A A A A A

Bad Character: [Lazy]


Colossesfue 3:17-23
[17] Se amunh yôh liké wié ô, se amunh kanh nde wié ô, liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh yôé é Min Jésus dunman nun, ye i ti anh la é Si Nyanmien i asé.[18] Bla mun, nanh an fa amun nyin wlawla amun wun mun, anh bu bé swran, afin é Min'n i nyrun se an yô so'n, o ti kpa.[19] Yasua mun, anh klô amun yi mun, nanh an yô amun nyrun wiwi bé wun.[20] Ba kanngan mun, man amun nyin yi amun si nin amun nin mun sa'n kwlaa nun é Min'n lie bo an ti'n ti, afin se an yô so'n, o yô i fe.[21] Ndya mun, nanh an yô sa ng'o kun amun mma'm bé ya'n, man bé sa sin bubu bé.[22] Kanga mun, man amun nyin yi amun min mun sa'n kwlaa nun, anh bu bé swran. Nanh ke ke bé ô le'n i ngunmin ye an yôé so nan swran'm bé klun dyo amun wuon. Sannge é Min'n bo an srôé'n ti, liké nga an yô'n, nanh an bu i sin.[23] Liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh tu amun klun yô ke é Min'n ye an su yô men sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.

1 Timothée 5:8
Swran ng'o nie'en ifue'm bé lika'n o ti te, nga b'o i te'n tra su'n yele swran ng'o nie'en i bobo i awlô'n i lika'n, o ti'a Nyanmien sufue, i te lie'n tra swran ng'o lafi'a Christ su'n.

Luc 16:10
Swran ng'o di nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o di nanwle ninngé dandan'm bé su, sannge swran ng'o di'a nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o kwla di'a nanwle ninngé dandan'm bé su.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] I so'n ti, anh nian amun dyaôsu'n su kpa. Nanh an yô ke swran b'o wu'an sa wle sa, sannge anh yô ngwlelefue.[16] Ke amuan nyan amun ti'n, nanh an tran le ngben, anh yô liké ng'o yô sa yé'n, afin ble nga é ô nun ye'n ti te.[17] I so'n ti, nanh an yô sinnglinfue, sannge anh mian amun nyin ke amunh sih liké nga é Min'n klô ke an yô'n.

2 Thessaloniquefue 3:6-10
[6] Aniaan mun, éh sreh amun, anh nian é Min Jésus-Christ ti, nanh an fa amun wun mantan swran kwlaa ng'o ti nveefue bo liké ng'o yô'n nin nde nga é kan kléli amun'n ti'a kun'n.[7] Amun bobo an si liké nga se an yôo o nin é lie'n ti kun'n, afin ke é ô amun wun lo'n, ya bubu'a é sa nin é dya a tra'an su.[8] Ya di'a swran wié liké ngben, sannge ke o kô yô nan ya mia'an swran fi sa'n, é di dyunman wia nun nin kongue, é fe.[9] Nanh ke se an wuka yéo o ti'e i su tio, sannge é klô ke é yôé so nan an nian é lie'n su yô.[10] Afin i nun nga é ô amun wun lo'n, é séé amun ke: Swran nga i waan o di'a dyunman'n nanh mon o di liké.

Matthieu 25:24-29
[24] I sin nga b'o meen i kun'n bali, o sé ke: Baba, n si ke a ti swran bo i liké yôle yô ya, lika nga a gua'a awié le'n, a kpa awié le, ye a isa awié bo nanh wo ye a bôli'n.[25] Sre kuun min o wun, nan man fa o talent'n man kô wle i asé, nian, o sika'n ye, dé.[26] I min'n sé i ke: A ti swran te, a ti fuenfue, a sé ke, lika nga man gua'a awié le'n, n kpe awié le, ye n isa awié bo nanh min ye m bôli'n.[27] ?B'o li a si so'n, se o ti ke a fa n sika'n kô maan sika siéfue mun'n, ke n sa n sin bali'n, bo nh kôh fa'n, wuun n nya'an su nvasue?[28] I so'n ti, anh dé talent kun ng'o ô i sa nun'n, anh fa uka swran ng'o le talent blu'n i lie'n su.[29] Afin swran ng'o le liké'n ye béh menh i wiéo, ye oh nyanh kpanngban, sannge swran ng'o le'a liké'n, kaan ng'o ô i sa nun'n, béh déh.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974