A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Colossesfue 1:16
Afin i ye Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa bo bé ô nyanmien su lo nin asie'n su wa muon, liké nga bé wun bé'n nin nga bé wu'an bé'n, bé nga bé ô bia su ô, bé nga bé sié swran mun ô, mmusu mun ô, kpenngben mun ô. Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa, i bobo ti ye o man o yii béo.

Luc 20:35-36
[35] sannge bé nga bé bu bé ke bé nin tyenle nin men ufle ng'o ba lo'n i nun tranle fata'n, bé su dya'a bla nin bian.[36] Ye bé su wu'a kun, yele ke béh katyih ke ange'm bé sa, tyenle bo Nyanmien tyen bé'n ti, béh yôh i mma mun.

Sa nglô yile 4:8
Liké nnan so'n bé le ndewa nsiensien, ye nyinma ô bé wunnen'n kwlaa su. Wia nun nin kongue bé tô dyué sé ke: «O ti kpli ô, o ti kpli ô, o ti kpli ô, é Min Nyanmien'n o ti kpli, o ô le, o ô le lalaa, oh kah le!» Bé yatyi'e i tôle mlonmlon.

Matthieu 22:30
Afin ke swran'm bé kô tyen'n, yasua su dya'a bla, ye bla kusu su dya'a bian, sannge béh yôh ke ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n bé sa.

Luc 15:10
O man nh séh amun ke, sa te yôfue kun b'o katyi i nzuen'n ti, Nyanmien i ange'm bé klun dyo.

Sa nglô yile 14:6
N wuun ange kun ékun o tu sin nyanmien blé kpa nun lo, o le dyasin fe kun b'o ti anannganman, b'o wa kan klé swran nga bé ô asie'n su bo bé fin menmen nin nvlénvlé'n kwlaa nun, o nin bé kwlaa nga bé anien'n ti wafawafa'n, nin swran wafawafa'n kwlaa.

Jude 1:6
Ye nh kanh klé amun ékun ke, ange nga ba tra'an dyunman nga Nyanmien sié bé su'n i su, bo bé yatyi bé lika'n, Nyanmien tyi bé guaa aôsin tuun kpa'n nun, o su nyanndyi'a bé mlonmlon, nan se i dyole dile tyen dan'n dyuo wa di bé nde'n.

1 Pierre 3:21-22
[21] Nzué so'n ti baptême b'o man amuan nyan amun ti nde'n i nzolie. Nanh ke o wunnzin bé wunnen su fieon, sannge o man é sre Nyanmien ke nanh man é klun titi é kun. Jésus-Christ i tyenle'n ti ye é nyaan é tio.[22] O oo nyanmien su lo, o ô Nyanmien i sa fama su, o sié ange, nin lo kpenngben, nin bé ngbléwangbléwa mun.

1 Pierre 1:12
Nyanmien kan kléé bé ke i nde ng'o fa wla bé nuan ke bé kan'n o ti'a bé bobo bé lie, sannge amun lieo. Bé nga bé kan dyasin fe'n Nyanmien Wawe'n b'o sunmenniin'n i fanngan nun'n, nde so'n ye bé kan kléé amun ye'n. Ange'm bé bobo bé klô ke béh wunh sa so'm bé wle.

Hébreu 12:22
Sannge an baa Sion Ôka'n i bô, an baa nyanmien su Jérusalem b'o ti Anannganman Nyanmien'n i klô'n bo ange akpiakpi bé ô su'n su.

Sa nglô yile 5:11-12
[11] N niaan lo ékun, n tii ange kpanngban kpa bo bé dyu akpingbingbi'n bé nen. Bé sin yia bia'n nin liké nga bé ti ke nnen sa'n, nin kpenngben mun.[12] Bé kpan kéklé, bé sé ke: Ke Nyanmien man Bua Gbanflen bo bé kunniin'n o kwla, b'o men anyanbéun, b'o man o si ngwlele, b'o men wunmien, bo bé yeyee, bé yi i aye, bé menmen'n, i kwlaa so'n ti i su.

Matthieu 4:6-11
[6] Se o waan a ti Nyanmien Wa sakpa'n, tu kpen asie wun lo, afin bé klelii ke: «Oh séh i ange'm bé ke, Bé fa o bé sa su, O man o dya su kplaman yebue.»[7] Jésus kusu séé i ke: Bé klelii lika ufle ékun ke: «Nanh laka o Min Nyanmien.»[8] Mmusu'm bé si Satan fe ékun oo ôka fléiin kpa kun su, o fa men'n i famien diwle'n kwlaa nin i nun ninngé b'o ba bé nyrunnyan'n klélii, o sé ke:[9] Se a kôtô m bô a manman min'n, nh fah ninngé nga kwlaa man o.[10] Ye Jésus sé i ke: Satan (*f6*), dyaô le! Afin bé klelii ke: «Kôtô o Min Nyanmien'n i bô, ye sui kunngba tye.»[11] Ye mmusu'm bé si Satan yatyii i nuon, nan ange'm ba be i sule.

Matthieu 16:27
M bo n katyii Swran'n min nin n Si ange mun éh bah i dunman nun béh wunh ke i nyrun ti nyannyan o yô srô, ye ke swran kun i nyôlie'n ti dyu'n mh menh i nuan liké.

Matthieu 18:10
Anh nian amun wun kpa, nanh amun yô ba kanngan nga bé ô ye'n bé nun kun finfin, afin nh kanh klé amun ke, bé ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n bé nyin ta min Si b'o ô nyanmien su lo'n i nyrun tyen kwlaa.

Matthieu 24:31-35
[31] Ke awe'n kô te'n, nh sunmanh min ange mun, bé wa yia bé bo Nyanmien faa bé bo bé ô men wunmuan'n nun'n, ke o fin nyanmien'n i bué kun su lélé fa dyu i bué kun ékun.[32] Anh fa sunnzun blofue aloma'n bé nian. Ke oh nyrenh, bo i nnya'n treh'n, an si ke munngun'n wa mantan.[33] I kunngba nion, amun kusu ke an wun ninngé so'm bé kwlaa'n, man amun si ke m bo n katyii Swran'n min nin wa a mantan, n dyin anuan'n sin.[34] Nanwle, swran nga bé ô le'n, bé su wiéman nan sa so'm ba yô.[35] Nyanmien'n nin asie'n béh sinh, sannge min nde'n i ble'n su si'an lé.

Luc 4:10
afin bé klelii ke: «Oh séh i ange'm bé ke Bé nian o su.»

Jean 20:11-12
[11] Sannge Marie dyin ndia'n i anuan'n nun le, o sun. Ke oh sunh'n, o kpe i nyin asé niaan ndia'n nun lo.[12] Oh niaanh… ange nnyon ye, tannin ufué ô bé wun! Bé ti kan Jésus fuen'n laa le'n, kun ti i ti lika lo ye kun ti i dya ngua lo.

Colossesfue 2:18
Nanh man swran b'o klô ke bé bu i aénvuefue'n, b'o kôtô ange'm bé bô, b'o fe i aôlia nun ninngé b'o wunnin bé'n di i nuan'n, o dé amun liké kpa nga an nyenniin'n. Swran so'n ke o bu liké nga o si'n i akunndan'n o tu i wun, i wun tule so'n ti ngben.

Hébreu 1:14
?Ange'n kwlaa bo bé ti aôlia nun swran bo bé su Nyanmien'n, wa sunma'an bé ke bé wa nian bé nga bé wa nyan bé ti'n bé su?

Hébreu 2:6-13
[6] Sannge é kenngen Nyanmien Nde nga bé kleli'n i lika wié nun ke swran wié sé ke: «Nzu yele swran b'o man a bu i akunndaan, Nzu yele klo swran b'o man a nien i likaa?[7] A yôli man ange'm bé kpa'n trelii lé nnyon kun, A siéé famien man o nyan nyrun, bé menmen,[8] A fe sié liké'n kwlaa su.» Ke Nyanmien fe i sié liké'n kwlaa su so'n, liké fi a ka'a le bo nenh i ye o sié béo. Sannge é nian wu'an ke o sié liké'n kwlaa ke é sé ye'n.[9] Sannge é wun Jésus bo Nyanmien yôli man ange'm bé kpa'n trelii lé nnyon kun'n, ke bé siéli i famien, o man bé menmen, nyrennen wié'n b'o wuli'n ti. Ke o yôô so'n, é wun ke Nyanmien i aklunyé'n ti ye o wuu swran'n kwlaa bé tio.[10] Nanwle, Nyanmien b'o yii liké'n kwlaa bo i ti ye i kwla ô le'n, o yôô sa ng'o yôo o nin i fata'n. Afin ke o yô nan i mma kpanngban kpa ba o nyanmien su lo'n, o yôli man Jésus b'o kpe atin man bé nyan bé ti'n, o yô swran bo nyrennen b'o wunniin'n ti o si atin so'n kpe kpa.[11] Afin i b'o man swran'm bé wun sa'n wié'n, nin bé nga o man bé wun sa'n wiéli'n, o nin bé bé si ti kun. I so'n ti ye ke o sé ke bé ti i niaan'n, nyannzuen kunmen nion.[12] Afin o sé ke: «Nyanmien, mh bôh dunman klé n niaan mun, Nh tôh dyué m bô fle o anyia'n nun.»[13] O keen i ékun ke, «oh feh i wla'n gue i su.» Ye o keen i ékun ke: «Anh nian min nin ba nga Nyanmien fa bé maan min'n yé ye:»

Hébreu 13:2
Swran ng'o tô amun'n, anh sikéé, afin swran wié'm bé yôô so bé siké ange mun, ba si'a nun.

2 Pierre 2:4
Afin Nyanmien a yatyi'a ange'm bo bé yôô i sa'n bé le, o kan bé bô guee nyrennen lika'n nun, bé tyi bé sié bé aôsin'n nun lo ke bé tran le lélé mon o fa dyu dyole dile tyen.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974