A A A A A

Angels and Demons: [Lucifer]


1 Pierre 5:8
Anh sasa amun wun, anh niannian! Afin mmusu'm bé si Satan b'o ti amun kpofue'n, o ti ke dyra b'o wlanwlan, o kpan kunnde nnen'n sa.

2 Corinthefue 4:4
Bé lie'n bé lafi'a su yele ke men nga i min'n o satyii bé akunndan'n, nan ba wu'an Christ b'o fa Nyanmien Kpli'n i wafa kwlaa ng'o ti'n i dyasin fe'n i wle.

2 Corinthefue 11:14
O ti'a abônuan, afin Satan (*f6*) bobo katyi i wun ke ange b'o di nanwle sa.

2 Pierre 1:19
O man é wuun Nyanmien nuan idyofue'm bé nde nga bé kannin'n i wle kpa. Se an fa amun nyin sié su kpa'n, o ti kpa, afin o ti ke kannin b'o kpadya lika tuun wié nun sa, lélé fa dyu alie ndyennien komin su, ye awue nzraama'n fitéh, oh yih sa'm bé nyin wéiin klé amun.

ÉphÈsefue 6:11-12
[11] Ke o kô yô nan amuan kwla dyran mmusu'm bé si Satan b'o kpe amun gble'n i nyrun'n, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa wla amun wun.[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.

Jacques 4:7
I so'n ti, anh fa amun wun man Nyanmien. Nanh an lô amun wun man mmusu'm bé si Satan'n, anh dyran kéklé, oh wanndih amun.

Jean 8:44
Amun si'n yele mmusu'm bé si Satan'n, ye an klô ke amunh yôh amun si so'n i klun sa. Ke o fin i bôbôle nun'n, o ti swran kunfue, o di'a nanwle mlonmlon, afin o si'a nanwle'n. O bua atô, afin atô'n ti i nzuen, atô'n ti i dyunman, i ye o ti atô buafue'm bé si nion.

Jude 1:6-9
[6] Ye nh kanh klé amun ékun ke, ange nga ba tra'an dyunman nga Nyanmien sié bé su'n i su, bo bé yatyi bé lika'n, Nyanmien tyi bé guaa aôsin tuun kpa'n nun, o su nyanndyi'a bé mlonmlon, nan se i dyole dile tyen dan'n dyuo wa di bé nde'n.[7] I kunngba'n, Sodome, nin Gomorrhe, nin kloklo nga bé mantanmantan bé le'n, bé ti ke ange so'm bé sa. Bé fa bé wun wlaa téklé bôle'n nun, ye yasua'm bé kunnde bé wiéngu yasua. I nuan liké nga bé nyenniin'n yele nyrennen nga bé wuin sin b'o nuanman mlonmlon'n nun'n. Nyanmien yô i so nan swran'n kwlaa bé fa tu bé wun fo.[8] Nde swran so'm bé si so, sannge bé bu akunndan tete'n lélé bé satyi, bé bu'a Nyanmien liké fi, bé kpe nyanmien su lo swran nga bé le nyrun'n bé nzôwa.[9] Sannge i nun nga ange kpenngben Michel nin mmusu'm bé si Satan béh kplih Moïse fuen'n, bo béh sih akplôwa'n, wa kwla ke'en nde te, sannge o séé i ke: «Min Min'n kô wun o!»

Matthieu 4:3
Lakafue'n bee i wun le, o sé ke: Se o waan a ti Nyanmien Wa sakpa'n, sé yebue nga mun man bé katyi alie.

Matthieu 12:24
Ke Pharisifue'm (*f4*) bé tili'n, bé sé ke: Bian nga nenh i bobo fanngan nun ye o fuan asie usu muon, Béelzébul (*f7*) mmusu'm bé wléngbi'n, i dunman nun ye o fuan béo.

Sa nglô yile 3:9
Anh nian, m man Satan (*f6*) i minnien atôfue'm bo bé ton bé wun suen ke bé ti Juif'n, bé wa kôtô amun bô, ye béh sih ke n klô amun.

Sa nglô yile 20:10
Bé tôô mmusu'm bé si Satan b'o lakalaka bé'n yii sin dan nin soufre (*f26*), bo nnen dan'n nin swran ng'o ton i wun suen ke o ti Nyanmien nuan idyofue'n bé ô lo'n, nun. Béh wunh bé nyrun wia nun nin kongue tititi.

Romefue 16:20
O tye kaan Nyanmien b'o man swran di aladyé'n, o man amunh tiah Satan (*f6*) su, amunh nunkuinh. Man é Min Jésus yô amun yé tititi!

Sa nglô yile 12:7-9
[7] Ale too nyanmien su lo. Michel nin i ange mun bé nin dragon nin i ange mun bé kunnin.[8] Dragon'n wa nya'an dyranwle, ba me'en i nin ange'm bé lika nyanmien su lo kun.[9] Bé kaan dragon srôésrôé dan so'n nin i ange'm bé bô gua bé asie'n su wa. I ye bé flee wuô lalaa, nin mmusu'm bé si, nin Satan nion, i ye o laka men wunmuan nunfue'm bé kwlaa nion.

Luc 10:18-20
[18] O sé bé ke: N wuun Satan (*f6*) o fin nyanmien su lo ke nyanmien b'o kpa sin'n sa, o toli.[19] Nian, n séli amun ke, nh dyranh amun sin, amunh tiah wuô nin nyannglan'm bé su, amunh kwla kpofue'n, liké fi su yô'a amun.[20] Kannze n séé so'n, nanh amun klun dyo ninngé'm bo bé srô amun'n ti, sannge man amun klun dyo amun dunman bo ba klee nyanmien su lo'n ti.

Sa nglô yile 13:1-18
[1] N wuun nnen kun, o fin dyénvié'n nun fitéli. I ti'n ti nsô, i wue blu, i wue blu so'n, sika klé ô bé su. Bé klee Nyanmien finfin yôle dunman i ti so'm bé su.[2] Nnen so'n bo n wunniin'n, o fa kangalé, i dya'n fa nnen nga bé fle i ours'n i lie'n, i nuan'n fa dyra'm bé lie'n. Dragon'n (*f46*) tinniin, o fe i bia'n nin i kwlale dan'n menniin.[3] Bé bôô i ti so'n kun su kannin, bé kunniin, sannge i kannin so'n wiéli. O bô men wunmuan'n nunfue'm bé nuan, o man bé su i su.[4] Bé kôtô dragon'n i bô, afin o tiin nnen so'n. Bé kôtô nnen'n i bô, bé sé ke: ?Wan ye o nin nnen'n bé se, b'o nin i kwla kuon?[5] Bé meen i atin ke o idyo kpakpa, o satyi Nyanmien dunman. Ye bé meen i atin ke o sié anglô ablanan-nin-nnyon.[6] Ye o bôô Nyanmien finfin yôle'n bôo, o satyi i dunman, o ken i sua'n nin bé nga bé tran nun nyanmien su lo'n bé wun nde.[7] Bé meen i atin ke o nin Nyanmien i swran'm bé kun, o kwla bé. Bé meen i atin ke o sié nvlénvlé'n kwlaa, nin swran wafawafa'n kwlaa, nin bé bo bé anien'n ti wafawafa'n kwlaa, nin bé nga bé fin menmen'n kwlaa nun'n.[8] Bé kwlaa nga bé ô men'n nun, bo ke bé bô men'n i bô'n, ba kle'a bé dunman Bua Gbanflen bo bé kunniin'n i nguan fluwa'n nun'n, béh kôtôh i bô.[9] Swran ng'o si fa sié'n, mon o fa sié![10] Swran nga bé siéé ke bé wle bisua'n, san béh wleh, ye swran ng'o fa kaka kun swran'n, san béh fah kaka kuin wié. I kwlaa so'n nun, man bé wun ke Nyanmien i swran'm bé le awlen, ye bé lafi i su.[11] N wuun nnen kun ékun, o fin asie'n nun fitéli. O le wue nnyon, bé ti ke bua gbanflen'm bé lie'n sa, o idyo ke dragon sa.[12] Kwlale kwlaa nga nnen klikli lie'n fa kwla'n, o fa yô sa i nyrun le, ye o man asie'n nin i su swran'n kwla bé kôtô nnen klikli bo bé bô i kannin kunniin, bo i kannin'n wiéli'n i bô.[13] O yi ayre dandan lélé man sin fin nyanmien su lo gua swran'm bé nyrun le.[14] O fa ayre nga bé man o yi bé nnen klikli lie'n i nyrun le'n, laka asie'n sufue mun. O sé bé ke bé yô nnen bo bé bô i kaka b'o dyasôli'n, i wunsu.[15] Bé maan nnen'n i nnyon su'n i atin ke o man klikli lie'n i wunsu bo bé yôli'n, i wunmien mon o idyo nan o kun swran kwlaa nga bé kôtô'a nnen'n i wunsu bo bé yôli'n, i bô'n.[16] Nnen'n man bé siéé swran'n kwlaa, se bé le'a nyrun ô, se bé le nyrun ô, anyanbéunfue ô, yalefue ô, diéwa ô, kanga ô, bé nzolie bé sa fama annze bé ngban su.[17] O man swran ng'o le'a nzolie so'n, b'o yele nnen'n i dunman'n annze liké nuan nga bé kléo o ti i dunman'n, o kwla tô'a liké, o kwla yô'a liké ate.[18] Wa ye o ti akunndan bule lika nion. Swran ng'o si ngwlele'n, o kwla wun liké nuan ng'o ti nnen'n i dunman'n i wle, afin i liké nuan so'n, bé kléo o ti swran dunman. O ti yansien-ablésien-nin-nsien.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974