A A A A A

Additional: [Evil]


1 Corinthefue 13:6
sa te'n yô'e i fe, nanwle dile'n ye o yô i fi.

1 Jean 5:19
É si ke é ti Nyanmien lie, ye Klunwifue'n sié men wunmuan'n.

1 Pierre 3:9
Se swran yô amun te'n, nanh an yôé wié, se bé kpe amun nzôwa'n, nanh an yi man bé, anh yra bé nguan, afin ke Nyanmien flee amun'n, o sé ke oh yrah amun nguan. Bé klee Nyanmien Nde'n nun ke:

1 Thessaloniquefue 5:22
anh nian amun wun sa tete'n kwlaa bé lika.

2 Timothée 2:22
Nanh bu liké nga gbanflen kônvi soe'n i akunndan, sannge a nin bé kwlaa nga sa te nu'an bé awlen'n nun bo bé bô fle é Min'n, anh mian amun nyin anh yô sa ng'o ti kpa'n, anh lafi Nyanmien su, anh klô Nyanmien nin swran, ye man amun wla gua asé.

Jean 3:20
Swran kwlaa ng'o ti sa te yôfue'n, o klô'a a wia'n mlonmlon, o fité'a wéiin nun, afin o klô'a ke bé wun i nyôlie tete'n.

Romefue 6:12
I so'n ti, amun bo an wu'n, nanh an fa sa te'n tyityi amun ti kun, ye nanh an yô sa tete nga amun kônvi so bé'n.

Romefue 12:21
Nanh man bé nga bé yô amun te'n bé kwla amun, sannge anh yô bé kpa lélé an kwla bé.

Marc 7:21-22
[21] Afin swran klun lo i awlen'n nun ye akunndan te'n wôo, bla nin bian kunndele, awié, swran kunle,[22] bla nin bian bé yi annze bé wun i bô kunndele, bé nyin b'o yi'a liké'n, klunwi, gble, sa sukusuku yôle, ainblôe, swran wun nde kanle, wun tule nin sinnzin yôle.

Matthieu 12:34-35
[34] ?Onda mma mun, amun bo an ti swran te kpa'n, o yô se ye nde kpa kwla fin amun nuan fitéo? Afin nde kwlaa ng'o ô swran awlen'n nun'n ye o fité i nuaan.[35] Swran kpa'n o yi liké kpa i ninngé kpakpa'm bé nun, ye swran te'n o yi liké te i ninngé tete'm bé nun.

Jacques 1:13-14
[13] Se bé laka swran kun'n, nanh mon o sé ke, Nyanmien ye o leke io. Afin bé kwla laka'a Nyanmien sa fi nun, ye i bobo laka'a swran fi.[14] Sannge swran kun i lakale'n fin i bobo i kônvi'n, ye man bé leke bé nyen io.

Jacques 3:6-8
[6] Bé nuan'n kusu ti ke sin sa, o man bé kwla yô sa te dan. O ti é wunnen'n i bué, i ye o satyi é wun sa nion. O ti ke sin sa, bo ke bé wuu yé'n o satyi é wun sa lélé fa dyu é wié tyen, sin so'n fin nyrennen lika'n nun lo.[7] Se swran waan oh lôh blô nnen wafa'n kwlaa, nin anunman, nin wuô, nin nzué nun ninnge mun'n, o kwla yô. Ba lô bé bobo.[8] Sannge bé nuan'n, se o ti nnen'n, wuun swran fi kwla lômen, o ti te, bé kwla siémen. O ti ke duwle sa!

Romefue 2:29-32
[29] sannge Juif kpa'n yele swran ng'o ti so i awlen'n nun'n, ye klen wlale kpa'n yele nga Nyanmien Wawe'n wle swran i awlen'n nun b'o fi'an mmla nga bé kleli'n nun'n. Nanh swran mun ye bé yi Juif kpa so'n i ayeo, Nyanmien bobo ye o yi i ayeo.[30] ?Se o ti so'n, ke bé sé ke bé ti Juif'n, nzu liké ye bé nyen b'o tra swran wié'm bé lie nion? ?Ye nzu liké ye bé nyen klen wlale'n nuon?[31] Liké'n kwlaa nun nga bé nyen'n tra swran wié'm bé lie'n. Afin bé ye Nyanmien fe i nde'n maan béo.[32] ?O man é sé se? ?Se swran wié'm bé lafi'a Nyanmien su'n, i su bo bé lafiman'n ti, o man i nanwlefue b'o ti'n o katyi?

Romefue 2:8-12
[8] Bé nga kusu bo bé bu bé bobo bé wun akunndan, bo bé bu'a swran ufle akunndan, bo bé fa'a nanwle nde'n su, bo sa te'n ye bé klôé'n, oh fah bé wun ya dan i awlen bo bé fite'n ti.[9] Bé kwlaa nga bé yô sa tete'n, yale kléle'n toh bé su, béh wunh nyrennen dan, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.[10] Sannge bé kwlaa nga bé yô kpa'n, Nyanmien man béh nyanh nyrun, béh buh bé swran, ye béh dih aladyé, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.[11] Afin Nyanmien lie'n, o kpa'a swran nun.[12] Bé kwlaa nga bé si'a Moïse mmla'n bo bé yô sa te'n, béh mlinh, sannge bé su dyra'an mmla'n su ye béh dih bé dyole nion. Sannge bé kwlaa nga bé si mmla'n bo bé yô sa te'n, béh dyranh mmla'n su ye béh dih bé dyole nion.

ÉphÈsefue 6:12-16
[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.[13] I so'n ti, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa, nanh se lika'n yô te'n, amuan kwla kpli amun ti, ye ke an kwla bé kwlaa'n, amunh dyranh kéklé.[14] O man anh tanndan amun wun anh dyran kéklé. Anh fa nanwle'n yô ke kplô sa, anh fa tyi amun bô. Anh yô sa ng'o ti i nuan su'n, mon o yô ke liké kôklôkô bo an fa kata amun wué'n su'n sa.[15] Man amun awlen bo an tre kan dyasin fe'n yô ke amun ngbabua sa.[16] Sa kwlaa ng'o to amun su'n, man Christ su bo an lafi'n o yô ke amun nyren sa, nan Klunwifue'n i ta'n b'o so i nuan tô'n, i kwlaa'n wié su.

Romefue 7:19-25
[19] Sa kpa nga n klô ke nh yôh'n, n yôman, sannge sa nga n klô'a ke n yô'n, ye n yôo.[20] I so'n ti, se n yô liké nga n klô'a ke n yô'n, nanh min nyin fuo, sannge sa te b'o ti min nzuen'n ye man n yôo.[21] O man man sié i nzolie ke, tyen kwlaa ke n klô ke nh yôh sa kpa'n, kpekuun sa te'n dyin m bué.[22] Nyanmien mmla'n i sufale'n yô n fe min awlen'n nun,[23] sannge n wun ke sa ufle ô le. Min nzuen b'o man n yô sa te'n, o nin akunndan nga b'o man n klô ke n yô sa kpa'n, bé ti ke swran nnyon bo bé si akplôwa sa, lélé n fa tefue'n su, o man n katyi sa te yôfue mlonmlon.[24] Ééé, n ti nyrennenfue dan! ?Wan ye oh tuh min nzuen nga b'o man nh wuh'n, i suo?[25] Nyanmien Kpli kwla ô! afin i ye man é Min Jésus-Christ dé yéo. Ke n nian'n, n wun i bué kun ke min akunndan'n nun n fa Nyanmien mmla'n su, sannge i bué kun kusu n wun ke klo swran bo n ti'n ti, n yô sa te.

Matthieu 13:36-43
[36] Ke o yôô so'n, nan wa yatyi swran so'm bé le a wlu awlô lo. I sonnzonfue'm bé wunngéé i wun le, bé sé i ke: Klé é nyanndra nga a bu i awié idyré b'o ô awié fié'n nun'n su'n i bô.[37] O sé bé ke: Awié'n i guafue'n yele m bo n katyii Swran'n.[38] Awié fié'n yele men'n, awié'n yele Nyanmien mma mun, ye awié idyré'n yele Klunwifue'n i mma mun.[39] N kpofue ng'o guali awié idyré'n yele mmusu'm be si Satan, awié i kpele ble'n yele men'n i awiélie, awié i kpefue mun yele ange mun.[40] Ke bé kpe awié idyré'n bo bé wo nun'n, ke men'n i awiélie'n o wa yô so kusuo.[41] M bo n katyii Swran'n nh sunmanh min ange mun ke bé wa yi bé kwlaa nga bé satyi swran'm bé ti nun'n nin bé bo bé bô tété'n min men'n nun,[42] bé gua bé sin dan kpa'n nun, lo ye béh sunh béh dih bé dyé nion.[43] Sannge swran nanwlefue'm bé wa yô ke wia'n sa béh kpadyah bé Si i men'n nun. Man swran ng'o si fa sié'n, o fa sié.

1 Timothée 6:2-10
[2] Ye bé nga kusu bo bé min'n ti Christfue'n, ke bé ti niaan'n ti, nanh man bé fa bé nyin wlawla bé, sannge ke bé min'm bo bé su bé'n bé ti Christfue bo bé ti bé swran kpa'n ti, man bé tu bé klun su bé kpa. Klé bé liké so mun, kan klé bé ke bé fa su.[3] Se swran wié klé liké ufle, b'o fa'a é Min Jésus-Christ i nde nanwle'n o nin Nyanmien i sule wafa nga o klé é ke é sui'n su'n,[4] o tu i wun, o si'a liké fi. Nde'm bé akplôwa sile'n o nin liké'm bé su utré dile'n o katyi i wun ke tukpatye sa. I kwlaa so'n ye man swran'm bé nyin tyi swran, bé di utré, bé kpe bé wun nzôwa, bé bu swran'n wié sa te yôfue nion.[5] O man swran nga bé wu'an sa wle, bo bé si'a nanwle'n kun'n, bé si akplôwa o le'a bô buwle. Bé bu ke Nyanmien sule'n man bé nyan bé wun.[6] Nanwle, se swran nyin yi liké ng'o le'n, Nyanmien sule'n o ti anyanbéun liké dan.[7] Afin ke béh wuh yé'n, é nin liké fi a baman, o man ke éh koh'n, é kwla fa'a liké fi koman[8] I so'n ti se é nyan liké é di, é nyan tannin kla'n, o dyu é.[9] Sannge bé nga bé klô ke béh nyanh bé wun'n, lakafue'n laka bé. Ninngé ngbenngben bo bé kônvi so bé'n nin bé nyin b'o blô ninngé tete kpanngban b'o satyi swran b'o man bé agualie'n gua'a bé kpa'n, bé su'n, o katyi ke aya sa, bé to nun o tra bé.[10] Afin sika klôle'n ye o ti sa tete'n kwlaa i bo nion. Swran wié'm bé fa bé nyin blôô nun lélé bé lafi'a Nyanmien su kun, o man awlabôe'n wa kun bé kpô.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974