English
A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]

1 Corinthefue 4:9
Afin m bui ke, Nyanmien a yô é bo Jésus sunmaan yé'n ke é nu'an swran nun sa. Ya katyi finfinfue swran nin ange'm bé nyrun ke swran bo bé su wa kuin sa.

1 Jean 4:1
N swran kpa mun, nanh an lafi bé nga bé sé ke bé idyo Nyanmien Wawe'n nuan'n, bé ngba su, anh sa bé nian, se bé idyo Nyanmien nuan sakpa ô, annze se liké wié ye bé idyo i nuan ô. Afin bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé kpanngban kpa ba ba men'n nun.

Sa nga bé yôli'n 8:26
É Min'n i ange kun kan kléé Philippe ke, o dyaô o ngua lo bué'n su atin b'o fin Jérusalem lo ko Gaza aawle'n nun lo'n su.

Sa nga bé yôli'n 12:15
Ye bé sé i ke: ?O kpa'n… liké su wa yô woo? Sannge o dyran su ke, i sakpaa. Ye bé sé ke: I angeo.

Colossesfue 2:18
Nanh man swran b'o klô ke bé bu i aénvuefue'n, b'o kôtô ange'm bé bô, b'o fe i aôlia nun ninngé b'o wunnin bé'n di i nuan'n, o dé amun liké kpa nga an nyenniin'n. Swran so'n ke o bu liké nga o si'n i akunndan'n o tu i wun, i wun tule so'n ti ngben.

Hébreu 1:14
?Ange'n kwlaa bo bé ti aôlia nun swran bo bé su Nyanmien'n, wa sunma'an bé ke bé wa nian bé nga bé wa nyan bé ti'n bé su?

Hébreu 13:2
Swran ng'o tô amun'n, anh sikéé, afin swran wié'm bé yôô so bé siké ange mun, ba si'a nun.

Jude 1:6-9
[6] Ye nh kanh klé amun ékun ke, ange nga ba tra'an dyunman nga Nyanmien sié bé su'n i su, bo bé yatyi bé lika'n, Nyanmien tyi bé guaa aôsin tuun kpa'n nun, o su nyanndyi'a bé mlonmlon, nan se i dyole dile tyen dan'n dyuo wa di bé nde'n.[7] I kunngba'n, Sodome, nin Gomorrhe, nin kloklo nga bé mantanmantan bé le'n, bé ti ke ange so'm bé sa. Bé fa bé wun wlaa téklé bôle'n nun, ye yasua'm bé kunnde bé wiéngu yasua. I nuan liké nga bé nyenniin'n yele nyrennen nga bé wuin sin b'o nuanman mlonmlon'n nun'n. Nyanmien yô i so nan swran'n kwlaa bé fa tu bé wun fo.[8] Nde swran so'm bé si so, sannge bé bu akunndan tete'n lélé bé satyi, bé bu'a Nyanmien liké fi, bé kpe nyanmien su lo swran nga bé le nyrun'n bé nzôwa.[9] Sannge i nun nga ange kpenngben Michel nin mmusu'm bé si Satan béh kplih Moïse fuen'n, bo béh sih akplôwa'n, wa kwla ke'en nde te, sannge o séé i ke: «Min Min'n kô wun o!»

Luc 16:22
Lé kun yalefue so'n wuli, ange'm bé wa fe oo Abraham wun lo. Anyanbéunfue'n kusu wa wuli nan ba siéé.

Matthieu 18:10
Anh nian amun wun kpa, nanh amun yô ba kanngan nga bé ô ye'n bé nun kun finfin, afin nh kanh klé amun ke, bé ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n bé nyin ta min Si b'o ô nyanmien su lo'n i nyrun tyen kwlaa.

Sa nglô yile 5:11
N niaan lo ékun, n tii ange kpanngban kpa bo bé dyu akpingbingbi'n bé nen. Bé sin yia bia'n nin liké nga bé ti ke nnen sa'n, nin kpenngben mun.

Sa nglô yile 19:10
Ye n wutuu min nyin asé i bô le ke mh menmenh, sannge o sé n ke: Nanh yô so! N ti wo nin o niaan kwlaa nga bé fa nde nanwle nga Jésus yii nglô'n su'n, amun wiéngu dyunman difue. Kôtô Nyanmien bô menmen! Nde nanwle nga Jésus yii nglô'n ye man Nyanmien nuan idyofue'm bé ken i nde nion.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974