A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


Matthieu 12:24
Ke Pharisifue'm (*f4*) bé tili'n, bé sé ke: Bian nga nenh i bobo fanngan nun ye o fuan asie usu muon, Béelzébul (*f7*) mmusu'm bé wléngbi'n, i dunman nun ye o fuan béo.

Marc 3:22
Mmla kléfue'm bo bé fin Jérusalem'n bé waan Béelzébul (*f7*) a fe. Mmusu'm bé wléngbi'n i dunman nun ye o fuan asie usu muon.

Matthieu 10:25
Se swran b'o suan liké'n yô ke swran b'o klé i liké'n sa'n, i so'n ti kpa, ye se swran b'o su swran'n yô ke i min'n sa'n, i so'n ti kpa. Se bé flee awlô kpen'n ke Béelzébul'n, (*f7*) bé wa fle i awlôfue'm bé kusu so kpe blu.

Matthieu 12:27
?Se n fuan asie usu mun Béelzébul dunman nun'n, wuun wan dunman nun ye amun mma'm bé kusu bé fuan béo? I so'n ti, bé ye bé wa di amun nde nion.

Luc 11:15-19
[15] Sannge bé wié'm bé waan: Béelzébul (*f7*) b'o sié mmusu'm bé kwlaa'n, i dunman nun ye o fuan asie usu muon.[16] Jésus kan nianle ti, swran wié'm bé sé i ke, o yi nyanmien su lo atre kun klé bé.[17] Ke o wuun bé akunndan'n, o sé bé ke: Se famien kun i swran b'o sié bé'n bé bu bé wun nun'n, i men so'n satyi, ye awlô nga bé bu nun'n o satyi.[18] ?I so'n ti, se Satan (*f6*) i minnien'm bé bu bé wun nun'n, oh yôh se ye i men'n kwlah yô kpaa? Afin amun waan, Béelzébul dunman nun ye n fuan asie usu muon.[19] ?Se n fuan asie usu mun Béelzébul dunman nun'n, wuun wan dunman nun ye amun mma'm bé kusu bé fuan béo? I so'n ti, bé bobo ye bé nin amunh kaanh.

Luc 11:18
?I so'n ti, se Satan (*f6*) i minnien'm bé bu bé wun nun'n, oh yôh se ye i men'n kwlah yô kpaa? Afin amun waan, Béelzébul dunman nun ye n fuan asie usu muon.

Marc 3:20-30
[20] I sin o see i sin awlô lo, nan swran kpanngban kpa ba yia le ékun, o man bé kwla di'a liké bobo.[21] Ke Jésus ôsufue'm bé tii i so'n, bé bee i fale, afin bé waan: I ti a satyi.[22] Mmla kléfue'm bo bé fin Jérusalem'n bé waan Béelzébul (*f7*) a fe. Mmusu'm bé wléngbi'n i dunman nun ye o fuan asie usu muon.[23] Jésus flee bé, nan wa bu bé nyanndra ke: ?O yô se ye Satan (*f6*) kwla fuen i bobo wuon?[24] Se famien kun i swran b'o sié bé'n bé bu bé wun nun'n, i famien so'n su kwla tyeman.[25] Ye se awlô kun nunfue'm bé bu bé wun nun'n, awlô so'n su kwla tyeman.[26] I kunngba nion, se Satan dyaô i bobo wun nun bule nun'n, wuun wa bu i bobo wun nun, o su kwla sié tyeman, i lie'n wiéh.[27] Swran fi kwla wlu'a swran wunmienfue kun i awlô lo ke oh fenh i bô ninngé'n se wa du'an mmua tyi'a swran wunmienfue so'n, sannge se o dun mmua tyii'n, o kwla fen.[28] Nanwle, sa te kwlaa nga swran kô yô'n o nin Nyanmien dunman satyile kwlaa nga bé kô satyi'n oh yatyih tye bé.[29] Sannge swran ng'o satyi Nyanmien Wawe'n i dunman'n, o su yatyi tye'e i lé, i sa te'n keh i wun tititi.[30] Sa ti bo Jésus kaan so'n yele ke bé waan: Asie usu kun a fe.

Matthieu 9:34
Sannge Pharisifue'm (*f4*) bé waan: Mmusu'm bé wléngbi'n i dunman nun ye o fuan asie usu muon.

Sa nglô yile 21:20
kun ti sardonyx, kun ti sardoine, kun ti chrysolithe, kun ti béryl, kun ti topaze, kun ti chrysoprase, kun ti hyacinthe, ye kun ti améthyste.

Jean 1:1
Nde'n wô le lalaa i sin nan Nyanmien a bô ninngé'm bé yile bô, Nde'n nin Nyanmien bé ô le, Nde so'n ti Nyanmien.

Luc 11:19
?Se n fuan asie usu mun Béelzébul dunman nun'n, wuun wan dunman nun ye amun mma'm bé kusu bé fuan béo? I so'n ti, bé bobo ye bé nin amunh kaanh.

Luc 3:1
Ke bé siéé Tibère César famien'n i afue blu-nin-nnun su, bo Ponce Pilate ti Judée nvlé i sukpen'n, Hérode sié Galilée nvlé'n, i niaan bian Philippe sié Iturée nin Trachonite nvlé'n, Lysanias sié Abilène nvlé'n,

Sa nglô yile 16:16
Liké nsan so'n bé yia famien mun lika nga hébreu nun bé fle i Harmaguédon'n nun lo.

Matthieu 22:37
Jésus sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su.»

Marc 3:1-6
[1] Lé kun ékun Jésus wluu Nyanmien sua kun nun. Bian kun ô le i sa'n ti uwa.[2] Bé nga bé ô le'n, ke o yô nan ba kwla sanman Jésus'n ti, bé niennien se oh yôh bian so'n dyuédyué sabbat b'o ti bé tyen te'n nun ô.[3] Jésus séé bian'n bo i sa'n ti uwa'n ke: Dyaô dyran bé afien le.[4] I sin o usa bé ke: ?Sabbat tyen bé kwla yô swran yé, annze bé yô swran te, bé dé swran, annze bé kun swran? Sannge ba uké'a bé nuan.[5] Bé kétéle bo ba kéké'n yôô i ya lélé o bô i wla, ye o niaan bé ya su, nan wa sé bian'n ke: Tinnge o sa'n nun. O tinngee i sa'n nun nan wa yô kpa ke laa'n sa.[6] Kpekuun Pharisifue'm (*f4*) bé fitéli, nan bé nin Hérode i minnien'm ba kô tyityi ke bé kunnde liké nga béh yôh béh fah kun Jésus'n.

Marc 10:46-52
[46] Ke bé dyuu Jéricho lo bo Jésus nin i sonnzonfue mun o nin swran kpanngban bé fin le béh koh'n, Timée wa yasua Bartimée anyansifue'n b'o sresre liké'n, o ti atin nuan le.[47] Ke o tii ke Jésus b'o fin Nazareth'n ye o su sin'n, o kpan séé ke: Jésus, David Anunman, si min aunnvue yô n yé![48] Bé nun sunman kpa bé idyolii ke o muen i nuan, sannge o kpan kéklé kpa tra laa lie'n ke: David Anunman, si min aunnvue![49] Jésus dyrannin nan wa sé ke: Anh flee mon o bla. Bé flee anyansifue'n, bé sé i ke: Guo o wla asé, dyaô, o su fle o.[50] O tô i trale dan'n guee i lo, o dyaô waka, o baa Jésus wun le.[51] Jésus use i ke: ?Nzu ye o waan n yô man oo? Anyansifue'n sé i ke: Baba, yô man n wun asé.[52] Jésus sé i ke: Ko, Nyanmien su bo a lafi'n ti, w'a yô dyuédyué Kpekuun wa wun asé nan wa su Jésus su.

Matthieu 10:3
nin Philippe, nin Barthélemy, nin Thomas, nin Matthieu guabô sika défue'n, nin Jacques Alphée wa'n, ye Thadée,

Sa nga bé yôli'n 2:9
Afin é wié fin Parthes, Mèdes, Élam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie,

Sa nga bé yôli'n 6:5
Nde so'n yôô swran'n kwlaa bé fe. Bé kpaa Étienne b'o lafi Jésus su kpa bo Nyanmien Wawe'n siéé'n, nin Philippe, nin Prochore, nin Nicanor, nin Timon, nin Parménas, ye Nicolas b'o fin Antioche b'o katyii Juif'n.

Sa nglô yile 1:11
O sé ke: Liké nga a wun bé'n, kle bé fluwa kun nun, fa kô man asonun nsô bo bé ô Éphèse, nin Smyrne, nin Pergame, nin Thyatire, nin Sardes, nin Philadelphie, nin Laodicée'n.

Marc 3:23
Jésus flee bé, nan wa bu bé nyanndra ke: ?O yô se ye Satan (*f6*) kwla fuen i bobo wuon?

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974