A A A A A

Bad Character: [Pride]


Galatiefue 6:4
Man swran kun nien i bobo i nyôlie'n, se o wun ke o ti kpa'n, oh yôh i fe, o man o su fa'a swran ufle lie'n sunnzu'en i lie'n.

Jacques 4:6
Sannge yé ng'o yô yé'n ti dan, afin bé klee ke: «Nyanmien nin bé nga bé tu bé wun'n mun lee, Sannge o yô aénvuefue'm bé yé.»

Jacques ۴:۱۰
Anh yô amun wun aénvue é Min Nyanmien'n i nyrun, ye o man amunh nyanh nyrun.

Matthieu 2:3
Dyasin so'n ti famien Hérode nin Jérusalemfue'n kwlaa bé klun a dyoman.

Romefue 12:3
Yé dan nga Nyanmien yôli'n min'n ti, nh séh amun kwlakwla ke, nanh an bu amun wun swran dan tra wafa nga an ti'n su, sannge anh nian wafa nga Nyanmien man an lafi i su'n, se an lafi su kpa ô, ye man amun si wafa nga amun ti'n.

Romefue 12:16
Man amun nuan se. Nanh an bu akunndan dandan, se bé sé amun ke an di dyunman b'o ti'a dyunman kpa'n, anh di. Nanh an bu amun wun ngwlelefue.

1 Corinthefue 13:4
Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,

Galatiefue 6:1-3
[1] Aniaan mun, se an wun ke amun niaan kun su yô sa wié b'o ti'a kpa'n, amun bo Nyanmien Wawe'n sié amun'n, anh klé i atin ng'o ti kpa'n amannien su. Sannge anh nian amun bobo amun wun nan amuan yô'a sa kunngba so'n wié.[2] Se an wun amun niaan kun bo i tro'n su tii'n, anh wuke. Se an yôé so'n, wuun amuan wié Christ mmla'n su fa.[3] Se swran kun bu i wun ke o ti swran dan b'o ti'a so'n, wuun wa leke i bobo wun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974