A A A A A

Church: [Pentecost]


Sa nga bé yôli'n 2:1-13
[1] Ke Pentecôte'n (*f32*) dyuli'n, bé kwlaa bé yiali lika kun.[2] Ke bé ti le'n, kpekuun bé ti liké kun ngan, o fin nyanmien su lo o kpla ke aunngban sa, o wluu sua nga bé ô nun'n, i nun.[3] Béh niaanh… liké wié bo bé ti ke sin taaman sa'n bé ye, bé kpatyikpatyii nun bé trantran bé kwlaa bé ti su.[4] Nyanmien Wawe'n too bé su, o fa bé katyi i lie mlonmlon, kpekuun bé su kan anien ufle wié bo Wawe'n fa wla bé nuan ke bé kan'n.[5] I nun so'n nun, Juif'm bo bé srô Nyanmien'n bo bé fin menmen'n kwlaa bo bé ô asie'n su wa'n bé nun'n, bé ô Jérusalem le.[6] Ngannien so'n ti swran kpanngban kpa bé wa yiaa le, ke bé kwlaa bé tii nde nga bé kan'n bé bobo bé anien'n nun'n, bé wun blibli bé.[7] O fu bé nun, o bô bé nuan ye bé séé ke: ?Ai! bé kwlaa nga bé idyo ye'n, nanh Galiléefue muon?[8] ?O yô se ye man é kwlaa é ti é bobo é anien'n bé nuan nuon?[9] Afin é wié fin Parthes, Mèdes, Élam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie,[10] Phrygie, Pamphyile, Égypte, Libye i bué ng'o mantan Cyrène lo'n, ye Rome. É wié ti Juif, ye é wié kusu ti swran bo bé katyii Juif.[11] É wié fin Crète, ye Arabie, sannge kusu Nyanmien i abônuan sa b'o yôli'n bo bé su kan'n, é kwlaa é ti é bobo é anien'n nun![12] O bôô bé kwlaa bé nuan, bé wu'an sa nga bé yôo, ye bé usa bé wiéngu ke: ?Nzu sa yele nga?[13] Sannge wié'm bé yô bé finfin bé sé ke: Nzan ye ba non bé ku a yio.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974