A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]


Matthieu 1:18-23
[18] Anh nian ke Jésus-Christ i awulie'n yôlio. I nin Marie bo Joseph treli i asé'n, ke bé nian si'a sua'n, Nyanmien Wawe'n fa ba wlee i klun.[19] Joseph b'o ti i wun'n o ti swran kpa, o klô'a ke o satyi i dunman, i so'n ti, i waan oh yatyih i nun blelele.[20] Ke oh buh akunndan so'n, é Min Nyanmien'n i ange kun yi i wun kléé lalie nun, o sé ke: Joseph, David anunman, nanh sre kun o, fo o yi Marie ko o bô, afin ba'n bo wa wunnzee'n o fin Nyanmien Wawe'n.[21] O wa wu ba yasua, ah tonh i dunman Jésus, (bo i bô yele Défue), afin i ye o wa dé i nvlé'n bé sa bo bé yô Nyanmien'n i nuon.[22] I kwlaa so'n yôli so nan nde nga é Min Nyanmien'n man i nuan idyofue'n kannin'n wa kpen su, o sé ke:[23] «Anh nian, talua b'o nian si'a bian'n o wa wunnze, oh wu ba yasua, Béh tonh i dunman Emmanuel,» bo i bô klé ke Nyanmien nin é ô nun.

Luc 2:7-21
[7] O tyityi i wun lee nnen'm bé liké diwle'n nun, yele ke ba nya'an sikéwle hôtel lo.[8] Men kunngba so'n nun bua sunianfue'm bé la blô lo bé nian bé bua'm bé su kongue.[9] É Min Nyanmien'n i ange kun fitéé bé nyrun, ye é Min Nyanmien yi i wun nglô nyannyannyan kléé bé, nan sre a kun bé dan kpa.[10] Sannge ange'n séé bé ke: Nanh sre kun amun mlonmlon, m ma bô dyasin fe kun klé amun b'o wa dyo swran'n kwlaa bé klun.[11] Yele ke ndeken David klo lo ba wu Défue kun ba man amun b'o ti Christ (*f1*), o ti é Min.[12] Nzolie nga amunh fah sii'n ye, amun wa wun ba nonman kun, ba tyityi i wun o la nnen'm bé liké diwle'n nun, io.[13] Kpekuun nyanmien su lo swran akpi-ngbingbi'n bé nun akpasua dan kun bé wa ukaa ange kun'n su, bé manman Nyanmien sé ke:[14] Man Nyanmien manmale'n te nyanmien su lo, Ye man swran bo Nyanmien klun dyo bé wun asie'n su wa'n, bé wun dyo bé.[15] Ke ange'm bé nin bé ti nun bo bé oo nyanmien su lo'n, bua sunianfue'm bé séé bé wiéngu ke: Man é wo Bethléhem lo trélélé, o é kô nian sa ng'o yô lo bo é Min Nyanmien'n kan kléé yé'n.[16] Bé o ndende kpa bé tôô Marie nin Joseph ye ba nonman'n b'o la nnen'm bé liké diwle nun'n, bé lo.[17] Ke bé wuun bakan'n, bé ken i wun nde nga ange'n kan kléé bé'n, kléé be.[18] Bé kwlaa nga bé tii nde nga bua sunianfue'm bé kan kléé bé'n, o bô bé nuan.[19] Marie fa nde so'n kwlaa siéé i klun, ye o bu i akunndan.[20] Ke bua sunianfue'm béh sah bé sin'n, bé manman Nyanmien, bé yi i aye nde kwlaa nga bé tili, nin liké kwlaa nga bé wunniin, b'o nin nga bé kan kléé bé'n, yô kun'n ti.[21] Ke bakan'n dii lé motyue'n, bé wa wle i klen, bé ton dunman Jésus, dunman nga ange'n dun mmua kléli nan i nin wa wunnzee'n.

Matthieu 2:1-12
[1] Bé wuu Jésus Bethléhem Judée men'n nun famien Hérode ble su. Men nun sa sifue wié'm bé fin wia afilie bé baa Jérusalem le,[2] bé usa ke: ?Juif'm bé famien'n bo bé wulii ityra'n o ô nin? Afin é wuun i nzraama'n wia afilie lo, ye é bee i nvle yôleo.[3] Dyasin so'n ti famien Hérode nin Jérusalemfue'n kwlaa bé klun a dyoman.[4] O yia Juif'm bé Nyanmien nyrun dyranfue dandan nin bé mmla kléfue'n kwlaa, nan wa usa bé lika nga bé wa wu Christ'n.[5] Bé séé i ke: Bethléhem, Judée men'n nuon, afin nian nde nga Nyanmien nuan idyofue'n kleli'n ye, o klee ke:[6] «Ye wo Bethléhem bo a ô Juda nvlé'n nun'n, a ti'a kaan Juda i klo bo bé le nyrun'n bé nun mlonmlon, Afin wo su ye swran kun wa fité b'oh siéh min nvlé Israël nion, oh nianh bé su.»[7] I sin Hérode flee men nun sa sifue so'm bé aswré, nan wa usa bé tyen kpa nga nzraama'n fitéli'n.[8] Ye o klé bé Bethléhem loo, nan wa sé ke: Anh wo kô kunnde bakan so'n kpa, se an wuin'n, anh bla'a kan klé min man m bobo n kô yô i nvle wié.[9] Ke bé tii famien i nde'n b'o kannin'n, bé oli. Ye nzraama'n bo bé wunniin wia afilie lo'n, o dun mmua bé nyrun lélé o kô dyraan lika nga bakan'n wô nun'n su.[10] Ke bé wuun nzraama'n, bé klun dyoo dan kpa.[11] Bé wluu sua lo, bé wuun bakan'n nin i nin Marie, bé kôtô i bô, bé menmenniin. Bé nyanndyii bé tro mun, bé tye i sika ôkwle, nin encens (*f2*), ye myrrhe (*f3*).[12] I sin bé fa atin ufle bé oo bé oo bé men nun, afin Nyanmien séé bé lalie nun ke, nanh man bé sa bé sin Hérode wun lo kun.

Galatiefue 4:4
Sannge ke ble nga Nyanmien siéli'n dyuli'n, o sunmeen i Wa'n, bla kun wulii, o di mmla'n su.

Luc 2:1-4
[1] Ble so'n nun, famien César Auguste waan bé kle swran'n kwlaa bo bé ô i men'n nun'n, bé dunman.[2] Ke béh kleh swran'm bé dunman klikli so'n, wuun Quirinius ye o sié Syrie nion.[3] Bé kwlaa bé kô kle bé dunman bé bobo bé klo'm bé su.[4] Joseph kusu fin Nazareth, Galilée men'n nun o oo Judée men'n nun David i klo bo bé flee Bethléhem'n su, yele ke o ti David awlôfue, ye o ti i ôsufue,

Sa nglô yile 12:1-5
[1] Bé wuun abônuan sa dan kun nyanmien su lo. Bla kun kla wia'n ke kôndrô sa. Ye i dya'n takataka anglô'n su. Nzraama blu-nin-nnyon bé ti ke sika klé sa, o ô i ti.[2] O ti wunnzefue, wa tran awulie, i ku nun b'o yô i ya'n ti o kpan.[3] Bé wuun abônuan sa kun ékun nyanmien su lo. Dragon (*f46*) okwle srôésrôé dan kpa kun ô le, i ti'n ti nsô, ye i wue blu, sika klé ô i ti nsô so'm bé su.[4] I lua'n kan nzraama bo bé bubuu nun nsan'n bé bué kun guaa asie wun wa. Dragon dan so'n dyran bla'n b'o wa tran awulie'n i nyrun le, nan se o wu io, oh dih.[5] O wuu ba'n yasua, i ye oh fah blale kponman kankan menmenfue muon. Bé men i wa so'n su oo Nyanmien nin i bia'n bé wun lo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974