A A A A A

Bad Character: [Judgmental]


1 Corinthefue 4:5
I so'n ti, nanh an dun mmua di swran fi dyole nan é Min'n wa ba, i ye sa kwlaa ng'o ô nvialie nun bo bé wunmen'n, o man béh wunh io, ye akunndan kwlaa ng'o ô swran klun'n, oh yih i nglô. Ke o kô yô so'n, liké nga swran kun yôli'n, Nyanmien yôh i mô.

1 Corinthefue 11:31
Se é bobo é nian é wun'n, é Min'n su wu'an fo é wun.

2 Corinthefue 5:10
Afin wafa kwlaa nga é ti'n, béh fah é ko Christ dyasu, nan swran kun ke o ô wa'n i liké ng'o yôli'n, se o ti kpa ô, se o ti te ô, o nyen i nuan liké.

2 Pierre 2:4
Afin Nyanmien a yatyi'a ange'm bo bé yôô i sa'n bé le, o kan bé bô guee nyrennen lika'n nun, bé tyi bé sié bé aôsin'n nun lo ke bé tran le lélé mon o fa dyu dyole dile tyen.

Sa nga bé yôli'n 17:31
Yele ke wa sié tyen kun bo se tyen so'n dyu'n, o man béh fah swran'n kwlaa bo bé ô men'n nun'n, ba swran b'o siélii'n i dyasu, oh dih dyole so'n wéinwéin. Ke Nyanmien tyennin swran so'n, o ti nzolie b'o klé swran'n kwlaa ke o siélii dyole difue sakpa.

Hébreu 9:27
Bé siéé ke swran wu kpe kunngba, i sin bé fe ko Nyanmien dyasu.

Jean 12:48
Swran ng'o so'a min nun b'o fa'a min nde'n su'n, swran ng'o nin i béh dih'n wo le. Nde nga n kannin'n su ye bé wa dyran bu i fo men'n i awiélieo.

Matthieu 12:36
Nh kanh klé amun ke, dyole dile tyen'n nun nde ngben kwlaa bo swran'm bé kannin'n, béh kanh bé su nde.

Matthieu 24:36
Tyen so'n nin i do'n swran fi simen, san min Si kunngba tye ye o si io. M bo n ti i Wa'n bobo n simen, ye nyanmien su lo ange'm bé kusu bé simen.

Sa nglô yile 21:4
Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

Romefue 2:16
Dyasin fe'n bo n kan'n, o klé ke bé wa wun i wle so tyen nga Nyanmien man Christ-Jésus wa nian sa nga swran'm bé yô fia'n, se o ti kpa ô, se o ti te ô.

Sa nglô yile 20:11-15
[11] N wuun bia ufué dan kun swran ng'o ti su'n asie'n nin nyanmien su lo'n, bé wanndii i nyrun, ba wu'an bé kun.[12] Ye n wuun bé nga bé wuli'n, bé nga bé le nyrun ô, bé nga bé le'a nyrun ô, bé dyindyin bia'n nyrun le. Bé tree fluwa'm bé nun. Ye bé tree kun ékun nun, i ye o ti nguan fluwa nion. Bé niaan fluwa'm bé nun, bé wuun sa nga bé bo bé wuli'n bé yôli'n, i su ye bé dyran di bé dyole nion.[13] Bé nga bé wuli bo bé ô dyénvié'n nun'n, o yi bé mannin. Bé nga bé ô wié'n nin blolo'n bé sa nun'n, bé yi bé mannin. Ye bé niaan bé sa nga bé yôli'n su ye bé fa di bé dyole nion.[14] Nan ba fa wié'n nin blolo'n ba yi bé sin dan'n nun. Sin dan so'n ye o ti wié'n i nnyon su nion.[15] Swran kwla nga ba kle'e i dunman nguan fluwa nun'n, bé fe yii sin dan'n nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974