A A A A A

Bad Character: [Conflict]


Hébreu 10:32
Anh bu laa bo ke Nyanmien man an wuun asé'n, nyrennen dan kpa nga an wunniin'n bo an dyran kéklé'n i akunndan.

Matthieu 18:15
Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

Matthieu 5:23-24
[23] I so'n ti, se ah fah liké wié kô man Nyanmien'n, bo a dyu i sowle le, nan o wla kpen su ke o wun nde ô o niaan wié klun'n,[24] yatyi liké so'n le, anh kô siésié amun afien ka, i sin bla'a fo o liké so'n man.

Jean 6:54
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

ÉphÈsefue 5:25
Yasua mun, ke Christ klôli Asonun'n, amun kusu anh klô amun yi mun so.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Matthieu 18:15-17
[15] Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.[16] Sannge se o wu'en i wle'n, fa swran kun annze nnyon uko o su, afin san swran nnyon annze nsan bé nde'n ye bé bu i nanwleo.[17] Se o fa'a bé nde'n su'n, ken i asonunfue'm bé nyrun, se o faman'n, bu i ke swran b'o nu'an amun nun, ke guabô sika défue sa.

Jacques 5:16
I so'n ti, ke o yô nan amuan yô dyuédyué'n, anh kan sa nga an yôli'n klé amun wiéngu, anh sre Nyanmien man amun wun ke o man amun dyasô. Se swran kpa kun sre liké Nyanmien sa nun b'o dyran su kpa'n, i srele so'n yô sa yé dan.

Galatiefue 1:19
Man wu'an bé nga Nyanmien sunmaan bé'n bé wié fi san é Min'n i niaan bian Jacques tye ye n wuin ékuon.

Philippesfue 1:30
Afe kunngba nga an wun ke o ô n su'n, o ô amun su wié, ye an si ke afe kunngba'n te ô n su.

Colossesfue 2:1
N klô ke an si ke afe nga amun, nin Laodicéefue, nin bé nga bé si'a min'n bé ti o ô n su'n, o ti dan.

Romefue 12:18
Anh yô liké kwlaa nga an yôo amun nin swran su ka'an nde'n.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

ÉphÈsefue 4:26
Se an fa ya'n, nanh an yô sa te. Nanh an fa ya so'n lélé man wia'n to su.

Jacques 1:19
N niaan kpa mun, anh bu nde nga akunndan! Man swran'n kwlakwla bé sié bé su bé tié nde nga bé kan'n kpa, nanh man swran fi kan nde ndende, nanh man bé fa ya ndende.

Matthieu 5:9
Bé nga bé ti nda siésiéfue'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fle bé i mma mun!

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Jacques 1:19-20
[19] N niaan kpa mun, anh bu nde nga akunndan! Man swran'n kwlakwla bé sié bé su bé tié nde nga bé kan'n kpa, nanh man swran fi kan nde ndende, nanh man bé fa ya ndende.[20] Afin se swran fa ya'n, o kwla yô'a sa ng'o ti kpa'n Nyanmien nyrun.

Galatiefue 4:19
M mma mun, amun ti n su wun nyrennen kpa ékun ke bla bo wa kôtô awulie sa, lélé béh wunh Christ nzuen'n kwlakwlakwla amun nun.

Matthieu 16:18
N kusu, nh kanh klé o ke, bé fle o Pierre (bo i bô yele yebue). Yebue tanda'n su ye m ma kplan min asonun nion, ye wié'n su kwla satyimen.

Matthieu 18:15-18
[15] Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.[16] Sannge se o wu'en i wle'n, fa swran kun annze nnyon uko o su, afin san swran nnyon annze nsan bé nde'n ye bé bu i nanwleo.[17] Se o fa'a bé nde'n su'n, ken i asonunfue'm bé nyrun, se o faman'n, bu i ke swran b'o nu'an amun nun, ke guabô sika défue sa.[18] Nanwle, liké kwlaa nga an kô tanniin asie'n su wa'n, béh tanniinh nyanmien su lo, ye liké kwlaa nga an kô men i wun atin asie'n su wa'n, béh menh i wun atin nyanmien su lo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nyanmien man o sié liké'n kwlaa ye o fe siéé Asonun'n sukpen.[23] Asonunfue'n kwlaa bé ti i wunnen, i bobo ye o ti i ti nion. I b'o ô lika'n kwlaa'n, o ô Asonun'n nun.

ÉphÈsefue 5:23-24
[23] afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.[24] Ke asonunfue'm bé bu Christ swran'n, man mmla'm bé bu bé wun'm bé swran so sa'n kwlaa nun.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Swran kaka nga bé lafii Christ su'n, bé bô yôô kun, bé akunndan'n ti kun. Bé nun wié fi sé'a ke i ninngé'm bé ti i ngunmin lie, sannge liké ng'o ti swran kun lie'n, o ti bé kwlaa bé lie.

1 Corinthefue 1:10
Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.

Jean 12:48
Swran ng'o so'a min nun b'o fa'a min nde'n su'n, swran ng'o nin i béh dih'n wo le. Nde nga n kannin'n su ye bé wa dyran bu i fo men'n i awiélieo.

Matthieu 7:12
Liké kwlaa nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i kunngba so'n man bé, i ye o ti Moïse mmla nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde nion.

Jean 14:28
An tii i ke n séli amun ke: N su ko, sannge mh bah amun wun wa ékun. Se an klô min'n, wuun ke n su ko é Si si'n, amun klun dyoh, afin é Si'n le nyrun tra min.

1 Thessaloniquefue 2:2
An si ke bé kléé é nyrennen, bé yôô é finfin Philippes lo. Ke é dyuu amun wun lo'n, é fee dan kpa ékun, sannge Nyanmien man é tra é awlen é ken i dyasin fe'n klé amun.

1 Corinthefue 13:4
Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,

Romefue 1:20
Swran nyinma wu'an Nyanmien'n, sannge ke o fin tyen ng'o yii men'n, liké kwlaa ng'o yô bé bo bé wun bé'n, o man bé wun i wle wéiin ke Nyanmien ô le, ye o kwla sa'n kwlaa yô. I so'n ti, bé le'a nde fi.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974