English
A A A A A

Church: [Attending Church]

Hébreu 10:24-25
[24] Man é bu é wiéngu'm bé akunndan é wla bé fanngan nan bé klô bé wun, bé yô swran yé.[25] Nanh man é yatyi yiale'n ke swran wié'm bé yô'n sa. Sannge man é yia, é tu é wun fo. Sien'n bo an wun ke é Min'n i tyen'n su mantan'n, anh yôé so tra su.

Matthieu 18:20
Afin lika nga swran nnyon annze nsan bé yia n dunman nun'n, n wô le wié.

Colossesfue 3:16
Man Christ nde b'o ti amun liké kpa'n tran amun klun. Anh kan klé amun wiéngu, ngwlele kwlaa nga an sii'n anh fa tu amun wun fo. Anh tu amun klun tô psaume nin Nyanmien manmanle dyué nin asonun dyué'n menmen, anh le i asé.

ÉphÈsefue 4:11-13
[11] Nyanmien siéé swran wié mun ke o sunman bé, o sié wié mun ke bé idyo i nuan, o sié wié mun ke bé bô i dyasin fe'n, o sié wié mun pasteur nin liké kléfue.[12] Ke o kô yô nan i swran'm ba yô kpa nan ba di i dyunman'n nan Christ i wunnen'n wa yô kpa'n ti, ye man bé nun kunngun bé dyunman'n ti wafawafa so nion.[13] O man éh yôh swran lélé é kwlaa éh yôh kun Nyanmien Wa'n i su bo é lafi'n nin i sile bo é sii kpa'n ti, ye éh yôh swran lélé béh kwlah fa é sunnzun wafa kwlaa nga Christ ti'n.

Sa nga bé yôli'n 2:42
Bé fa bé bo Jésus sunmaan bé'n bé nde'n su kpa, bé tran aniaan tranle, bé di liké lika wle, bé nin Nyanmien bé kôkô yale tititi.

Romefue 10:17
I so'n ti, nde nga swran ti'n ye man o lafi Nyanmien suo, ye nde nga bé ti'n yele Christ nde bo bé kan'n.

Matthieu 16:18
N kusu, nh kanh klé o ke, bé fle o Pierre (bo i bô yele yebue). Yebue tanda'n su ye m ma kplan min asonun nion, ye wié'n su kwla satyimen.

Sa nga bé yôli'n 9:31-32
[31] Asonunfue'm bo bé ô Judée, nin Galilée, nin Samarie men wunmuan'n nun lo'n, bé le aladyé, asonun'n ko i nyrun. Ke bo asonunfue'm bé srô é Min'n bo Nyanmien Wawe'n dyran bé sin'n, bé tre.[32] Ke Pierre wlanwlan lika kwlaa nun'n, lé kun o oo Nyanmien i swran bo bé ô Lydda lo'n bé wun lo wié.

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Jacques 1:22
Nyanmien nde nga an ti'n, anh lafi su. Se an tiéé ngben bo an fa'a su'n, wuun an su laka amun wun.

2 Timothée 4:2
se a nyan o ti ô, se a nya'an o ti ô, kan Nyanmien nde'n dyran su kpa klé bé man bé wun i wle. Swran ng'o yô sa'n idyoe, wla bé fanngan, tro o awlen kpa klé bé.

Matthieu 28:19-20
[19] I so'n ti, anh wo kô klé nvlénvlé'n kwlaa bé liké, man bé katyi n sonnzonfue, ye anh yô bé baptême é Si Nyanmien, nin i Wa'n, nin i Wawe'n bé dunman nun.[20] Ye liké kwlaa nga n kléé amun'n, amun kusu, anh klé bé man bé fa su. Anh nian, min nin amun é ô tyen kwlaa lélé men'n fah wié.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974