A A A A A

Angels and Demons: [Sorcerer / Magic]


Sa nglô yile 21:8
Sannge srefue, nin bé nga bé lafi'a n su'n, nin bé nga bé yô tété sa'n, nin swran kunfue, nin bian nin bla kunndefue, nin baéfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô'n, bé lika lie'n yele sin dan'n bo soufre (*26*) ô nun, b'o dyué'n nun. I ye o ti wié'n i nnyon su nion.

Sa nglô yile 18:23
bé su wu'an ke kannin kpadya lo kun. Bé su ti'a bian nin bla bo bé su dya bé wun'n bé nen lo kun. Afin i su aata difue mun ye bé ti asie'n su aata difue dandan nion. I su baéfue'm bé lakalaka nvlénvlé'n kwlaa.

Sa nglô yile 9:21
Ba yatyi'a swran kunle'n, nin baé dile'n, nin bla nin bian kunndele'n, nin awié'n.

Sa nglô yile 22:15
Bé nga bé ti ke aluwa sa'n, bé nin baéfue, nin bian nin bla kunndefue, nin swran kunfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô, bé yô gblegble sa mun'n, bé lika lie'n yele klo'n sin lo.

Galatiefue 5:20
amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,

Sa nga bé yôli'n 8:9-24
[9] Bian kun ô klo so'n su, bé flee Simon, o yi atre o bô Samariefue'm bé nuan, o yô i wun swran dan.[10] Swran'n kwlaa bé tié i nde'n kpa, bé ngbléwangbléwa ô, bé nga bé le'a nyrun ô, bé sé ke: Nyanmien Kpli'n ye o tiin io.[11] Bé fa bé wun menten, yele ke atre b'o soo bé yile su lalaa'n, o te bô bé nuan.[12] Sannge ke Philippe kan Nyanmien siéle'n nin Jésus-Christ i nde'n kléé bé'n, bé lafii i su, nan yasua nin mmla'm ba yô baptême.[13] Simon bobo lafii i su wié. Ke o yôô baptême'n, o kpotyi'a Philippe kun. Ke o wuun atre b'o yi'n nin sa kéklééklé b'o yô bé'n, o bô i nuan.[14] Ke bé bo Jésus sunmaan bé'n bo bé ô Jérusalem lo'n, bé tii ke Samariefue'm ba fa Nyanmien nde'n su'n, bé sunmaan Pierre nin Jean bé wun lo.[15] Ke bé dyuu lo'n, bé séé Nyanmien ke o fe i Wawe'n man bé.[16] Afin o nian to'a bé nun wié fi su ka, baptême bo bé yôé é Min Jésus dunman nun'n i kunngba tye ye ba yô béo.[17] O man Pierre nin Jean bé fa bé sa fuaa bé su, nan Nyanmien a fe i Wawe'n wa man bé.[18] Ke Simon wuun ke bé bo Jésus sunmaan bé'n bé fa bé sa fua bé su nan wa fe i Wawe'n waa man bé'n, o maan bé sika, o sé ke:[19] Anh tin min wié, man swran nga n fa n sa fue i su'n Nyanmien Wawe'n to i su wié.[20] Ye Pierre sé i ke: Man a nin o sika'n bé o nyrennen lika'n nun lo, yele ke a bui ke a kwla fa sika tô Nyanmien liké b'o fa tye'n.[21] Nde nga, o lie nu'an nun, ye a su nya'an liké fi nun, afin wo akunndan'n ti'a kpa Nyanmien nyrun.[22] O man katyi wo akunndan so'n ye kpata é Min Nyanmien'n o klun akunndan te so'n ti, wiénuon oh yatyih,[23] afin n wun ke klunwi'n nin sa tete'n wa kun o.[24] Ye Simon sé bé ke: Amun bobo anh kpata é Min Nyanmien'n man min, nanh man sa nga an ken i nde'n i wié fi to n su.

Sa nga bé yôli'n 19:18-19
[18] Bé nga bé faa Nyanmien nde'n su'n, bé kpanngban bé wa di sa nga bé yôli'n i nanwle nzra'n nun.[19] Swran tinwafue bo bé yô abônuan sa mun'n bé nun kpanngban bé fa bé fluwa mun bali, bé yraa bé swran'n kwlaa bé nyrun le, bé bu i sika'n niannin, o dyu dyete ufué akpiakpi-ablénun.

Sa nga bé yôli'n 8:9
Bian kun ô klo so'n su, bé flee Simon, o yi atre o bô Samariefue'm bé nuan, o yô i wun swran dan.

Galatiefue 5:19-21
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974