A A A A A

Additional: [Halloween]


1 Jean 1:5
Nde nga i Wa'n kan kléé é, bo éh kanh kléh amun'n ye: Nyanmien ti nyannyannyan, aôsin'n kwla mentenmen mlonmlon.

1 Pierre 5:8
Anh sasa amun wun, anh niannian! Afin mmusu'm bé si Satan b'o ti amun kpofue'n, o ti ke dyra b'o wlanwlan, o kpan kunnde nnen'n sa.

2 Corinthefue 11:14
O ti'a abônuan, afin Satan (*f6*) bobo katyi i wun ke ange b'o di nanwle sa.

3 Jean 1:11
N swran kpa, nanh nian sa te nga bé yô'n su, sannge nian sa kpa nga bé yô'n su. Swran ng'o yô sa kpa'n, o ti Nyanmien lie, swran ng'o yô sa te'n, o si'a Nyanmien.

Romefue 14:9
Ke o kô yô nan Christ wa yô bé nga bé wuli'n nin bé nga bé nyin ô su'n bé Min'n, o wuli, o tyennin.

Romefue 12:2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Galatiefue 5:19-21
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.

Romefue 8:38-39
[38] Afin n si kpa ke klôle nga Nyanmien fa klô é b'o man Jésus-Christ yi i nglô klé yé'n, liké fi man i nyin kwla tu'a é su. Se wié ô, nguan ô, ange mun ô, mmusu mun ô, baé ô, ble nga nun ninngé mun ô, tyen wié ninngé mun ô, nglô lo nin asie'n su wa ninngé mun ô, liké fi nu'an le b'o man i nyin kwla tu é suo.[39] Ke n sé ke awlabôe'n wô n su dan, ye min awlen'n kpe n klun'n, Christfue bo n ti'n ti, n di nanwle, Nyanmien Wawe'n kusu man n si n klun lo wéiin ke m bua'a atô.

Tite 1:15
Swran nga bé akunndan'n ti kpa'n, liké kwlaa ti kpa bé nyrun, sannge swran nga bé akunndan'n ti'a kpa, bo bé lafi'a Nyanmien su'n, liké fi ti'a kpa bé nyrun. Afin bé akunndan'n ti tete, bé yô saa bé klun ti'a bé.

1 Thessaloniquefue 5:22
anh nian amun wun sa tete'n kwlaa bé lika.

ÉphÈsefue 6:12
Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.

Matthieu 12:43-45
[43] Ke asie usu b'o satyi swran'n o kô dyaô swran su'n, o kô wlanwlan lika wié bo bé nya'an nzué nun'n bé nun, o kunnde wunmien déwle. Ke o nya'an wié mlonmlon'n,[44] o sé ke: M ma sa n sin n sua nga n fin nun fitéli'n nun. Ke o se i sin b'o dyu le'n, o wuun ke o ô le ngben, ba kuan nun, ba siésié i nun ninngé mun.[45] O ko kô fe i wiéngu asie usu nsô bo bé te lie'n tre lie'n, bé wa wlu sua so'n nun, bé tran nun, ye swran so'n i satyile b'o satyi sien'n, o yô te dan tra laa lie'n. Ke adyulisufue tete nga'm bé lie'n o wa yô soo.

ÉphÈsefue 5:15-16
[15] I so'n ti, anh nian amun dyaôsu'n su kpa. Nanh an yô ke swran b'o wu'an sa wle sa, sannge anh yô ngwlelefue.[16] Ke amuan nyan amun ti'n, nanh an tran le ngben, anh yô liké ng'o yô sa yé'n, afin ble nga é ô nun ye'n ti te.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974