A A A A A

Angels and Demons: [Demons]


1 Jean 4:4
Little children, you are of God [you belong to Him] and have [already] defeated and overcome them [the agents of the antichrist], because He Who lives in you is greater (mightier) than he who is in the world.

1 Timothée 4:1
Nyanmien Wawe'n ken i wéiin ke, tyen wié lélé ke men'n koh i bué nuan'n, swran wié'm bé su lafi'a Nyanmien su kun, béh fah liké nga mmusu bo bé laka swran'n bé klé'n su.

2 Corinthefue 2:11
Se wa yô'a so'n, o tyeman nan Satan wa nyan é, afin é si i nzuen'n.

2 Corinthefue 4:4
Bé lie'n bé lafi'a su yele ke men nga i min'n o satyii bé akunndan'n, nan ba wu'an Christ b'o fa Nyanmien Kpli'n i wafa kwlaa ng'o ti'n i dyasin fe'n i wle.

Jacques 2:19
A lafi su ke Nyanmien ti kunngba tye, o ti nanwle. Mmusu'm bé kusu bé lafi su so wié, o man bé wun usu bé.

Matthieu 8:31
Asie usu'm bé sree Jésus kpa ke: Se a kan é bô'n man é atin man é kô wlu kokoti fa nga'm bé nun.

Matthieu 12:45
O ko kô fe i wiéngu asie usu nsô bo bé te lie'n tre lie'n, bé wa wlu sua so'n nun, bé tran nun, ye swran so'n i satyile b'o satyi sien'n, o yô te dan tra laa lie'n. Ke adyulisufue tete nga'm bé lie'n o wa yô soo.

Luc 8:30
Jésus use i ke: ?O dunman? Ye o sé ke: Bé fle min Akpasua Kpli. Afin asie usu'm bo bé su i su'n, bé sonnin.

Sa nglô yile 20:10
Bé tôô mmusu'm bé si Satan b'o lakalaka bé'n yii sin dan nin soufre (*f26*), bo nnen dan'n nin swran ng'o ton i wun suen ke o ti Nyanmien nuan idyofue'n bé ô lo'n, nun. Béh wunh bé nyrun wia nun nin kongue tititi.

1 Corinthefue 10:20-21
[20] Bé ti'a liké fi. Nanwle, nun nga bé fa so amuen'n, mmusu mun ye bé fa so béo, nanh Nyanmien ye bé fa so io. I so'n ti, n klô'a ke amun nin mmusu mun di.[21] An kwla no'an é Min'n i klôwa'n nun, nan amun kunngba'n amuan non mmusu'm bé lie'n nun. Ye amun nin é Min'n kwla wla'a asa, nan amun kunngba'n amun nin mmusu mun amuan wla asa.

ÉphÈsefue 6:10-12
[10] Min nde'n i atabô'n ye: Man é Min'n tin amun swran wunmuan bo amun nin i amuan katyi nin i kwlale b'o le'a wunsu'n ti.[11] Ke o kô yô nan amuan kwla dyran mmusu'm bé si Satan b'o kpe amun gble'n i nyrun'n, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa wla amun wun.[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.

Sa nga bé yôli'n 19:13-16
[13] Juif wlanwlanfue wié mun bo bé fuan asie usu'n, bé waan béh fah é Min Jésus dunman'n fuan asie usu b'o su swran'm bé su'n, bé sé bé ke: Anh dyaô le, Jésus bo Paul ken i nde'n, i dunman nun![14] Nyanmien nyrun dyranfue dan Scéva i wa yasua nsô mun ye bé yô sa so nion.[15] Lé kun lie'n ke béh yôh'n, liké'n séé bé ke: ?N si Jésus, ye n si Paul kusu, sannge amun lie'n, an fin nin?[16] Ye bian bo liké so'n su i su'n, o too bé su, o kwlaa bé, o yô bé tete kpa lélé ke bé fin sua lo béh fitéh'n, bé wun ti kplôkplôwa bé wun ti kplen.

2 Pierre 2:4-10
[4] Afin Nyanmien a yatyi'a ange'm bo bé yôô i sa'n bé le, o kan bé bô guee nyrennen lika'n nun, bé tyi bé sié bé aôsin'n nun lo ke bé tran le lélé mon o fa dyu dyole dile tyen.[5] Laa men lie'n, Nyanmien a yatyi'e le, o man nzué'n toli o yii dan kpa, nan wa kun swran tete nga bé ô men'n nun'n bé kwlaa. Sannge o déé Noé b'o bô sa nga bé yôo o ti su'n i ndôlô'n, o nin swran nsô ékun.[6] O séé ke oh nunnunh Sodome nin Gomorrhe klo'n mlonmlon, nan wa fa sin a gua bé su a nunnun bé. O yô i so fa klé bé nga bé srômen'n ke, ke bé lie'n o wa yô soo.[7] Sannge o déli Lot b'o ti swran kpa'n, bo sa tete nga swran'm bé yô'n yô i ya'n.[8] Swran kpa so'n b'o tran swran tete'm bé afien'n, tyen kwlaa o ti sa tete nga bé yô'n, ye o wuin. Swran kpa b'o ti'n ti, o man i awlen'n kpe i klun.[9] O man é si ke é Min'n kwla dé bé nga bé srôé bo sa to bé su'n. Ye o si bé nga bé yô sa te'n bé siéwle nan dyole dile tyen'n nun, wa bu bé fo.[10] Bé nga bé lie'n yôh te tra su'n, yele bé nga bé kônvi so sa tete'm bé yôle, bo bé bu'a Nyanmien liké fi'n. Bé yô sa nyin kéklé su, bé yô bé bobo bé klun sa. Bé srô'a nyanmien su lo swran nga bé le nyrun'n bé nzôwa kpele.

Sa nglô yile 9:1-7
[1] Ke bé nnun su'n bôô i awe lie'n, n wuun nzraama kun o fin nyanmien su lo toli asie'n su. Bé fa kunman dan bo bé si'e i bô'n i la clé'n menniin.[2] O tikéé kunman dan so'n su, sin wensren dan kpa fin nun fitéli. Wensren b'o fin kunman so'n nun fité'n, o dun wia'n nin nyanmien su lo'n tuun.[3] Lalô'm bé fin wensren so'n nun bé gua asie'n su. Bé le boyré ke nyannglan'm bé lie'n sa.[4] Bé sé bé ke, nanh man bé satyi idyré, nin nnya monnen, nin waka fi, sannge blé klé swran nga bé le'a Nyanmien i nzolie'n bé ngban su'n, bé yale.[5] Ba sé'a bé ke bé kun bé, sannge bé klé bé yale anglô nnun, nyrennen nga bé wa klé bé'n ti ke ke nyannglan san swraan o yôé ya'n sa.[6] Ble so'n nun swran'm béh kunndeh wié'n, sannge bé su wuman. Béh fah bé wun man wié'n, sannge o su ku'an bé.[7] Lalô so'n bé ti ke nnenkpanngo bo ba tanndan bé wun bé su ko ale kunle sa. Liké ô bé ti ke sika klé sa, bé nyrun'n fa swran.

Marc 1:21-27
[21] Bé oo klo'n bo bé flee Capernaüm'n su. Sabbat b'o ti bé tyen te'n, Jésus wluu Nyanmien sua'n nun, o kléé liké. I liké b'o klé bé'n bô bé nuan, yele ke i nde b'o kan'n, o klé bé ke o le sin dyranfue,[22] o ti'a ke mmla kléfue'm bé lie'n sa.[23] Ke oh yôh so'n, bian kun bo asie usu b'o satyi swran'n wa satyii'n, o ô Nyanmien sua'n nun le,[24] o kpan sé ke: ?Jésus bo a fin Nazareth, nzu sa ye o ô é nin wo yé afieon? A baa é nunnunle. N si o kpa, a ti Nyanmien i Swran.[25] Jésus idyolii, o sé i ke: Muon nuan le, dyaô bian nga su.[26] Asie usu'n tee bian so'n i asé, o kplili, o kpaan kéklé, o dyaôô i su.[27] Swran'n kwlaa bé nuan bôô bé wun, i so'n ti, bé usaa bé wun ke: ?Nzu sa yele nga? ?Liké ufle ye o su kléo? O kwla asie usu bo bé satyi swran'n, bé srôé!

Matthieu 7:14-20
[14] Sannge anuan nin atin nga bé sin nun bé nyan nguan'n bé ti kaan, ye bé nga bé kunnde bé wuin'n, ba sonman.[15] Anh sasa amun wun bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n bé lika. Bé fa bua kplô wla bé wun, bé ba amun wun, sannge bé ti gbôklô bé satyi nnen mun.[16] Bé nzuen'n ye amunh fah si béo. ?Bé kô ti lômin, lôlô su? ?Bé kô ti blofue aloma aintonman su?[17] I kunngba nion, waka kpa kwlaa su mma kpakpa, sannge waka b'o ti'a kpa'n kusu o su'a mma kpakpa.[18] Waka kpa'n kwla su'a mma tete, ye waka b'o ti'a kpa'n kwla su'a mma kpakpa.[19] Waka kwlaa b'o su'a mma kpa'n bé kpe yii sin nun.[20] I so'n ti, bé nzuen'n ye amunh fah si béo.

Luc 4:31-41
[31] O oli Galilée klo kun bo bé flee Capernaüm'n su, sabbat b'o ti bé tyen te'n, o kléé bé liké.[32] I liké b'o klé bé'n bô bé nuan, yele ke i nde b'o kan'n, o klé bé ke o le sin dyranfue.[33] Ke oh yôh so'n, bian kun bo asie usu b'o satyi swran'n wa satyii'n, o ô Nyanmien sua'n nun le, o kpan kéklé kpa o sé ke:[34] Hé! ?Jésus Nazarethfue, nzu sa ye o ô é nin wo yé afieon? ?A ba é satyile? N si o kpa, a ti Nyanmien i Swran kpa.[35] Jésus idyolii, o sé i ke: Muon nuan le, dyaô bian nga su. Asie usu'n te bian so'n i asé nzra'n nun le, o dyaô i su, wa yômen liké fi.[36] Bé kwlaa bé nuan bôô bé wun, bé usa bé wiéngu ke: ?Nzu sa yele nga? O kwla asie usu b'o satyi swran'n, bé srôé, o man ke o sé bé ke bé dyaô swran'm bé su'n, bé dyaô![37] O man i dunman'n fuu lélé dyu kloklo nga bé mantan le'n bé su.[38] Ke Jésus fin Nyanmien sua le fitéli'n, o oo Simon awlô lo. Ayre dan kpa guaa Simon sia bla'n i wun, bé kan klélii.[39] Jésus kaan asé i su, o idyo ayre b'o gue i wun'n. Ayre'n tuu i wun, ye bé dya ôsu kunngba'n nun le o dyaô kunnde liké maan béo.[40] Ke wia'n toli'n, bé kwlaa nga bé le tukpatyefue bo bé tukpatye'n ti fanunfanun'n, bé fa bé blee Jésus. O fe i sa fuaa bé kwlakwlakwla bé su, o yô bé dyuédyué.[41] Asie usu'm bé kusu bé dyaô swran kpanngban bé su, bé kpan kéklé, bé sé ke: A ti Nyanmien Wa. Sannge o idyoo bé, o sé bé ke, nanh man bé idyo, afin bé si ke o ti Christ (*f1*).

ÉphÈsefue 6:1-18
[1] Ba kanngan mun, man amun nyin yi amun si nin amun nin mun é Min'n lie bo an ti'n ti, afin i so'n ti kpa.[2] «Bu o si nin o nin bé swran» o ti mmla bo Nyanmien fa maan swran b'o uka su ke, se bé yô'n, oh yôh bé yé'n, bé nun klikli, yé so'n yele ke,[3] «o wun dyoh o fouun, ah tyeh.»[4] Nnya mun, amun kusu, nanh an yô sa b'o kun amun mma'm bé ya, sannge anh ta bé kpa é Min'n lie'n su, anh tu bé fo, anh klé bé ngwlele.[5] Kanga mun, man amun nyin yi amun min mun, anh bu bé swran, anh mian amun nyin ke liké nga amunh yôh'n o dyo bé klun, ke Christ ye an su yô men saa, nanh an bu i sin.[6] Nanh ke ke bé ô le'n i ngunmin ye an yôé so nan bé klun dyo amun wuon, sannge ke an ti Christ i kanga'n, anh tu amun klun yô sa ng'o ti Nyanmien klun su'n.[7] Man amun klun dyo sule nga an fa su bé'n su ke é Min'n ye an su sui sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.[8] Afin an si ke liké kpa kwlaa nga swran kun yô'n, se kanga ô, se diéwa ô, liké ng'o yô'n, oh nyenh i nuan liké é Min'n sa nun.[9] Amun bo an le kanga'n, amun kusu, akunndan kunngba nga amun kanga'm bé bu amun wun'n, anh bu bé wié. Nanh an kpankpan bé su, afin an si ke amun kwlaa amun Min'n ti kun, o ô nyanmien su lo, i lie'n o kpa'a swran nun.[10] Min nde'n i atabô'n ye: Man é Min'n tin amun swran wunmuan bo amun nin i amuan katyi nin i kwlale b'o le'a wunsu'n ti.[11] Ke o kô yô nan amuan kwla dyran mmusu'm bé si Satan b'o kpe amun gble'n i nyrun'n, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa wla amun wun.[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.[13] I so'n ti, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa, nanh se lika'n yô te'n, amuan kwla kpli amun ti, ye ke an kwla bé kwlaa'n, amunh dyranh kéklé.[14] O man anh tanndan amun wun anh dyran kéklé. Anh fa nanwle'n yô ke kplô sa, anh fa tyi amun bô. Anh yô sa ng'o ti i nuan su'n, mon o yô ke liké kôklôkô bo an fa kata amun wué'n su'n sa.[15] Man amun awlen bo an tre kan dyasin fe'n yô ke amun ngbabua sa.[16] Sa kwlaa ng'o to amun su'n, man Christ su bo an lafi'n o yô ke amun nyren sa, nan Klunwifue'n i ta'n b'o so i nuan tô'n, i kwlaa'n wié su.[17] Man déle bo Nyanmien dé amun'n o yô ke kpôngbô klé sa, anh fa wla amun ti. Anh fa Nyanmien nde'n b'o ti i Wawe'n i kaka'n b'o fa man amun'n.[18] Ke an kô yô i kwlaa so'n, anh sre Nyanmien ke o dyran amun sin. Sa'n kwlaa nun amun nin Nyanmien kôkô yale i Wawe'n i fanngan nun tititi. Anh nien i so'n su yôé titi, nanh an kponzo. Anh sre Nyanmien ke o nien i swran'n kwlaa bé su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974