfue muon, sannge o yi klé Christfue mun.[23] ?I so'n ti, se asonunfue'n kwlaa bé yia lika kun'n, bo swran'n kwlaa bé idyo anien wié mun'n, se swran bo bé wu'an sa so'n wle'n, annze swran bo bé ti'a Christfue'n bé bo i bô'n, bé sé'a ke amun ti a satyi?[24] Sannge se swran'n kwlaa bé idyo Nyanmien nuan, nan se swran wié b'o ti'a Christfue'n, annze swran wié b'o wu'an sa so'n wle'n o be i bô'n, nde kwlaa ng'o ti'n, o man oh wunh i sa ng'o yôli'n i wle, oh buh i wun fo.[25] Oh wunh sa ng'o ô i awlen'n nun'n, i so'n ti oh kôtôh Nyanmien bô, oh wutuh i nyin asé, oh séh ke: «Nyanmien ô amun afien sakpa.»[26] ?Aniaan mun, se o ti so'n, ke amun yia'n bo amun kwlaa an le liké bo an yô'n, bo kun tô dyué, kun kusu klé liké wié, kun kan nde bo Nyanmien kan klélii'n, kun idyo anien wié'n, kun kusu katyi anien wié, é yôé se? Anh yô i kwlaa so'n man asonun'n yô kpa.[27] Se bé idyo anien wié'n man swran nnyon tye idyo annze swran nsan, man bé yôé kunngun. Ye man swran kun katyi nde bo bé kan'n.[28] Sannge se swran fi sannge man bé ken blebleble klé Nyanmien.[29] Nyanmien nuan idyofue'm bé lie'n, man swran nnyon annze nsan bé idyo, ye man bé nga'm bé bu i akunndan nian.[30] Se Nyanmien kan nde klé swran ufle b'o ti le'n, man klikli lie'n muen i nuan.[31] Swran kwlaa b'o klô ke oh kanh nde'n, mon o kan, sannge anh ken kunngun, man swran'n kwlaa bé wun i wle, ye bé dyran kéklé.[32] Sa nga Nyanmien nuan idyofue yô'n, mon o bu i akunndan nan wa yô,[33] afin Nyanmien yô sa i nuan su, o klô'a sa sukusuku'n. Nanh man mmla'm bé idyo asonun'n nun, afin se bé idyo'n, o ti'e i nuan su. Ke bé bo bé ti Nyanmien lie'n ke bé yôé so asonun'n kwlaa nuon. Man mmla'm bé nyin yi bé bo bé sié bé'n afin bé klé mmla'n nun so.[34] ***[35] Se bé wu'an sa wié wle bo bé waan béh usah nun'n, man bé usa bé wun mun awlô lo, afin se bla kun idyo asonun'n nun'n, o ti nyannzuen.[36] ?Amun wun lo ye Nyanmien nde'n bôô i bôô? ?Amun ngunmin ti ye bé klee Nyanmien nde nion?[37] Swran ng'o sé ke o ti Nyanmien nuan idyofue'n, annze o sé ke Nyanmien Wawe'n ye o sié i'n, mon o wun i wle ke nde nga n kle ble amun ye'n, é Min'n i nuan ndeo.[38] Sannge swran ng'o wu'en i wle so'n, man é yi é nyin i su.[39] N niaan mun, i so'n ti, man amun nyin blô Nyanmien nuan idyole'n su, nanh an sé ke bé yatyi anien wié'm bé idyole'n,[40] sannge anh yô i kwlaa i nuan su sesese, nanh mon o yô sukusuku.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974