A A A A A

Church: [Parables From Jesus]


Matthieu 5:14-16
[14] Amun ye an ti ke kannin sa men'n nuon. Klo b'o ô ôka su'n, o fiaman.[15] Kusu bé soman kannin siémen se bô, sannge bé fa sié liké su nglô, nan o kpadya bé kwlaa nga bé ô sua lo'n bé nyrun.[16] I kunngba nion, anh yô ke kannin sa swran'm bé nyrun, man bé wun amun nyôlie kpa'n nan bé manman amun Si b'o ô nyanmien su lo'n.

Matthieu 7:1-5
[1] Nanh an bu swran fo man Nyanmien bu amun fo. Fo kunngba nga an fa bu swran'n, ye Nyanmien wa fa bu amuon,[2] ye liké kwlaa nga an sé ke, se swran yôo o ti kpa'n, i kunngba so'n ye Nyanmien wa sé amun ke an yôo.[3] ?O yô se ye a wun wla'n b'o ô o niaan i nyin su'n sannge a wu'an dyanvle'n b'o ô o bobo o nyinma su nion?[4] ?O yô se ye a sé o niaan ke: Dyran man n yi o nyin su wla'n, sannge dyanvle ô o bobo o nyin su nion?[5] Dunman klôfue, yi dyanvle'n b'o ô o nyin su'n ka, nan a wun asé a yi o niaan'n i nyin su wla'n.

Matthieu 9:16-17
[16] Swran fi fa'a tannin sin ufle bo bé nian kpu'e lé'n ta'a trale nvuen nun, afin se bé fa ta nun so'n, oh tyuentyuenh tannin nvuenfue'n oh titih, ye i titile'n oh yôh te tra laa'n.[17] Bé fa'a du vin lofle kusu gua'a kplô kôtôkun nvuen nun, se bé fa gua nun so'n, ke oh kétéh'n, kôtôkun'n kpukéh, oh satyih, ye du vin'n guah. Sannge bé fa du vin lofle'n gue kplô kôtôkun b'o ti ufle'n nun ye i nnyon'n ka leo.

Matthieu 12:24-30
[24] Ke Pharisifue'm (*f4*) bé tili'n, bé sé ke: Bian nga nenh i bobo fanngan nun ye o fuan asie usu muon, Béelzébul (*f7*) mmusu'm bé wléngbi'n, i dunman nun ye o fuan béo.[25] Ke Jésus wuun bé akunndan'n o sé bé ke: Se famien kun i swran b'o sié bé'n bé bu bé wun nun'n, i men so'n satyi, ye klo annze awlô kwlaa bo bé bu nun'n o su kwla tyeman.[26] Se Satan (*f6*) fuen i bobo wun'n, wuun wa bu i bobo wun nun. ?Oh yôh se ye oh kwlah sié i swran muon?[27] ?Se n fuan asie usu mun Béelzébul dunman nun'n, wuun wan dunman nun ye amun mma'm bé kusu bé fuan béo? I so'n ti, bé ye bé wa di amun nde nion.[28] Sannge se Nyanmien Wawe'n i dunman nun ye n fuan asie usu mun'n, wuun Nyanmien siéle'n wa tô amun wa.[29] ?Ye kusu, se swran kun du'an mmua tyi'a swran wunmienfue'n, oh yôh se ye oh kwlah wlu i awlô'n nun fen i bô ninngé muon? San oh tyih swran so'n, nan wa kwla fen i bô ninngé'n.[30] Swran ng'o nin min nu'an nun'n o ti n kpofue, ye swran ng'o nin min tienmen i nuan'n o trutru nun.

Matthieu 13:1-23
[1] Lé kunngba so'n Jésus fin awlô lo fitéli, o wa tran fete'n nuan le.[2] Swran kpanngban kpa bé yiee i wun le, i so'n ti, o fu traan alié kun nun, ye swran'n kwlaa bé gua nzué kpa'n nuan le.[3] O kan nde kpanngban klé bé nyanndra nun, o sé bé ke: Awié guafue kun oli awié guale.[4] Ke oh sanndih'n, wié too atin mma'n nun, anunman'm bé wa dili.[5] Wié kusu too akpue su. O fifii ndende kpa afin asie nu'an le kpa.[6] Sannge ke wia'n bôh'n, o wonsonnin, o wuli, ndin bo wa nyenmen i wlawle kpa'n ti.[7] Wié kusu too nduin mma'n nun, ke nduin buali'n, o trelii.[8] Wié'm bé kusu bé too asie kpa su, bé wloli, tré kun wloo ya, kun wloo ablésien, ye kun kusu wloo ablasan.[9] Man swran ng'o si fa sié'n, o fa sié.[10] I sonnzonfue'm bé wunngéé i wun le, bé usee i ke: ?Nzu ti ye a ken nyanndra nun klé béo?[11] Jésus sé bé ke: Amun ye bé yi Nyanmien siéle'n i wun akunndan bo swran wu'en i wle'n, i nglô kléé amuon, sannge bé nga'm bé lie'n, ba sié'e so.[12] Afin swran ng'o le liké'n, i ye béh menh i wiéo, ye oh nyanh wié kpanngban, sannge ng'o le'a liké'n, kaan ng'o ô i sa nun bobo'n béh déh.[13] I so'n ti ye n ken nyanndra nun klé bé nion, afin ke bé wuin'n, bé wunmen i wle.[14] Ke bé yô so'n nde nga Ésaïe kannin'n o kpen su, o sé ke: «Amun wa ti kpa, sannge an su wu'en i wle lé. Amun wa nien kpa, sannge an su wunmen mlonmlon.[15] Afin swran so'm ba tri, Ba bu bé su nun waka, ba muanmuan bé nyin Nan bé nyinma a wunmen, bé su a timan, Ba wunmen i wle, Ye ba sa'a bé sin min wun nan man yô'a bé dyuédyué.»[16] Sannge amun lie'n, amun lie su ti yé, afin an wun asé, ye an ti sa![17] Nanwle, Nyanmien nuan idyofue nin swran nanwlefue kpanngban kpa bé klô ke béh wunh liké nga an wun bé ye'n, sannge ba wu'an bé, bé klô be béh tih nde nga an ti bé ye'n, sannge ba timan.[18] I so'n ti, amun lie'n, anh tié awié guafue'n i wun nyanndra'n i bô.[19] Ke bo swran kun ti Nyanmien siéle'n nde'n, b'o wunmen i wle'n, kpekuun Klunwifue'n o wa yô man nde ng'o tili'n o mlin i klun. I sofue'n ye o ti ke atin mma'm b'o awié'n toli nun nion.[20] Akpue'n bo awié'n toli su'n yele swran ng'o ti Nyanmien nde'n bo i klun dyo su o fa su kpekun nion.[21] Sannge wa nyanman ndin wlawle, o ti swran bo i awlen'n soman, ke afe'n nin yale kléle'n to i su Nyanmien nde'n ti'n, kpekuun o fité.[22] Ye nduin'n bo awié'n toli nun'n, yele swran ng'o ti Nyanmien nde'n, sannge men'n nun ninngé'n i ngôkôe'n nin anyanbéun'n i klôle'n o tra Nyanmien nde'n, o man o yô'a kpa.[23] Asie kpa nga kusu bo awié'n toli su'n, yele swran ng'o ti Nyanmien nde'n b'o wun i wle'n. O ti ke awié b'o yô yé'n sa, tré kun wlo ya, kun wlo ablésien, ye kun ékun wlo ablasan.

Matthieu 13:24-30
[24] O bu nyanndra ufle ékun kléé bé, o sé ke: Nyanmien siéle'n o fa swran kun b'o fa awié guee i fié'n su.[25] Ke swran'm béh lafih'n, i kpofue'n bali, o wa gua awié'n nun awié idyré mma nan wa o.[26] Ke awié'n fifili b'oh wloh'n, bé wunnin ke awié idyré so'n wô nun.[27] Awlô bô kpen so'n i dyunman difue'm bé wa usee i ke: ?Baba, a guaman awié kpa o fié'n su? ?Nin fan ye awié idyré nga fin b'o dyuu fié'n su waa?[28] O sé bé ke: N kpofue'n ye o wa fa guaa nuon. Ye i dyunman difue so'm bé use i ke: ?A klô ke é kô tutu bé bô?[29] O sé bé ke: Tyetye, mon o tran le, se amun waan amunh tutuh bé'n, amunh tuh awié'n wié bô.[30] Anh yatyi bé nnyon'n bé le mon o fa dyu awié kpele ble'n, se awié kpele'n dyu'n, nh séh awié kpefue mun ke, bé dun mmua kpe awié idyré'n bé tyityi fienfien bé wo nun, nan bé fa awié'n gua n tanngannin'n nun.

Matthieu 13:31-32
[31] O bu nyanndra ufle ékun kléé bé, o sé ke: Nyanmien siéle'n o fa trô bo bé flee moutarde'n (*f9*) bo swran kun fa guee i fié'n su.[32] O ti kaan tra ninngé mma bo bé lua bé'n bé kwlaa, sannge ke o kô nyin'n, o yô dan tra trô'n kwlaa, ye o yô waka, o man anunman'm bé wa yô bé sua i sama'm bé su.

Matthieu 13:33-34
[33] O bu nyanndra kun ékun kléé bé, o sé ke: Nyanmien siéle'n o fa kpaun ayré bo bla kun fa guaa kpaun nzuen gla kun nin sin nun, nan i wunmuan'n wa wla.[34] Jésus ken i kwlaa so'n kléé swran kpanngban so mun nyanndra nun, wa ka'an nde fi a klé'a bé b'o ti'a nyanndra nuon,

Matthieu 13:44
Nyanmien siéle'n o fa liké kpa kun bo bé fa fiaa fié kun su. Swran kun wunniin nan wa fa fia ékun. I fe b'o yôé'n ti'n o kô yô i sa nun ninngé'n kwlaa ate o fa tô fié so'n.

Matthieu 13:45-46
[45] Nyanmien siéle'n o fa aata difue kun b'o kunnde nennglenman kpakpa'n ékun.[46] Ke o wuun i kpakpafue'n kun'n, o kô yôô i sa nun ninngé'n kwlaa ate fa tôô nennglenman so'n.

Matthieu 13:47-50
[47] Nyanmien siéle'n o fa lala kun bo bé gue dyénvié nun, o fa dyué wafawafa'n kwlaa'n ékun.[48] Ke lala'n yi'n, bé tyuen ko tyéndyé'n su lo, bé tran asé, bé kpa kpakpafue'n gue gbôgbô nun, ye bé gue tetefue'n blô.[49] Ke men'n i awiélie'n o wa yô soo. Ange'm béh bah, bé wa yi swran klunwifue mun nanwlefue'm bé nun,[50] ye béh guah bé sin dan kpa'n nun, lo ye béh sunh béh dih bé dyé nion.

Matthieu 15:10-20
[10] Jésus flee swran mun, o sé bé ke: Anh sié amun su tié.[11] Nanh liké nga swran di'n ye o satyi io, sannge liké ng'o ô swran klun lo'n i ye o satyi io.[12] Ye i sonnzonfue'm bé wunngéé i wun le, bé use i ke: ?A si ke nde'n bo a kannin'n o yôô Pharisifue'm bé ngasi?[13] O sé bé ke: Waka kwlaa bo nanh min Si b'o ô nyanmien su lo'n ye o tali'n, béh tuh i bô.[14] Anh yatyi bé le, bé ti anyansifue bo bé tra bé wiéngu anyansifue kponman, se anyansifue kun tre i wiéngu anyansifue kponman'n, bé nnyon'n béh toh kunman nun.[15] Pierre man nde'n su, o séé i ke: Tu nyanndra so'n i bô klé é.[16] Ye Jésus sé ke: ?Amun kusu an wu'an sa wle?[17] ?An si'a ke liké kwlaa bo swran di'n o ko i klun lo, i sin o ko i atin nun kowle'n nun?[18] Sannge nde ng'o fin swran nuan fité'n o fin i awlen'n nun, liké ng'o satyi swran'n ye.[19] Afin akunndan te'n, swran kunle'n, bla nin bian bé yi annze bé wun i bô kunndele'n, bla nin bian kunndele'n, awié'n, bé wiéngu suen tonle'n, swran wun nde kanle'n, i kwlaa so'n wô swran i awlen'n nun.[20] Nian ninngé ng'o satyi swran'n ye, sannge se béh dih liké nan ba wunnzi'an bé sa'n i so'n satyi'a swran.

Matthieu 18:10-14
[10] Anh nian amun wun kpa, nanh amun yô ba kanngan nga bé ô ye'n bé nun kun finfin, afin nh kanh klé amun ke, bé ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n bé nyin ta min Si b'o ô nyanmien su lo'n i nyrun tyen kwlaa.[11] [Afin m bo n katyii Swran'n m baa bé nga bé mlinnin'n bé ti déle.][12] ?Se swran kun le bua ya, nan bé nun kun mlin'n, an bu'e i ke o yatyi ablangwlan-nin-ngwlan'n ôka'n su le o kô kunnde bé nun kun ng'o mlinnin'n?[13] Nanwle, ke o kô wuin'n, i klun dyo i ti tra bé nun ablangwlan-nin-ngwlan nga ba mlinman'n.[14] I kunngba nion, amun Si b'o ô nyanmien su lo'n o klô'a ke ba kanngan nga'm bé nun kun mlin.

Matthieu 18:23-35
[23] I so'n ti, Nyanmien siéle'n o fa famien kun b'o klô ke oh siésiéh kale b'o ô i nin i dyunman difue'm bé afien'n.[24] Ke o bôô i bô'n, bé fa bian kun bo i talent (*f11*) akpi-blu ô i su'n blelii.[25] Ke o le'a liké fi b'o fa tua kale so'n, i min'n sé ke bé yô i bobo, nin i yi, nin i mma mun, ye i bô ninngé'n kwlaa bé ate, bé fa tua kale so'n.[26] Dyunman difue so'n o la kôndô i min'n bô séé i ke: Yatyi, guo o ya asé, man n tutu kale so'n kwlaa bleble lélé man o wié.[27] Dyunman difue'n yôô i min'n i annvo, o yatyii i nun, nan wa yatyi kale so'n wa tyee.[28] Ke dyunman difue so'n fitéh'n, o nin i wiéngu kun bo bé di dyunman kunngba'n bo i denier (*f10*) ya ô i su'n, bé yiali. O tre mieen i komin, o sé i ke: Tua n kale'n.[29] I wiéngu'n kôtô i bô, o séé i ke: Yatyi, guo o ya asé, man n tutu kale so'n.[30] Sannge i lie su, wa kpli'an su, o kô wle i bisua, lélé san o wié kale so'n tua.[31] Ke i wiéngu'm bé wuun sa so'n, o yô bé ya dan kpa, nan ba kô kan nde so'n kwlaa ba klé bé min'n.[32] Bé min'n flelii, o sé i ke: Swran tefue, ke a kpatali min'n, n yatyili o kale lie'n kwlaa tyeli o.[33] ?Ke n sii wo aunnvue'n, o kusu, o kwla si'a o wiéngu'n i aunnvue wié?[34] I min'n fee i wun ya, o man bé klé i nyrennen lélé san o wiéé i kale so'n kwlaa tua.[35] Se an yatyi'a amun wiéngu'm bé sa bo bé yô amun'n tye'a bé amun klun-ufué su'n, ke min Si b'o ô nyanmien su lo'n o wa yô amun soo.

Matthieu 20:1-16
[1] Nyanmien siéle'n fa awlô bô kpen kun bo lé kun o dyaô nglemun ke oh kôh kunnde dyunman difue, nan bé kô di dyunman i raisin (*f12*) fié'n su.[2] Ke o nin dyunman difue'm bé nen see lé kun denier (*f10*) kun su'n, o fa bé oo i raisin fié'n su lo.[3] O fité nglemun wia nun, o wuun swran wié mun ékun, bé gua gua'n su bé le'a dyunman.[4] O sé bé ke: Amun kusu anh wo n raisin fié'n su lo wié, ye sika ng'o ti i nuan su'n, nh fah man amun.[5] Ye bé olio. O fité wia dyran o nin nnosua wia nun ékun o faa wié mun ékun.[6] O fité nnosua nun ékun, o wuun wié mun bo bé gua le bé le'a dyunman, nan wa usa bé ke: ?Nzu ti ye ke alie tyen lalaa'n an gua wa bo an di'a dyunman?[7] Ye bé waan: Swran fi a fa'a é. Ye o sé bé ke: Amun kusu, anh wo raisin fié'n su lo.[8] Ke alie dyoli'n, raisin fié ifue'n fle i dyunman difue'm bé sukpen'n, o sé i ke: Fle dyunman difue mun, tua bé kale, bô i bô kasienfue'm bé su fa ko kliklifue'm bé su.[9] Bé nga bé faa bé nnosua nun'n bé bali, bé tuaa bé denier (*f10*) kunngun.[10] I sin bé nga bé faa bé klikii'n bé bali, bé bu ke bé lie'n o wa tra bé nga'm bé lie'n, sannge bé kusu bé nyaan denier kunngun.[11] Ke bé nyeen i so'n, bé idyoo awlô bô kpen'n,[12] bé sé ke: Bé nga bé ba kasien bo bé dii do kun'n, ye é bo é dii tyen ba wunmuan kun'n bo wia'n bô é bo nvuflé tu yé'n, é kale'n se![13] O sé bé nun kun ke: Dyanvue, man dimon o luflé mlonmlon. ?É nuan a se'a lé kun denier kun su?[14] Fo o sika'n, nan ko. Nh tuah kasienfue'n ke n fa tua wo'n sa.[15] ?N le'a atin ke n fa liké ng'o ti n lie'n yô o yaa? Ye Jésus sé ke:[16] Bé nga bé ka sien'n, bé wa dun mmua, ye bé nga bé dun mmua'n, bé kusu bé wa ka sien.

Matthieu 21:28-32
[28] Anh tié. Bian kun le ba yasua nnyon, lé kun o kô sé kpenngbenfue'n ke: N wa, nde ko n raisin (*f12*) fié'n su lo.[29] O sé i ke: N koman. I sin o bu akunndan nan wa o.[30] Ye o oli i sinma'n i wun lo, nan wa kan nde kunngba'n wa kléé, ye i waan: Baba, nh koh, sannge wa oman.[31] ?Ba nnyon so'n, ônin ye o yôô i si klun sa nion? Ye bé waan: Klikli nion. Ye Jésus sé bé ke: Nanwle, guabô sika défue nin téklé mmla'm béh dunh mmua fa bé wun man Nyanmien ke o sié bé amun nyrun.[32] Afin Jean wa kléé amun atin ng'o ti kpa'n, amuan lafi'e i su. Sannge guabô sika défue nin téklé mmla'm bé lafili i su, ye amun bo an wunnin sa so'n, amuan katyi'a amun nzuen'n ke amunh lafih i su.

Matthieu 21:33-45
[33] Anh tié nyanndra kun ékun. Awlô bô kpen kun ô le, o dii raisin (*f12*) fié, o si i wun. O kpee raisin'n i nzué tyuenwle, ye o kplaan akpa fléiin kun, i sin o kunnde swran o fa fié'n wlaa bé sa nun, nan wa o nvlé wié nun.[34] Ke raisin'n i tile mantannin'n, o sunmeen i swran mun raisin fié sunianfue'm bé sin ke bé kô fe i lie blee.[35] Raisin fié sunianfue'm bé tree i swran mun, bé bôô kun, ye bé kuun kun, nan ba finfin bé nsan su'n yebue.[36] O sunmeen i swran wié mun ékun bo bé sonnin kpa tra klikli lie mun, raisin fié sunianfue'm bé fa sa kunngba nga bé fa yôô bé.[37] Ke o yôô so'n, i awiélie su, o sunmeen i bobo i wa'n bé wun lo, o sé ke: N wa'n lie'n, bé wa bui swran.[38] Sannge ke raisin fié sunianfue'm bé wunnin i wa'n, bé sé bé wiéngu ke: I adya difue'n ye, anh bla man é kuin, nan é fe i ninngé mun.[39] Bé tre fa oo raisin fié'n sin lo, nan ba kuin.[40] ?Se fié ifue'n ba'n, an bu i ke o yô swran so'm bé se?[41] Bé waan: Oh kunh swran tete so mun nyrennennennen, oh fah fié'n wla swran ufle'm bé sa nun, bo i tile ble'n nun oh nyanh su liké.[42] Jésus usa bé ke: ?Nde nga bé klelii ke: «Yebue nga sua kplanfue'm bé yii blô'n, I ye wa katyi yebue kpa b'o tra sua'n i tyondyo'n i asé'n, I so'n fin é Min Nyanmien ye ke é wuin'n, o bô é nuan'n.» an nian kennge'en lé?[43] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, bé wa dé Nyanmien famien dile'n amun sa nun, béh fah man nvlé ufle bo bé wa yô sa kpa men.[44] [Swran kwlaa ng'o to yebue so'n su'n, oh titih nun tritri, ye swran nga yebue so'n to i su'n oh kpotoh.][45] Ke Nyanmien nyrun dyranfue dandan nin Pharisifue'm (*f4*) bé tii nyanndra so mun'n, bé wuun i wle ke bé nde ye Jésus ken i so nion.

Matthieu 22:1-14
[1] Jésus bu nyanndra kun ékun kléé bé, o sé ke:[2] Nyanmien siéle'n o fa famien kun b'o fa atonvle men i wa.[3] O sunmeen i swran mun ke bé kô fle bé b'o yiaa bé atonvle'n bô'n, sannge bé klô'a ke bé ba.[4] O sunmeen i swran ufle mun ékun, o sé bé ke: Anh kô sé bé nga n yiaa bé'n ke man wié yô, man kun n nannin nin n nnen lô'n, i kwlaa wa bé, anh bla atonvle'n bô.[5] Sannge ba bu'a flele so'n i akunndan, bé oo bé liké'm bé yôle, wié oo i fié su, ye wié kusu oo i aata dile.[6] Ye wié'm bé tre i swran so mun, bé yôô bé tete, nan ba kun bé.[7] Famien'n faa ya dan kpa, o sunmeen i sôndya mun ke bé kô kun swran kunfue so mun, nan bé wo bé klo'n nun.[8] Ye o sé i swran'm bé ke: Man wié atonvle fale ninngé'n yô, alie'n wa bé, sannge bé bo n yiaa bé'n ba baman.[9] I so'n ti, anh wo anngonda'm bé su, swran kwlaa nga an wun bé'n, anh fle bé man bé bla atonvle'n bô.[10] Ye i swran so'm bé faa atin'm bé suo, swran kwlaa nga nga bé wun bé'n, swran te ô, swran kpa ô, bé fle bé, nan swran'm ba yi sua nga bé fa atonvle nun'n.[11] Ke famien'n wlu lo b'oh nianh bé b'o yiaa bé atonvle'n bô'n, o wuun swran kun le, wa wla'a trale nga bé fa ko atonvle bô'n wié.[12] O use i ke: ?Dyanvue, o yô se ye a wla'a trale nga bé fa ko atonvle bô'n bo a wluu waa?[13] Bian so'n wa uké'e i nuan. Ye famien'n sé i minnien'm bé ke: Anh tyi i sa nin i dya'n, anh yii guasu lo aôsin nun, bo lo ye bé sun bé di bé dyé'n.[14] Ye Jésus sé ke: Bé fle bé nun kpanngban, sannge bé nun kaan sa ye bé fa béo.

Matthieu 24:32-35
[32] Anh fa sunnzun blofue aloma'n bé nian. Ke oh nyrenh, bo i nnya'n treh'n, an si ke munngun'n wa mantan.[33] I kunngba nion, amun kusu ke an wun ninngé so'm bé kwlaa'n, man amun si ke m bo n katyii Swran'n min nin wa a mantan, n dyin anuan'n sin.[34] Nanwle, swran nga bé ô le'n, bé su wiéman nan sa so'm ba yô.[35] Nyanmien'n nin asie'n béh sinh, sannge min nde'n i ble'n su si'an lé.

Matthieu 24:45-51
[45] ?Swran kpa nanwlefue b'o si ngwlele'n bo i min'n fe sié i swran'm bé su ke o man bé alie ble ng'o ti i nuan su'n i su'n, yele wan?[46] Dyunman difue nga ke i min'n bah'n o di i dyunman so'n, i lie su ti yé![47] Nanwle, o wa fe i ninngé'n kwlaa wle i sa nun.[48] Sannge se o ti dyunman difue b'o ti'a nanwlefue b'o bu akunndan ke[49] i min'n i bale'n wa tye, nan o to i wiéngu dyunman difue'm bé su o bô bé, o nin nzanbôefue mun bé di bé non'n,[50] dyunman difue so'n i min'n oh bah tyen nga i nyin nu'en i bale'n su kun'n, nin do ng'o si'a ke i su ye o ba'n.[51] Oh kpekpeh i nun, oh feh wle dunman klôfue'm bé nun, kan bé sun bé di bé dyé lo'n.

Matthieu 25:1-13
[1] I ble so'n nun Nyanmien siéle'n oh yôh ke talua blu bo bé faa bé kannin mun ke béh kôh kpa yasua kun b'o su wa fa atonvle'n i atin'n sa.[2] Bé nun nnun bé ti sinnglinfue, ye nnun bé ti ngwlelefue.[3] Sinnglinfue'm bé faa bé kannin'n, sannge ba fe'e i nzué a tra'a nun.[4] Sannge ngwlelefue'm bé faa bé kannin mun, ye bé gue i nzué'n wié liké wié nun traa nun.[5] Ke yasua so'n tyeli b'o baman'n, lafile'n fa bé kwlaa, nan ba lafi.[6] Ke lika'n buu nun'n, swran wié kpan séé ke: Anh nian, bian'n su ba, anh fité kô kpe i atin.[7] Talua so'm bé kwlaa bé dyaôli, nan ba yô bé kannin'm bé kpa.[8] Sinnglinfue'm bé sé ngwlelefue'm bé ke: Anh man é amun kannin nzué'n wié, é kannin lie'm bé su nuan.[9] Ngwlelefue'm bé sé bé ke: É bu'e ke o dyu é nin amun, o man anh wo kan bé yô i ate lo'n, anh kô tô bé lie.[10] Ke béh koh i tôle'n ye bian'n dyuu leo, bé nga bé buabuaa bé wun'n bé nin bian'n bé wluu kan bé fa atonvle'n lo'n, nan ba tô anuan'n nun.[11] Ke o tye louun kan'n ye talua nga'm bé balio, bé sé ke: Ndya, Ndya tiké é anuan![12] Sannge o sé bé ke: Nanwle, n si'a amun.[13] Ye Jésus sé bé ke: I so'n ti, anh tran minnde, afin an si'a tyen'n nin do'n.

Matthieu 25:14-30
[14] O wa yô ke bian kun bo ke o wa ko lika'n, o flee i swran mun, o fe i ninngé'n kwlaa wlaa bé sa nun'n sa.[15] O maan kan talent (*f11*) nnun, o maan kun nnyon, ye o maan kun ékun kun, ke swran kun i wunmien'n fa ti dyu'n sa, ye o olio.[16] Ke o yôô so'n, nga bé meen i talent nnun'n o fa kô dii aata, nan wa nyan su nnun.[17] I kunngba'n nga bé meen i talent nnyon'n o nyaan nnyon uka su.[18] Nga kusu bo bé meen i kun'n o kô kpe kunman, o fe i min'n i sika'n fiaa nun.[19] Ke o tyee kpa'n, swran so'm bé min'n bali, o fle bé ke bé bla man bé bu sika b'o maan bé'n i akunndan.[20] Nga b'o meen i talent nnun'n, o fa nnun ékun bali, o sé ke: Baba, a maan min talent nnun, nian, man nyan nnun ékun.[21] I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n, a yôli i kpa, i so'n ti, n kusu nh foh o sié liké dan su. Bla man é ablé.[22] Nga b'o meen i nnyon'n, i kusu bali, o sé ke: Baba, a maan min talent nnyon, nian, man nyan nnyon ékun.[23] I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n a yôli i kpa, i so'n ti, nh foh o sié liké dan su. Bla man é si ablé.[24] I sin nga b'o meen i kun'n bali, o sé ke: Baba, n si ke a ti swran bo i liké yôle yô ya, lika nga a gua'a awié le'n, a kpa awié le, ye a isa awié bo nanh wo ye a bôli'n.[25] Sre kuun min o wun, nan man fa o talent'n man kô wle i asé, nian, o sika'n ye, dé.[26] I min'n sé i ke: A ti swran te, a ti fuenfue, a sé ke, lika nga man gua'a awié le'n, n kpe awié le, ye n isa awié bo nanh min ye m bôli'n.[27] ?B'o li a si so'n, se o ti ke a fa n sika'n kô maan sika siéfue mun'n, ke n sa n sin bali'n, bo nh kôh fa'n, wuun n nya'an su nvasue?[28] I so'n ti, anh dé talent kun ng'o ô i sa nun'n, anh fa uka swran ng'o le talent blu'n i lie'n su.[29] Afin swran ng'o le liké'n ye béh menh i wiéo, ye oh nyanh kpanngban, sannge swran ng'o le'a liké'n, kaan ng'o ô i sa nun'n, béh déh.[30] Ye n swran b'o ô ye'n b'o le'a nyankô'n, anh fe i guasu lo aôsin'n nun, kan bé sun bé di bé dyé lo'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974